เปิดตํานาน “พระเจ้าตนหลวง” พระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในล้านนา

เปิดตํานาน “ พระเจ้าตนหลวง ” พระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในล้านนา พระเจ้าตนหลวง มหัศจรรย์แห่งศรัทธาในพระพุทธศาสนา คติความเชื่อผ่านพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์แห่งล้านนา 0 การสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่ในดินแดนไทยนั้น เริ่มปรากฏหลักฐานเป็นครั้งแรกในสมัยทวาราวดี (ช่วงก่อนพุทธศตวรรษที่ 19) โดยมีทั้งพระพุทธรูปนั่งห้อยพระบาท พระพุทธรูปนอน และพระพุทธรูปยืน 0 กาลล่วงมาจนถึงสมัยสุโขทัย ความนิยมดังกล่าวยังคงไม่จางหาย ขณะเดียวกันก็มีกระแสความเชื่อจากลังกา (ศรีลังกา) แทรกเข้ามาว่าเหตุที่ต้องสร้างพระพุทธรูปให้มีขนาดใหญ่เกินมนุษย์นั้นก็เพื่อแทนความหมายเรื่องโลกุตระ (ผู้อยู่เหนือโลก) เทียบเท่ากับการแสดงความยิ่งใหญ่ของศาสนาพุทธ 0 แต่ดินแดนร่วมสมัยอย่าง “ล้านนาประเทศ” ทางตอนเหนือก็ปรากฏความนิยมดังกล่าวอยู่เช่นกัน ที่โดดเด่นคงความสําคัญมายาวนาน หลายร้อยปีก็คือ พระเจ้าตนหลวง ณ วัดศรีโคมคํา ตําบลเวียง อําเภอเมืองฯ จังหวัดพะเยา พระพุทธรูปซึ่งได้ชื่อว่า “มีขนาดใหญ่ที่สุดในล้านนา” 0 0 ตํานานพระเจ้าตนหลวง 0 ความสังเขปเรื่อง ตํานานพระเจ้าตนหลวง ฉบับปริวรรต โดยพระธรรมวิมลโมลี มีอยู่ว่า สมัยพุทธกาล องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมายังเมืองภูกามยาว (พะเยา) และได้ประทับอยู่บนดอยลูกหนึ่งไม่ไกลจากสระหนองเอี้ยง (กว๊านพะเยา) นัก หลังฉันภัตตาหารเสร็จ พระอานนท์ได้ถือบาตรเดินตรงมาที่สระหมายจะตักน้ํากลับไปถวายพระพุทธองค์ […]

keyboard_arrow_up