ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ ความหวังใหม่เพื่อสุขภาพที่ดีของพระสงฆ์ไทย

ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ ความหวังใหม่เพื่อสุขภาพที่ดีของพระสงฆ์ไทย ภาครัฐและพระสงฆ์ร่วมกันผลัดดันจนเกิด ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ ขึ้นมา พูดได้ว่าเมืองไทยเป็นเมืองพุทธ นับถือศาสนาพุทธมาอย่างยาวนาน ได้ทำโครงการที่ดีมีประโยชน์แก่พระภิกษุสามเณรได้ขนาดนี้แล้ว ทำให้มีความปีติที่พระท่านจะได้รับการใส่ใจในเรื่องของสุขภาพ และชาวพุทธเองจะได้หันมาใส่ใจ สนใจในเรื่องนี้มากขึ้น     สาเหตุของปัญหาสุขภาพพระสงฆ์ พระมงคลวชิรากร กล่าวถึงสาเหตุของปัญหาสุขภาพพระสงฆ์ว่า “ ปัญหาจริง ๆ เกิดขึ้นจากทั้งพระสงฆ์เองและฆราวาส ต่างมองปัญหาไม่เหมือนกัน ทางพระก็ไม่ขัดศรัทธาตามที่โยมได้อุปัฏฐากและอุปถัมภ์ ทั้ง ๆ ที่พระสงฆ์เองมีข้อจำกัดในการดำรงชีวิต แต่พระสงฆ์โดยส่วนมากก็ไม่รู้ว่าข้อจำกัดนั้นคืออะไร ก็รับข้าวของจากญาติโยมตามกำลังศรัทธา ญาติโยมเมื่อเห็นพระท่านฉันอยู่ดีมีสุขดีก็อุปัฏฐากบำรุง อย่างคนตายชอบอะไรต้องถวายอุปัฏฐากอาหารอย่างที่คนตายชอบ พระสงฆ์ก็รับแล้วอาหารที่ญาติโยมถวายนั้นก็เป็นอาหารเบา ก็คืออาหารเบาหวานนั้นล่ะ “ ปัญหาที่เจอกันบ่อยคือการรักษาพยาบาล แต่ทีนี้ขึ้นอยู่ที่บริบทจริง ๆ ของพระสงฆ์เอง ตามหลักพระธรรมวินัยแล้ว พระสงฆ์อาพาธก็อนุโลมให้นางพยาบาลอุปัฏฐาก ดูแล และรักษาเต็มที่ แต่ทีนี้ภาพที่ออกไปจะเป็นภาพที่ไม่สมควร คนที่ไม่เข้าใจพระธรรมวินัย กลายเป็นว่าพยาบาลที่เป็นผู้หญิงถูกต้องกายพระภิกษุสามเณร ที่ว่าจริง ๆ แล้ว พระภิกษุสามเณรอาพาธมีข้อยกเว้น ”       ความสำคัญของธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป กล่าวถึงความสำคัญของธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติว่า […]

keyboard_arrow_up