ตามรอยพ่อ ณ โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ

โครงการชั่งหัวมัน
โครงการชั่งหัวมัน

ตามรอยพ่อ ณ โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ

โครงการชั่งหัวมัน หนึ่งในโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทย

จากผืนดินอันแห้งแล้งสู่โครงการตามพระราชดำริเพื่อเกษตรกร

“…คนที่ไปดูก็เห็นได้ว่า เริ่มต้นด้วยไม่มีอะไรเลย แต่ว่าต่อมาภายในวันเดียว ทุกคนที่อยู่ในท้องที่นั้นก็เข้าใจว่าต้องช่วยกัน และยิ่งในสมัยนี้ ในระยะนี้ เราต้องร่วมมือกันทำเพราะว่าถ้าไม่มีการร่วมมือกัน ก็ไม่ก้าวหน้า ไม่มีความก้าวหน้า ฉะนั้นการที่ท่านได้ทำแล้วมีความก้าวหน้านี้เป็นสิ่งที่ดีมาก หลักการก็อยู่ที่ทุกคนต้องช่วยกันเสียสละ เพื่อให้กิจการในท้องที่ก้าวหน้าไปด้วยดี ก้าวหน้าได้อย่างไร ก็ด้วยการช่วยเหลือกัน แต่ก่อนนั้นเคยเห็นว่ากิจการที่ทำมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งทำ แล้วก็ทำให้ก้าวหน้า แต่อันนี้มันไม่ใช่กลุ่มหนึ่ง มันทั้งหมดร่วมกันทำ และก็มีความก้าวหน้าแน่นอน อันนี้ก็เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์และเป็นสิ่งที่ทำให้มีความหวัง มีความหวังว่าประเทศชาติจะก้าวหน้า ประเทศชาติจะมีความสำเร็จ…”

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ณ วังไกลกังวล

ในปี พ.ศ. 2551 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงซื้อที่ดินจากราษฎร บริเวณใกล้อ่างเก็บน้ำหนองเสือบ้านหนองคอไก่ ประมาณ 120 ไร่ ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ต่อมาทรงซื้อที่ดินแปลงติดกันเพิ่มอีก 130 ไร่ รวมเนื้อที่ทั้งหมด 250 ไร่ ทั้งนี้ที่ดินเกือบทั้งหมดมีสภาพเสื่อมโทรม เจ้าของเดิมปลูกต้นยูคาลิปตัสอ้อย และมะนาวไว้ แต่ปล่อยให้รกร้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มีพระราชดำริให้ใช้พื้นที่นี้ทำเป็นโครงการตัวอย่างด้านการเกษตรเพื่อรวบรวมพันธุ์พืชเศรษฐกิจในพื้นที่อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงมาปลูกไว้ รวมทั้งจัดทำฟาร์มโคนม โรงเลี้ยงไก่ โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม ตลอดจนเป็นหน่วยทดลองพลังงานทดแทน เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐเอกชน และชาวบ้านใกล้เคียงร่วมดูแลรักษา และแลกเปลี่ยนความรู้ตามวิถีการดำรงชีวิตเกษตรกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยเริ่มพัฒนาที่ดินผืนนี้เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

ทำไมต้อง “ชั่งหัวมัน”

ระหว่างดำเนินโครงการ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงวางหัวมันเทศไว้บนตาชั่งโบราณในห้องทรงงานที่วังไกลกังวลก่อนเสด็จฯกลับกรุงเทพฯ ครั้นเมื่อเสด็จฯแปรพระราชฐานไปประทับที่วังไกลกังวลอีกครั้งก็ทรงพบว่า หัวมันมีรากและแตกใบอ่อนขึ้นมาจึงมีพระราชดำริว่า “มันอยู่ที่ไหนก็งอกได้” และมีพระราชกระแสรับสั่งให้นำหัวมันนั้นไปปลูกในกระถาง ต่อมาพระราชทานหัวมันเทศนั้นมาปลูกที่โครงการและพระราชทานชื่อโครงการนี้ว่า “โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ”

เยี่ยมชมโครงการของพ่อ

ปัจจุบันโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริแปรเปลี่ยนเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานได้ โดยโครงการจัดรถบริการนำประชาชนเยี่ยมชมและเรียนรู้กิจกรรมต่าง ๆ เช่น การปลูกผักผลไม้ในท้องถิ่น ชมนาข้าวทดลองการเลี้ยงโคนม การเลี้ยงไก่ไข่ เป็นต้น หรือหากต้องการออกกำลังกายสามารถเช่าจักรยานปั่นชมกิจกรรมต่าง ๆ ได้เช่นกัน นอกจากนี้ยังสามารถเดินไปชมเรือนที่ประทับทรงงานและรถยนต์ส่วนพระองค์ได้อีกด้วย

ชื่นชมบารมีบูรพมหากษัตริย์ไทย

อีกหนึ่งสถานที่ที่ชาวไทยควรไปเยือนสักครั้งคือ อุทยานราชภักดิ์ ตั้งอยู่ในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์(ห่างจากโครงการชั่งหัวมันฯประมาณ 60 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) สร้างขึ้นเพื่อเทิดทูนและประกาศพระเกียรติคุณของบูรพมหากษัตริย์ไทยทั้ง 7 พระองค์ ได้แก่ พ่อขุนรามคำแหง-มหาราช สมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระนารายณ์มหาราช สมเด็จ-พระเจ้าตากสินมหาราช พระบาทสมเด็จ-พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว-มหาราช ทั้งยังมีพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจสำคัญของทั้ง 7 พระองค์อีกด้วย


โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ

1 หมู่ 5 บ้านหนองคอไก่ ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ข้อมูลเพิ่มเติม

โทร. 0-3247-2700


บทความที่น่าสน

พระปุจฉา – วิสัชนาธรรมระหว่างในหลวงรัชกาลที่ 9 กับ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

พระปุจฉา – วิสัชนาธรรมระหว่างในหลวงรัชกาลที่ 9 กับ หลวงปู่ฝั้น อาจารโร

พระบรมราโชวาทเพื่อการทำงาน ของในหลวงรัชกาลที่ 9 คำพ่อสอน

ในหลวงรัชกาลที่๙ พระมหากษัตริย์ผู้อ่อนน้อมและไม่ถือพระองค์

keyboard_arrow_up