3 เคล็ดลับจำเก่ง …จำได้…จำดี ฉบับสมเด็จโต

Secret ขอนำเทคนิค ของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) มาบอกต่อ รับประกันได้ว่า เป็นเคล็ดลับจำเก่ง จำได้ จำดี จำแม่น ขึ้นอย่างแน่นอน

การไหว้บูชาขอขมา 7 ครั้งก่อนนอนจาก สมเด็จโต วัดระฆัง

การไหว้บูชาขอขมา 7 ครั้งก่อนนอนจาก สมเด็จโต วัดระฆัง นอกเหนือจากคาถาบูชาต่าง ๆ แล้ว สมเด็จโต วัดระฆัง ยังได้สอนให้ไหว้ขอขมา 7 ครั้งก่อนนอนด้วย ซึ่งมีวัตถุประสงค์และอานิสงส์ดังต่อไปนี้ ไหว้ครั้งแรก เพื่อบูชาและขอขมาพระพุทธเจ้า น้อมระลึกถึงคุณงามความดีที่ทรงช่วยชี้ทางสว่างให้สัตว์โลก พร้อมน้อมรับในสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงฝากไว้ให้เราปฏิบัติ ได้แก่ ทาน ศีล ภาวนา ไหว้ครั้งที่สอง เพื่อบูชาและขอขมาพระธรรม น้อมระลึกถึงพระธรรมคำสั่งสอนซึ่งเป็นสัจธรรมที่ช่วยรื้อถอนกิเลสและนำพาสัตว์โลกสู่ความสุขอย่างแท้จริง พร้อมน้อมรับพระธรรมที่พอจะนึกออกมาพิจารณาเนือง ๆ ไหว้ครั้งที่สาม เพื่อบูชาขอขมาพระสงฆ์สาวกผู้มีพระคุณสานต่อจากพระพุทธเจ้า ในการช่วยนำพาสัตว์โลกสู่ทางสว่าง พร้อมน้อมรับในการช่วยส่งเสริมสถาบันสงฆ์ เพื่อช่วยการสานต่อศาสนา เช่น บำรุงสงฆ์ น้อมรับคำสอน ทำบุญตักบาตร และช่วยเผยแผ่ธรรม เป็นต้น ไหว้ครั้งที่สี่ เพื่อกราบไหว้บูชาขอขมาพ่อแม่ ไม่ว่าท่านทั้งสองจะล่วงลับหรือยังมีชีวิตอยู่ การกราบไหว้ท่านก่อนนอนเป็นประจำจะช่วยสร้างสิริมงคลให้ชีวิตและส่งเสริมให้ผู้กราบไหว้ได้บุตรที่ดีในอนาคต อีกทั้งการงานและชีวิตส่วนตัวของผู้กราบไหว้จะเจริญ รุ่งเรือง ด้วยอานุภาพแห่งความกตัญญู ขอให้น้อมระลึกถึงพระคุณของพ่อแม่ในขณะที่กราบพร้อมขอขมาท่านด้วยใจจริง น้อมสำนึกว่าจะไม่ทำความผิดต่อพ่อแม่อีก ทั้งในภพนี้และภพหน้า ไหว้ครั้งที่ห้า เพื่อกราบไหว้บูชาขอขมาพระสยามเทวาธิราชและพระมหากษัตริย์ ซึ่งล้วนมีบุญบารมีในการปกปักรักษา บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้บ้านเมือง พึงกราบไหว้ก่อนนอนเพื่อขอขมาและขอบารมีท่านมาปกปักรักษา สร้างสิริมงคลให้ชีวิต ขณะกราบพึงน้อมระลึกสำนึกในหน้าที่ที่ท่านเหล่านั้นต้องทำเพื่อประเทศชาติ […]

“มีเมตตา…จนมหานิยม” เรื่องเล่าของสมเด็จพระพุฒาจารย์โตแห่งวัดระฆัง

สมเด็จโต พรหมรังสี แตกฉานในทางวิปัสสนา ท่านได้ธุดงค์ไปสืบเสาะหาครูบาอาจารย์ยังที่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะทุรกันดารหรือรกชัฏเพียงใด ท่านก็ตั้งใจมั่น

keyboard_arrow_up