โรคหัวใจวาย

ท่านพุทธทาสภิกขุระงับ โรคหัวใจวาย และน้ำท่วมปอดด้วยธรรมโอสถของพระพุทธเจ้า

โรคหัวใจวาย
โรคหัวใจวาย

เหตุการณ์ท่านพุทธทาสภิกขุอาพาธด้วย โรคหัวใจวาย และน้ำท่วมปอดนี้ เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ชาวพุทธจะได้เรียนรู้วิธีการระงับโรคภัยด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้า

หมู่นี้สังเกตได้ว่าผู้คนหันมาสนใจเรื่องขอบสุขภาพกันมากขึ้น อาจเรียกว่าเป็นเทรนด์ หรือ กระแส ดังนั้นการนำพระพุทธศาสนา หรือธรรมะเข้ามาในกระแสที่กำลังนิยม น่าจะช่วยทำให้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นที่สนใจมากขึ้น จึงเห็นควรว่าถ้านำเหตุการณ์ของพระสงฆ์อาพาธที่เป็นที่รู้จักของคนไทย มาบอกเล่าสู่กันฟัง น่าจะทำให้เราเข้าใจถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าที่สามารถช่วยเรื่องของสุขภาพได้เป็นอย่างดี จึงขอยกเหตุการณ์อาพาธของท่านพุทธทาสภิกขุ ซึ่งในขณะนั้นท่านอาพาธเป็นโรคหัวใจวายและน้ำท่วมปวด

 

โรคหัวใจวาย

 

ครั้งท่านพุทธทาสภิกขุอาพาธด้วยโรคหัวใจวายและน้ำท่วมปอด นายแพทย์ประเวศ วะสีนิมนต์ท่านพุทธทาสภิกขุไปรักษาที่โรงพยาบาลศิริราช แต่ท่านว่าท่านไม่ถูกกับกรุงเทพฯ ไปอยู่ทีไรมีอันต้องเจ็บต้องป่วยทุกที จนสุดท้ายแล้วท่านได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสุราษฏร์ธานี บทสนทนาระหว่างท่านพุทธทาสภิกขุกับนายแพทย์ประเวศ วะสี ที่คัดมานี้ ทำให้เราเห็นถึงสัจธรรมความจริงของมนุษย์ ที่ไม่สามารถหนีพ้นจากความทุกข์ ที่มาในรูปลักษณ์ของโรคภัยเบียดเบียนได้ แต่มีวิธีเดียวคือการพิจารณาและเข้าใจในความทุกข์นั้น และยาที่จะรักษาโรคทางกายนี้ให้หายได้คือธรรมะของพระพุทธเจ้า ซึ่งท่านพุทธทาสภิกขุได้สอดแทรกไว้ในบทสนทนาที่คัดมานี้

 

โรคหัวใจวาย

 

ท่านพุทธทาสภิกขุกล่าวว่า

อาตมาก็คิดอยู่ว่า ถือเป็นหลักแต่ไหนแต่ไรแล้ว ให้ธรรมชาติรักษา ธรรมะรักษา คุณหมอช่วยผดุงชีวิตให้มันโมเม โมเมไปได้ อย่าให้ตายเสียก่อน แล้วธรรมชาติก็จะรักษาโรคต่าง ๆ ได้เอง ได้เท่าไรก็เอาเท่านั้น ไม่ต้องการมากกว่านั้น ที่จริงมันควร (หัวเราะ) ไม่ควรจะมีอายุมากกว่าพระพุทธเจ้า เมื่อต้องเป็นอย่างนี้ก็ศึกษาปัญหามันก็มีว่าจะทำอย่างไร ให้มันอยู่ได้โดยมีชีวิตมากกว่าพระพุทธเจ้า แต่ไม่เป็นปัญหา โดยหลักธรรมชาติ ธรรมชาติจะเป็นผู้รักษา ทางการแพทย์หยูกยาต่าง ๆ ช่วยเพียงว่าอย่าเพิ่งตาย อย่าเพิ่งให้มันตายเสีย ให้มันรักษาโดยธรรมชาติ ก็ถือหลักอย่างนี้มานานแล้ว

