พระอนุรุทธะ เจ้าชายศากยวงศ์ผู้ไม่เคยปราศจากขนม เพราะบุญจากชาติก่อน

พระอนุรุทธะ เจ้าชายศากยวงศ์ผู้ไม่เคยปราศจากขนม เพราะบุญจากชาติก่อน พระอนุรุทธะ เป็นเจ้าชายพระองค์หนึ่งในศากยวงศ์ เป็นพระญาติผู้ใกล้ชิดของพระพุทธเจ้า ครั้งเจ้าชายสิทธัตถะตรัสรู้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้า พระญาติทั้งหลายต่างยกพระโอรสให้บวชเป็นพระภิกษุในสำนักของพระองค์ จนกระทั่งเหลือเจ้าชาย 6 พระองค์ ได้แก่ ภัททิยราชา อนุรุทธะ อานันทะ ภคุ กิมพิละ และ เทวทัต พระญาติทั้งหลายแลเห็นว่าเจ้าชายทั้ง 6 ควรผนวชเป็นพระภิกษุเพื่อติดตามพระผู้มีพระภาคเจ้า เจ้าชายศากยะทั้ง 6 จึงพากันผนวช แต่พระพุทธเจ้ากลับทรงเลือกบวชให้นายอุบาลีก่อน ซึ่งเป็นภูษามาลา เจ้าชายทั้ง 6 พระองค์ สุดท้ายเจ้าชายทุกพระองค์ต่างบรรลุคุณวิเศษ อย่างพระอนุรุทธะได้สำเร็จดวงทิพย์ ต่อมาได้สดับเรื่อง มหาปุริสวิตักกสูตร จึงบรรลุเป็นพระอรหันต์     มีหลายเหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นว่าพระอนุรุทธะเป็นผู้สะสมบุญมาดีคือ ครั้งก่อนที่พระองค์จะเสด็จออกผนวช ทรงพนันกีฬาลูกขลุบกับพระญาติทั้งหลายด้วยขนม ปรากฏพระอนุรุทธะแพ้ถึง 3 ครั้ง ทรงต้องเป็นฝ่ายนำขนมมาให้พระญาติทั้งหลายเสวย จนถึงตาที่พระองค์ทรงต้องเสียขนมถาดที่ 4 พระมารดาไม่สามารถทำขนมได้เพราะส่วนผสมหมดจึงส่งคนไปทูลเจ้าชายว่า “ขนมไม่มี” เจ้าชายทรงได้ยินดังนั้นก็ทรงคิดว่าเป็นชื่อขนมชนิดหนึ่งจึงตรัสไปให้นำขนมชื่อนี้มา พระมารดาทรงจำพระทัยส่งถาดว่างไปให้เจ้าชายแทน เทวดาผู้รักษาเมืองทราบว่าในอดีตพระชาติ พระอนุรุทธะเคยถวายภัตแด่พระปัจเจกพุทธเจ้านามว่า “อุปริฏฐะ” จึงได้เนรมิตขนมทิพย์ถวายจนเต็มถาด เจ้าชายทอดพระเนตรขนมแล้วไม่พอพระทัย […]

อานิสงส์ของการอนุโมทนาบุญ เรื่องเล่าสมัยพุทธกาล

เรื่องอานิสงส์ของการอนุโมทนาบุญ ในพระไตรปิฎก เล่มที่ 26 ข้อ 44 ได้กล่าวถึงการอนุโมทนาบุญของเพื่อนนางวิสาขาไว้

นางฟ้าถวายผ้าบังสุกุลพระอนุรุทธะ

นางฟ้าถวาย ผ้าบังสุกุล พระอนุรุทธะ ด้วยบุญแต่ชาติปางก่อน ทำให้นางฟ้าชาลินีพบกับพระสวามีของนางอีกครั้ง แต่ครั้งนี้นั้นนางจะสมหวังหรือไม่ ติดตามได้ในเรื่อง… นางฟ้าถวาย ผ้าบังสุกุล พระอนุรุทธะ ครั้งพระอนุรุทธะบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้ว พำนักอาศัยปลีกวิเวกในป่านอกเมืองแห่งหนึ่ง ในเขตแคว้นโกศล นางฟ้านางหนึ่งนามว่า “ชาลินี” ผ่านมาในป่านี้ได้พบพระอนุรุทธะก็จดจำได้ว่าพระองค์คือพระสวามีของนางเมื่อในอดีตชาติ นางฟ้าชาลินีพยายามให้พระเถระระลึกถึงชาติก่อนที่เคยเป็นสามีภรรยากัน พระเถระจึงกล่าวว่า “นางเทพธิดาผู้ขลาดเขลา สังขารทั้งหลายล้วนไม่เที่ยง มีความเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดา เกิดแล้วย่อมดับไป การระงับสังขารเท่านั้นคือความสุข บัดนี้เรากลับไปอยู่ร่วมกับเจ้าเฉกเช่นแต่ก่อนมิได้ ตัณหาไม่ต่างจากตาข่ายที่ลัดเราไว้ การเวียนว่ายตายเกิดไม่มี ภพใหม่ก็ย่อมไม่มีอีกแล้วเช่นกัน” นางฟ้าทราบทันทีว่าพระเถระบรรลุอรหันตผลแล้ว คงยากที่จะกล่อมจูงใจให้กลับไปเป็นดั่งวันวาน นางจึงกราบลาแล้วกลับไปยังวิมานของนาง แต่นางก็ยังไม่ตัดขาดจากพระอนุรุทธะอย่างสิ้นเชิง วันหนึ่งพระอนุรุทธะกำลังแสวงหาผ้าบังสุกุลจากเพื่อนำมาย้อมทำเป็นจีวร นางฟ้าชาลินีทราบจึงเนรมิตผ้าทิพย์ขึ้นมา 3 ผืน ตั้งใจจะถวายพระเถระ แต่แกรงว่าพระเถระจะไม่รับ นางจึงนำไปซุกไว้ในกองฝุ่น แล้วจัดชายผ้าให้พ้นออกมาหน่อย เพื่อให้พระเถระสังเกตเห็นว่ามีผ้าอยู่ตรงนี้ พระอนุรุทธะเห็นชายผ้าของผ้าผืนหนึ่งโผล่ออกมา ก็ค้นและปัดฝุ่นออก พบว่าเป็นผ้าผืนดีที่มีคนทิ้งไว้ จากนั้นท่านจึงนำผ้าทิพย์ทั้ง 3 ผืนนี้ไปย้อมสีทำเป็นวีจร   หนังสือ พระอนุรุทธะ มหาสาวกผู้เป็นเลิศทางด้านทิพยจักษุ  เรียบเรียงโดย น.ชนินาถ Photo by photo-nic.co.uk […]

keyboard_arrow_up