การให้ทานที่ได้ผลสมบูรณ์ โดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)

ครั้งที่แล้วได้กล่าวถึงการให้ทานอย่างไร จึงจะถือว่าเป็นการทำบุญอย่างสมบูรณ์ คราวนี้เราก็มาตรวจสอบตัวเองว่า ทานของเรา ได้ผลสมบูรณ์ ไหม โดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ให้พิจารณาเริ่มตั้งแต่ด้านจิตใจว่าเจตนาของเราดีไหม

ท่าน ว. ชวนปรับความคิด 3 ความเข้าใจผิดๆ ของชาวพุทธเกี่ยวกับ ” การทำบุญ “

ท่าน ว. กล่าวว่า ความเข้าใจเรื่อง การทำบุญ ของคนไทยในปัจจุบันมีความคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางพุทธศาสนาอย่างมาก จึงควรทำความเข้าใจกันให้ถูกต้อง ดังนี้

5 เรื่องวุ่นๆ ของ “ การทำบุญสร้างกุศล ” ที่หลายคนยังไม่เคลียร์

เชื่อว่าชาวซีเคร็ตรักการทำ บุญ เป็นชีวิตจิตใจ แต่หลายท่านก็ทำด้วยความสงสัยว่าแบบนี้ได้บุญจริงหรือ ซีเคร็ตจึงสอบถามพระอาจารย์สุรศักดิ์ จรณธัมโม

อานิสงส์ถวายน้ำผึ้ง ส่งผลให้เป็นพระมหาจักรพรรดิ

อานิสงส์ถวายน้ำผึ้ง ส่งผลให้เป็นพระมหาจักรพรรดิ ไม่น่าเชื่อเลยว่าการทำบุญด้วยน้ำผึ้ง แล้วได้เป็นพระมหาจักรพรรดิผู้ใหญ่ เรื่องเล่าเรื่อง อานิสงส์ถวายน้ำผึ้ง ทำแล้วได้เป็นพระมหาจักรพรรดิ ในสมัยหนึ่งที่ไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ขึ้นในโลก มีเพียงแต่พระปัจเจกพุทธเจ้าที่ตรัสรู้ธรรมะอันประเสริฐ แต่มิได้เทศนาสั่งสอนสรรพสัตว์ให้มีดวงตาแห่งธรรม วันหนึ่งพระองค์ปรารถนาน้ำผึ้งมาทำเป็นยา จึงเหาะมาบิณฑบาตเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง       นางทาสีกำลังกวาดลานหน้าบ้านของนาย เมื่อเห็นพระคุณเจ้า (พระปัจเจกพุทธเจ้า) ก็ทำความเคารพ พระปัจเจกพุทธเจ้าเปิดบาตรขอน้ำผึ้งจากนางทาสี นางไม่มีน้ำผึ้งจึงได้แต่แนะให้ท่านบิณฑบาตในตลาด เพราะมีร้านขายน้ำผึ้งอยู่เจ้าหนึ่ง พระปัจเจกพุทธเจ้าทราบดังนั้นก็เดินมุ่งหน้าไปยังตลาด แล้วหยุดอยู่ที่หน้าร้านขายน้ำผึ้ง พ่อค้ารูปงามปีติที่มีพระคุณเจ้ามาขอบิณฑบาต พ่อค้าหนุ่มจึงไม่รอช้า ตักน้ำผึ้งใส่จนเต็มบาตรพระปัจเจกพุทธเจ้า พร้อมทั้งอธิษฐานขอให้ตนได้เป็นพระจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่ในอนาคต พระปัจเจกพุทธเจ้าอนุโมทนาแล้วเดินทางกลับเขตป่าหิมพานต์อันเป็นที่พำนักของพระองค์     นางทาสีเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าผ่านมาจึงถามท่านว่าได้น้ำผึ้งหรือไม่ หากไม่ได้นางจะซื้อถวาย พระปัจเจกพุทธเจ้าตอบนางว่า เราได้น้ำผึ้งมาจนเต็มบาตร ทำยารักษาโรคได้นานโข พ่อค้าหนุ่มยังหวังปณิธานอธิษฐานขอเป็นพระมหาจักรพรรดิราชในอนาคตกาล บุญครั้งนี้ส่งเสริมเขาอย่างแน่นอน หญิงสาวบังเกิดจิตเป็นกุศลเลื่อมใสในความใจบุญและปณิธานของพ่อค้าขายน้ำผึ้ง จึงอธิษฐานจิตขึ้นเบื้องพระพักตร์พระปัจเจกพุทธเจ้าว่า หากพ่อค้าผู้ประเสริฐอธิษฐานเช่นนี้ ขออธิษฐานได้เป็นอัครมเหสีของพระมหาจักรพรรดิราช คือพ่อค้าขายน้ำผึ้งผู้ประเสริฐนั้น… พระปัจเจกพุทธเจ้าสาธุอนุโมทนา ชายหญิงคู่นี้ร่วมบุญใหญ่ในครานี้ ไม่คลาดจากการเป็นตามที่อธิษฐานอย่างแน่นอน ต่อมาพ่อค้าขายน้ำผึ้งเกิดเป็น พระเจ้าอโศกมหาราช ส่วนนางทาสีเกิดเป็น พระนางอสันธิมิตตา ผู้เป็นพระอัครมเหสี ด้วยอานิสงส์แห่งการใช้มือชี้แนะทางให้พระปัจเจกพุทธเจ้าในครานั้น ส่งผลให้พระนางเป็นสตรีที่มือไม่มีรอยเหยี่วย่น   ที่มา […]

keyboard_arrow_up