พระเกียรติคุณของ สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19

พระเกียรติคุณของ สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน) ทรงได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะที่ “สมเด็จพระญาณสังวร” ซึ่งนับเป็นสมเด็จพระญาณสังวร รูปที่ 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และเมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2532 ทรงได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 และเป็นเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต เมื่อยังทรงพระเยาว์ เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงมีร่างกายอ่อนแอ เจ็บป่วยอยู่เสมอ คราวหนึ่งทรงป่วยหนักขนาดที่ผู้ใหญ่คิดว่าจะไม่หาย จึงได้ไปบนบานว่าหากหายป่วยจะให้บวชแก้บน แล้วพระองค์ก็หายป่วยจริง จึงทรงออกบวชเป็นสามเณรที่วัดเทวสังฆารามเมื่อ พ.ศ.2469 ต่อมาอุปสมบทเป็นพระภิกษุ เริ่มเรียนภาษาบาลีที่วัดเสนหา จังหวัดนครปฐม ก่อนพระอาจารย์นำท่านไปฝากเรียนต่อที่วัดบวรนิเวศวิหาร เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ได้รับประทานฉายาจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้าว่า “สุวฑฺฒโน” เพราะได้ปฏิบัติทุกอย่างตามกฎกติกาของวัด ปีแรกที่ท่านได้ไปอยู่วัดบวรนิเวศวิหาร ท่านได้ศึกษาปริยัติธรรมและสอบได้นักธรรมชั้นตรีเมื่อพระชนมายุเพียง 17 พรรษา สอบได้นักธรรมชั้นโทและเปรียญธรรม 3 ประโยคในปีถัดมา และเมื่อพระชนมายุ 20 พรรษา ก็สอบได้นักธรรมชั้นเอกและเปรียญธรรม 4 ประโยค นอกจากนี้ยังทรงสอบบาลีต่อขึ้นไปอีกกระทั่งได้เปรียญธรรม 9 […]

keyboard_arrow_up