มหาเถรสมาคม ประกาศจริงจัง เอาเรื่องกับคนที่เอาสัตว์มาปล่อยวัด

มหาเถรสมาคม ประกาศจริงจัง เอาเรื่องกับคนที่เอาสัตว์มาปล่อยวัด เป็นข่าวที่น่ายินดีสำหรับคนรักสัตว์ไม่น้อย เมื่อสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทยโพสต์ หนังสือราชการ 2 ฉบับที่ได้รับการพิจารณาจาก มหาเถรสมาคม ผ่านสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแล้ว     สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทยมีหนังสือยื่นต่อมหาเถรสมาคม เพื่อเสนอให้วัดทุกแห่งในประเทศไทย โดยมีเจตนาว่า วัดเป็นพื้นที่เขตอภัยทาน ตามคำสั่งของมหาเถรสมาคม เรื่องกำหนดเขตอภัยทานในพื้นที่วัด พ.ศ. 2538 เพื่อให้วัดมีเขตพื้นที่เป็นที่อาศัยของสัตว์ต่างๆ เพื่อป้องกันการถูกเบียดเบียนและรบกวน แต่ทว่าปัจจุบันมีคนนำสัตว์มาปล่อยในพื้นที่วัดเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดการขยายพันธุ์ของสัตว์ สร้างความเดือดร้อน และเป็นภาระแก่พระภิกษุ-สามเณร ทำให้ปฏิบัติศาสนกิจไม่สะดวก การที่เจ้าของสัตว์นำสัตว์มาปล่อยวัด เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันทารุณสัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 บางวัดมีธุรกิจค้าอาหารสัตว์ ให้คนมาให้อาหารสัตว์ภายในวัด ทำให้เกิดผลร้ายต่อวงจรชีวิตสัตว์ตามธรรมชาติ และเป็นการทารุณสัตว์ ซึ่งมีความผิดตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535     สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทยกำหนดให้วัดเป็นเขตห้ามเจ้าของสัตว์ นำสัตว์มาปล่อย ละทิ้ง หรือกรระทำใดๆให้สัตว์พ้นจากการดูแลของตน ห้ามวัดซื้อขายหรือทำธุรกิจเกี่ยวกับการค้าชีวิตสัตว์ภายในเขตวัด  วัดต่างๆถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันทารุณกรรมสัตว์ และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 อย่างเคร่งครัด   ที่มา […]

keyboard_arrow_up