แสร้งว่ากุ้งราดผัดสะตอ จานเด็ดปรับสมดุลธาตุ

แสรงวากุงราดผัดสะตอ อาหารสุขภาพจานอรอย แถมยังปรับสมดุลธาตุไดดี ใหเหมาะสมกับถิ่นอยูอาศัยเพื่อ ปองกันผลกระทบของธาตุจากสิ่งแวดลอม

keyboard_arrow_up