วิธีกำจัดความทุกข์จากกระแสแห่งการปรุงแต่ง

วิธีกำจัดความทุกข์จากกระแสแห่ง การปรุงแต่ง ต้นเหตุของความทุกข์ปัจจัยใหญ่ๆ ที่เรามักไม่รู้ตัวเกิดจากกระแสแห่ง การปรุงแต่ง เรามักจะหลงใหลเคลิบเคลิ้มไปกับการปรุงแต่ง ยิ่งปรุงแต่งมากเท่าใดก็จะยิ่งห่างไกลออกไปจากความจริงยิ่งขึ้น จะได้แต่เพียงความสุขแบบหลอกๆ เท่านั้น ความจริงแบบหลอกๆ เหมือนกับการใส่แว่นตาสีชมพูหรือสีต่างๆ ตามแต่ชนิดของการปรุงแต่ง เรียกได้ว่าเห็นสิ่งต่างๆ ผ่านเลนส์ไม่ได้เห็นจริงตามความเป็นจริงแบบจริงๆ คนเราเกิดมาก็จะมีแว่นตาสีดำติดตามาด้วยเลย ซึ่งก็ได้แก่โมหะหรืออวิชชา พอเจริญเติบโตมาก็ได้แค่ทำความสะอาดเช็ดถูแว่นตาสีดำ เพื่อให้มองเห็นให้ชัดเจนเท่านั้น หรืออย่างดีก็แค่หาซื้อเลนส์ใหม่มาใส่ แต่ก็เป็นการใส่ทับเข้าไปกับเลนส์เดิมที่เป็นสีดำเท่านั้น แต่ไม่เคยคิดจะถอดแว่นตาสีดำออกเลย เพราะคิดไม่ถึงหรือคิดไม่ได้จริง ๆ สัตว์โลกทั้งหลายก็จะเป็นอยู่อย่างนี้ ทำได้ดีที่สุดก็เพียงแค่ทำการศึกษาค้นคว้าพัฒนาเลนส์ชนิดต่าง ๆ เอามาใส่ทับซ้อนเข้าไปกับเลนส์สีดำเท่านั้น เพราะอวิชชาเข้าครอบงำแล้วก็จะเป็นปัจจัยให้เกิดสังขาร ได้แก่ความปรุงแต่งชนิดต่าง ๆ ตามหลักของปฏิจจสมุปบาท ซึ่งเป็นวงจรแห่งความทุกข์หรือวงจรแห่งวัฏฏะทุกข์     และยิ่งทำการปรุงแต่งมากเท่าใด ก็ยิ่งเป็นการไปเพิ่มวงจรแห่งวัฏฏะทุกข์มากขึ้นเท่านั้น วงจรก็ยิ่งหนาแน่นเพิ่มขึ้น จนหาเบื้องต้นไม่ได้ หาเบื้องปลายไม่พบจริง ๆ และก็เป็นความจริงที่สมเหตุสมผลที่สุดว่า เมื่อโมหะหรืออวิชชาเข้าครอบงำแล้ว โมหะหรืออวิชชาเขาจะบัญชาการให้เรา สาวเข้าไปถึงตัวของเขาเองได้อย่างไร ก็ไม่มีทางจะเป็นไปได้อยู่แล้ว มีแต่จะสาวออกไป ๆ ออกไปไหนก็ไม่รู้ แม้แต่ผู้สาวเองก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะสาวไปทำไม สาวเพื่ออะไร แล้วจุดหมายปลายทางของการสาวอยู่ตรงไหนจุดจบอยู่ที่ไหน แต่ก็ยังคงสาวต่อไป (ปรุงแต่งต่อไป) แล้วก็หยุดไม่ได้ด้วยเพราะไม่รู้ว่าจะหยุดยังไง ถึงอยากหยุดก็หยุดไม่ได้ […]

วิธีสร้างสัมปชัญญะในทุกๆ ก้าวที่เดิน

วิธีสร้างสัมปชัญญะในทุกๆ ก้าวที่เดิน เราตั้งใจที่จะมี สัมปชัญญะ ในทุกย่างก้าว ช่วงต่าง ๆ อธิษฐานไว้ทุกย่างก้าวนั้นอุทิศให้กับพระพุทธองค์ อุทิศให้กับสรรพสัตว์ แผ่ส่วนกุศลอุทิศให้กับความยุ่งยากของโลก อุทิศให้กับความมีสันติภาพ สันติสุขของเผ่าพันธุ์สัตว์และมวลมนุษย์ เพราะฉะนั้น การจงกรมนั้นเป็นการกระทำซึ่งลึกซึ้ง กว้างขวาง และจริงใจ เรา ไม่ได้เดินด้วยขา แต่เดินด้วยหัวใจ และเมื่อจบอิริยาบถจงกรม ก็ประนมมืออธิษฐานอิริยาบถอื่น เมื่อนั่งก็อธิษฐานให้มีสติสัมปชัญญะบริบูรณ์ เมื่อเดินหรือเมื่อนอน ดังนั้นช่วงชีวิตเป็นไปด้วยการอธิษฐานบารมีในการที่จะเข้าถึงเครื่องมือในตัวเอง คือสติสัมปชัญญะ เพื่อจะนำสิ่งนี้มาละความยินดียินร้ายในโลกทั้งผอง     ทั้งหมดของการปฏิบัติธรรมก็คือ มีสติ มีสัมปชัญญะ เพิกถอนความยินดียินร้ายในโลกทั้งผอง จิตเข้าสู่ความเป็นกลางคือมรรคปฏิปทา (การไต่ไปตามทางเป็นลำดับ) นี่คือร่องรอยของการภาวนา เลี่ยงที่จะเคลื่อนไหวแบบกลไก แบบเครื่องจักร เพราะเครื่องจักรหรือคอมพิวเตอร์นั้น ต่อให้มันวิเศษอย่างไรก็ตาม มันไม่อาจมีสัมปชัญญะได้ มีแต่มนุษย์ สัตว์บางประเภทเท่านั้นที่มีสติสัมปชัญญะเหมาะสม ที่จะรู้อริยสัจความจริงของชีวิต สัตว์บางชนิดก็เช่นเดียวกับมนุษย์ มีความเข้าใจได้ต่อธรรมะ มีเรื่องเล่าเหตุการณ์ที่ป่าปาลิไลยกะ มีช้างอยู่วัตรฐากพระพุทธองค์ ฟังธรรมรู้เรื่องและไปสู่สุคติเมื่อสิ้นอายุแล้ว     การอธิษฐานจิตระหว่างการจงกรมนั้น มองแง่หนึ่งเป็นการสกัดกั้นการเคลื่อนไหวที่เป็นกลจักรกลไก การเคลื่อนไหวแบบเครื่องจักรนั้น ได้ครอบงำมนุษย์ร่วมสมัย เพราะความสะดวกสบายจากเทคโนโลยี […]

