ส้มตำผักหวาน เมนูมากประโยชน์บำรุงธาตุดิน

ส้มตำผักหวาน ผักหวานบานอุดมดวย วิตามินเอและวิตามินซี ทั้งยังมีใยอาหาร แคลเซียม และฟอสฟอรสั จึงชวยใหระบบขับถายดีขึ้น และบำรุงกระดูกและฟนให แข็งแรง

แกงกล้วยดิบ แกงอร่อยแบบคนธาตุดิน

แกงกลวยดิบ เอาใจคนธาตุดินหรือผูตองการบำรุงธาตุดิน เพราะมีครบรสทั้งฝาด หวาน มัน และ เค็ม ทั้งยังมีรสเผ็ดรอนของเครื่องเทศชวยบำรุงธาตุลมไดดีอีกดวย

keyboard_arrow_up