ปิดอบายภูมิ

สักการะสังเวชนียสถาน ปิดอบายภูมิ ได้ 1 ชาติ…แน่หรือไม่!?

ปิดอบายภูมิ
ปิดอบายภูมิ

สักการะสังเวชนียสถาน ปิดอบายภูมิ ได้ 1 ชาติ…แน่หรือไม่!?

หลายคนสงสัยว่า การเดินทางไป สักการะสังเวชนียสถาน ที่อินเดีย - เนปาลจะเป็นการ ปิดอบายภูมิ ได้ 1 ชาติ แน่นอนหรือไม่ ดร. พระมหาบวรวิทย์ รตนโชโต ให้คำตอบไว้ว่า 

การไปกราบสังเวชนียสถานสามารถปิดอบายภูมิได้ ไม่ใช่เฉพาะชาติเดียวเท่านั้น แต่ยังสามารถปิดอบายภูมิได้ตลอดไปอย่างแน่นอน หากผู้ไปกราบมีความซาบซึ้งและเข้าใจถูกต้องตามพระสัทธรรม นั่นหมายความว่าต้องศึกษาเรียนรู้ว่าสถานที่นั้น ๆ เกี่ยวข้องกับพระพุทธองค์อย่างไร เช่น

สถานที่ประสูติ ของพระมหาบุรุษ เจ้าชายสิทธัตถะที่ประกอบด้วยความเพียบพร้อมมหาบุรุษลักษณะ 32 ประการ และอนุพยัญชนะ80 ประการ ทรงอุบัติเพื่อโปรดเหล่าเวไนยสัตว์ให้พ้นจากความทุกข์ ความโศก ความร่ำไรรำพัน ให้ระลึกถึงว่าพระองค์ได้ทรงบำเพ็ญเพียรบารมี10 ประการมานับชาติไม่ถ้วน คือ ทาน ศีล เนกขัมมะ ปัญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน เมตตา และอุเบกขา

พอระลึกถึงแล้วก็น้อมจิตของเราให้บำเพ็ญเพียรบารมีข้อใดข้อหนึ่งและทำไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะครบ กระทำดังที่พระองค์เคยทำมา ก็จะเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าเราสามารถปิดอบายภูมิได้อย่างแน่นอน

สถานที่ตรัสรู้ เราควรระลึกถึงความตั้งพระทัยอย่างมั่นคงหนักแน่นในการตรัสรู้ธรรม แม้เลือดเนื้อจะเหือดแห้งไป เหลือแต่หนัง เอ็น กระดูกก็ตาม เมื่อใดที่ยังไม่ได้ตรัสรู้ก็จะไม่ลุกจากที่ หากทางใดเป็นทางแห่งกุศลทางแห่งความดี ก็ต้องมุ่งมั่นทำให้สำเร็จแม้เจอปัญหาหรืออุปสรรคใด ๆ ก็ตามและที่สำคัญมากไปกว่านั้นก็คือ เป็นสถานที่ที่ทรงค้นพบสัจธรรมอย่างกระจ่างแจ้ง ทรงเห็นทั้งทุกข์ ทั้งเหตุแห่งทุกข์ การเข้าไปดับทุกข์ และวิธีการหรือหนทางแห่งการดับทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิง โดยไม่ถูกโลภะ โทสะ โมหะมาปิดบัง สลัดความเป็นทาสแห่งกิเลสตัณหาทั้งปวง

คลิกเลข 2 ด้านล่าง เพื่ออ่านหน้าถัดไป

สถานที่ทรงแสดงปฐมเทศนา น้อมระลึกถึงสาระธรรมหรือแก่นธรรมของพระธัมมจักกัปปวัตตนสูตรและอนัตตลักขณสูตรที่ทรงแสดงให้แก่เหล่าพระปัญจวัคคีย์จนเกิดดวงตาเห็นธรรม บรรลุความเป็นพระอรหันต์ ปิดเสียซึ่งอบายภูมิทั้งปวงได้ เราก็น้อมใจของเราเข้าไปไตร่ตรองพิจารณาสาระธรรมนั้นให้ถ่องแท้ แล้วนำมาประพฤติปฏิบัติในหนทางแห่งมรรคซึ่งเป็นสัมมาปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่เข้าไปติดยึดอย่างสุดโต่งทางใดทางหนึ่ง โดยสลัดเสียซึ่งการยึดมั่นถือมั่นในปัญจขันธ์ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ

และ สถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพาน ก็น้อมนำเอาอัปปมาทธรรมที่ตรัสเป็นปัจฉิมวาจามาปฏิบัติ คือ มีสติสัมปชัญญะอยู่เสมอ ไม่ประมาทพลาดพลั้งทั้งทางกาย ทางวาจา และทางจิตใจ ดำรงตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม แล้วมุ่งตรงสู่พระนิพพาน

จะเห็นได้ว่า การไปกราบสังเวชนียสถานแล้วก่อให้เกิดความแกล้วกล้าอาจหาญ มีความฮึกเหิมในการน้อมนำสาระธรรมมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันอย่างจริงจังและต่อเนื่องนั้น ย่อมก่อให้เกิดความสงบสุขทั้งแก่ตนเองและส่วนรวม ทั้งในเบื้องต้น ท่ามกลาง และที่สุด กล่าวคือ พ้นแล้วจากอำนาจของโลภะ โทสะ โมหะ บรรลุมรรคผลนิพพาน ล่วงพ้นเสียซึ่งความทุกข์ความเศร้าโศก ความร่ำไรรำพันทั้งหลายทั้งปวง ปิดอบายภูมิได้อย่างถาวร

Secret คือแรงบันดาลใจ
สั่งซื้อนิตยสารหรือสมัครสมาชิก Secret ได้ที่ 0-2423-9889
ทาง Naiin.com : https://www.naiin.com/magazines/title/SC/

keyboard_arrow_up