ทำอย่างไรถึงจะบำเพ็ญบารมีได้สำเร็จอย่างพระพุทธเจ้า

ทำอย่างไรถึงจะ บำเพ็ญบารมี ได้สำเร็จอย่างพระพุทธเจ้า บำเพ็ญบารมี เป็นกิจของพระโพธิสัตว์ หรือ สัตว์ผู้ปรารถนาพระโพธิญาณ เพื่อที่จะได้มีพระปัญญาเข้าถึงความจริงของโลก เพื่อนำพาสรรพสัตว์ไปสู่ความหลุดพ้น หลายคนผู้ปรารถนาสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าก็หวังปฏิบัติเพื่อให้ได้สะสมบารมี แม้แต่คุณธรรมที่ประพฤติปฏิบัติกันโดยทั่วไปก็ต้องระลึกไว้ว่า ไม่ใช่ทำนิด ๆ หน่อย ๆ ก็จะเห็นผล บางคนพอปฏิบัติธรรมสักอย่างไปนิดหน่อยก็นึกแต่จะเอาผล ชอบเรียกร้องว่าทำไมจึงยังไม่ให้ผล บางทีก็เกิดความท้อใจ แต่ที่แท้ตัวเองมิได้ปฏิบัติอย่างจริงจัง ยกตัวอย่างเช่น คนบางคนตั้งร้านค้าขึ้นมาร้านหนึ่ง ทำการค้าขายโดยสุจริต แต่ไม่ค่อยได้กำไร เกิดความรู้สึกว่าเมื่อค้าขายตรงไปตรงมาไม่ค่อยได้ผล ก็ชักจะท้อใจ แต่ถ้าเขามีความมั่นคงในที่สุดคนรู้แพร่หลายกระจายกว้างขวางถึงระดับหนึ่ง คนทั่วไปก็เกิดมีความเชื่อถือ พอนึกถึงหรือพูดถึงคนนี้หรือร้านนี้แล้ว เขาก็รู้กันทั่วไปเข้าใจทันทีว่าเจ้านี้ละตรงไปตรงมา ซื่อสัตย์สุจริต จนกระทั่งถ้าเข้าร้านนี้แล้วไม่ต้องต่อราคาเลย อย่างนี้ก็เรียกว่าพอจะอยู่ในระดับเป็นบารมีได้ คือทำอย่างจริงจังและเป็นประจำสม่ำเสมอ มีความคงเส้นคงวาจนทำให้เกิดความเชื่อถือ พูดง่าย ๆ ว่า บุคคลบางคนบำเพ็ญคุณธรรมบางอย่างเป็นประจำจนกระทั่งคุณธรรมนั้นปรากฏออกมาในกิริยาอาการลักษณะทั่วไป คนไหนเห็นแล้วก็รู้จักคนนั้นในลักษณะของคุณธรรมข้อนั้นไปเลย นี่เรียกว่าการบำเพ็ญในระดับที่เรียกว่าบารมี       ฉะนั้นให้เรานึกถึงพระพุทธเจ้า จะได้ไม่ท้อใจ เพราะถ้าเราไม่มีตัวอย่าง เราก็จะท้อใจว่า ได้บำเพ็ญธรรมะข้อนี้ไปแล้ว ก็ยังไม่เห็นผลอะไร เลยท้อใจคิดว่าจะเลิก อย่าทำดีกว่า คนอื่นเขาไม่เห็นต้องลำบากอย่างนี้ บางคนทำไมไม่ดีกลับได้ผล ก็ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติก้าวหน้าไปได้ […]

