พระอนุรุทธะ เจ้าชายศากยวงศ์ผู้ไม่เคยปราศจากขนม เพราะบุญจากชาติก่อน

พระอนุรุทธะ เจ้าชายศากยวงศ์ผู้ไม่เคยปราศจากขนม เพราะบุญจากชาติก่อน พระอนุรุทธะ เป็นเจ้าชายพระองค์หนึ่งในศากยวงศ์ เป็นพระญาติผู้ใกล้ชิดของพระพุทธเจ้า ครั้งเจ้าชายสิทธัตถะตรัสรู้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้า พระญาติทั้งหลายต่างยกพระโอรสให้บวชเป็นพระภิกษุในสำนักของพระองค์ จนกระทั่งเหลือเจ้าชาย 6 พระองค์ ได้แก่ ภัททิยราชา อนุรุทธะ อานันทะ ภคุ กิมพิละ และ เทวทัต พระญาติทั้งหลายแลเห็นว่าเจ้าชายทั้ง 6 ควรผนวชเป็นพระภิกษุเพื่อติดตามพระผู้มีพระภาคเจ้า เจ้าชายศากยะทั้ง 6 จึงพากันผนวช แต่พระพุทธเจ้ากลับทรงเลือกบวชให้นายอุบาลีก่อน ซึ่งเป็นภูษามาลา เจ้าชายทั้ง 6 พระองค์ สุดท้ายเจ้าชายทุกพระองค์ต่างบรรลุคุณวิเศษ อย่างพระอนุรุทธะได้สำเร็จดวงทิพย์ ต่อมาได้สดับเรื่อง มหาปุริสวิตักกสูตร จึงบรรลุเป็นพระอรหันต์     มีหลายเหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นว่าพระอนุรุทธะเป็นผู้สะสมบุญมาดีคือ ครั้งก่อนที่พระองค์จะเสด็จออกผนวช ทรงพนันกีฬาลูกขลุบกับพระญาติทั้งหลายด้วยขนม ปรากฏพระอนุรุทธะแพ้ถึง 3 ครั้ง ทรงต้องเป็นฝ่ายนำขนมมาให้พระญาติทั้งหลายเสวย จนถึงตาที่พระองค์ทรงต้องเสียขนมถาดที่ 4 พระมารดาไม่สามารถทำขนมได้เพราะส่วนผสมหมดจึงส่งคนไปทูลเจ้าชายว่า “ขนมไม่มี” เจ้าชายทรงได้ยินดังนั้นก็ทรงคิดว่าเป็นชื่อขนมชนิดหนึ่งจึงตรัสไปให้นำขนมชื่อนี้มา พระมารดาทรงจำพระทัยส่งถาดว่างไปให้เจ้าชายแทน เทวดาผู้รักษาเมืองทราบว่าในอดีตพระชาติ พระอนุรุทธะเคยถวายภัตแด่พระปัจเจกพุทธเจ้านามว่า “อุปริฏฐะ” จึงได้เนรมิตขนมทิพย์ถวายจนเต็มถาด เจ้าชายทอดพระเนตรขนมแล้วไม่พอพระทัย […]

ทำบุญด้วยน้ำ อานิสงส์แรง เรื่องเล่าจากพระอรหันต์

ทำบุญด้วยน้ำ อานิสงส์แรง เรื่องเล่าจากพระอรหันต์ ไม่น่าเชื่อว่าเลยว่า การ ทำบุญด้วยน้ำ จะมีอานิสงส์แรงเพียงนี้ เรื่องนี้มีปรากฎในคัมภีร์วิมานวัตถุ เป็นคัมภีร์ที่รวบรวมเรื่องเล่าการทำบุญของเทวดาตอนที่ยังเป็นมนุษย์ เรื่องนี้เริ่มจากพระมหาโมคคัลลานะเหาะไปสวรรค์ด้วยฤทธิ์ ท่านสะดุดกับวิมานที่มีรูปร่างแปลกตา เพราะมีลักษณะคล้ายเรือ   วิมานเรือทองคำ วิมานเรือบุด้วยทองคำ มีปราสาท 4 ทิศตั้งอยู่ รุ่งเรืองด้วยรัศมี ล่องลอยอยู่บนสระบัวที่มีบัวหลวงขาวบานสะพรั่ง เทพธิดาเจ้าของวิมานบริโภคแต่สมบัติทิพย์ที่ตนพึงพอใจ เดินไปที่แห่งใด ตรงนั้นจะสว่างไสวไปทั่วทุกทิศ พระมหาโมคคัลลานะจึงถามเทพธิดาว่า “แม่เทพธิดา เธอทำบุญด้วยสิ่งใด เธอจึงเป็นเช่นนี้ “ เทพธิดาตอบพระเถระว่า “เมื่ออดีตชาติ ดิฉันเกิดเป็นมนุษย์ ได้เห็นพระภิกษุ 16 รูป เหน็ดเหนื่อยแล้วหิวกระหายน้ำ จึงถวายน้ำฉันด้วยความขมีขมัน ผลบุญนี้สายน้ำที่เย็นเยือกมีดอกบัวสีขาวบานสะพรั่ง รวมทั้งต้นที่ออกผลน่ากิน และออกดอกช่อชูไสวนานาพรรณ ปราสาท 4 ทิศบนเรือทองนี้ สมบัติทิพย์ที่พึงพอใจ กายของดิฉันมีรัศมี และผิวพรรณสว่างไสวไปทั่วสารทิศจึงเกิดขึ้นแก่ดิฉันเจ้าค่ะ”   วิมานหลังที่ 2 พระมหาโมคคัลลานะเหาะไปในแดนสวรรค์ พบวิมานที่มีลักษณะเหมือนกับวิมานแรก ท่านจึงถามเทพธิดาเจ้าของวิมานถึงบุญกุศลในอดีตชาติ เทพธิดาเล่าให้ท่านฟังว่า     ครั้งเป็นมนุษย์เกิดเป็นหญิงสาวในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง […]

