Dhamma Daily: สีกา โทรศัพท์พูดคุยกับพระสงฆ์ นานเป็นชั่วโมง เป็นการผิดวินัยสงฆ์หรือไม่

Dhamma Daily: สีกาโทรศัพท์พูดคุยกับพระสงฆ์ นานเป็นชั่วโมง เป็นการผิดวินัยสงฆ์หรือไม่ ถาม: สีกาโทรศัพท์พูดคุยกับพระสงฆ์เป็นเวลานานเป็นชั่วโมง ในเรื่องการขอคำชี้แนะ หาทางออกจากทุกข์ หรือสนทนาธรรม เป็นการผิดวินัยสงฆ์หรือไม่คะ แล้วสีกาจะมีบาปด้วยหรือเปล่า

keyboard_arrow_up