ไหว้พระบรมสารีริกธาตุ และชมกู่เจ้าเมืองเหนือที่ วัดสวนดอก

ไหว้พระบรมสารีริกธาตุ และชมกู่เจ้าเมืองเหนือที่ วัดสวนดอก 2 หากจะเอ่ยถึงวัดสําคัญในเมืองเชียงใหม่ วัดสวนดอก ก็เป็นอีกวัดที่ไม่กล่าวถึงไม่ได้ เพราะถือเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่อีกแห่งหนึ่ง ที่มีประวัติความเป็นมาและความงดงามทางสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียว 1 วัดสวนดอกนามนี้มีที่มา ก่อนหน้าที่จะมาเป็นวัดสถานที่แห่งนี้เคยเป็นสวนดอกไม้ในอุทยานป่าไม้พยอม ที่ตกทอดมาตั้งแต่ยุคพญามังรายอยู่ทางทิศตะวันตกของกําแพงเมืองด้านประตูสวนดอก พระเจ้ากือนา กษัตริย์ องค์ที่ 6 แห่งราชวงศ์มังราย ยกถวายเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนา ทรงโปรดให้สร้างเป็นวัดขึ้นในปี พ.ศ. 1914 เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและเป็นที่อยู่จําพรรษาของพระสุมนเถระผู้เผยแผ่พุทธศาสนา นิกายลังกาวงศ์แบบสุโขทัย เนื่องจากพระสุมนเถระบวชเรียนมาจากพระสวามีอุทุมพรที่เมืองเมาะตะมะในรามัญ นับเป็นครั้งแรกที่นิกายลังกาวงศ์เข้ามาเฟื่องฟูในเมืองเชียงใหม่ โดยตั้งชื่อว่า “วัดบุปผาราม” แต่ชาวบ้านนิยมเรียกว่า “วัดสวนดอก” จนติดปากมาถึงทุกวันนี้ และได้รับการสถาปนาเป็นพระอารามหลวง 1 ใน 7 ของจังหวัดเชียงใหม่ 3 0 4 ปาฏิหาริย์พระบรมสารีริกธาตุ ในปี พ.ศ. 1916 ขณะที่พระเจ้ากือนาให้คนงานขุดฐานองค์พระเจดีย์ที่จะสร้างใหม่ในวัดบุปผารามนั้น พระมหาสุมนเถระได้นําพระบรมธาตุที่ท่านนําติดตัวมาจากเมืองปางจา จังหวัดสุโขทัย ออกมาวางในถาดทองคําเพื่อสรงน้ําและให้พระเจ้ากือนาถวายสักการะ เมื่อสักการะเรียบร้อยแล้ว พระมหาสุมนเถระ และพระเจ้ากือนาก็ต้องประหลาดใจ เมื่อพระบรมธาตุแยกออกเป็น 2 องค์ มีขนาดใกล้เคียงกัน จึงอัญเชิญพระบรมธาตุองค์หนึ่งบรรจุไว้ในพระเจดีย์ […]

keyboard_arrow_up