ชนชั้นวรรณะ

พระพุทธเจ้าผู้ทลาย ชนชั้นวรรณะ

ชนชั้นวรรณะ
ชนชั้นวรรณะ

พระพุทธเจ้าผู้ทลาย ชนชั้นวรรณะ

พระพุทธเจ้าทรงเป็นมหาบุรุษผู้ประเสริฐ ประทานหนทางสายกลาง (มัชฌิมาปฏิปทา) นอกจากคำสอนของพระองค์จะเป็นกลาง ไม่ให้ผู้ใดสุดโต่งไปทางทุกข์หรือทางสุขจนเกินไป การอยู่ร่วมกันทางสังคมยังเสมอหรือเป็นกลางด้วย พระองค์ทรงเป็นผู้ทลาย ชนชั้นวรรณะ เพราะเป็นการแบ่งแยกและยึดมั่นในอัตตา

พระองค์แสดงชัดเจนว่าไม่ทรงโปรดระบบวรรณะ สังเกตจากครั้งที่เจ้าชายศากยะทั้ง 6 (ได้แก่ เจ้าชายภัททิยะ เจ้าชายอนุรุทธะ เจ้าชายอานนท์ เจ้าชายภัคคุ เจ้าชายกิมพิละ และเจ้าชายเทวทัต) ผนวช

พระองค์ทรงบวชช่างภูษามาลาที่ติดตามเจ้าชายทั้ง 6 มาคือ “อุบาลี” (ต่อมาเป็นพระอรหันต์ผู้เป็นเลิศด้านพระวินัย) ก่อนเจ้าชายทั้ง 6 การที่พระพุทธเจ้าทรงบวชให้อุบาลี ผู้มาจากชนชั้นศูทร ก่อนเจ้าชายศากยะที่มาจากชนชั้นกษัตริย์ เป็นการผิดธรรมเนียมของระบบวรรณะในสมัยนั้น

การบวชในครั้งนี้ เป็นการแสดงให้เห็นว่า หากใครจะเข้ามาอยู่ภายใต้ร่มเงาแห่งผ้ากาสาวพัสตร์ ไม่มีการแบ่งแยกชนชั้นเหมือนอย่างทางโลก

 

ชนชั้นวรรณะ

 

เป็นพระปณิธานของพระองค์ สะท้อนมาตั้งแต่ครั้งก่อนตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ในสุบินสูตรกล่าวว่า คืนก่อนการตรัสรู้นั้น พระองค์ทรงมีพระสุบินว่า นกหลากสีสันบินมาจากทิศทั้งสี่ มาอยู่เบื้องพระบาทของพระองค์ ขนของพวกมันกลายเป็นสีขาวไปหมดทุกตัว พระองค์พยากรณ์พระสุบินนี้ว่า วรรณะทั้ง 4 ในชมพูทวีป หากเข้ามาพึ่งพิงคำสอนของพระองค์ ต้องไม่แบ่งแยกชนชั้น ทุกคนต้องมุ่งไปสู่ความหลุดพ้นตามคำสอนของพระองค์ในเส้นทางเดียวกัน

พระพุทธเจ้านอกจากเป็นนักปราชญ์ที่หาผู้ใดเทียบได้ยากแล้ว ยังเป็นนักสิทธิมนุษยชน คือการจำกัดการแบ่งแยกชนชั้นออกไปจากระบบสงฆ์ของพระองค์

ครั้งหนึ่งพระองค์ตรัสว่า วรรณะพราหมณ์กำเนิดมาจากพระโอษฐ์แห่งพระพรหม แต่พราหมณ์ก็เกิดมาจากท้องแห่งมารดา เหมือนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย

พระพุทธศาสนามองว่าสวรรค์ก็มิได้มีเพียงบางชนชั้นเท่านั้นที่ได้ขึ้น กษัตริย์บางพระองค์ตกนรกภูมิเพราะผิดศีล 5 หากศูทรหรือจัณฑาล (คนนอกวรรณะ) ประพฤติยึดมั่นในศีล 5 วิมานแก้ว วิมานทองก็บังเกิดขึ้นแก่ผู้นั้น

พระพุทธเจ้าทรงสอนความเป็นกลาง ความไม่หลงเชื่ออะไรโดยง่าย ความไม่เป็นคนเห็นแก่ตัว เคารพผู้อื่น เชื่อว่าเป็นแนวทางการทลายในการแบ่งแยกชนชั้นวรรณะทางใจ คือการไม่คิดมุ่งร้ายผู้อื่น หากหัดขจัดการแบ่งแยกชนชั้นวรรณะทางใจได้แล้ว จะไม่เกิดความคิดที่จะมุ่งร้ายผู้อื่น การแบ่งแยกชนชั้นก็จะไม่มี จะมองคนทั้งหลายเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ ส่งผลให้การอยู่ร่วมกับผู้อื่นราบรื่นแ ละเรียบง่ายยิ่งขึ้น

 

ชนชั้นวรรณะ

ข้อมูลจาก อุทยานธรรม และ 8400.org


บทความน่าสนใจ

ชนชั้นวรรณะในสังคมไทย : พระราชญาณกวี

พร 8 ข้อที่ พระอานนท์ ทูลขอพระพุทธเจ้า

“คาถาเรียกความผอม” สูตรลดความอ้วน จากพระพุทธเจ้า

แม่บ้านที่ดี เอาใจสามีอยู่หมัด! หลักธรรมสำหรับภรรยา ที่พระพุทธเจ้าทรงสอน

พระอาจารย์สิริปันโน ลูกชายมหาเศรษฐีมาเลเซีย ไม่ยึดติดสมบัติ บวชตลอดชีวิต

ถ้าอยากอายุยืนขึ้น ควรทำอย่างไร ? เรื่องเล่าจากพระไตรปิฎก เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสถึงเรื่องอายุยืนกับพระอานนท์

การพัฒนาจิต 2 วิธี ที่พระพุทธเจ้าทรงสอน บทความธรรมะจากพระอาจารย์ชาญชัย อธิปญฺโญ    

เรื่องเล่าวันพระพุทธเจ้าลอยถาดลงในแม่น้ำก่อนตรัสรู้ บทความเตือนสติ จากท่าน ว.วชิรเมธี

พร 8 ข้อที่ พระอานนท์ ทูลขอพระพุทธเจ้า

สิ่งที่ พระนางพิมพา ทำเพื่อพระพุทธเจ้า…แง่มุมที่ชาวพุทธไม่ค่อยรู้

แม่บ้านที่ดี เอาใจสามีอยู่หมัด! หลักธรรมสำหรับภรรยา ที่พระพุทธเจ้าทรงสอน

 

keyboard_arrow_up