Millennium Seed Bank Project ธนาคารนี้สะสมแต่ พันธุ์พืช แห่งอนาคต

Millennium Seed Bank Project ธนาคารนี้สะสมแต่ พันธุ์พืช แห่งอนาคต “เมล็ด” น่าจะเป็นส่วนที่มหัศจรรย์ที่สุดของ พันธุ์พืช เพราะข้อมูลของต้นไม้ทั้งต้น ไม่ว่าจะกิ่ง ใบ ดอก ผล หรือสีสัน ล้วนบรรจุอยู่ในเมล็ดเล็ก ๆ เพียงเมล็ดเดียว 0 ต้นฟื้นคืนชีพ (Resurrection Plant ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Chamaegigas intrepidus) เป็นต้นไม้ที่หายากสุด ๆ ชนิดหนึ่งของโลก พบในแอ่งน้ําตื้น ๆ บนแผ่นหินขนาดใหญ่ในประเทศนามิเบียเพียงแห่งเดียวเท่านั้น น้ําในแอ่งหรือสระดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงถึง 40 องศาเซลเซียส และอาจแห้งขอดได้ถึง 15 – 20 ครั้งในหนึ่งฤดูกาลจนแทบไม่น่าเชื่อว่าจะมีสิ่งมีชีวิตใด ๆ เติบโตได้ในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ แต่ต้นฟื้นคืนชีพก็ยังอยู่ได้ 0 0 เวลาที่น้ําในสระแห้งขอด ต้นฟื้นคืนชีพจะหยุดการเจริญเติบโต และเก็บพลังชีวิตไว้ที่ “เหง้า” ซึ่งฝังอยู่ในตะกอนก้นสระ เหง้าที่ว่ามีรูปร่างเป็นเส้น ๆ คล้ายกับรากของต้นไม้ และเมื่อฝนตกลงมา ภายในสองวันมันก็จะผลิใบที่ลอยน้ําได้ออกมาอีก […]

keyboard_arrow_up