Dhamma Daily : โดนพ่อแม่บังคับให้บวชเพราะเชือเรื่อง เกาะชายผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์

Dhamma Daily : โดนพ่อแม่บังคับให้บวชเพราะเชือเรื่อง เกาะชายผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์ เกาะชายผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์ เป็นความเชื่อในสังคมไทยในประเพณีบวชมานาน พ่อแม่หวังให้ลูกชายบวช เพื่อจะได้ขึ้นสวรรค์ ปัญหาธรรมจากสมาชิกท่านหนึ่งส่งมาถามในเรื่องนี้ ซึ่งก็เป็นปัญหาธรรมที่น่าสนใจไม่ใช่น้อย ถาม โดนพ่อแม่บังคับให้บวชด้วยเหตุผลว่าท่านจะได้เกาะชายผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์ แต่ตัวคนบวชไม่ศรัทธา ควรทำอย่างไรดี     ตอบ การถูกพ่อแม่บังคับให้บวช หากไม่ศรัทธาก็ควรบวชให้ท่านเถิด ถึงไม่ศรัทธาแต่ขอให้คิดว่านี่คือการทำความดี บุญที่เกิดจากการทำดีด้วยการบวชตอบแทนพระคุณจะเกิดขึ้นกับตัวเราและพ่อแม่ การที่พ่อแม่บังคับให้ทำดี ถ้าทำได้นั้นดีแน่การขัดเกลาให้เกิดการระลึกถึงบุญคุณของบิดามารดานั้นเริ่มตั้งแต่การเป็นนาค ซึ่งจะมีการเทศน์สอนนาคก่อนบวชและเมื่อบวชไปแล้วก็จะได้รับการอบรมสั่งสอนจากครูบาอาจารย์ ทำให้เกิดศรัทธาที่ดีขึ้นได้ ดังเช่นเคยมีพ่อแม่ที่บังคับลูกชายคนเดียวให้บวช แต่เมื่อลูกชายได้ก้าวเข้ามาบวชเรียนแล้วกลับไม่ยอมสึก ทั้ง ๆ ที่ก่อนบวชไม่ศรัทธาเห็นไหมว่าศรัทธาอาจมาทีหลังการทำความดีก็ได้   พระครูธรรมธร ดร.สาคร  สุวฑฺฒโน พระอาจารย์ผู้ไขปัญหาธรรม หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่ Secret Magazine (Thailand)   อานิสงส์ของการบวช พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้กล่าวถึงอานิสงส์ของการบวชไว้ สรุปได้ดังนี้… 1. ได้ทำหน้าที่ของพุทธศาสนิกชน เมื่อเราเข้ามาบวช เราก็ได้ประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยตัวเอง โดยการเล่าเรียน จดจำ รู้ เข้าใจ และประพฤติปฏิบัติ เมื่อไรที่พระพุทธศาสนาเข้ามาในชีวิตของเราโดยการประพฤติปฏิบัติ ก็เท่ากับว่าเราเอาตัวของเรารักษาพระพุทธศาสนาไว้ ตราบใดที่ชีวิตของเราอยู่ พุทธศาสนาก็จะอยู่ด้วย ถือเป็นการทำหน้าที่ของพุทธบริษัทที่สืบทอดพุทธศาสนา เป็นการทำบุญกุศลไปด้วย 2. ได้ทำหน้าที่ของกุลบุตรชาวไทย เราถือว่าพระพุทธศาสนาเป็นสมบัติของชาติไทย พระพุทธศาสนาเป็นบ่อเกิดของวัฒนธรรมไทยของเรา […]

keyboard_arrow_up