สองอัครสาวก ซ้าย – ขวา ผู้ทำให้เมล็ดพันธุ์แห่งศรัทธาผลิดอกออกผล

สองอัครสาวก
สองอัครสาวก

สองอัครสาวก ซ้าย – ขวา ผู้ทำให้เมล็ดพันธุ์แห่งศรัทธาผลิดอกออกผล

หากเปรียบพระพุทธเจ้าเป็นผู้ให้กำเนิดพระพุทธศาสนาขึ้นบนพื้นพิภพ เคยมีใครสงสัยบ้างหรือไม่ว่า บุคคลที่ทำให้เมล็ดพันธุ์แห่งศรัทธาผลิดอกออกผลไปทั่วทุกแห่งหนนั้นเป็นใครกัน

เมื่อกล่าวถึงพุทธสาวก นามของพระโมคคัลลานะและพระสารีบุตร อัครสาวกเบื้องซ้ายและเบื้องขวา คงจะผุดขึ้นมาในความคิดแรกของหลายคน เหตุเพราะท่านทั้งสองมีคุณูปการต่อพระศาสนาอย่างมหาศาล คุณความดีของท่านจึงประทับอยู่ในใจของชาวพุทธอยู่มิเสื่อมคลาย

พระโมคคัลลานะและพระสารีบุตรผูกพันเป็นกัลยาณมิตรมาตั้งแต่อดีตชาติ ท่านทั้งสองเคยตั้งจิตปรารถนาเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายและเบื้องขวาของพระพุทธองค์อย่างแม่นมั่น เมื่อกาลเวลาเปลี่ยนผ่านไปหลายกัปกัลป์ ในที่สุดจึงถึงคราวที่ความปรารถนาของสหายรักทั้งสองปรากฏเป็นความจริง

ในพุทธสมัยของพระศาสดาองค์ปัจจุบัน เด็กชายโกลิตะ (โมคคัลลานะ) และเด็กชายอุปติสสะ (สารีบุตร) คบหาเป็นเพื่อนรักเฮไหนเฮนั่นด้วยกันมาโดยตลอด แต่ใช้ชีวิตตามประสาเด็กหนุ่มเจ้าสำราญอยู่ได้ไม่นาน ทั้งคู่ก็เบื่อหน่ายชีวิตที่ไร้แก่นสารเช่นนั้น แม้จะศึกษาวิชาทางโลกจนแจ่มแจ้ง แต่ก็หาได้พบแก่นสารของชีวิตดังที่ตั้งความหวังไว้ไม่

หนทางที่คล้ายจะมืดมนกลับปรากฏแสงขึ้นมาเรืองๆ เมื่อวันหนึ่งอุปติสสะได้พบกับพระอัสสชิ หนึ่งในปัญจวัคคีย์ นำพาให้เกลอรักทั้งสองมีโอกาสฟังธรรมจากพระโอษฐ์ของพระศาสดา จากนั้นอุปติสสะและโกลิตะก็ได้ห่มจีวรอุปสมบทพร้อมกันโดยมีพระพุทธเจ้าเป็นพระอุปัชฌาย์

คลิกเลข 2 ด้านล่าง เพื่ออ่านหน้าถัดไป

พระโมคคัลลานะนั้นบำเพ็ญเพียรเอาชนะความง่วงงุนอยู่เพียง 7 วันก็บรรลุอรหัตผล ส่วนพระสารีบุตรได้สดับพระเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนหลานชายของตนเกี่ยวกับความไม่จีรังของสรรพสิ่ง จิตของพระสารีบุตรก็พ้นจากกิเลสเศร้าหมองทั้งปวง บรรลุเป็นพระอรหันต์ในที่สุด

พระสารีบุตรเป็นอัครสาวกที่มีปัญญามาก ท่านเทศนาธรรมได้ลึกซึ้งไม่ต่างจากพระพุทธองค์ จนมีผู้ยกย่องว่า ปัญญาของท่านนั้นเป็นรองก็แต่พระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้น ด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงทรงแต่งตั้งพระสารีบุตรให้เป็นอัครสาวกเบื้องขวา

นอกจากนี้พระสารีบุตรยังโดดเด่นเรื่องความกตัญญูท่านปรนนิบัติพระมหาอัสสชิ ผู้นำดวงตาแห่งธรรมมาสู่ท่านอย่างเสมอต้นเสมอปลาย

ส่วนพระโมคคัลลานะนั้น พระพุทธเจ้าทรงแต่งตั้งให้ท่านเป็นอัครสาวกเบื้องซ้าย เพราะท่านเป็นเลิศกว่าผู้อื่นด้านมีฤทธิ์มาก สามารถแสดงอิทธิปาฏิหาริย์จนบรรดานักบวชนอกศาสนาประจักษ์และถวายตัวเป็นศิษย์ในพุทธศาสนา การที่พระศาสนาแผ่ขยายได้กว้างไกล ส่วนหนึ่งก็ด้วยอิทธิฤทธิ์ของอัครสาวกเบื้องซ้ายรูปนี้

แม้อัครสาวกทั้งสองจะปรินิพพานก่อนพระศาสดา แต่ในช่วงชีวิตที่พระโมคคัลลานะและพระสารีบุตรถวายตัวรับใช้พระศาสนา ทั้งสองพระองค์มีบทบาทเป็นธรรมเสนาบดีคู่ใจของพระพุทธเจ้า ผนึกกำลังหว่านโปรยเมล็ดพันธุ์แห่งพุทธศาสนาให้เติบโตอย่างกว้างขวางและมั่นคง

นามของ “พระโมคคัลลานะ” และ “พระสารีบุตร” จึงมิเคยเลือนไปจากใจของศาสนิกชนชาวพุทธ แม้ว่ากาลเวลาจะผ่านพ้นมาเนิ่นนานนับพันปี

เรื่อง อิสระพร บวรเกิด เคยตีพิมพในคอลัมน์  Dhamma tales นิตยสาร Secret

Secret คือแรงบันดาลใจ
สั่งซื้อนิตยสารหรือสมัครสมาชิก Secret ได้ที่ 0-2423-9889
ทาง Naiin.com : https://www.naiin.com/magazines/title/SC/

keyboard_arrow_up