ไข้หวัดใหญ่,ไข้หวัดใหญ่ระบาด

ไข้หวัดใหญ่ระบาดอีกแล้ว เตือนระวังโรคมากับฤดูฝน พบมากภาคกลางภาคอีสาน

ไข้หวัดใหญ่,ไข้หวัดใหญ่ระบาด
ไข้หวัดใหญ่,ไข้หวัดใหญ่ระบาด

ไข้หวัดใหญ่ระบาด เมื่อเข้าสู่ฤดูฝน

จากสถิติ สถานการณ์ ไข้หวัดใหญ่ระบาด จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น และมีอัตราการเสียชีวิตจากโรคนี้ในประเทศไทยในช่วงฤดูฝน โดยเมื่อวันที่ 21 ส.ค. มีหญิงวัย 23 ปี ติดเชื้อและเสียชีวิตไปอีกราย

ภาคกลางและภาคอีสาน พบเชื้อไข้หวัดใหญ่สูง

ผลการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสก่อโรคไข้หวัดใหญ่ สำนักระบาดวิทยา และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และศูนย์ความร่วมมือไทยสหรัฐ ด้านสาธารณสุข พบว่า ระหว่างวันที่ 2 -8กันยายน 2561

ได้รับตัวอย่างทั้งสิ้น 116 ตัวอย่าง จากโรงพยาบาล 20 แห่ง เป็นผู้ป่วยเพศชาย 70 ราย และเพศหญิง 46 ราย ค่ามัธยฐานอายุของผู้ป่วยที่ส่งตรวจ เท่ากับ 15 ปี(อายุต่ำสุด 12 วัน, อายุสูงสุด 87 ปี) ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการพบว่าให้ผลบวก 39 ตัวอย่าง (ร้อยละ 33.62) เป็นเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A/H1 2009 จำนวน 26 ราย (ร้อยละ 66.67) และชนิด A/H3 จำนวน 13 ราย (ร้อยละ 33.33)

ไข้หวัดใหญ่ระบาด,ไข้หวัดใหญ่,ไข้หวัด
ไข้หวัดใหญ่ระบาดในประเทศไทย โดยมีปริมาณเชื้อส่งตรวจจากภาคกลางและภาคอีสานมากที่สุด

สังเกตอาการของโรคเพื่อรับมืออย่างทันท่วงที

ผู้ติดเชื้อมักมีไข้ ไอ (ส่วนมากเป็นไอแห้งๆ) ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ ไม่มีแรง เยื่อบุโพรงจมูกอักเสบและเจ็บคอ อาการไอนี้มักจะรุนแรงและไอเป็นเวลานานอาจถึง 2 สัปดาห์ขึ้นไป ไข้ และอาการอื่นๆ ในผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะหายได้เองในเวลา 5 – 7 วัน ในเด็กอาจพบอาการแสดงทางระบบทางเดินอาหาร เช่น คลื่นไส้อาเจียน ท้องร่วง ร่วมกับอาการทางระบบทางเดินหายใจอาการทางระบบทางเดินอาหารพบได้ไม่บ่อยในผู้ใหญ่ทารกอาจจะพบอาการของโรคติดเชื้อในกระแสเลือดผู้สูงอายุที่เป็นโรคไข้หวัดใหญ่มักมีโรคประจำตัวร่วมด้วยเช่น ภาวะหัวใจล้มเหลว (Congestive Heart Failure)และไม่แสดงอาการไข้

โดยเฉลี่ยจะมีระยะฟักตัว 2 วัน (ในช่วง 1 – 4 วัน)

