พาหิยะทารุจีริยะ พระอรหันต์เก๊ผู้บรรลุอรหันตผล

พาหิยะทารุจีริยะ พระอรหันต์เก๊ผู้บรรลุอรหันตผล พาหิยะทารุจีริยะ จากพ่อค้าเรืออัปปางสู่การเป็นพระอรหันต์หลอกลวงผู้คน แต่ก็ไม่สายเกินไปสำหรับการบรรลุอรหันตผล มีพ่อค้าคนหนึ่งนามว่า “พาหิยะ” ทำการค้าประสบความสำเร็จทั้ง 7 ครั้ง พอครั้งที่ 8 หมายจะไปค้าขายที่สุวรรณภูมิ เกิดเรืออัปปาง พาหิยะเกาะแผ่นกระดานรอดมาได้จนถึงฝั่ง เสื้อผ้าที่สวมใส่มาหลุดหายไปกับกระแสคลื่น เขาจึงเอาแผ่นไม้จากซากเรือมาผูกติดกันแล้วใช้มันปกปิดร่างกายแทนเสื้อผ้า ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นเห็นพาหิยะในชุดที่ทำจากแผ่นไม้ก็คิดว่าเขาเป็นพระอรหันต์ผู้สละทางโลก หากทำบุญกับพาหิยะด้วยอาหารและเครื่องนุ่งห่มคงได้บุญมาก จึงทำบุญกับพาหิยะ และเรียกเขาว่า “พาหิยะทารุจีริยะ” (แปลว่าพาหิยะผู้มีแผ่นไม้เป็นอาภรณ์) พาหิยะหลงในลาภสักการะก็ไม่บอกความจริงแก่ชนทั้งหลายว่าตนมิใช่พระอรหันต์ ยังหลงเชื่อไปตามคำสรรเสริญของชนทั้งหลาย วันหนึ่งท้าวมหาพรหมระลึกถึงสหายเก่าครั้งที่เกิดเป็นมนุษย์ เคยร่วมสร้างบุญกุศลมาด้วยกันคือ พาหิยะ จึงใช้ทิพยญาณเพ่งมองจนทราบว่าตอนนี้พาหิยะหลงผิดคิดว่าตนเป็นพระอรหันต์ทั้งที่ยังไม่ได้อรหันตผล จึงลงจากพรหมโลกมาหาพาหิยะในเวลาค่ำ ท้าวมหาพรหมแจ้งพาหิยะว่าหากจะบรรลุอรหันตผล มีผู้ใดที่ช่วยได้คือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งขณะนี้ประทับอยู่ที่เมืองสาวัตถี พาหิยะเชื่อท้าวมหาพรหมผู้เป็นสหายเก่าในอดีตชาติ จึงมุ่งเดินทางไปเมืองสาวัตถีโดยมิได้พักผ่อน พอได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้า พระองค์จึงเทศนาเขาว่า “ในเวลาใดก็ตาม เห็นก็ขอให้รู้ว่าเราเห็น ฟังก็ขอให้รู้ว่าเราฟัง เมื่อทราบก็ขอให้รู้ว่าเราทราบ เมื่อเข้าใจแจ่มแจ้งก็ขอให้รู้ว่าเราเข้าใจแจ่มแจ้ง หากทำได้เช่นนี้เวลาก็จะไม่ปรากฏแก่ท่าน โลกนี้และโลกหน้าอันเป็นที่สุดแห่งทุกข์ก็จะไม่มี” พาหิยะได้ฟังดังนั้นก็เข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้า บรรลุอรหันตผลโดยทันที จากพระอรหันต์เก๊ ก็กลายเป็นพระอรหันต์ในที่สุด   ที่มา : 84000.org บทความน่าสนใจ พระอรหันต์อยู่ไหน? […]

keyboard_arrow_up