แกงเห็ดใส่ยอดมะขาม สุดยอดเมนูบำรุงสุขภาพ

แกงเห็ดใส่ยอดมะขาม คูถเสมหะและกรีสะ สัญญาณแห่งสุขภาพ ช่วงเวลาตั้งแต่ 6.00 น. – 10.00 น. และ 18.00 น. – 22.00 น. เป็นเวลาที่กระบวนการทำงานของธาตุน้ำในส่วนการขับถ่ายของเสียในร่างกายทำงาน จึงส่งสัญญาณให้มนุษย์ขับถ่ายในเวลาดังกล่าว การขับถายอยางเปนเวลาจึงเปนสัญญาณ สุขภาพดีอยางหนึ่งที่สามารถสังเกตไดดวยตัวเอง สำหรับแพทยแผนไทย กรีสะ (อาหารเกาหรืออุจจาระ) ถือเปนสวนหนึ่งของธาตุดิน ซึ่งสัมพันธ์กับการทำงานของธาตุน้ำในจุดควบคุมระบบขับถ่าย (คูถเสมหะ ) สีและกลิ่นของอุจจาระที่ผิดปกติไปจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกความผิดปกติของธาตุทั้งสี่ โดยเฉพาะในสวนของระบบทางเดินอาหาร และการดูดซึมของรางกาย ด้วยเหตุผลวา เมื่อมนุษย์รับประทานอาหารใหม (อุทริยะ ) เข้าไป ธาตุทั้งสี่จะทำงานรวมกันเพื่อใหเกิดการยอย กระบวนการจัดเก็บ สารอาหาร และการขับถายของเสียออกจากรางกาย หากธาตุใดทำงานผดปกติไป จะแสดงผลสวนหนึ่งออกมาทางสีและกลิ่นของอาหารเกา (อุจจาระ) โดยปกติอุจจาระควรมีสีเหลืองและไมมีกลิ่นตามที่กลาวมา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับอาหารที่รับประทานเขาไปดวย เพราะหากสีและกลิ่น ของอุจจาระมีเหตุจากอาหาร ก็ไมถือวาเปนความผิดปกติของธาตุ เชน หากคุณรับประทานชาเขียวมัตฉะปริมาณมาก ยามเชาอุจจาระ อาจมีสีเขียว หรือหากรับประทานอาหารกลิ่นแรงหรือผักดิบบางชนิด เช่น สะตอ ถั่วฝักยาว กลิ่นของอุจจาระก็จะมีกลิ่นที่ผิดปกติไป เป็นต้น วิธีเยียวยาความผิดปกติดังกลาว แพทยแผนไทยจะตั้งน้ำ- […]

keyboard_arrow_up