…ที่นี้เราจะศึกษา ตัวความเจ็บ ตัวความตาย ตัวความทุกข์ ให้มันชัดเจนยิ่งขึ้น ไม่สบายทุกทีก็ฉลาดทุกทีเหมือนกัน สำหรับกรุงเทพนั้นไม่ถูกกับอาตมา โดยรูป โดยกลิ่น โดยเสียง โดยรส โดยโผฏฐัพพะ มันไม่ถูกกับอาตมา … ไปอยู่ไม่กี่วันก็ได้โรคกำเดาไหล เลือดฟันออก ริดสีดวงจมูก… อีกข้อหนึ่งอยากรู้ว่าทำไม เอาสูตรสำคัญ ๆ เช่น สัญญา 10 โพชฌงค์ 7 มาสวดแล้วคนเจ็บมันหายได้ คนเจ็บหายไข้ได้ แต่ไม่ใช่คนเจ็บธรรมดา คนเจ็บรู้ธรรมะ คนเจ็บระดับ ๆ นี้ ข้อนี้อยากรู้อย่างยิ่ง ทำไมจึงหายเป็นปลิดทิ้ง เป็นเรื่องหลอกกัน หรือเป็นเรื่องความจริงกี่มากน้อย อาตมาก็ให้ลองเอามาเปิดเทปสวด ๆ โดยการเปิดเทป มันก็มีอะไรอยู่มากเหมือนกัน… ถ้ามันรู้มันเข้าใจ มันพอใจเหลือประมาณด้วยอำนาจของปีติขับไล่ความเจ็บหรือโรคภัย อยากให้วิธีอย่างนี้กลับมาอีกบ้าง …

 

โรคหัวใจวาย

 

จากคำกล่าวที่แฝงด้วยคำสอนของท่านพุทธทาสภิกขุ ทำให้เราเห็นว่า วิธีการรักษาทางการแพทย์เป็นเพียงการรักษาแค่กายเท่านั้น ซึ่งจะให้ดีต้องรักษาร่วมกับธรรมโอสถของพระพุทธเจ้า ได้แก่ สัญญา 10 และ โพชฌงค์ 7 ซึ่งธรรมะสองประการนี้ พระอรหันต์ในสมัยพุทธกาลล้วนระลึกถึงและพิจารณาธรรมะทั้งสองจนกระทั่งสุขภาพกลับมาแข็งแรงดังเดิม

พุทธทาสภิกขุมักกล่าวว่า “ธรรมะคือธรรมชาติ แล้วธรรมชาติก็คือธรรมะ” การที่ท่านกล่าวว่า “ให้ธรรมชาติรักษา ให้ธรรมะรักษา” จึงเป็นความหมายเดียวกันคือ รักษาด้วยธรรมโอสถของพระพุทธเจ้า ระหว่างที่ท่านอาพาธจะเปิดฟังพระสูตรที่กล่าวถึงสองธรรมะนี้จากเทปตลอด ซึ่งท่านก็พิสูจน์แล้วว่าการทำเช่นนี้ทำให้โรคหายไปได้จริง ท่านอธิบายว่าเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะเป็นความปีติที่เกิดขึ้นระหว่างฟังธรรมะทั้งสองนี้ พลังของความปีติได้ช่วยขับไล่โรคร้ายออกไป

 

โรคหัวใจวาย

 

พุทธทาสภิกขุยังมองอีกว่า การที่ท่านอาพาธเป็นโอกาสที่จะได้เรียนรู้และพิจารณาองค์ธรรม ดังคำที่ท่านกล่าวว่า “ไม่สบายทุกที ก็ฉลาดทุกทีเหมือนกัน” ท่านจะได้พิจารณาองค์ธรรมถึงสามประการ ได้แก่ ตัวเจ็บ (เวทนา) ตัวความตาย (มรณะ) และตัวความทุกข์ (ทุกข์หรือทุกขัง) นั่นเอง

พุทธทาสภิกขุไม่ได้มองว่าการมีสุขภาพที่ไม่ดีเป็นความโชคร้าย เพราะได้มีโอกาสเจริญปัญญาที่เกิดจากการพิจารณาความทุกข์ และหวังว่าเราจะได้อะไรจากคำกล่าวของท่านพุทธทาสภิกขุในการมองเรื่องโรคภัยมากขึ้น

 

อ้างอิงจาก

ธัมมานุสติ จากเจตนารมณ์ยามอาพาธของท่านพุทธทาสภิกขุ มูลนิธิโกมลคีมทอง

ภาพ :

http://atsurat.com

http://www.bia.or.th

Secret Magazine (Thailand)


บทความน่าสนใจ

ทำไมพุทธทาสภิกขุถึงปฏิเสธนรก-สวรรค์และการเวียนว่ายตายเกิด

ทำทานเหมือนการอาบน้ำ คำสอนของท่านพุทธทาสภิกขุ

ความสุขที่แท้จริงตามหลัก ท่านพุทธทาส

“ พุทธทาส จักไม่ตาย ” ตามรอยพระอรหันต์ พระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินฺทปญฺโญ)

หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เชิญร่วมงาน สวดมนต์ข้ามปี 2561

ธรรมะ ที่เป็นสุขและถูกต้อง โดยท่านพุทธทาสภิกขุ

ยิ่งเจริญ ก็ยิ่งเห็นแก่ตัว ธรรมะจากท่านพุทธทาสภิกขุ

 

keyboard_arrow_up