AIS เดินหน้า Digital For Thais ด้านสาธารณสุข

AIS เดินหน้า Digital For Thais ด้านสาธารณสุข
AIS เดินหน้า Digital For Thais ด้านสาธารณสุข

AIS เดินหน้า Digital For Thais ด้านสาธารณสุข

เมื่อ 17 พฤษภาคม 2560 : AIS สานต่อแนวคิด “Digital For Thais” ด้านสาธารณสุขด้วยแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการทำงานอสม.ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ขยายสู่รพ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ย้ำช่วยสร้างการเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพของคนในชุมชนให้สามารถดูแลป้องกันตนเองและคนรอบข้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม่นยำ รวดเร็ว มั่นใจปีนี้ขยายการใช้งานครอบคลุมทั่วประเทศ

นางวิไล เคียงประดู่ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานประชาสัมพันธ์ บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส กล่าวว่า ด้วยความตั้งใจที่จะพัฒนาบริการสื่อสารโทรคมนาคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างประโยชน์ และคุณค่าเพิ่มให้แก่ชุมชนและประเทศชาติที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน วันนี้เอไอเอส จึงได้นำเทคโนโลยีสื่อสารดิจิทัลเข้ามาช่วยส่งเสริมงานสาธารณสุขภายใต้แนวคิด “Digital For Thais” เพื่อร่วมสนับสนุนภาครัฐในการยกระดับสาธารณสุขไทยมุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยเอไอเอสได้พัฒนานวัตกรรม “แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์” เพื่อเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงการติดต่อสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่หน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ให้สามารถติดตามรับรู้ข่าวสารข้อมูล และเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวด้านสาธารณสุขในชุมชนของตนเองได้อย่างรวดเร็ว ฉับไว แม่นยำ ทันต่อสถานการณ์ เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่ให้คำแนะนำแก่ชาวบ้านในชุมชนให้รู้จักดูแลสุขภาวะของตนเองและป้องกันโรคระบาด ซึ่งจะช่วยส่งเสริมงานด้านสาธารณสุขของชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงคนในชุมชนจะมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิม

ปัจจุบันแอปพลิเคชันอสม.ออนไลน์ มีหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ, รพ.สต. เปิดใช้งานแล้ว 219 แห่งทั่วประเทศ สำหรับในพื้นที่ภาคเหนือได้ขยายการใช้งานสู่ กลุ่มเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน รพ.เวียงป่าเป้า เป็นอีกหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ , รพ.สต.เปิดใช้งานแล้ว 219 แห่งทั่วประเทศ สำหรับพื้นที่ภาคเหนือได้ขยายการใช้งานสู่ กลุ่มเวชปฎิบัติ ครอบครัวและชุมชน รพ.เวียงป่าเป้า เป็นอีกหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิที่ได้นำแอปพลิเคชัน อาม.ออนไลน์มาบูรณาการในงานสาธารณสุขชุมชนตั้งแต่ปลายปี 2559

“ในปี 2560 นี้เอไอเอสมีความตั้งใจขยายการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ไปยังหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ และรพ.สต.ทั่วประเทศ เพราะเล็งเห็นว่าแอปพลิเคชันดังกล่าวเป็นนวัตกรรมทางสังคมที่ส่งเสริมให้การทำงานสาธารณสุขชุมชนในพื้นที่ห่างไกลได้เข้าถึงเทคโนโลยีสื่อสารดิจิทัลที่ทันสมัยได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั่วประเทศ และยังเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนางานสาธารณสุขไทยก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0”

 

AIS

 

 

คลิกเพื่ออ่านต่อหน้าถัดไป

นายพรรัตน์ เจนจรัสสกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการส่วนงานปฏิบัติการภูมิภาค ภาคเหนือ เอไอเอส กล่าวว่า AIS ให้ความสำคัญกับการลงทุนด้านเครือข่ายเพื่อให้ครอบคลุมการใช้งานทั้งเสียงและข้อมูลเพื่อให้ประชาชนในทุกพื้นที่สามารถใช้งานและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ รวมถึงส่งเสริมการทำงานด้านสาธารณสุขชุมชนผ่านแอปพลิเคชันอสม.ออนไลน์ โดยปัจจุบัน AIS สามารถขยายเครือข่าย AIS 4G ครอบคลุมแล้วถึงกว่า 98.72% ของพื้นที่ประชากรทั่วประเทศ ส่วนในพื้นที่ภาคเหนือมีการขยายสถานีฐาน 3G บนคลื่น 2100 MHz และ 4G บนคลื่น 1800 MHz และ 900 MHz ครอบคลุมทั้งภาคเหนือกว่า14,453 สถานีฐาน ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือ 18 จังหวัด รวมทั้งมีแผนขยายเครือข่ายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแอปพลิเคชันอสม.ออนไลน์ สามารถใช้งานได้ทุกเครือข่าย แต่ผู้ใช้ในเครือข่าย AIS จะใช้งานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

