รพ.พระนั่งเกล้า จับมือโครงการ “Telehealth Together” เปิดห้องตรวจระบบแพทย์ทางไกล

account_circle
event

รพ.พระนั่งเกล้า จับมือโครงการ “Telehealth Together”
เปิดห้องตรวจระบบแพทย์ทางไกล
ยกระดับการรักษาผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ร่วมกับโครงการ “Telehealth Together” คลินิกออนไลน์เพื่อสุขภาพดี โดย บริษัทแกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด (GSK)  และเครือข่ายคลินิกโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย (EACC) นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) เพิ่มประสิทธิภาพการบริการสุขภาพ โดยเปิด “ห้องตรวจ Telehealth Together” เพื่อให้บริการแก่ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ สามารถรับการรักษาได้อย่างต่อเนื่อง สะดวก รวดเร็ว และง่าย ผ่านระบบออนไลน์ ลดภาระค่าใช้จ่ายการเดินทางและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ ยกระดับการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของประชาชน ตอกย้ำความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (Public Private Partnership) โดยมีนายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นประธานในพิธีเปิด

นายแพทย์ศักดา อัลภาชน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า สธ. ในฐานะผู้ขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาพและความแข็งแรงให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ พร้อมผลักดันนโยบายการเชื่อมต่อการรักษาโดยใช้การแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ให้เป็นรูปธรรม สธ. มีความยินดีที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าร่วมมือกับเครือข่าย EACC และภาคเอกชนโดย GSK และทรู ดิจิทัล กรุ๊ป ในการยกระดับบริการสาธารณสุขด้วยเทคโนโลยีแพทย์ทางไกล พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยการเปิดบริการห้องตรวจ Telehealth Together เพื่อดูแลผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์สถานการณ์ปัจจุบัน และส่งผลให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ทพ.อรรถพร  ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าส่งผลให้ระบบสื่อสารในปัจจุบันมีความสะดวก รวดเร็ว สปสช. จึงได้จัดบริการสาธารณสุขระบบทางไกลกรณีผู้ป่วยนอก(Telehealth/Telemedicine) ในผู้ป่วยรายเก่าในหน่วยบริการที่มีอาการคงที่และควบคุมโรคได้ดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ ลดความแออัดในโรงพยาบาล ลดระยะเวลาการรอคอยบริการ ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาโรงพยาบาล และลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 สอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) โดยได้บรรจุ “บริการแพทย์ทางไกล” เป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือบัตรทอง 30 บาท เพื่อดูแลผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง พร้อมลดความแออัดผู้ป่วยที่มารับบริการที่โรงพยาบาล

แพทย์หญิงณิชาภา สวัสดิกานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า กล่าวว่า ด้วยวิสัยทัศน์ในการเป็นศูนย์การแพทย์ชั้นนำของกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการขานรับนโยบายกระทรวงสาธารณสุข โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีการแพทย์ทางไกล เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพการบริการสุขภาพรองรับการใช้วิถีชีวิตแบบใหม่ (New Normal) จึงได้ร่วมกับ โครงการ “Telehealth Together” คลินิกออนไลน์เพื่อสุขภาพดี โดยเครือข่าย EACC GSK และทรู ดิจิทัล กรุ๊ป เปิดห้องตรวจ Telehealth Together ณ ชั้น 12 อาคารศูนย์การแพทย์พระนั่งเกล้า เพื่อให้การรักษาแก่ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ครอบคลุม 3 โรค คือ โรคหืด โรคปอดอุดกั้น และโรคภูมิแพ้ทางจมูก ซึ่งมีความเสี่ยงด้านสุขภาพที่อาจมีอาการรุนแรงขึ้น สามารถรับการรักษาได้อย่างต่อเนื่อง สะดวก รวดเร็ว ทันท่วงที โดยทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญให้บริการเสมือนมารักษาที่โรงพยาบาล โดยไม่ต้องเดินทาง ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ และความเสี่ยงในการต้องรับการรักษาในโรงพยาบาล เพิ่มประสิทธิภาพในการบริการสาธารณสุข ช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นางโสมรสา พงษ์เพิ่มพฤกษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด (GSK) กล่าวว่า ความท้าทายจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้เกิดข้อจำกัดในการเดินทางและเข้าถึงการรักษาของผู้ป่วยในโรงพยาบาล GSK ในฐานะผู้ค้นคว้าวิจัยพัฒนายาและวัคซีนนวัตกรรม มีเจตนารมณ์ที่จะยกระดับการเข้าถึงบริการสุขภาพของคนไทยให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตามนโยบาย “สุขภาพดีเข้าถึงได้” GSK และทรู ดิจิทัล จึงได้ร่วมกับเครือข่าย EACC ริเริ่มโครงการ “Telehealth Together” คลินิกออนไลน์เพื่อสุขภาพดี เชื่อมต่อการรักษาผ่านด้วยระบบแพทย์ทางไกล เพื่อให้ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ สามารถเข้าถึงการตรวจรักษาและปรึกษาด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาล ความร่วมมือกับโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าในครั้งนี้ GSK พร้อมสนับสนุนข้อมูลทางการแพทย์และนวัตกรรมด้านสุขภาพ ยกระดับการเข้าถึงการรักษาผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ดร.อดิภัทร ชัยชนะสกุล กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจดิจิทัล เฮลท์ บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า ความร่วมมือในการเปิดให้บริการ คลินิกออนไลน์เพื่อสุขภาพดี “Telehealth Together” ครั้งนี้ สะท้อนความมุ่งมั่นของ ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาร่วมยกระดับบริการสาธารณสุขของประเทศไทย ช่วยขยายโอกาสในการเข้าถึงการรักษาให้คนไทยทั่วประเทศ และขณะเดียวกัน ช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถรักษาผู้ป่วยได้เพิ่มมากขึ้นด้วย โดยได้ร่วมกับ GSK และเครือข่าย EACC พัฒนาแพลตฟอร์มให้บริการสุขภาพออนไลน์  ให้ครอบคลุมหลากหลายโรคเฉพาะทางยิ่งขึ้น ซึ่งรวมถึงการดูแลและช่วยเหลือผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  เพื่อให้เข้าถึงการรักษาได้ สะดวก รวดเร็ว ไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลาและสถานที่  ตอบโจทย์การรักษาผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่อง ลดค่าใช้จ่ายโดยไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาล  ทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพของทีมแพทย์และพยาบาลในการดูแลคนไข้  สามารถให้คำปรึกษาตามเวลานัดหมาย ดูประวัติการรักษาและติดตามอาการได้อย่างใกล้ชิด  ซึ่งมั่นใจว่าโครงการนี้จะช่วยให้ ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างทั่วถึง  เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาพของคนไทยให้ดียิ่งขึ้น

อ่านบทความอื่นเพิ่มเติม 

keyboard_arrow_up