เสียงธรรม วิธีฝึกจิตให้เกิดปัญญา โดย หลวงพ่อชา สุภัทโท

เสียงธรรม วิธีฝึกจิตให้เกิดปัญญา โดย หลวงพ่อชา สุภัทโท
เสียงธรรม วิธีฝึกจิตให้เกิดปัญญา โดย หลวงพ่อชา สุภัทโท

เสียงธรรม วิธีฝึกจิตให้เกิดปัญญา โดย หลวงพ่อชา สุภัทโท

Playlist https://www.youtube.com/watch?v=gTsHx…

1:00 ความสงบที่แท้จริง มีอยู่ภายในจิตของเราเอง .ให้ละ นิวรณ์๕
7:55 ธรรมเกิดจากเหตุ – ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ทำให้เกิดปัญญา ถ้าเรารู้เรื่องตามความเป็นจริง
10:00 อินทรีย์สังวรศีล – อายตนะภายใน ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ – อายตนะภายนอก รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์
20:00 ทุกข์ให้กำหนดรู้ ให้สู้ ปรารภความเพียร ละ กิเลส ตัณหา อุปาทาน
25:18 ทุกข์เกิดจากภพ อุปาทานทำให้เกิดภพ สุข ทุกข์เกิดจากอุปาทาน
30:00 ธรรมมะเป็น ปัจจัตตัง ผู้ปฏิบัติรู้เห็นได้เฉพาะตน ให้รู้จัก สมมติ วิมุติ
37:00 ต้องฝึกจิตให้เป็น โพชฌงค์ มี สติ ธรรมะวิจยะ วิริยะ ปิติ ปัสสัทธิ สมาธิ อุเบกขา

keyboard_arrow_up