พระคาถาอุณหิสสวิชัย หรือคาถาอายุยืน คืออะไร ทำไมถึงต้องสวด

พระคาถาอุณหิสสวิชัย หรือคาถาอายุยืน คืออะไร ทำไมถึงต้องสวด ความปรารถนาส่วนใหญ่ของมนุษย์ก็คือ การมีอายุยืนยาว และสุขภาพกายแข็งแรง คาถาอายุยืน จึงตอบโจทย์ความต้องการได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมีปัจจัยอื่นๆ ทำควบคู่กันไปด้วย เช่น ครองตัวอยู่ในศีลธรรม สร้างกรรมใหม่ที่ดีด้วยการทำแต่ความดีละเว้นความชั่ว และใช้ชีวิตอย่างมีสติโดยตั้งอยู่บนความไม่ประมาท ข้อปฏิบัติเหล่านี้ปรากฏอย่างชัดเจนในตำนานที่มาของ พระคาถาอุณหิสสวิชัย อันมีความโดยสังเขปว่า เมื่อครั้งพุทธกาล เทพบุตรนามว่า “สุปติฏฐิตา” มีความวิตกกังวลที่กำลังจะสิ้นบุญ ต้องลงไปเสวยกรรมในนรกถึงแสนปี และต้องใช้วิบากกรรมเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานหลายชนิดอีกหลายร้อยชาติ เทพบุตรจึงพยายามหาทางป้องกันทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น     ด้วยความเมตตา พระอินทร์ผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์จึงได้พาเทพบุตรไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า และทูลขอความเมตตาให้พระพุทธองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อให้เทพบุตรยังไม่สิ้นอายุขัยลงในเจ็ดวัน พร้อมกับมีโอกาสใช้เวลาที่เหลืออยู่นี้บำเพ็ญภาวนาใช้หนี้กรรมที่มีอยู่ให้หมดไป ครั้นแล้วการณ์ก็เป็นไปดังที่ทูลขอ   วิธีใช้ สวดเพื่อเตือนตนเองว่า เราควรใช้ชีวิตอย่างไรจึงจะ มีชีวิตที่ยืนยาวอย่างเป็นสุข   พระคาถาอุณหิสสวิชัย อัตถิ อุณหิสสะ วิชะโย ธัมโม โลเก อะนุตตะโร สัพพะสัตตะหิตัตถายะ ตัง ตะวัง คัณหิ เทวะเต ปะริวัชเช ราชะทัณเฑ อะมะนุสเสหิ ปาวะเก พะยัคเฆ […]

พระสีวลี อรหันต์ผู้มีลาภมาก ทดสอบบุญ

พระสีวลี อรหันต์ผู้มีลาภมาก ทดสอบบุญ หลังจากที่ พระสีวลี ออกบวชโดยมีพระสารีบุตรเป็นพระอุปัชฌาย์แล้ว ท่านก็ต้องการทดสอบบุญของตนเอง ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดจากการทดสอบบุญนี้ เป็นส่วนหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยลาภสักการะของท่าน ครั้งหนึ่ง เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จไปยังนครสาวัตถี พระสีวลีเถระได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพร้อมกราบทูลว่า ต้องการทดสอบเรื่องลาภสักการะของตนเอง จึงขอให้พระพุทธเจ้าประทานภิกษุ 500 รูปให้ติดตามท่านไปด้วย เมื่อพระพุทธเจ้าทรงทราบความปรารถนา จึงตรัสอนุญาตและรับสั่งให้พระสีวลีพาภิกษุทั้ง 500 รูปออกเดินทางไปยังป่าหิมพานต์ ระหว่างทางไปยังป่าหิมพานต์นั้น คณะภิกษุซึ่งมีพระสีวลีเป็นประธานได้เดินทางผ่านเส้นทางที่มีเทวดาสถิตอยู่ เหล่าเทวดาเมื่อได้เห็นพระสีวลีและคณะพระภิกษุเป็นครั้งแรกก็เกิดจิตเป็นกุศล จึงได้ถวายทานให้คณะสงฆ์ในสถานที่ต่าง ๆ ที่พระสีวลีเดินทางผ่านไป รวมทั้งหมด 8 ครั้ง ดังนี้ ครั้งแรก ณ ต้นนิโครธ หรือต้นไทร ครั้งที่ 2 ณ ภูเขาปัณฑวะ ครั้งที่ 3 ณ แม่น้ำอจิรวดี ครั้งที่ 4 ณ ทะเล ครั้งที่ 5 ณ ป่าหิมพานต์ ครั้งที่ 6 ณ สระน้ำฉัททันตะ ครัั้งที่ […]

