จริงตามความเป็นจริง

“จริงตามความเป็นจริง” ฝึกยอมรับความจริงตามวิถีชาวพุทธ

จริงตามความเป็นจริง
จริงตามความเป็นจริง

” จริงตามความเป็นจริง ” ฝึกยอมรับความจริงตามวิถีชาวพุทธ

บทความเรื่อง จริงตามความเป็นจริง เขียนโดย พระอาจารย์ชาญชัย อธิปญฺโญ

มีความจริงสองประเภทในโลกมนุษย์นี้

ความจริงประเภทแรกคือ ความจริงที่มนุษย์กำหนดขึ้นมาหรือบัญญัติขึ้นมา เรียกว่า จริงตามสมมุติ ความจริงประเภทนี้บัญญัติโดยคนในสังคมหนึ่งหรือประชาคมหนึ่ง ซึ่งเห็นพ้องต้องกัน บัญญัติสิ่งต่างๆ ขึ้นมาเพื่อประโยชน์ในการอยู่ร่วมกัน ซึ่งเราอาจจะพิจารณาความเป็นจริงดังกล่าวได้ดังนี้

ด้านสังคม ได้แก่ การกำหนดภาษาขึ้นมาเพื่อใช้ในการสื่อสารกัน การนิยามความหมายหรือตั้งชื่อสิ่งทั้งหลาย การให้คุณค่าสิ่งต่างๆ เช่น ดี – เลว ถูก – แพง การกำหนดเป็นค่านิยม ประเพณีวัฒนธรรม เพื่อให้สังคมยึดถือปฏิบัติ

ด้านเศรษฐกิจ กำหนดเงินตรา ราคาสิ่งของและบริการ ระบบเศรษฐกิจ สถานะทางเศรษฐกิจของคนในสังคม

ด้านการเมือง การบริหาร กำหนดเป็นระบอบการปกครอง กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กฎ กติกา

ด้านปัจจัยเพื่อการดำรงชีวิต กำหนดอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ ฯลฯ

ด้านปัจจัยเพื่อความบันเทิงสุนทรีย์ สร้างสรรค์ดนตรี กีฬา การละเล่น วรรณกรรม ศิลปกรรม จิตรกรรม

สิ่งต่างๆ ที่มนุษย์สร้างหรือกำหนดขึ้นมาดังกล่าว มีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่ของคนในสังคม ในประเทศชาติ หรือแม้แต่ในประชาคมโลก เป็นผลให้ผู้คนในสังคมต้องปฏิบัติตามสมมุติบัญญัติของสิ่งที่กำหนดขึ้นมาใช้ในสังคมนั้นๆ เช่น ต้องใช้ภาษาพูดตามท้องถิ่น ต้องใช้เงินตราตามที่ประเทศชาติกำหนด ต้องปฏิบัติตามจารีตประเพณี ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่ตนเข้าไปอยู่ร่วมในองค์กร สังคม หรือประเทศชาตินั้นๆ

 

คลิกเลข 2 ด้านล่าง เพื่ออ่านหน้าถัดไป>>>

keyboard_arrow_up