เรื่องเล่าของ พระปิลินทวัจฉะ ผู้ไม่อาจละวาสนา

ในทางพุทธศาสนา คำว่า “วาสนา” มิได้มีความหมายเชิงบวกเช่นในภาษาไทย หากแต่หมายถึงนิสัยแย่ๆ ที่แก้ไม่หายซึ่งติดตัวมาหลายภพหลายชาติ

ทำสมาธิแบบ อานาปานสติภาวนา “ลมหายใจแห่งปัจจุบันขณะ”

อานาปานสติภาวนา คือวิธีพัฒนาสติสมาธิ ปัญญา ด้วยการใช้ลมหายใจเป็นเครื่องกำหนด หรืออีกนัยหนึ่งเป็นวิธีนำความจริงของธรรมชาติมาใคร่ครวญทุกขณะของลมหายใจ

เวลาเหลือน้อย อย่ารีรอ อย่าผัดผ่อน – พระไพศาล วิสาโล

เวลาเหลือน้อย เรื่อง: พระไพศาล วิสาโล “ไม่มีเวลา” เป็นคำบ่นที่เรามักได้ยินเป็นประจำบ่อยครั้งก็ออกจากปากของเราเองด้วยซ้ำ น่าสังเกตว่าสังคมยิ่งเจริญ

การสงเคราะห์บุตรทั้งในทางโลกและทางธรรม คือมงคลอันประเสริฐ

มงคลที่ ๑๒ การสงเคราะห์บุตร (ปุตตะ สังคะโห)  โดย พระชุมพล พลปญฺโญ บุคคลใดมี การสงเคราะห์บุตร หญิงชายทั้งหลายด้วยอามิสปัจจัย ๔ สั่งสอนส่งเสริมให้เรียนรู้ศิลปศาสตร์วิทยาการในทางโลก และได้รู้จักอันใดคือบาปบุญคุณโทษมีปัญญาทางธรรม ได้เล่าเรียนศึกษาปฏิบัติธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ชื่อว่าเป็นมงคลอันประเสริฐ ใน สิงคาลกสูตร พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนให้บิดามารดาสงเคราะห์บุตรด้วยคุณธรรม ๕ ประการคือ ๑. จงห้ามบุตรธิดาอย่าให้ทำบาปทำชั่วผิดศีลผิดธรรม มีการฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกาม พูดปด ดื่มสุราเมรัยเป็นต้น ๒. จงสั่งสอนบุตรธิดาให้กระทำการกุศล มีการให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา ฟังธรรมเทศนาเป็นต้น ๓. จงให้บุตรธิดาได้เล่าเรียนศึกษาในศิลปศาสตร์วิทยาการทั้งทางโลกและทางธรรม ๔. หาสามีภรรยาที่สมควรแก่ตระกูลให้แก่บุตรธิดาตามประเพณีคดีแห่งชาวโลก ๕. มอบทรัพย์สมบัติให้แก่บุตรธิดาตามกาลเวลาที่จะพึงให้ การสงเคราะห์บุตรธิดาให้ได้ศึกษาเล่าเรียนศิลปวิทยาการเครื่องมือประกอบอาชีพ ช่วยเหลือให้สามารถตั้งหลักตั้งฐานมีฐานะสมบูรณ์พออยู่พอกิน มีหน้ามีตาในสังคมนั้น ชื่อว่าเป็นการสงเคราะห์ให้เกิดประโยชน์ความสุขในชาตินี้ เป็นการสงเคราะห์ที่ยังจัดอยู่ในชั้นต่ำ ส่วนการสงเคราะห์ชั้นสูงนั้นคือการสงเคราะห์ให้เกิดประโยชน์ความสุขในชาติหน้า คือสั่งสอนบุตรธิดาให้ขวนขวายในการกุศลมีทานศีลภาวนาบูชาพระรัตนตรัยฟังธรรมเทศนา เกื้อหนุนให้ได้บรรพชาอุปสมบทเป็นภิกษุสามเณร ปฏิบัติบูชาในพระพุทธศาสนารักษาพรหมจรรย์ ได้สืบก่อต่อเนื่องพระพุทธศาสนาให้ตั้งมั่นสิ้นกาลนาน เป็นการเปิดทางสวรรค์และนิพพานแก่บุตรธิดา ดังที่พระศาสดาทรงมีพระกรุณาแก่พระราหุลพุทธชิโนรส ดังมีเรื่องเล่ามาว่า พระนางพิมพาซึ่งเป็นสมเด็จพระมารดาของพระราหุล ได้ส่งพระราหุลไปขอทรัพย์คือขุมทองที่เกิดขึ้นโดยบุญบารมีของพระสิทธัตถราชกุมาร […]