เหตุการณ์ความประทับใจของลูกศิษย์หลวงพ่อคูณ ครั้ง ในหลวง รัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินวัดบ้านไร่

เหตุการณ์ความประทับใจของลูกศิษย์หลวงพ่อคูณ ครั้ง ในหลวง รัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินวัดบ้านไร่ ในหลวง รัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินวัดบ้านไร่ ในครั้งนั้นมีเหตุการณ์ความประทับใจเกิดขึ้น จนกลายเป็นที่จดจำของลูกศิษย์ผู้ใกล้ชิดหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธมาจนถึงทุกวันนี้ พระหัตถ์ “ในหลวง” เป็นมือคนทำงาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดบ้านไร่ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เมื่อวันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2538 เพื่อทรงประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่บุษบกด้านบนของอุโบสถ ซึ่งวัดบ้านไร่ได้รับพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุมาจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) ในคราวนั้นทั้งสองพระองค์ทรงปลูก “ต้นคูณ”  ณ ลานกลางวัดบ้านไร่     ลูกศิษย์ผู้ใกล้ชิดพระเทพวิทยาคม หรือหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ เล่าว่าวันนั้นเป็นวันที่หลวงพ่อคูณภาคภูมิใจมากที่สุดในชีวิต ตนจึงได้ถามหลวงพ่อว่า  “ในหลวงตรัสอะไรกับหลวงพ่อบ้าง ?”  หลวงพ่อคูณเงียบไปครู่หนึ่งแล้วตอบกลับมาเบาๆ ว่า  “มึงรู้ไหม มือพระองค์เป็นมือคนทำงานอย่างก๊ะชาวไร่ชาวนา […]

ชมนิทรรศการหมู่บ้านพลัม ภาพลายพู่กันแฝงธรรมะ และงานเขียนของติช นัท ฮันห์ที่ถูกแปลเป็นหลายภาษาไปทั่วโลก

ชมนิทรรศการหมู่บ้านพลัม ภาพลายพู่กันแฝงธรรมะและ งานเขียนของติช นัท ฮันห์ ที่ถูกแปลเป็นหลายภาษาไปทั่วโลก หมู่บ้านพลัมจัดนิทรรศการในประเทศไทยมาหนึ่งครั้ง เมื่อวันที่ 2-12 เมษายน 2556 ในหัวข้อ “ภาวนากับลายพู่กัน ศิลปะแห่งสติโดยติช นัท ฮันห์ ” ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และหวนกลับมาอีกครั้งกับการจัดนิทรรศการภาพลายพู่กันของติช นัท ฮันห์อีกครั้ง โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 มกราคมถึง 17 กุมภาพันธ์ 2562 แต่คราวนี้ไม่ได้มีเพียงภาพลายพู่กันเท่านั้น ยังมีจัดแสดง งานเขียนของติช นัท ฮันห์ ที่ได้รับการแปลเป็นหลายภาษาทั่วโลก พร้อมสิ่งที่น่าสนใจคือ อุปกรณ์บรรยายธรรม ซึ่งเราอาจคุ้นจากการฟังคลิปบรรยายธรรม และอ่านงานเขียนของท่าน     เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ซีเคร็ตและสื่อต่างๆ ได้รับเชิญร่วมสัมภาษณ์กลุ่มพระธรรมาจารย์แห่งหมู่บ้านพลัมถึงนิทรรศการ “เฉลิมฉลองชีวิตหลวงปู่ติช นัท ฮันห์” สิ่งแรกที่เราได้พบเห็นคือ รอยยิ้มและแววตาแห่งความสุขของบรรดาพระธรรมาจารย์ ท่านร้องบทเพลงภาวนาให้พวกเราทุกคนในที่นี่ฟัง หมู่บ้านพลัมมองว่าการสวดมนต์เป็นการร้องเพลงอย่างหนึ่ง ส่วนการร้องเพลงก็เป็นการสวดมนต์อย่างหนึ่ง ซึ่งจะเลือกร้องแต่เพลงธรรมะที่เอื้อมต่อการปฏิบัติธรรม   […]

