ไปกันหรือยัง? สักการะ ทศพุทธปฏิมาธิราช เป็นมงคลชีวิตรับปี 2561

เหลืออีกไม่กี่วันแล้ว นับตั้งแต่กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จัดกิจกรรมพิเศษ สักการะพระพุทธรูป ณ วังหน้า พระปฏิมาแห่งแผ่นดิน ทศพุทธปฏิมาธิราช โดยอัญเชิญพระพุทธรูปทรงเครื่อง 10 องค์ มาให้ประชาชนเข้ากราบสักการบูชา ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เนื่องในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา

กิจกรรมพิเศษสักการะ ทศพุทธปฏิมาธิราช นี้ กรมศิลปากรได้จัดต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่ 8 แล้ว

โดยพระทุทธปฏิมาทั้ง 10 องค์ที่อัญเชิญมา ล้วนมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับพระพุทธรูปทรงเครื่องและหลักธรรมราชา ซึ่งเป็นหลักธรรมที่ใช้สำหรับพระราชา มีจุดประสงค์เพื่อให้ประชาชนน้อมนำถึงพระมหากรุณาธิคุณ และอำนวยความสุขสวัสดิ์พิพัฒน์มงคล ในวาระแห่งการเริ่มต้นสู่ศักราชใหม่

พระพุทธสิหิงค์  ปางสมาธิ สร้างตามแบบศิลปะสุโขทัย-ล้านนา ประมาณปลายพุทธศตวรรษที่ 20-21 โดยสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท (วังหน้ารัชกาลที่ ๑) ทรงอัญเชิญมาจากเมืองเชียงใหม่เมื่อประมาณปีพุทธศักราช 2338 ปัจจุบันประดิษฐาน ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

ทศพุทธปฏิมาธิราช - พระพุทธสิหิงค์

พระพุทธรูปทรงเครื่อง แสดงวิตรรกมุทราสองพระหัตถ์ สร้างตามแบบศิลปะเขมรในประเทศไทย พุทธศตวรรษที่ 18-19 ได้มาจากวัดมหาธาตุ จังหวัดลพบุรี  โดยสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ประทานยืมให้เก็บรักษา ณ ห้องศิลปะลพบุรี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

ทศพุทธปฏิมาธิราช - พระพุทธรูปทรงเครื่อง แสดงวิตรรกมุทราสองพระหัตถ์

พระพุทธรัตนมหามุนี (พระแก้วน้อย)ปางประทานพร สร้างตามแบบศิลปะล้านนา พุทธศตวรรษที่ 21 โดยทายาทของ พล.ต.ต.เนื่อง และคุณหญิงอนินฑิตา อาขุบุตร มอบให้เพื่อไว้ประดิษฐาน ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2538

ทศพุทธปฏิมาธิราช - พระพุทธรัตนมหามุนี (พระแก้วน้อย)

พระไภษัชยคุรุ ปางสมาธิ สร้างตามแบบศิลปะล้านนา เมื่อราวพุทธศตวรรษที่ 21 โดยกรมพระราชพิธีได้จัดส่งมาจากพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานใน พระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2474 เพื่อเก็บรักษา ณ ห้องศิลปะล้านนา อาคารประพาสพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

ทศพุทธปฏิมาธิราช - พระไภษัชยคุรุ

พระพุทธรูปทรงเครื่อง ปางมารวิชัย สร้างตามแบบศิลปะล้านนา ในพุทธศตวรรษที่ 21-22 เป็นสมบัติของหลวงที่พระราชทานมาให้เก็บรักษา ณ ห้องศิลปะล้านนา อาคารประพาสพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2496

ทศพุทธปฏิมาธิราช - พระพุทธรูปทรงเครื่องพระพุทธรูปปางประทานธรรม สร้างตามแบบศิลปะอยุธยา ในพุทธศตวรรษที่ 21-22 พบครั้งแรกที่วัดมหาธาตุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จากนั้นได้อัญเชิญมาจากอยุธยาพิพิธภัณฑสถาน  มาเก็บรักษา ณ คลังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2473

ทศพุทธปฏิมาธิราช - พระพุทธรูปปางประทานธรรม

พระพุทธรูปไสยา ปางไสยาหรือปรินิพพาน สร้างตามแบบศิลปะอยุธยา พุทธศตวรรษที่ 21-22 ขุดพบบริเวณพระประธานวิหารใหญ่วัดธรรมิกราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2530 ปัจจุบันเก็บรักษาที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา

ทศพุทธปฏิมาธิราช - พระพุทธรูปไสยา

พระพุทธรูปห้ามสมุทร สร้างตามแบบศิลปะอยุธยา เป็นพระพุทธปฏิมาที่อยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมาแต่เดิม ปัจจุบันเก็บรักษาที่ห้องศิลปะอยุธยา  อาคารประพาสพิพิธภัณฑ์  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

ทศพุทธปฏิมาธิราช - พระพุทธรูปห้ามสมุทร

พระพุทธรูปทรงเครื่อง สร้างตามแบบศิลปะอยุธยา  ราวพุทธศตวรรษที่ 23 เดิมประดิษฐานที่ห้องกลางกระทรวงมหาดไทย ก่อนจะอัญเชิญมาเก็บรักษาที่ห้องศิลปะอยุธยา  อาคารประพาสพิพิธภัณฑ์  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

ทศพุทธปฏิมาธิราช - พระพุทธรูปทรงเครื่อง

พระล้อม (พระห้าร้อย) สร้างตามแบบศิลปะรัตนโกสินทร์ เมื่อพุทธศตวรรษที่ 25 ซึ่งสถานีตำรวจภูธรพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการยึดอายัดมาเก็บรักษาที่คลังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี

ทศพุทธปฏิมาธิราช - พระล้อม (พระห้าร้อย)

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา กิจกรรมพิเศษนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก โดยปีนี้จัดแสดงที่พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร มาตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561 ระหว่างเวลา 09.00 น. – 16.00 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

นั่นหมายความว่าเหลือเวลาอีกไม่มากนักแล้ว ชาวแฟน Secret ไปสักการะเพื่อเป็นมงคลชีวิตกันนะคะ 

 

ที่มาข้อมูลและภาพ : http://www.finearts.go.th/promotion/

keyboard_arrow_up