ดูแลทั่วไปเหมือนกับผู้ป่วยไข้หวัด การให้ยาต้านไวรัสที่ได้ผลดี ควรให้ภายใน 48 ชั่วโมงแรก หลังเริ่มป่วยด้วยไข้หวัดใหญ่ชนิด เอ เป็นเวลา 3 – 5 วัน เพื่อลดอาการเจ็บป่วย และลดปริมาณไวรัสในสารคัดหลั่งจากทางเดินหายใจ และอาการแทรกซ้อนที่อาจเกิดจากโรคไข้หวัดใหญ่ และยังใช้ได้ผลเมื่ออาการป่วยไม่เกิน 5 วันขนาดยาที่แนะนำในผู้ใหญ่และวัยรุ่นอายุ 13 ปีขึ้นไปนั้นคือ 150 มก.ต่อวัน โดยแบ่งให้ 75 มก. 2 ครั้งต่อวัน เป็นเวลานาน 3-5 วัน ยาโอเซลทามิเวียร์ (Oseltamivir)ยังไม่มีรายงานประสิทธิภาพในการรักษาเด็กที่อายุตํ่ากว่า 1 ปี

การรักษาผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่

ระหว่างการรักษาด้วยยาไม่ว่าชนิดใดชนิดหนึ่งเชื้อไวรัสที่ดื้อต่อ ยาอาจจะอุบัติขึ้นในชว่ งหลังของการรักษาและสามารถแพร่กระจายไปสู่ผู้อื่นได้ การให้ยาในกลุ่มผู้ป่วยที่อยู่รวมในห้องเดียวกัน ควรจะต้องพิจารณาโดยเฉพาะอยา่ งยิ่งในกลุม่ ประชากรปดิ ซึ่งมีผูท้ ี่มีความเสี่ยงสูงอยู่มาก ผู้ป่วยควรได้รับการเฝ้าดูภาวะแทรกซ้อนจากเชื้อแบคทีเรีย รวมถึงการติดเชื้อร่วมจาก Methicillin Resistance Staphylococcus Aureus (MRSA)เพื่อเลือกใช้ยาปฏิชีวนะ และเนื่องจากความสัมพันธ์ของกลุ่มอาการรายส์ ให้หลีกเลี่ยงยาในกลุ่มซาลิไซเลท (Salicylates) ในเด็กที่สงสัยติดเชื้อไข้หวัดใหญ่

ไข้หวัดใหญ่,ไข่หวัดใหญ่ระบาด

การแพร่ระบาดที่ควรระวัง

การแพร่กระจายของฝอยละอองขนาดใหญ่ ฝอยละอองขนาดเล็ก (แพร่กระจายในอากาศ)

และการติดต่อโดยการสัมผัสใกล้ชิด (สัมผัสโดยตรง และโดยทางอ้อม)

ในการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด แม้ว่าเป็นที่เชื่อกันว่าการกระจายของฝอยละอองขนาดใหญ่ โดยการไอ และจามจากผู้ป่วยจะเป็นวิธีการแพร่โรคหลัก

ไวรัสไข้หวัดใหญ่สามารถมีชีวิตอยู่ได้หลายชั่วโมงบนพื้นผิว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในที่มีอากาศเย็นและความชื้นตํ่า

ตอนนี้บ้านเราอยู่ในหน้าฝน อากาศเย็น สภาพแวดล้อมเป็นใจในการแพร่ระบาดของโรค และจากสถิติมีคนไทยป่วยและเสียชีวิตแทบทุกปี จึงต้องคอยระมัดระวัง โดยเฉพาะการไปอยู่ในที่ๆมีผู้คนหนาแน่น

(ข้อมูลจาก ศูนย์ไข้หวัญใหญ่แห่งชาติ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย


บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฉีดอย่างไรให้ปลอดภัย

หยุดก่อน ยาชุดแก้หวัด อาจก่อผลเสียมากกว่าผลดี

สุดยอด อาหารฟื้นฟู อาการ โรคยอดฮิต

คู่มือกินผักผลไม้ ปรับสมดุลแร่ธาตุ ฟื้นสุขภาพ ผู้ป่วยโรคไต

 

 

 

ติดตามคำแนะนำจาก กูรูสุขภาพ ทำตามง่าย เห็นผลจริง คลิกเลย!
keyboard_arrow_up