ติช นัท ฮันห์ ปรมาจารย์ลายพู่กัน กับการเจริญสติด้วยศิลปะแบบเซน

ติช นัท ฮันห์ ปรมาจารย์ลายพู่กัน กับการเจริญสติด้วย ศิลปะแบบเซน แต่ไหนแต่ไรมา โลกรู้จักพระอาจารย์ติช นัท ฮันห์ ในฐานะพระมหาเถระนิกายเซน นักประพันธ์ อาจารย์ นักกิจกรรมเพื่อสันติภาพ และกวี แต่เมื่อมหาวิทยาลัยฮ่องกงอันทรงเกียรติ จัดนิทรรศการภาพลายพู่กันของท่าน เป็นครั้งแรกเมื่อเดือนตุลาคม 2553 ท่านได้ประทับตราอันเป็นเอกลักษณ์ของท่านลงในโลก ศิลปะแบบเซน     ภาพลายพู่กันของหลวงปู่ติช นัท ฮันห์ เป็นงานศิลปะ เป็นคำสอน และยังเป็นเครื่องมือในการฝึกสติ ภาพลายพู่กันเหล่านี้เขียนด้วยคงามเรียบง่ายอย่างเซน ด้วยความรักอันยิ่งใหญ่ ความเบิกบาน และความเป็นอิสระ อันเป็นผลเนื่องจากการปฏิบัติสมาธิภาวนาตลอดชีวิต ภาพลายพู่กันแต่ละชิ้นล้วนสร้างสรรค์ขึ้นด้วยสติ และการอยู่ตรงนั้นอย่างแท้จริง     หลวงปู่ติช นัท ฮันห์ อยู่ตรงนั้นอย่างเต็มเปี่ยมในทุกชั่วขณะของการเขียน เริ่มจากดื่มชา นั่งลง หยิบพู่กัน และใช้ชาเพื่อทำน้ำหมึก หลวงปู่บอกว่า ท่านไม่สามารถเขียนบทกวีได้ ถ้าท่านไม่ได้ทำสวนผักสลัด การเขียนภาพลายพู่กันของหลวงปู่ก็เช่นกัน ภาพลายพู่กันแต่ละภาพประกอบขึ้นด้วยการเดิน นั่ง หายใจ และยิ้มอย่างมีสติ พร้อมทั้งความรักเมตตาระหว่างครูและลูกศิษย์ […]

เฉลยข้อสงสัย ไม่ได้เป็นชาวพุทธ จะบรรลุนิพพานได้หรือไม่ ? โดย ท่าน ว.วชิรเมธี

ท่าน ว.วชิรเมธี พูดเรื่องการ บรรลุนิพพาน ของคนศาสนาอื่นไว้ว่า คนที่กินแอ๊ปเปิ้ล ได้รับรสอร่อยและอิ่มท้อง แค่นั้นก็นับว่าสำเร็จผลของการกินอาหารแล้ว

ท่าน ว. ชวนปรับความคิด 3 ความเข้าใจผิดๆ ของชาวพุทธเกี่ยวกับ ” การทำบุญ “

ท่าน ว. กล่าวว่า ความเข้าใจเรื่อง การทำบุญ ของคนไทยในปัจจุบันมีความคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางพุทธศาสนาอย่างมาก จึงควรทำความเข้าใจกันให้ถูกต้อง ดังนี้

ดอกไม้จันทน์หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ สังฆบูชาครั้งสุดท้ายจากฝีมือบุคลากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข.

ดอกไม้จันทน์หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ สังฆบูชา ครั้งสุดท้ายจากฝีมือบุคลากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข. นอกจากดอกคูณบุญฝีมือกลุ่มนางพยาบาลโรงพยาบาลศรีนครินทร์ที่ตั้งใจทำเพื่อใช้ในพิธีโปรยเหรียญ โปรยทาน เพื่ออุทิศผลทานถวายหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธแล้ว ยังมีดอกไม้จันทน์สีขาวสะอาดตาที่ประดิษฐ์เป็นช่อดอกกุหลาบและดอกพุทธรักษาจากบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้ผู้ศรัทธาได้วางในจุดวางดอกไม้จันทน์เพื่อเป็น สังฆบูชา ครั้งสุดท้าย คุณกรรณภัสส์ สิริเกียรตินำเสนอข่าวผ่านเว็บไซค์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่า ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่ และครูใหญ่หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ เป็นกรณีพิเศษ ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-30 มกราคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก และพุทธมณฑลอีสาน จังหวัดขอนแก่น     ทั้งนี้บุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข. นำโดย นางพรรณี จรดอน ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณาจารย์ บุคลากรทุกฝ่ายไปจนถึงคณะแม่บ้านและคนงานได้ร่วมแรงร่วมใจกันผลิตดอกไม้จันทน์เป็นดอกกุหลาบและดอกพุทธรักษา ประมาณ 400 ดอก แล้วนำมาสมทบให้กับกองบริหารงานคณะพยาบาลศาสตร์ มข. เพื่อใช้ประกอบพิธีการเคารพสักการะแด่ครูใหญ่หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ     ในความเชื่อของคนไทยที่นับถือพระพุทธศาสนาจะใช้ดอกไม้จันทน์วางหน้าศพในพิธีฌาปนกิจ เพื่อเป็นการแสดงถึงความเคารพและการไว้อาลัยครั้งสุดท้ายแก่ผู้ล่วงลับ “ไม้จันทน์” เป็นไม้มงคลที่มีกลิ่นหอมและมีราคาสูง จึงเป็นที่นิยมใช้ในคนชนชั้นสูง เช่น ขุนนางและเชื้อพระวงศ์ ด้วยคุณสมบัติของไม้ชนิดนี้มีกลิ่นหอมจึงนำมาทำเป็นหีบศพและ […]

หีบบรรจุสรีรสังขารลายรดน้ำทรงคุณค่า บอกเล่าชีวประวัติหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