ปัญหาธรรมประจำวันนี้: เป็นเด็กต้องปฏิบัติธรรมไหม

ถาม: พระอาจารย์คะ เป็น เด็กต้องปฏิบัติธรรม ไหมคะ พระอาจารย์วิชิต ธมฺมชิโต ตอบคำถามเรื่อง การปฏิบัติธรรมของ เด็ก ไว้ว่า ต้องปฏิบัติเหมือนกัน

เคล็ดลับพลิกความโกรธให้เป็นความเมตตา บทความดีๆ จากท่าน ว.วชิรเมธี

ความโกรธ เป็นสิ่งน่ากลัว คนที่จัดการความโกรธไม่ได้เปรียบเสมือนพระอาทิตย์ยามเที่ยงวัน แม้จะมีแสงที่เป็นประโยชน์ต่อโลก แต่กลับไม่มีใครกล้าเข้าใกล้

“ภรรยาใหม่หาไม่ยาก” บทความสำหรับใครที่กำลัง เบื่อคนรัก โดย แม่ชีศันสนีย์

ความ เบื่อคนรัก ทำให้คุณทุกข์ ถ้าภรรยาไม่เห็นคุณค่าในความรักที่คุณและเธอมีต่อกันและกันในช่วงนี้ ก็อาจทำให้เกิดความบาดหมาง มาช่วยให้เธอเป็นภรรยาคนใหม่ดีกว่า

สู่ความหลุดพ้นด้วย อมตธรรมคำสอน ของ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

ชีวิตสู่ความหลุดพ้นด้วย อมตธรรมคำสอน ของ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ซึ่งชาวพุทธควรน้อมนำไปปฏิบัติ   อย่าเป็นใบลานเปล่า “…ท่านทั้งหลายจงอย่าทำตัวเป็นตัวบุ้งตัวหนอนคอยกัดแทะกระดาษแห่งคัมภีร์ใบลานเปล่า ๆ โดยไม่สนใจพิจารณาสัจธรรมอันประเสริฐที่มีอยู่กับตัว แต่มัวไปยึดธรรมที่ศึกษามาถ่ายเดียวซึ่งเป็นสมบัติของพระพุทธเจ้า มาเป็นสมบัติของตน ด้วยความเข้าใจผิดว่าตนเรียนรู้และฉลาดพอตัวแล้ว ทั้งที่กิเลสยังกองเต็มหัวใจยิ่งกว่าภูเขาไฟ มิได้ลดน้อยลงบ้างเลย “จงพากันมีสติคอยระวังตัว อย่าให้เป็นคนประเภทใบลานเปล่า ๆ เรียนเปล่า และตายทิ้งเปล่า ไม่มีธรรมอันเป็นสมบัติของตัวอย่างแท้จริงติดตัวบ้างเลย”   อย่าเมาวัฏสงสาร “ผู้ถือไม่มีบาป ไม่มีบุญ ก็มากมายเข้าแล้ว แผ่นดินนับวันแคบ มนุษย์แม้จะถึงตาย ก็นับวันมากขึ้น นโยบายในทางโลกีย์ใด ๆ ก็นับวันประชันขันแข่งกันขึ้น พวกเราจะปฏิบัติลำบากในอนาคต เพราะเนื่องด้วยที่อยู่ไม่เหมาะสม เป็นไร่เป็นนาจะไม่วิเวกวังเวง ศาสนาทางมิจฉาทิฐิก็นับวันจะแสดงปาฏิหาริย์ คนที่โง่เขลาก็จะถูกจูงไปอย่างโคกระบือ ผู้ที่ฉลาดก็เหลือน้อย “ฉะนั้น พวกเราทั้งหลายจงรีบเร่งปฏิบัติธรรม ให้สมควรแก่ธรรม ดังไฟที่กำลังไหม้เรือน จงรีบดับเร็วพลันเถิด ให้จิตใจเบื่อหน่ายคลายเมาวัฏสงสาร ทั้งโลกภายในหนังหุ้มอยู่โดยรอบ ทั้งโลกภายนอกที่รวมเป็นสังขารโลก ให้ยกดาบเล่มคมเข้าสู้ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา พิจารณาติดต่ออยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนเถิด “ความเบื่อหน่ายคลายเมาไม่ต้องประสงค์ ก็จะต้องได้รับแบบเย็น […]

