มหาเถรสมาคม กำหนดบทสวด ถวายพระพรชัย รัชกาลที่ 10 พร้อมกันทั้งประเทศ

มหาเถรสมาคม กำหนดบทสวด ถวายพระพรชัย รัชกาลที่ 10 พร้อมกันทั้งประเทศ เว็บไซค์ มหาเถรสมาคม ได้ประกาศมติมหาเถรสมาคม เรื่องกำหนดพระปริตรสำหรับเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษกว่า ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า เนื่องในโอกาศมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 ในการพระราชพิธีดังกล่าวจะมีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การนี้ สำนักพระราชวัง และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงได้นมัสการสมเด็จพระวันรัต และพระพรหมมุนี เพื่อโปรดพิจารณาบทพระปริตรที่จะใช้เจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทั้งในส่วนกลางและในส่วนภูมิภาค ทั้งนี้ เพื่อในวัดทุกวัดในประเทศ และต่างประเทศใช้เป็นบทเจริญพระพุทธมนต์ ในการพระราชพิธีดังกล่าว บัดนี้ สมเด็จพระวันรัต และพระพรหมมุนี ได้พิจารณาบทพระปริตรที่จะใช้เจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้มีบัญชาให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำบทพระปริตรเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้ 1. บทชุมนุมเทวดา 2. บทนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้า (นะโม ตัสสะ) 3. […]

มหาเถรสมาคม ประกาศจริงจัง เอาเรื่องกับคนที่เอาสัตว์มาปล่อยวัด

มหาเถรสมาคม ประกาศจริงจัง เอาเรื่องกับคนที่เอาสัตว์มาปล่อยวัด เป็นข่าวที่น่ายินดีสำหรับคนรักสัตว์ไม่น้อย เมื่อสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทยโพสต์ หนังสือราชการ 2 ฉบับที่ได้รับการพิจารณาจาก มหาเถรสมาคม ผ่านสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแล้ว     สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทยมีหนังสือยื่นต่อมหาเถรสมาคม เพื่อเสนอให้วัดทุกแห่งในประเทศไทย โดยมีเจตนาว่า วัดเป็นพื้นที่เขตอภัยทาน ตามคำสั่งของมหาเถรสมาคม เรื่องกำหนดเขตอภัยทานในพื้นที่วัด พ.ศ. 2538 เพื่อให้วัดมีเขตพื้นที่เป็นที่อาศัยของสัตว์ต่างๆ เพื่อป้องกันการถูกเบียดเบียนและรบกวน แต่ทว่าปัจจุบันมีคนนำสัตว์มาปล่อยในพื้นที่วัดเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดการขยายพันธุ์ของสัตว์ สร้างความเดือดร้อน และเป็นภาระแก่พระภิกษุ-สามเณร ทำให้ปฏิบัติศาสนกิจไม่สะดวก การที่เจ้าของสัตว์นำสัตว์มาปล่อยวัด เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันทารุณสัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 บางวัดมีธุรกิจค้าอาหารสัตว์ ให้คนมาให้อาหารสัตว์ภายในวัด ทำให้เกิดผลร้ายต่อวงจรชีวิตสัตว์ตามธรรมชาติ และเป็นการทารุณสัตว์ ซึ่งมีความผิดตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535     สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทยกำหนดให้วัดเป็นเขตห้ามเจ้าของสัตว์ นำสัตว์มาปล่อย ละทิ้ง หรือกรระทำใดๆให้สัตว์พ้นจากการดูแลของตน ห้ามวัดซื้อขายหรือทำธุรกิจเกี่ยวกับการค้าชีวิตสัตว์ภายในเขตวัด  วัดต่างๆถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันทารุณกรรมสัตว์ และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 อย่างเคร่งครัด   ที่มา […]

keyboard_arrow_up