10 พุทธศาสนสุภาษิต สอนใจที่ชาวพุทธควรรู้ ควรจำและควรน้อมนำมาใช้

มี พุทธศาสนสุภาษิต มากมาย สามารถนำมาเตือนสติและสอนใจเราได้ เช่นถ้อยคำเหล่านี้… 1.อะนาคะตัปปะสัปปายะ อะตีตัสสานุโสจะนา เอเตนะ พาลา สุสสันติ นะโฬ วะ หะริโต ลุโต คนเขลาซูบซีด เพราะคำนึงถึงแต่สิ่งที่ยังมาไม่ถึง เพราะเศร้าโศกถึงแต่สิ่งที่ล่วงไปแล้ว เหมือนต้นอ้อสดที่ถูกตัด 2.อะนะวัสสุตะจิตตัสสะ อะนันวาหะตะเจตะโส ปุญญะปาปะปะหีนัสสะ นัตถิ ชาคะระโต ภะยัง ผู้มีจิตอันไม่ชุ่มด้วยราคะ มีใจอันโทสะไม่กระทบแล้ว มีบุญและบาปอันละได้แล้ว ตื่นอยู่ย่อมไม่มีภัย 3.โย จะ วัสสะสะตัง ชีเว กุสีโต หีนะวีริโย เอกาหัง ชีวิตัง เสยโย วิริยัง อาระภะโต ทัฬหัง ผู้เกียจคร้าน มีความเพียรอันเลว พึงเป็นอยู่ต่อไปถึงร้อยปีก็เท่านั้น ส่วนท่านผู้ปรารภความเพียรมั่นคง แม้มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวประเสริฐกว่า 4.นะ ชัจจา วะสะโล โหติ นะ ชัจจา โหติ พราหมโณ กัมมุนา วะสะโล […]

keyboard_arrow_up