Dhamma Daily : อยากแผ่เมตตา ให้คนทั่วไปที่พบเจอ ควรทำอย่างไร

Dhamma Daily : อยากแผ่เมตตา ให้คนทั่วไปที่พบเจอ ควรทำอย่างไร ถาม : หลายครั้ง อยากแผ่เมตตา ให้คนทั่วไปที่พบเจอ เช่น เห็นรถพยาบาลวิ่งผ่านก็อยากแผ่เมตตาขอให้ผู้ป่วยปลอดภัย หรือเวลาเห็นคนอื่นกำลังทำไม่ดีก็อยากแผ่เมตตาให้เขาอย่าเบียดเบียนผู้อื่นเลย การแผ่เมตตานี้ควรท่องในใจว่า “สัพเพสัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์…” ทุกครั้งหรือไม่คะ เพราะบางทีนึกคำสวดบาลีไม่ออก สวดไม่ทันเหตุการณ์นั้นค่ะ พระอาจารย์ชาญชัย อธิปญฺโญ ได้ตอบปัญหาดังนี้ ตอบ : ไม่จำเป็นต้องพูดคำบาลีก็ได้ เรานึกขึ้นอย่างไรก็พูดตามที่เราคิด อยู่ที่ใจของเรา อยู่ที่เจตนาของเรา เห็นรถพยาบาลผ่านมาก็ขอให้คนในรถพยาบาลอย่าถึงแก่ชีวิต ให้เขาหาย เห็นคนถูกทำร้ายก็แผ่เมตตาขอให้เขาอย่าถึงแก่ชีวิตเลย เป็นคำพูดอะไรก็ได้ในเรื่องดีงามที่เรานึกขึ้นได้ เพียงทำใจของเราให้มีเมตตา มีความปรารถนาดีต่อเขา เราจะแต่งคำแผ่เมตตาของตัวเองก็ได้ เอาตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เอาตามความปรารถนาของเราที่เรามีต่อเขา ไม่จำเป็นต้องท่องคำตามบทสวดก็ได้   ที่มา : นิตยสาร Secret  ฉบับที่ 234 ผู้เขียน/แต่ง : พระอาจารย์ชาญชัย อธิปญโญ Photo by Ben White on […]

keyboard_arrow_up