มุสา

คำพูดแบบไหน เข้าข่าย ” มุสา ” พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต มีคำตอบ

account_circle
event
มุสา
มุสา

คำพูดแบบไหน เข้าข่าย ” มุสา ” พระอาจารย์มีคำตอบ

มุสา วาทา เวรมณี สิกขาปทัง สมาทิยามิ ความประพฤติที่อยู่ในข่ายของศีลข้อนี้มีอะไรบ้าง พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต ตอบเอาไว้ว่า

มุสาวาทเป็นการพูดโกหกที่ทำให้เกิดความเสียหาย ถือว่าเป็นการล่วงศีล แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูในองค์ประกอบของมุสาวาทก่อนแล้วค่อยนำกรณีนั้นๆ เข้าไปพิจารณา ว่าในที่สุดแล้วการพูดแบบนั้นอยู่นอกศีลหรือไม่ นั่นคือ หนึ่ง อตถวตฺถุ เรื่องที่พูดเป็นเรื่องจริงหรือไม่ สอง วิสํวาทนจิตฺตํ จิตคิดจะโกหกหรือไม่ สาม ปโยโค เราพยายามกล่าวคำโกหกหรือเปล่า และสี่ ปรสฺส ตทตฺถวิชานนํ เมื่อพูดไปแล้ว ผู้ฟังเชื่อในการโกหกของเราหรือเปล่า ถ้าคำตอบคือใช่ทั้งหมด ก็เป็นมุสาวาท

นอกจากนั้นการที่จะสำเร็จเป็นมุสาวาทยังแบ่งเป็น 2 ระดับ คือสำเร็จเป็น มุสาวาทไม่ล่วงกรรมบถ กับ มุสาวาทล่วงกรรมบถพระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมเกี่ยวกับประเด็นนี้เอาไว้ว่า ถ้าสิ่งที่พูดไม่ก่อความเสียหายกับคนอื่น หรือบุคคลอื่นเชื่อแล้วไม่เกิดความเสียหาย เช่นนี้เรียกว่ามุสาวาทไม่ล่วงกรรมบถ ส่วนมุสาวาทที่ล่วงกรรมบถนั้นจะพาผู้ที่ล่วงศีลข้อนี้ไปตกในอบาย ซึ่งในที่นี้ก็คือเป็นอกุศลกรรม แล้วนำไปเกิดในทุคติ

 

 

Secret คือแรงบันดาลใจ
สั่งซื้อนิตยสารหรือสมัครสมาชิก Secret ได้ที่ 0-2423-9889
ทาง Naiin.com : https://www.naiin.com/magazines/title/SC/

keyboard_arrow_up