HOW TO ออกกำลังกาย เพื่อความสมดุลของฮอร์โมน ลดเสี่ยงมะเร็งเต้านม

HOW TO ออกกำลังกาย เพื่อความสมดุลของฮอร์โมน ลดเสี่ยงมะเร็งเต้านม ลดเสี่ยงมะเร็งเต้านม พื้นฐานการทำงานของฮอร์โมนในร่างกายนั้น จะทำงานผ่านระบบไหลเวียน รังไข่ มีหน้าที่ในการผลิตฮอร์โมนขึ้นมา ส่วนเต้านม ก็จะมีตัวรับสัญญาณฮอร์โมนเพศจากรังไข่ ซึ่งตัวรับสัญญาณนั้น จะมีทั้งแบบเป็นตัวรับที่ดี ทำหน้าที่กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเซลล์เต้านม ตามปกติที่ผู้หญิงควรจะมี และตัวรับที่ไม่ดีที่กระตุ้นให้เซลล์เกิดการแบ่งตัวเร็วเกินไป อาจก่อให้เกิดมะเร็งร้ายได้ เมื่อฮอร์โมนบริเวณเต้านมทำงานจนเสร็จสิ้น ร่างกายจะมีระบบกำจัดฮอร์โมนที่ทำงานเสร็จแล้วออกจากร่างกาย โดยส่วนใหญ่จะถูกขับออกผ่านทางตับและไต เพราะฉะนั้น หากกระบวนการทำงานจากต้นถึงปลายเป็นไปด้วยดี คือใช้แล้วขับออกได้อย่างสมดุล ฮอร์โมนก็จะมีความสมดุล และไม่ก่อให้เกิดความผิดปกติต่อร่างกาย HOW EXERCISE HELPS ฮอร์โมน จะเดินทางจากรังไข่ไปถึงเต้านมผ่านระบบไหลเวียนเลือด การออกกำลังกายจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดให้ดีขึ้น เปรียบเสมือนระบบการส่งต่อฮอร์โมน ที่มีประสิทธิภาพ โดยในขณะที่เราออกกำลังกายนั้น การไหลเวียนเลือดส่วนใหญ่จะไปอยู่ที่บริเวณกล้ามเนื้อแขนและขา เพื่อทำหน้าที่ส่งออกซิเจน ดังนั้นการออกกำลังกาย จึงช่วยกระจายฮอร์โมนไม่ให้ไปกระจุกที่บริเวณเต้านมมากเกินไป เพราะหากมีฮอร์โมนที่บริเวณเต้านมมากเกินไป ก็สามารถไปกระตุ้นตัวรับสัญญาณที่ไม่ดีได้ นอกจากนี้ การออกกำลังกายยังช่วยพาฮอร์โมนเพศ กระจายตัวไปทำงานต่าง ๆ ได้ดีขึ้น ไม่ก่อให้เกิดปัญหาการสะสมมากจนเกินไปในบางจุด ช่วยซ่อมแซมส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อบริเวณต่าง ๆ รวมทั้งผิวพรรณให้ดีขึ้น ที่สำคัญคือ การออกกำลังกายจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการสร้างฮอร์โมนรอบใหม่ขึ้นมาทดแทนอย่างสม่ำเสมอ […]

keyboard_arrow_up