Dhamma Daily : คุณครูเกรงจะอธิบาย คำสอนของพระพุทธเจ้า ผิดเพี้ยน

Dhamma Daily : คุณครูเกรงจะอธิบาย คำสอนของพระพุทธเจ้า ผิดเพี้ยน ถาม : ดิฉันเป็นครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เวลาสอนมักจะสอดแทรกธรรมะและ คำสอนของพระพุทธเจ้า เข้าไปด้วยเสมอ แต่มีบางเรื่องที่อธิบายให้เด็กชั้นประถมเข้าใจได้ยาก อย่างการอธิบายคำว่า “โสดาบัน” ดิฉันจึงอธิบายให้เด็กฟังว่า มนุษย์เราต้องเรียนวิชาความรู้ 2 ประเภท ประเภทที่ 1 คือ ความรู้ทางโลกที่นำไปประกอบอาชีพ และอีกประเภทคือ ความรู้ทางธรรมที่นำไปใช้ในการดำเนินชีวิตให้มีความทุกข์น้อยที่สุด โดยความรู้ทางธรรมนี้เรามีพระพุทธเจ้าเป็นอาจารย์ใหญ่ ความรู้ทางโลกแบ่งเป็นระดับอย่างประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปริญญาตรี โท เอก แต่ในทางธรรมแบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ โสดาบัน สกิทาคามี อนาคามี และพระอรหันต์ พร้อมกับอธิบายว่า พระอัญญาโกณฑัญญะเมื่อฟังธรรมของพระพุทธเจ้าก็จบระดับที่ 1 ทันที การอธิบายเช่นนี้เท่ากับดิฉันทำให้คำสอนของพระพุทธเจ้าผิดเพี้ยนไปหรือไม่คะ พระอาจารย์วิชิต ธมฺมชิโต ได้ตอบปัญหาไว้ดังนี้ ตอบ : การพยายามอุปมาหาคำอธิบายเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจเป็นหน้าที่ของผู้เป็นครูโดยตรงอยู่แล้ว แม้พระศาสดาเองก็ทรงทำเช่นนี้ ยิ่งเมื่อผู้ฟังยังเป็นเด็ก ยังใหม่ต่อธรรมะ และอยู่ในยุคสมัยที่ห่างไกลจากพุทธกาลมาก […]

keyboard_arrow_up