พระอาจารย์ไขสารพันปัญหาธรรมะ กับ เรื่องบนเตียง

เรื่องบนเตียง บนความสมดุลเป็นอย่างไร เรื่องบนเตียงกับธรรมะขัดแย้งกันไหม วันนี้พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ จะมาตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้

พระเตมีย์ มหาบุรุษผู้ปฏิเสธการกลับไปใช้กรรมในนรก…เรื่องเล่าทศชาติชาดก พระชาติแรก

พระเตมีย์ ถือกำเนิดมาพร้อมกับมอบความชุ่มชื่นในหัวใจแก่พระเจ้ากาสิกราชและพระนางจันทเทวี ผู้ซึ่งเฝ้ารอคอยทายาทสืบราชบัลลังก์มาแสนนาน

ตกอยู่ในภาวะ “รู้ว่าบาป แต่ก็ต้องทำต่อไป” ทำอย่างไรดี ? ท่าน ว. วชิรเมธี มีคำแนะนำ

เคยไหมคะ รู้ทั้งรู้ว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่เป็นบาป แต่ถึง รู้ว่าบาป แต่ก็ต้องทำต่อไป ไม่อยากเป็นแบบนี้ ต้องทำอย่างไรดี ท่าน ว.วชิรเมธี มีคำแนะนำค่ะ

วิจารณ์พระ ว่าสอนผิด เป็นบาปหรือไม่?

สมัยนี้คนเรามีปัญญามากขึ้น จึงมักศึกษาธรรมะจากพระไตรปิฎก แล้วตัดสินว่าพระรูปนั้นรูปนี้สอนผิด การ วิจารณ์พระ ในรูปแบบนี้ ถือว่าบาปไหม

10 ขั้นตอน ชวนคนรักให้ รักษาศีล หลักการแสดงความรักที่เป็นรูปธรรม

การจะชวนคนใกล้ชิดหรือคนที่เรารัก ให้มารักษาศีลนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เราจึงขอแนะนำวิธีการเชิญชวนที่ได้ผล นั่นคือหลักการ 10 ช.

ลดความตระหนี่ด้วยการ ให้ทาน

การให้ทานจะมีอานิสงส์สูง เมื่อมีเจตนาหรือใจที่เป็นกุศลครบทั้ง 3 กาล คือก่อนให้ มีความตั้งใจดี ตั้งใจทำ ขณะให้ มีความปรารถนาดี ดีใจที่ได้ให้ และเมื่อให้แล้วเกิดความภูมิใจในทานที่ให้ไปว่ามีประโยชน์ต่อผู้รับ เป็นสุขเมื่อนึกถึงความสุขของคนที่ได้รับ

เหน็ดเหนื่อยกับ ” ความสุข ” บทความธรรมะดีๆ จาก ท่านปิยสีโลภิกขุ

เหน็ดเหนื่อยกับ ความสุข ขณะทานอาหารค่ำ หนูน้อยก้มหน้านิ่งก่อนจะบอกว่า “หนูเหนื่อยเหลือเกิน เหนื่อยจนกินอะไรไม่ลง” แล้วน้ำตาของเธอก็ร่วงเผาะ

ผลกรรมรังแกผึ้ง เรื่องเล่ากฎแห่งกรรม จากหลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมฺโม

บทความนี้ เป็นเรียบเรียงมาจาก เรื่องเล่ากฎแห่งกรรม ของหลวงพ่อจรัญ เรียบเรียงจากหนังสือ กรรมและการแก้กรรม โดย กานต์ ชลอาภา

ความทรงจำ กลางป่าช้า เรื่องเล่าลึกลับจากผู้อ่าน

ความทรงจำ กลางป่าช้า ในขณะที่เขาบวช ทุกเรื่องราวเขายังจำจดและระลึได้อยู่เสมอ ทุกวันนี้โกดังเก็บศพที่เขาเคยเจอนั้นยังอยู่ ทว่าที่วัดมีเมรุเผาศพแล้ว

สมาธินิมิต อันน่าอัศจรรย์ของ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

