เชิญชวนสักการะพระบรมเกศาธาตุจากศรีลังกาที่ วัดบวรนิเวศวิหาร เพื่อความเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่

เชิญชวนสักการะพระบรมเกศาธาตุจากศรีลังกาที่ วัดบวรนิเวศวิหาร เพื่อความเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2562 เพจมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ โพสต์ข้อความว่า  “ นับตั้งแต่แรกรับนับถือพระพุทธศาสนาเถรวาทแบบลังกาวงศ์ในสมัยสุโขทัยจวบจนปัจจุบัน ถือเป็นวาระครบรอบ ๒๖๖ ปี แห่งการประดิษฐานพระพุทธศาสนานิกายสยามวงศ์ในศรีลังกา นิกายที่ได้รับการอุปสมบทจากคณะพระสมณทูต นำโดยพระอุบาลีมหาเถระ จากวัดธรรมารามแห่งกรุงศรีอยุธยาในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ถือเป็นการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในศรีลังกาขึ้นมาอีกครั้ง หลังเสื่อมถอยไปด้วยอิทธิพลของชาวต่างชาติและผู้ปกครองที่นับถือศาสนาอื่น นิกายสยามวงศ์จึงเป็นส่วนสำคัญในการเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างไทย-ศรีลังกา จวบจนปัจจุบัน “ วันที่ ๑๕ ธันวาคมนี้ พุทธศาสนิกชน คนไทยจะได้มีโอกาสบูชาพระบรมเกศาธาตุ เนื่องด้วยมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร มูลนิธิธรรมดี และองค์กรภาคี จัดพิธีอัญเชิญ พระบรมเกศาธาตุ จากประเทศศรีลังกา มาประดิษฐาน ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร เพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์เถรวาทไทย-ศรีลังกา อันสืบเนื่องมานานกว่า ๗๐๐ ปี     “ ปัจจุบันนี้ พระบรมเกศาธาตุที่ประดิษฐานอยู่ที่ Nelligala […]

ไหว้พระบรมสารีริกธาตุ และชมกู่เจ้าเมืองเหนือที่ วัดสวนดอก

ไหว้พระบรมสารีริกธาตุ และชมกู่เจ้าเมืองเหนือที่ วัดสวนดอก 2 หากจะเอ่ยถึงวัดสําคัญในเมืองเชียงใหม่ วัดสวนดอก ก็เป็นอีกวัดที่ไม่กล่าวถึงไม่ได้ เพราะถือเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่อีกแห่งหนึ่ง ที่มีประวัติความเป็นมาและความงดงามทางสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียว 1 วัดสวนดอกนามนี้มีที่มา ก่อนหน้าที่จะมาเป็นวัดสถานที่แห่งนี้เคยเป็นสวนดอกไม้ในอุทยานป่าไม้พยอม ที่ตกทอดมาตั้งแต่ยุคพญามังรายอยู่ทางทิศตะวันตกของกําแพงเมืองด้านประตูสวนดอก พระเจ้ากือนา กษัตริย์ องค์ที่ 6 แห่งราชวงศ์มังราย ยกถวายเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนา ทรงโปรดให้สร้างเป็นวัดขึ้นในปี พ.ศ. 1914 เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและเป็นที่อยู่จําพรรษาของพระสุมนเถระผู้เผยแผ่พุทธศาสนา นิกายลังกาวงศ์แบบสุโขทัย เนื่องจากพระสุมนเถระบวชเรียนมาจากพระสวามีอุทุมพรที่เมืองเมาะตะมะในรามัญ นับเป็นครั้งแรกที่นิกายลังกาวงศ์เข้ามาเฟื่องฟูในเมืองเชียงใหม่ โดยตั้งชื่อว่า “วัดบุปผาราม” แต่ชาวบ้านนิยมเรียกว่า “วัดสวนดอก” จนติดปากมาถึงทุกวันนี้ และได้รับการสถาปนาเป็นพระอารามหลวง 1 ใน 7 ของจังหวัดเชียงใหม่ 3 0 4 ปาฏิหาริย์พระบรมสารีริกธาตุ ในปี พ.ศ. 1916 ขณะที่พระเจ้ากือนาให้คนงานขุดฐานองค์พระเจดีย์ที่จะสร้างใหม่ในวัดบุปผารามนั้น พระมหาสุมนเถระได้นําพระบรมธาตุที่ท่านนําติดตัวมาจากเมืองปางจา จังหวัดสุโขทัย ออกมาวางในถาดทองคําเพื่อสรงน้ําและให้พระเจ้ากือนาถวายสักการะ เมื่อสักการะเรียบร้อยแล้ว พระมหาสุมนเถระ และพระเจ้ากือนาก็ต้องประหลาดใจ เมื่อพระบรมธาตุแยกออกเป็น 2 องค์ มีขนาดใกล้เคียงกัน จึงอัญเชิญพระบรมธาตุองค์หนึ่งบรรจุไว้ในพระเจดีย์ […]

ภูเขาทอง สวรรค์ใกล้เกาะรัตนโกสินทร์

ซีเคร็ตอาสาพาคุณ ๆ ไปสร้างศรัทธาให้จิตใจผ่อนคลายสบายใจด้วยการเดินทางไปสู่สวรรค์ แต่ที่สำคัญสวรรค์ที่ว่านั้นอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลแค่ใกล้ ๆ เกาะรัตนโกสินทร์รอบนอกเท่านั้น ที่นี่คือ ภูเขาทอง นั่นเอง

ผู้จิตศรัทธาจัดสร้างผอบทองคำน้ำหนักรวม 16 กิโลกรัม เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (ชมรูป)

วันที่ 25 ก.พ.61 ได้มีผู้จิตศรัทธาจัดสร้างผอบทองคำน้ำหนักรวม 16 กิโลกรัม เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุดังกล่าว ซึ่งทางวัดได้อัญเชิญไปประดิษฐานยังเจดีย์บริวาร ฝั่งพระวิหารวัดสระเกศฯ

keyboard_arrow_up