ธัมมิกอุบาสก อุบาสกผู้มีเทวดามารอรับไปสวรรค์

ธัมมิกอุบาสก อุบาสกผู้มีเทวดามารอรับไปสวรรค์ เมื่อครั้งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวัน ในกรุงสาวัตถี พระองค์ได้ตรัสเรื่อง “ ธัมมิกอุบาสก ” อุบาสกผู้บำเพ็ญบุญจนถึงวินาทีสุดท้ายของชีวิตให้พระภิกษุทั้งหลายฟัง ครั้งนั้นมีอุบาสกผู้ปฏิบัติธรรมในกรุงสาวัตถีมีอยู่ราว 500 คน อุบาสกหนึ่งคนจะมีบริวารถึง 500 คน หัวหน้าอุบาสกในเมืองนั้นมีบุตรชาย 7 คน และบุตรีอีก 7 คนด้วยกัน บรรดาบุตรทั้งหลายของเขาล้วนเป็นผู้ทำทาน ถวายสลากยาคู สลากภัต ปักขิกภัต สังฆภัต อุโปสถิกภัต อาคันตุกภัต วัสสาวาสิกภัต นับว่าเป็น “อนุชาตบุตร” คือบุตรที่เป็นไปตามที่บิดามารดาต้องการทุกประการโดยแท้ เพราะอุบาสกคนนี้ชอบทำทาน นอกจากนั้นครอบครัวนี้ยังเป็นผู้มีศีล และถือหลักธรรมที่ชื่อว่า “กัลยาณธรรม” เป็นที่พึ่งมีความยินดีในการทำทาน ต่อมาอุบาสกคนนี้ล้มป่วยลง ขณะที่เขาล้มป่วย เขาเกิดอยากฟังธรรม จึงให้คนไปนิมนต์พระภิกษุมา 8 รูป หรือ 16 รูปก็ได้ พระพุทธองค์ทรงทราบจึงมีพุทธบัญชาให้พระภิกษุไปตามที่อุบาสกคนนั้นนิมนต์ เมื่อพระภิกษุมาถึงเรือนของอุบาสก และนั่งบนอาสนะที่จัดเตรียมไว้ดีแล้ว ซึ่งล้อมอยู่รอบเตียงของอุบาสก อุบาสกกล่าวขอให้พระภิกษุช่วสาธยายพระสูตรอันเป็นคำสอนของพระบรมศาสดาสักหนึ่งพระสูตรให้ตนฟัง     […]

มาปฏิบัติตาม จริยธรรมของพระโพธิสัตว์ 10 ประการกันเถอะ

พระโพธิสัตว์ ผู้บำเพ็ญบารมีเพื่อให้ได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์นั้น มีจริยธรรมที่ยึดถือไว้ 10 ประการ

ทำไมพระโพธิสัตว์ต้องบำเพ็ญทศบารมี

ทำไมพระโพธิสัตว์ต้อง บำเพ็ญทศบารมี ชาวพุทธทราบกันดีว่า การที่สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าได้นั้น พระโพธิสัตว์ต้อง บำเพ็ญทศบารมี หรือ บารมี 10 ประการ หลายคนอาจคุ้นเคยกับนิทานพระเจ้า 10 ชาติ หรือทศชาดก ซึ่งเป็นมหานิบาต หรือ ชาดกที่มีเนื้อเรื่องยากที่สุดจำนวน 10 เรื่อง แต่ละเรื่องก็จะมีบารมี 1 ใน 10 โดดเด่นออกมา เช่น เตมียชาดก เป็นเรื่องเนกขัมมบารมี มหาชนกชาดก เป็นเรื่องวิริยะบารมี หรืออย่างเรื่องเวสสันดรชาดกที่คนไทยรู้จักกันเป็นอย่างดี เป็นเรื่องทานบารมี    ทศชาติเรื่องหนึ่งไม่ได้เน้นบารมีเพียงบารมีเดียว ตามจริงแล้วนิทานชาดกทั้งหมด รวมถึงพระเจ้า 500 ชาติ ล้วนมีบารมีปรากฏปะปนอยู่ในแต่ละนิทานแล้ว ส่วนพระเจ้า 10 ชาติ หากลองศึกษาสัก 1 เรื่อง จะพบว่ามีบารมีอื่นร่วมด้วย เช่น เนมิราชชาดก นอกจากเป็นเรื่องอธิษฐานบารมี คือพระเนมิราชทรงตั้งพระทัยอย่างมุ่งมั่นแล้วที่จะปฏิบัติภาวนาเพื่อเกิดในพรหมโลก ตามที่พระอินทร์ทรงสอนว่า อานิสงส์แห่งทานได้เพียงสวรรค์ แต่ภาวนาได้อานิสงส์สูงกว่าสวรรค์ สังเกตได้ว่า พระเนมิราชทรงบำเพ็ญทานบารมีด้วย ในนิทานชาดกเล่าว่าพระองค์ทรงสร้างโรงทาน […]