สมาธินิมิต อันน่าอัศจรรย์ของ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต สมาธินิมิต : ทางผ่านสู่ความหลุดพ้น พระอาจารย์มั่นใส่ใจการบำเพ็ญภาวนาอย่างสม่ำเสมอ โดยบริกรรมพุทโธอย่างเรียบง่ายตามที่ท่านเคยฝึกกับพระอาจารย์เสาร์ วันหนึ่งขณะกำลังเข้าสมาธิ เมื่อจิตสงบก็ปรากฏนิมิตอันเป็นผลจากการปฏิบัติกัมมัฏฐาน กล่าวคือท่านเห็นคนตายนอนอยู่ตรงหน้า ร่างที่อยู่ห่างออกไปไม่มากนักเต็มไปด้วยแผลพุพองและมีน้ำเหลืองน้ำหนองไหลออกมาเป็นที่น่าสยดสยอง ทันใดนั้นเหล่าแร้งกาและสุนัขต่างเข้ามายื้อแย่งกัดกินซากศพจนกระจัดกระจายเป็นที่น่าสังเวช พระอาจารย์มั่นยังคงอยู่ในสมาธิต่อโดยถือเอาซากศพในนิมิตเป็นเครื่องพิจารณา ยิ่งกำหนดยิ่งพิจารณามากเข้า จิตก็ยิ่งสว่างไสว จนในที่สุดนิมิตแห่งซากศพนั้นได้กลับกลายเป็นดวงแก้ว เมื่อท่านกำหนดพิจารณาดวงแก้ว ดวงแก้วก็ปรากฏให้เห็นเป็นนิมิตคล้ายกับภูเขา เมื่อเพ่งพิจารณาต่อไปก็ปรากฏนิมิตตามมาไม่สิ้นสุด ท่านเห็นตนเองเดินไปบนบันไดแก้ว ได้สะพายดาบอันคมกล้าพร้อมทั้งสวมรองเท้าวิเศษอีกด้วย การบำเพ็ญสมาธิภาวนาของพระอาจารย์มั่นในเวลานั้นมีความเกี่ยวพันกับนิมิตสมาธิอยู่มาก ทุกครั้งที่เข้าสมาธิ จิตของท่านดำเนินไปในทางเดิมทุกประการ ได้รู้ได้เห็นภาพนิมิตปรากฏขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ บางครั้งปรากฏเป็นกำแพงแก้วที่มีประตู เมื่อผลักเข้าไปได้พบกับพระภิกษุ บางครั้งปรากฏเป็นสำเภาใหญ่อยู่บนยอดเขา บางครั้งปรากฏเป็นหุบเหวซึ่งมีสะพานทอดข้ามไป เมื่อข้ามไปก็ได้พบโบสถ์และดวงประทีปมากมาย เป็นต้น พระอาจารย์มั่นเข้าสมาธิเช่นนี้จนเกิดความเชี่ยวชาญ นิมิตสมาธิปรากฏแก่ท่านราวกับจะไม่มีวันสิ้นสุด พระอาจารย์มั่นเคยกล่าวเตือนเรื่องสมาธินิมิตไว้ว่า… “ระวังอย่าได้ไปหลงในนิมิตเช่นนี้ เพราะมันวิเศษจริง ๆ ผู้ปฏิบัติทางจิตชอบจะมาติดอยู่เพียงแค่นี้แล้วสำคัญตนผิด เราเองก็สำคัญตัวเราเองมาแล้ว และมันก็น่าจะหลง เพราะเป็นสิ่งอัศจรรย์มาก ที่เป็นวิปัสสนูปกิเลสก็คือความเห็นเช่นนี้” นิมิตทั้งหลายแม้เป็นผลจากการปฏิบัติกัมมัฏฐาน แต่พระอาจารย์มั่นตระหนักดีว่าหากผู้ปฏิบัติเพลิดเพลินไปกับนิมิต จนปรุงแต่งว่าเป็นฤทธิ์เดชเวทมนตร์ ยึดติดลุ่มหลงจนไม่รู้ตัวเสียแล้ว การขัดเกลากิเลสย่อมหยุดชะงักลง ปัญญารู้แจ้งในสัจธรรมความจริงย่อมไม่มีทางเกิดขึ้นได้ พระอาจารย์มั่นพิจารณาด้วยเหตุผลว่าลักษณะจิตที่ยังหวั่นไหว มีความยินดียินร้ายไปตามนิมิต ย่อมไม่ใช่แนวทางสู่ความพ้นทุกข์ที่แท้จริง หากเป็นแต่เพียงทางผ่านที่ผู้ปฏิบัติต้องข้ามพ้นไปให้ได้เท่านั้น พระอาจารย์มั่นจึงหันมาฝึกจิตตามหลักกายคตาสติ […]

keyboard_arrow_up