หีบบรรจุสรีรสังขารลายรดน้ำทรงคุณค่า บอกเล่าชีว ประวัติหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ หีบบรรจุสรีรสังขารลายรดน้ำนี้ นอกจากจะเป็นที่บรรจุร่างของบุคคลสำคัญแล้ว ยังบอกเล่าชีว ประวัติหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ แล้วยังเป็นสิ่งที่ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมของความเป็นอีสานออกมาได้อย่างมีคุณค่าอีกด้วย เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562 เวลา 17.30 น. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ประกอบพิธีบรรจุสรีรสังขารของครูใหญ่ หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ พร้อมด้วยชิ้นเนื้อบางส่วนที่ได้รับการศึกษาทางกายวิภาคศาสตร์ที่บรรจุไว้ในโถลงในหีบ โดยมีรศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานในพิธี     แต่สิ่งหนึ่งที่สะดุดสายตาทุกคู่คือ หีบบรรจุสรีรสังขารลายรดน้ำ มติชนรายงานว่า อาจารย์ช่างท่านหนึ่งที่ร่วมจัดทำหีบศพหลวงพ่อคูณเผยว่า ตอนแรกมีผู้ศรัทธาเสนอตัวเป็นช่างทำหีบบรรจุสรีรสังขารถึง 5 คน ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นไม่ต้องการเจาะจงผู้ใดเป็นพิเศษจึงใช้วิธีเสี่ยงทาย เมื่อผลออกก็ร่วมกันวางแผนออกแบบหีบศพโดยเลือกไม้โลงเลง ซึ่งเป็นจำพวกสนหอม นำเข้ามาจากประเทศลาว ด้วยว่าเป็นหีบลายรดน้ำคณะผู้จัดทำจึงเลือกที่จะบอกเล่าชีวประวัติของหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธเป็นลวดลายตกแต่งหีบนี้ โดยขั้นตอนแรกออกแบบและฉลุลายบนกระดาษไขก่อนที่จะลงรักปิดทอง ลายรดน้ำบนหีบนั้นเป็นลายไทยแบบอีสาน เริ่มเปิดเรื่องด้วยวัยแรกเกิด จนกระทั่งมารดาเสียชีวิต และเจริญเติบโตจนได้อายุ 11 ขวบ อาจารย์ช่างทราบว่าหลวงพ่อคูณในวัยเด็กชอบไก่และนกมาก จึงใส่รูปไก่และนกลงไปด้วย ทั้งยังเผยว่าหลวงพ่อคูณมักดูนกในตอนเย็นเป็นประจำอีกด้วย     ต่อจากวัยเด็กก็เข้าสู่วัยหนุ่มไปร่ำเรียนวิชาเพลงโคราช […]

พลังแห่งศรัทธา ศิษยานุศิษย์ร่วมสักการะและเคลื่อนสรีระหลวงพ่อคูณอย่างเหนียวแน่น

พลังแห่งศรัทธา ศิษยานุศิษย์ร่วมสักการะและ เคลื่อนสรีระหลวงพ่อคูณ อย่างเหนียวแน่น ศิษยานุศิษย์ร่วมสักการะและ เคลื่อนสรีระหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ จากคณะแพทยศาสตร์ มข.ไปยังศูนย์ประชุมฯ อย่างเหนียวแน่นด้วยพลังแห่งศรัทธา เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562 เวลา 17.30 น. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ประกอบพิธีบรรจุสรีรสังขารของครูใหญ่ หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ พร้อมด้วยชิ้นเนื้อบางส่วนที่ได้รับการศึกษาทางกายวิภาคศาสตร์บรรจุไว้ในโถลงในหีบ โดยมีรศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานในพิธี     วันนี้ (21 มกราคม 2562) เวลา 06.00 น. มีการประกอบพิธีเคลื่อนร่างครูใหญ่ทั้งหมด รวมถึงสรีรสังขารครูใหญ่ พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ) ปริสุทโธ จากคณะแพทยศาสตร์ไปทำพิธีอุทิศส่วนกุศลสวดพระอภิธรรม ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก ก่อนจะมีพิธีพระราชทานเพลิงในวันที่ 29 มกราคมที่จะถึงนี้ แต่สำหรับสรีระหลวงพ่อคูณจะเคลื่อนย้ายในเวลา 13.00 น. โดยรถที่นำร่างของหลวงพ่อคูณเป็นรถที่นำมาจากวัดไตรมิตรของท่านเจ้าคุณธงชัย หลังจากนั้นในเวลา 17.00 น. จะมีพิธีขอขมาครูใหญ่ และเวลา 19.00 น. […]

