อานิสงส์ถวายน้ำผึ้ง ส่งผลให้เป็นพระมหาจักรพรรดิ

อานิสงส์ถวายน้ำผึ้ง ส่งผลให้เป็นพระมหาจักรพรรดิ ไม่น่าเชื่อเลยว่าการทำบุญด้วยน้ำผึ้ง แล้วได้เป็นพระมหาจักรพรรดิผู้ใหญ่ เรื่องเล่าเรื่อง อานิสงส์ถวายน้ำผึ้ง ทำแล้วได้เป็นพระมหาจักรพรรดิ ในสมัยหนึ่งที่ไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ขึ้นในโลก มีเพียงแต่พระปัจเจกพุทธเจ้าที่ตรัสรู้ธรรมะอันประเสริฐ แต่มิได้เทศนาสั่งสอนสรรพสัตว์ให้มีดวงตาแห่งธรรม วันหนึ่งพระองค์ปรารถนาน้ำผึ้งมาทำเป็นยา จึงเหาะมาบิณฑบาตเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง       นางทาสีกำลังกวาดลานหน้าบ้านของนาย เมื่อเห็นพระคุณเจ้า (พระปัจเจกพุทธเจ้า) ก็ทำความเคารพ พระปัจเจกพุทธเจ้าเปิดบาตรขอน้ำผึ้งจากนางทาสี นางไม่มีน้ำผึ้งจึงได้แต่แนะให้ท่านบิณฑบาตในตลาด เพราะมีร้านขายน้ำผึ้งอยู่เจ้าหนึ่ง พระปัจเจกพุทธเจ้าทราบดังนั้นก็เดินมุ่งหน้าไปยังตลาด แล้วหยุดอยู่ที่หน้าร้านขายน้ำผึ้ง พ่อค้ารูปงามปีติที่มีพระคุณเจ้ามาขอบิณฑบาต พ่อค้าหนุ่มจึงไม่รอช้า ตักน้ำผึ้งใส่จนเต็มบาตรพระปัจเจกพุทธเจ้า พร้อมทั้งอธิษฐานขอให้ตนได้เป็นพระจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่ในอนาคต พระปัจเจกพุทธเจ้าอนุโมทนาแล้วเดินทางกลับเขตป่าหิมพานต์อันเป็นที่พำนักของพระองค์     นางทาสีเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าผ่านมาจึงถามท่านว่าได้น้ำผึ้งหรือไม่ หากไม่ได้นางจะซื้อถวาย พระปัจเจกพุทธเจ้าตอบนางว่า เราได้น้ำผึ้งมาจนเต็มบาตร ทำยารักษาโรคได้นานโข พ่อค้าหนุ่มยังหวังปณิธานอธิษฐานขอเป็นพระมหาจักรพรรดิราชในอนาคตกาล บุญครั้งนี้ส่งเสริมเขาอย่างแน่นอน หญิงสาวบังเกิดจิตเป็นกุศลเลื่อมใสในความใจบุญและปณิธานของพ่อค้าขายน้ำผึ้ง จึงอธิษฐานจิตขึ้นเบื้องพระพักตร์พระปัจเจกพุทธเจ้าว่า หากพ่อค้าผู้ประเสริฐอธิษฐานเช่นนี้ ขออธิษฐานได้เป็นอัครมเหสีของพระมหาจักรพรรดิราช คือพ่อค้าขายน้ำผึ้งผู้ประเสริฐนั้น… พระปัจเจกพุทธเจ้าสาธุอนุโมทนา ชายหญิงคู่นี้ร่วมบุญใหญ่ในครานี้ ไม่คลาดจากการเป็นตามที่อธิษฐานอย่างแน่นอน ต่อมาพ่อค้าขายน้ำผึ้งเกิดเป็น พระเจ้าอโศกมหาราช ส่วนนางทาสีเกิดเป็น พระนางอสันธิมิตตา ผู้เป็นพระอัครมเหสี ด้วยอานิสงส์แห่งการใช้มือชี้แนะทางให้พระปัจเจกพุทธเจ้าในครานั้น ส่งผลให้พระนางเป็นสตรีที่มือไม่มีรอยเหยี่วย่น   ที่มา […]

สามเณรนิโครธ หลานผู้เป็นพระอาจารย์ของพระเจ้าอโศกมหาราช

สามเณรนิโครธ หลานผู้เป็นพระอาจารย์ของ พระเจ้าอโศกมหาราช สามเณรนิโครธ เป็นหลานของ พระเจ้าอโศกมหาราช ซึ่งกำเนิดจากเจ้าชายสุมนกุมาร พระเชษฐาองค์โตต่างพระมารดา หลังจากพระเจ้าพินทุราชสวรรคต พระโอรสทั้งหลายต่างหมายปองบัลลังก์เมืองปาฏลีบุตร พระเจ้าอโศกในขณะนั้นยังเป็นเจ้าชายและอุปราชครองเมืองอุชเชนีอยู่ ยกทัพมาตีเมืองปาฏลีบุตรและสังหารพระเชษฐาและพระอนุชาต่างพระมารดาไปสิ้น เจ้าชายสุมนกุมารทราบดีว่าพระองค์ไม่รอดแน่ จึงให้พระชายาซึ่งกำลังมีพระครรภ์หลบหนีไป และให้กำเนิดพระโอรสในเรือนของจัณฑาลใต้ต้นไทร จึงตั้งพระนามพระโอรสน้อยว่า “นิโครธ” แปลว่า “ต้นไทร ” เมื่อพระโอรสเจริญวัยขึ้น พระชายาจึงให้พระโอรสผนวชเป็นสามเณรในพระพุทธศาสนา แล้วเจริญในธรรมะของพระพุทธเจ้า จนกระทั่งวันหนึ่ง สามเณรนิโครธเดินผ่านพระราชวังที่ประทับของพระเจ้าอโศก พระองค์ทอดพระเนตรเห็นสามเณรมีกิริยาเรียบร้อยน่าเลื่อมใสจึงนิมนต์เข้ามาฝ่ายใน เมื่อพระเจ้าอโศกนิมนต์สามเณรเข้ามาแล้ว จึงสอบถามสามเณรน้อยว่า  “ข้าแต่สามเณร ท่านพอจะทราบคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่ ขอท่านช่วยบอกแก่เราหน่อย” สามเณรตอบว่า “ความไม่ประมาทเป็นเส้นทางอมตะ ความประมาทเป็นหนทางไปสู่ความตาย ผู้ที่ประมาทย่อมไม่ต่างจากคนตาย” พระเจ้าอโศกทรงปีติและเลื่อมใสจึงทรงหันมานับถือพระพุทธศาสนา และทราบว่าสามเณรน้อยผู้นี้คือหลานของพระองค์เอง สามเณรนิโครธนอกจากจะเป็นหลานของพระองค์แล้ว ยังเป็นพระอาจารย์ผู้ชี้ทางธรรมให้แด่พระเจ้าอโศกด้วย ที่มา : 84000.org Photo by Leo Manjarrez on Unsplash บทความน่าสนใจ เปิดตํานาน “พระเจ้าตนหลวง” พระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในล้านนา สักการะพระปางอัฏฐมีบูชา วัดอินทาราม สันติสถานแห่งสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี […]

keyboard_arrow_up