บทสวดเย ธมฺมา (แปล): หัวใจของพุทธศาสนา

ประวัติความเป็นมาของ บทสวดเย ธมฺมา มีอยู่ว่า หลังจากพระอัสสชิหนึ่งในปัญจวัคคีย์ได้ฟังธรรมจากพระพุทธองค์จนบรรลุอรหันต์แล้ว วันหนึ่งท่านไปบิณฑบาตร

keyboard_arrow_up