วิธีส่งความปรารถนาดีให้กับตัวเอง จงรักตัวเองก่อนรักคนอื่น

วิธีส่ง ความปรารถนาดี ให้กับตัวเอง จงรักตัวเองก่อนรักคนอื่น คนจิตใจดีมักจะมอบ ความปรารถนาดี ให้กับคนอื่นๆ อยู่เสมอ จนลืมที่จะส่งความปรารถนาดีนี้ให้ตัวเอง ทำให้คนอื่นมีความสุขทั้งกายและใจ แต่ตัวเองกลับต้องเป็นทุกข์ ลองมาดูกันว่า เราจะมีวิธีส่งความปรารถนาดีให้ตัวเองได้อย่างไรบ้าง   ความปรารถนาดีคืออะไร สำหรับคนจำนวนมาก นี่เป็นสิ่งที่ฟังเผิน ๆ ดูจะง่าย แต่ว่าความจริงแล้วยาก ทั้งนี้เพราะไม่แน่ว่าคุณอาจถูกเลี้ยงดูขึ้นมาให้คิดว่า ตัวคุณเองไม่ได้มีความสำคัญมากเท่าเทียมกับคนอื่น บางทีคุณอาจเคยพยายามยืนหยัดเพื่อตัวเองมาแล้ว แต่ถูกกีดกันหรือว่าถูกผลักล้มลงไป หรือบางทีลึก ๆ ลงไปแล้วคุณรู้สึกว่าคุณไม่สมควรที่จะมีความสุข ลองคิดดูว่าการเป็นเพื่อนที่ดีให้กับใครสักคนนั้นเป็นอย่างไร จากนั้นก็ลองถามตัวคุณเองดูว่า เราเป็นเพื่อนชนิดนั้นให้กับ ตัวของเราเอง หรือยัง ถ้ายัง นั่นหมายความว่าคุณอาจจะโหดร้ายกับตัวคุณเองไปหน่อย หรืออาจจะวิพากษ์ตัวเองไวไปนิดว่าคุณยังทำได้ไม่ดีเท่าที่ควร หรือไม่ใส่ใจนักกับสิ่งที่คุณทำได้สำเร็จในแต่ละวัน ไม่แน่ว่าคุณอาจไม่ค่อยปกป้องตัวเองเท่าใดนักจากการถูกย่ำยี หรือคุณอาจไม่ค่อยเต็มใจนักที่จะบอกคนอื่นว่าที่จริงแล้วคุณต้องการอะไร     ทำไมจึงต้องส่งความปรารถนาดีให้ตัวเอง บางครั้งคุณอาจยอมทนความเจ็บปวดมากเกินไป หรือคุณอาจลงมือช้าเกินไปในการแก้ไขอะไรสักอย่าง ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่คุณคิดในหัวของคุณหรือสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกกว้าง เพื่อทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นอีกประการหนึ่ง คุณจะสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างไรถ้าคุณไม่เริ่มต้นด้วยการช่วยตัวคุณเองก่อน  รากฐานของหลักการปฏิบัติทุกอย่างก็คือการส่งความปรารถนาดีให้กับตัวคุณเอง การยอมให้ความโศกเศร้า ความต้องการ และความฝันของคุณ เป็นสิ่งสำคัญ สำหรับคุณ ถ้าคุณทำได้เช่นนั้นแล้ว ไม่ว่าคุณจะทำอะไรให้ตัวเองก็จะมีพลังอันมหาศาลคอยผลักดันอยู่ข้างหลัง!   […]

พุทธศาสนาคืออะไร ทำไมเราต้องปฏิบัติตนตามหลักพุทธศาสนา

พุทธศาสนาคืออะไร ทำไมเราต้องปฏิบัติตนตามหลักพุทธศาสนา พุทธศาสนาคืออะไร หลายคนคงเคยสงสัยกันมาบ้าง พุทธศาสนาคือ ศาสนาของผู้รู้ เพราะพุทธะแปลว่าผู้รู้ คือรู้ความจริงของสิ่งทั้งปวงได้ถูกต้องเพราะฉะนั้น พุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาที่อาศัยสติปัญญา หรืออาศัยวิชาความรู้ที่ถูกต้องเพื่อทำลายความทุกข์และต้นเหตุของความทุกข์เหล่านั้น   การทำพิธีรีตองเพื่อบูชาบวงสรวง อ้อนวอนบรรดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นไม่ใช่พุทธศาสนา พระพุทธเจ้าไม่รับเข้ามาไว้ในศาสนาของพระองค์เลย เพราะเป็นสิ่งที่น่าขบขัน น่าหัวเราะ และถือเอาเป็นที่พึ่งอันแท้จริงไม่ได้; พระพุทธเจ้าทรงปฏิเสธการกระทำเช่นนั้นโดยสิ้นเชิง   พุทธศาสนาไม่ประสงค์การคาดคะเน หรือทำอย่างที่เรียกว่าเผื่อจะเป็นอย่างนั้นเผื่อจะเป็นอย่างนี้ เราจะทำไปตรง ๆ ตามที่มองเห็นด้วยปัญญาของตัวเอง โดยไม่ต้องเชื่อคนอื่น แม้จะมีคนอื่นมาบอกให้ ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเชื่อเขาทันที เราจะต้องฟังและพิจารณาจนเห็นจริงว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปได้แล้วจึงจะเชื่อ และพยายามทำให้ปรากฏผลด้วยตนเอง   ศาสนาเหมือนกับของหลายเหลี่ยม ดูเหลี่ยมหนึ่งมันก็เป็นไปอย่างหนึ่ง ดูอีกเหลี่ยมหนึ่งมันก็เป็นไปอีกอย่างหนึ่งแล้วแต่ว่าบุคคลนั้นจะถือหลักการคิดในแนวไหน ก็จะเห็นศาสนาเดียวกันในลักษณะที่แตกต่างกันได้ แม้พุทธศาสนาก็ตกอยู่ในลักษณะเช่นนี้ คนเราย่อมเชื่อความคิดเห็นของตัวเอง เพราะฉะนั้น ความจริงหรือสัจจะสำหรับคนหนึ่ง ๆ นั้น มันอยู่ตรงที่ว่าเขาเข้าใจและมองเห็นเท่าไรเท่านั้นเอง : สิ่งที่เรียกว่า “ความจริง” ของแต่ละคนไม่เหมือนกัน คนเราเข้าถึงปัญหาหนึ่ง ๆ ได้ตื้นลึกกว่ากัน หรือด้วยลักษณะที่ต่างกันและด้วยสติปัญญาที่ต่างกัน สิ่งใดที่อยู่เหนือสติปัญญาความรู้ความเข้าใจของตนหรือตนยังไม่เข้าใจ คนนั้นก็ไม่ถือว่าเป็นความจริงของเขา ถ้าเขาจะพลอยว่าจริงไปตามผู้อื่น เขาก็รู้สึกอยู่แก่ใจว่าไม่เป็นความแท้ความจริงของเขาเลย ความจริงของคนหนึ่ง ๆ […]