พระโพธิสัตว์กวนอิม ผู้ฟังเสียงทุกข์ของสัตว์โลก

พระโพธิสัตว์กวนอิม ผู้ฟังเสียงทุกข์ของสัตว์โลก พระโพธิสัตว์กวนอิม หรือที่รู้จักกันในอีกนามว่า “พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์” หมายถึงผู้สดับฟังเสียงของสัตว์โลก หากพระโพธิสัตว์พระองค์นี้ได้ยินเสียงทุกข์ที่ใด จะทรงมุ่งไปช่วยเหลือเจ้าของเสียงให้พ้นจากความทุกข์เข็ญ พระโพธิสัตว์กวนอิมเป็นที่รู้จักมากในนาม “เจ้าแม่กวนอิม” ตามความเชื่อของจีนเล่าสืบต่อกันมาในรูปแบบของนิทานเรื่อง “นิทานเจ้าหญิงเมี่ยวซ่าน” ร่างอวตารของพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ในปางผู้หญิง มีอยู่ว่า พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์แบ่งภาคอวตาร มากำเนิดเป็นพระธิดาองค์สุดท้ายของพระราชาแห่งอาณาจักรชิงหลิน ผู้ไม่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนามีพระนามว่า “เมี่ยวจวง”     ในคืนที่เจ้าหญิงเมี่ยวซ่านประสูติ พระบิดาทรงจัดงานฉลองอย่างยิ่งใหญ่ แต่พระธิดากลับร่ำไห้ไม่ยอมหยุด สร้างความสงสัยให้พระราชามิใช่น้อย ชายชราเข้ามาถวายคำตอบว่า เหตุที่เจ้าหญิงน้อยกรรแสงไม่ยอมอยู่เป็นเพราะทรงสงสารสัตว์ที่ต้องเสียชีวิตกลายเป็นอาหารในงานฉลองนี้ หลังจากนั้นชายชราปริศนาก็หายตัวไป เหล่าขุนนางเชื่อว่าต้องเป็นพระอรหันต์จำแลงกายมาอย่างแน่นอน เมื่อเจ้าหญิงน้อยเจริญพระวัย ได้ดำเนินอยู่ในพระอุทยาน ทรงเห็นตั๊กแตนกำลังจับจิ้งหรีดเป็นอาหาร เจ้าหญิงทรงพยายามช่วยจิ้งหรีดแต่ทรงกลับถูกตั๊กแตนต่อยเข้าที่พระหัตถ์ ด้วยความตกพระทัยจึงทำให้ทรงหกล้มพระนลาฏ (หน้าผาก) กระทบพื้นจนเป็นแผล พระเจ้าเมี่ยวจวงให้หมอทั่วทั้งอาณาจักรออกตามหาพระโอสถมารักษา แต่ไม่มีใครสามารถหามาถวายได้เลย     เจ้าหญิงเมี่ยวซ่านเจริญพระวัยเป็นเจ้าหญิงผู้มีสิริโฉม พระบิดาปรารถนาให้พระธิดาอภิเษกสมรส แต่เจ้าหญิงทรงปฏิเสธทั้งยังปรารถนาที่จะเสด็จออกผนวชเป็นภิกษุณี พระเจ้าเมี่ยวจวงไม่พอพระทัยจึงทรงลงโทษพระธิดาให้ทรงงานอย่างหนักในพระอุทยาน เทพยดาสงสารเจ้าหญิงก็จำแลงร่างเป็นมนุษย์เข้ามาช่วยเหลือ พระเจ้าเมี่ยวจวงทรงเห็นดังนั้นก็อนุญาตให้เจ้าหญิงผนวชที่วัดนกยูงขาว แต่กลับทรงกำชับให้ภิกษุณีใช้งานเจ้าหญิงจนหนัก แต่ก็ไม่เป็นผลเพราะเทพยดายังติดตามช่วยเหลือเจ้าหญิงมิได้ห่าง สุดท้ายพระราชาทรงสั่งให้เผาวัดนกยูงขาว แต่เจ้าหญิงกลับทรงปลอดภัย พระราชาทรงมีพระบัญชาให้ประหารเจ้าหญิงเมี่ยวซ่าน แต่ดาบกลับทำอะไรพระองค์ไม่ได้ จนกระทั่งเทวดาจำแลงเป็นพญาเสือโคร่งพาเจ้าหญิงไปยังเกาะศักดิ์สิทธิ์     เจ้าหญิงเมี่ยวซ่านประทับอยู่ที่นั่น […]

ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงเป็นพระโพธิสัตว์

ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงเป็นพระโพธิสัตว์ พระมหากษัตริย์ไทยในอดีตหลายพระองค์มีพระราชดำริถึงพระพุทธภูมิ ทรงยึดหลักทศพิธราชธรรมในการบริหารบ้านเมือง มีพระอาจารย์หลายรูปกล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงเป็นพระโพธิสัตว์     พระภิกษุพระยานรรัตนราชมานิต (ธมมฺวิตกโกภิกขุ) หรือ เจ้าคุณนรฯ แห่งวัดเทพศิรินทราวาส กล่าวว่า “ในหลวงพระองค์นี้ ท่านเป็นพระโพธิสัตว์นะ” สำหรับเหตุที่ทำให้ท่านเจ้าคุณนรฯ กล่าวเช่นนี้ ก็เนื่องจากการที่กล่าวเตือนญาติโยมบางรายที่ไปนมัสการท่านว่า “การที่คุณเอาธนบัตรที่มีรูปในหลวงไปใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกงนั้นไม่ดีเลย เพราะในหลวงท่านเป็นพระโพธิสัตว์ การเอาพระรูปของท่านไปไว้ที่ต่ำอย่างนั้นย่อมบังเกิดโทษเป็นอันมาก ทีหลังอย่าพากันทำ” ยังมีพระอาจารย์อีกหลายรูปกล่าวว่าพระองค์ทรงเป็นพระโพธิสัตว์ เช่น     เจ้าคุณพระญาณสิทธาจารย์ (สิม พุทธฺาจาโร) หรือ หลวงปู่สิม พุทธฺาจาโร แห่งสำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่อง จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวไว้ว่า “ครูบาขาวปี วัดพระพุทธบาทผาหนามเคยเป็นช้างนาฬาคิริง ส่วนในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงเป็นช่้างป่าเลไลยก์นะ”     ช้างป่าเลไลยก์เป็นช้างที่คอยอุปัฏฐากดูแลพระพุทธเจ้า (พระสมณโคดมพุทธเจ้า) ในครั้งที่ทรงปลีกวิเวก เพราะพระภิกษุชาวโกสัมพีวิวาทกัน ตอนนั้นช้างป่าเลไลยก์และลิง […]

พญาหงส์โพธิสัตว์แสดงธรรม

” ความรู้เป็นสิ่งวิเศษที่สามารถบันดาลให้ยากจนกลายเป็นเศรษฐี ” เรื่องราวของ พญาหงส์โพธิสัตว์ แสดงธรรม อาจทำให้ทุกท่านเข้าใจคุณแห่งปัญญายิ่งขึ้น  

” คติพระโพธิสัตว์ ” ความเชื่อที่เริ่มจะกลาย ความหมายที่เริ่มจะกลืน

พระโพธิสัตว์ แปลว่า “ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการตรัสรู้” หรือ “ผู้ที่จะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า” หมายถึง ผู้ที่กำลังบำเพ็ญบารมีอย่างยิ่งยวดเพื่อบรรลุพระโพธิญาณ

พระโพธิสัตว์ และหัวใจโพธิสัตว์…ที่สุดของความเสียสละ

เรามักจะได้ยินคำว่าพระโพธิสัตว์กันอยู่บ่อยครั้ง แต่ผู้อ่านรู้หรือไม่ว่า พระโพธิสัตว์ คือใคร และจะทำอย่างไรให้เรามี หัวใจโพธิสัตว์

keyboard_arrow_up