คนไม่ทำบุญมีสิทธิ์เกิดเป็นเทวดาได้หรือไม่

คนไม่ทำบุญมีสิทธิ์เกิดเป็น เทวดา ได้หรือไม่ พระมหาโมคคัลลานะ พระอรหันต์ผู้ชำนาญในฤทธิ์ เหาะท่องสรวงสวรรค์ เยือนวิมานของ เทวดา เพื่อสอบถามถึงบุญที่เทวดากระทำมา แต่ในครั้งนี้ คำตอบที่ท่านได้จากสองเทพธิดากลับแตกต่างออกไปจากเทวดาอื่น ครั้งพระมหาโมคคัลลานะเถระ เหาะท่องพื้นฟ้ามุ่งสู่แดนสวรรค์อันเป็นถิ่นพำนักของเหล่าเทวดา มีวิมานมากด้วยความวิจิตรของประติมาอันเป็นทิพย์ พร้อมด้วยสรรพสินสมบัติที่เลอค่า ทุกสิ่งล้วนประณีตกว่าแดนมนุษย์ พระเถระเจ้าหยุดอยู่เบื้องหน้าวิมานที่สุกเรืองรองด้วยรัศมีอันโชติช่วง เทพธิดาอันเป็นเจ้าของวิมานออกมาต้อนรับ “นมัสการพระเถระเจ้า ผู้เป็นพุทธบุตร ท่านมายังวิมานของดิฉัน นับว่าเป็นบุญแก่ดิฉันหนักหนา” “แม่เทพธิดา วิมานของเธอเรืองรองรุ่งเรืองกว่าวิมานของเทวดาในบริเวณนี้ เราใคร่อยากทราบว่าตอนเธอเป็นมนุษย์ ได้ทำบุญใดไว้จึงส่งผลให้เธอ เสพสุขด้วยทิพยสมบัติเช่นนี้” “อย่าให้ดิฉันกล่าวถึงเลยเจ้าค่ะ มันไม่ใช่เรื่องที่ดีนัก” “เล่ามาเถิด แม่เทพธิดา อาตมาอยากทราบถึงบุญที่ทำให้เธอรุ่งเรืองเช่นนี้”   “ตอนดิฉันเป็นมนุษย์ ไม่เคยทำบุญ ทำทาน ไม่เคยฟังธรรมเทศนาจากพระพุทธเจ้า หรือพระเถระรูปใด ดิฉันเพียงแต่ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ เป็นคนไม่ชอบโกหก ไม่เคยพูดปดตลอดชีวิตจนสิ้นบุญเจ้าค่ะ วิมานนี้ พร้อมด้วยสมบัติอันเป็นทิพย์ และบริวารล้วนมาจากการกระทำของดิฉันอันเป็นกุศล คือไม่โกหก ไม่พูดปดเจ้าค่ะ”   “เป็นเช่นนี้เอง การที่เธอเจริญในศีลข้อที่ 4 คือการไม่พูดปดมดเท็จ ส่งผลให้ครองวิมานและสมบัติทิพย์มากมายถึงเพียงนี้ ขอบใจแม่เทพธิดามาก ที่บอกเล่าเรื่องการทำความดีของเธอ” เทพธิดากราบอย่างน้อมนอบเป็นการบูชาพระรัตนตรัย […]

เรื่องราวของ พระนันทะ ผู้มีนางฟ้าเป็นแรงจูงใจ

เมื่อ พระนันทะ บรรลุธรรมแล้ว ท่านจึงได้ล่วงรู้ว่า นางฟ้าสวยสะคราญที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า จะมอบให้แท้จริงแล้วเป็นอุบายอันแยบยลของพระพุทธองค์

keyboard_arrow_up