อาลัย พระครูประโชติรัตนานุรักษ์ พุทธบุตรแห่งแดนใต้

อาลัย พระครูประโชติรัตนานุรักษ์ พุทธบุตรแห่งแดนใต้ พระครูประโชติรัตนานุรักษ์ หรือ ท่านสว่าง เจ้าอาวาสวัดรัตนานุภาพ (โคกโก) และเจ้าคณะอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ถูกผู้ก่อการร้ายใช้อาวุธปืนยิงจนมรณภาพเมื่อค่ำของวันที่  18 มกราคม 2562 พร้อมกับพระลูกวัด 1 รูป และมีพระลูกวัดอีก 2 รูปได้รับบาดเจ็บ เดลินิวส์รายงานว่า ล่าสุดพระลูกวัดที่ได้รับบาดเจ็บได้มรณภาพไปอีก 1 รูป     ท่ามกลางสถานการณ์ความรุนแรงของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้พรากชีวิตของพระภิกษุนักพัฒนาผู้อุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา ท่านไม่ยอมไปยังที่ปลอดภัยเพราะที่แห่งนี้คือบ้านเกิดของท่าน  พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโทโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงคำพูดที่พระครูประโชติรัตนานุรักษ์เคยกล่าวกับท่านไว้ก่อนมรณภาพว่า ” ท่านมหาตอนเด็กๆ บ้านผมอยู่แถวนี้แหละ แม่น้ำสายนี้แหละผมกระโดดเล่นทุกวัน (แม่น้ำที่กั้นระหว่างเขตแดนไทยมาเลเซีย ด่านสุไหงโก-ลก) แถวนี้เป็นแหล่งทำมาหากินของผม ผมเกิดที่นี่ พ่อแม่ปู่ย่าตายายผมเป็นคนที่นี่นราธิวาส ผมเรียนที่นี่ รุ่นผมมีชาวพุทธสองคน ทุกคนเป็นเพื่อน เป็นพี่น้องกัน ไม่ว่าจะศาสนาไหน ผมภูมิใจที่สุด ครั้งหนึ่งได้ไปเลี้ยงอาหารรุ่นน้องที่โรงเรียน ไปเยี่ยมครูสอน ไปเยี่ยมผู้อำนวยการ เป็นความสุขที่หาอะไรมาเปรียบไม่ได้ เพราะนี่คือบ้านเกิดของผม บ้านที่ผมรัก ชีวิตผมเกิดมาชาติหนึ่ง ได้สร้างวัดด้วยตนเองถวายเป็นพุทธบูชา ผมมาอยู่ที่นี่ (บ้านโคกโก) […]

อาลัย พระพรหมเมธาจารย์ (คณิศร์ เขมวํโส) อดีตกรรมการเถรสมาคมฯ สิ้นแล้ว

อาลัย พระพรหมเมธาจารย์ (คณิศร์ เขมวํโส) อดีตกรรมการเถรสมาคมฯ สิ้นแล้ว พระพรหมเมธาจารย์ (คณิศร์ เขมวํโส) อดีตกรรมการเถรสมาคม มรณภาพแล้วเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2562 ณ โรงพยาบาลศิริราช วันที่ 19 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา พระครูปลัดกวีวัฒน์ ธีรวิทย์ หัวหน้าสำนักงาน ที่สำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหามกุฏวิทยาลัย ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว Teerawit Sukontavaranon ว่า     ขอน้อมกราบถวายอาลัยแด่ พระเดชพระเดชพระคุณพระพรหมเมธาจารย์ (คณิศร์ เขมวํโส ป.ธ.๙, ศน.ด.กิตติ์) – อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม – อดีตที่ปรึกษาแม่กองธรรมสนามหลวง – อดีตเจ้าอาวาสวัดบุรณศิริมาตยาราม ถึงแก่มรณภาพ เมื่อวันเสาร์ที่ 19 มกราคม พุทธศักราช 2562 เวลา 02.50 น. ณ โรงพยาบาลศิริราช สิริอายุได้ 90 […]

เทวดาในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา เทวดาที่อยู่ใกล้ชิดกับมนุษย์ที่สุด ที่เราควรรู้จัก