นายชาญชัย ผิวสอาด นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย กล่าวว่า สาเหตุหลักที่นำแอปพลิเคชันอสม.ออนไลน์ เข้ามาช่วยในการทำงาน เนื่องจากเป็นแอปพลิเคชันเฉพาะการทำงานด้านสาธารณสุข ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการแจ้งข่าวสารประกาศโรคระบาดในพื้นที่ และการแจ้งรับเงิน ส่งรายงาน ซึ่งช่วยให้อสม.ได้รับข้อมูลข่าวสารโรคระบาดในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์ในการป้องกัน เนื่องจากการทำงานในอดีต รพ.เวียงป่าเป้า มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารหรือโรคระบาดต่างๆ เกี่ยวกับสุขภาพให้กับเครือข่ายอสม.ได้รับทราบ ต้องรอวันประชุมที่รพ.เท่านั้น ซึ่งหากเป็นเรื่องด่วน รพ.ก็จะต้องโทรแจ้งกับประธานอสม.ในแต่ละหมู่

AIS

อีกทั้งยังช่วยในการติดต่อสื่อสารสำหรับหมู่บ้านที่มีระยะทางห่างไกลรพ.เวียงป่าเป้า ซึ่งหมู่ 8 มีระยะทางไกลถึง 40 กิโลเมตร และมีประชากรที่อยู่อาศัยถึง 2,000 คน แต่มีเจ้าหน้าที่รพ.ประจำเพียง 1 คนเท่านั้น ดังนั้นการติดต่อสื่อสารเพื่อแจ้งข่าวสารสาธารสุข หรือประกาศโรคระบาดที่รวดเร็ว แม่นยำ เชื่อถือได้ จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากสำหรับการดูแลชาวบ้าน

นายศิริพงศ์ ดีโก๋ อสม.หมู่ 4 รพ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย กล่าวว่า ในอดีต การลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยหรือให้ความรู้เรื่องสุขภาพอนามัยกับชาวบ้านเป็นเรื่องที่ยากลำบาก เนื่องจากชาวบ้านส่วนใหญ่จะไม่เชื่อถือข้อมูลที่เรานำมาแนะนำ แต่หลังจากที่นำแอปพลิเคชันอสม.ออนไลน์มาใช้งาน เราสามารถนำข้อมูลที่ได้รับจากทางรพ.ไปเปิดแนะนำข้อมูลให้ชาวบ้านได้รับทราบ เพราะมีแหล่งที่มาข้อมูลและสถิติที่น่าเชื่อถือ ทำให้ชาวบ้านมั่นใจข้อมูลของอสม.ที่นำมาเผยแพร่มากขึ้น และแอปพลิเคชันอสม.ออนไลน์ ยังช่วยให้อสม.รับรู้ข่าวสารได้รวดเร็วขึ้นเพราะเป็นแอปพลิเคชันเฉพาะการทำงานเพียงอย่างเดียว จึงไม่พลาดข้อมูลที่สำคัญที่ทางรพ.ส่งมาให้ไม่ว่าเราจะทำกิจวัตรประจำวันอะไรอยู่หรืออยู่ที่ไหนก็ตาม

นางพัชนี อ้ายเหมย อสม.หมู่ 4 รพ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย กล่าวว่า แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์เข้ามาช่วยในการทำงานในเรื่องของการส่งรายงานและการถ่ายภาพอาการของผู้ป่วยเพื่อส่งให้เจ้าหน้าที่รพ.เวียงป่าเป้าวินิจฉัยอาการได้ทันที ในขณะที่อสม.ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และหากมีข้อสงสัยเรื่องอาการผู้ป่วยก็สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ทันที นอกจากนี้อสม.ในแต่ละหมู่เห็นการปฏิบัติงานลงพื้นที่ของอสม.ด้วยกันก็เป็นการกระตุ้นการทำงานของอสม.ในการลงพื้นที่เยี่ยมคนในชุมชนและจัดการรณรงค์ต่างๆ ในพื้นที่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ส่วนงานประชาสัมพันธ์เอไอเอส

อิทธิเดช ศุขดวง โทร 0614264194 [email protected]

keyboard_arrow_up