เทวดาในสวรรค์ชั้น จาตุมหาราชิกา เทวดาที่อยู่ใกล้ชิดกับมนุษย์ที่สุด ที่เราควรรู้จัก เทวดาในสวรรค์ชั้น จาตุมหาราชิกา ส่วนมากมักจะเป็นผู้ที่กระทำบุญบนบาป หรือทำบุญด้วยความเชื่อผิด ๆ หรือทำบุญเพียงเล็กน้อย และมีเศษบาปกรรมจากการผิดศีล 5 ติดตัวมา เช่น ฆ่าสัตว์ เป็นต้น เทวดาบนสวรรค์ชั้นนี้มีความหลากหลายทางเผ่าพันธุ์ หากเป็นเทวดาที่ทำบุญมาสูงก็จะมีรูปลักษณ์คล้ายกับเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ และมีวิมานสถิตตามเขาสิเนรุ (เขาพระสุเมรุ) ส่วนเทวดาชั้นต่ำที่สถิตตามป่าหิมพานต์และบางส่วนของโลกมนุษย์ จะมีรูปร่างหน้าตาที่แตกต่างไปตามเผ่าพันธุ์ ซึ่งด้วยความแตกต่างนี้ก็มาจากผลกรรมที่ทำไว้ในอดีตชาติก่อนมาเป็นเทวดา เช่น     คนธรรพ์ เป็นเทวดาที่มีความสามารถด้านดนตรี ศิลปะ การฟ้อนรำ การละคร วรรณกรรม บทกวี เทวดากลุ่มนี้มีรูปร่างคล้ายมนุษย์ ผู้ที่เกิดเป็นคนธรรพ์มักจะทำบุญมาน้อยหรือชอบทำบุญเจือกามคุณ   วิทยาธร เป็นเทวดาที่มีความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ เทวดากลุ่มนี้มีรูปลักษณ์คล้ายมนุษย์ แต่งกายเหมือนฤษี ผู้ที่เกิดเป็นวิทยาธรมักจะเป็นคนที่ทำบุญมาไม่มาก แต่มีความฝักใฝ่ในเรื่องคาถาอาคม วิทยาธรชอบประลองความสามารถกับเทวดาและมนุษย์ ด้วยวิทยาธรมีนิสัยรักการศึกษา จึงมักหมกอยู่กับการศึกษา เมื่อตายไป หากยังพอมีบุญเหลืออยู่บ้างจึงมักได้กลับมาเกิดเป็นวิทยาธรอีก   กุมภัณฑ์ เป็นเทวดาที่มีรูปลักษณ์เป็นมนุษย์ที่มีผมหยิก ๆ ผิวดำ ท้องโต พุงโร […]

ความสำเร็จของนักธุรกิจคืออะไร ในทรรศนะของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

ความสำเร็จของนักธุรกิจคืออะไร ในทรรศนะของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ความสำเร็จของนักธุรกิจคืออะไร ในปัจจุบันสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอย่างชัดจนสังเกตได้คือการเกิดขึ้นของนักธุรกิจรุ่นใหม่ และธุรกิจออนไลน์ที่ผลิบานอย่างกว้างขวางผ่านสื่อไร้พรมแดนที่เรียกว่า “อินเตอร์เน็ต” เพียงมีมือถือ อินเตอร์เน็ต และช่องทางการติดต่อ เช่น ไลน์ อินสตาแกรม เฟซบุ๊ก และโปรแกรม หรือแอพพิเคชั่นอื่นที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ก็สามารถทำธุรกิจได้แล้วโดยไม่ต้องมีหน้าร้าน ในขณะที่คนรุ่นใหม่สนใจกับการเป็นนักธุรกิจหรือเถ้าแก่น้อย อายุน้อยร้อยล้าน ซึ่งเป็นเรื่องประสบความสำเร็จทางโลก แต่ในส่วนของทางพระพุทธศาสนามองเรื่องความสำเร็จของนักธุรกิจไว้อย่างไรบ้าง     สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์เคยเสนอความเห็นเรื่องความสำเร็จของนักธุรกิจที่แท้จริง ไว้ในบทสนทนาระหว่างท่านกับนายลอเรนส์ แวน เดน มิวเซนเบิร์ก ซึ่งเป็นนักหนังสือพิมพ์และนักเขียนชาวเดนมาร์ก เขาสนใจเดินทางมาสอบถามสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ซึ่งในขณะนั้นท่านดำรงตำแหน่งเป็นพระพรหมคุณาภรณ์อยู่ ด้วยว่าจากงานเขียนของท่าน (เช่น เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ และธรรมนูญชีวิต) ยอมรับว่าธุรกิจเป็นส่วนสำคัญของสังคม วิธีการดำเนินธุรกิจก็มีความสำคัญมากสำหรับสังคม พฤติกรรมของพวกนักธุรกิจมีความสำคัญกับสังคม ซึ่งเขากำลังสนใจศึกษาเรื่องคุณค่าข้อดีข้อเสีย จริยธรรมในการทำธุรกิจ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ตอบปัญหาเรื่องจริยธรรมกับธุรกิจของนายลอเรนส์ แวน เดน มิวเซนเบิร์กไว้อย่างน่าสนใจ แต่ประเด็นที่น่าสนใจที่สุดคือเรื่อง “ความสำเร็จที่แท้จริงของนักธุรกิจ” ท่านเสนอว่า “ในขณะเดียวกันเราก็ต้องให้การศึกษาแก่พวกนักธุรกิจด้วย สอนให้เขารู้จักที่จะมีความสุข เพราะพวกเขาก็ต้องการความสุขเช่นกัน ความสุขชนิดไหนที่เขาควรจะพัฒนาให้เกิดมีต่อไป และสอนให้เขารู้ว่าอะไรคือความสำเร็จที่แท้จริง       ” […]

keyboard_arrow_up