ยูเนสโกยกย่องหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

ยูเนสโกยกย่องหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เป็นบุคคลสำคัญของโลก

ยูเนสโกยกย่องหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
ยูเนสโกยกย่องหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

ยูเนสโกยกย่องหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เป็นบุคคลสำคัญของโลก

องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโกยกย่องหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้รับรายงานว่า เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ที่ประชุมใหญ่สมัยสามัญขององค์การยูเนสโก ครั้งที่ 40 มีมติรับรองการร่วมเฉลิมฉลองในวาระครบรอบบุคคลสำคัญ และเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ในวาระปี 2563-2564 ได้แก่  “ วาระ 150 ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ” และ “ วาระครบรอบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ”

 

 

นายอิทธิพลกล่าวว่า ในฐานะประธานกรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวาระ 150 ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนาได้เสนอชื่อท่านเพื่อให้ยูเนสโกประกาศยกย่อง และร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ 150 ปี ชาตกาล ซึ่งยูเนสโกได้ประกาศยกย่องให้พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโตเป็นบุคคลสำคัญของโลก  สาขาสันติภาพ ในวาระปี พ.ศ. 2563-2564 และได้รับการบรรจุให้มีการเฉลิมฉลองครบ 150 ปี ชาตกาลขึ้นในวันที่ 20 มกราคม 2563 ซึ่งรัฐบาลจะดำเนินการเตรียมกิจกรรมเฉลิมฉลองในมิติศาสนา จัดพิธีประกาศเกียรติคุณฯ จัดกิจกรรมศาสนพิธี และกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาส่งเสริมสันติภาพร่วมกับคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน 150 ปี ชาตกาลฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและคณะศิษยานุศิษย์ซึ่งได้แต่งตั้งไปก่อนแล้ว

 

 

นายอิทธิพล กล่าวเพิ่มเติมว่า พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโตเป็นพระอาจารย์สายวิปัสสนากรรมฐาน และเป็นพระมหาเถระที่คนไทยทั้งประเทศเคารพนับถือจนปรากฏเด่นชัด ทั้งในขณะที่ท่านยังมีชีวิตดำรงอยู่ และละสังขารขันธ์ไปแล้ว คุณความดีที่ท่านสร้างไว้มีคุณูปการต่อสถาบันศาสนา ชาติ และพระมหากษัตริย์

ขณะที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรสทรงมีพระคุณูปการทั้งด้านการศาสนา การบริหารการจัดการคณะสงฆ์ และการศึกษาของประเทศชาติ พระองค์ทรงเป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.) ทรงพัฒนาหลักสูตรนักธรรม ทั้งยังทรงมีพระนิพนธ์ด้านวิชาการทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ปรากฏทั้งในประเทศและต่างประเทศอีกด้วย

 

 

ในการประกาศยกย่องให้พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต และสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ กระทรวงวัฒนธรรมจะร่วมเฉลิมฉลองกับมหาเถรสมาคม หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งจะมอบหมายกรมการศาสนาเป็นฝ่ายประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป เพื่อร่วมจัดกิจกรรมเพื่อเชิดชูเกียรติคุณ และเผยแผ่คุณงามความดี และวัตรปฏิบัติอันงดงามให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่พุทธศาสนิกชน ซึ่งจะส่งผลให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบและสันติ

 

 

ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรมขอเชิญชวนส่งเสริมสันติภาพ เพื่อร่วมจิตร่วมใจเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 150 ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ในวันที่ 20 มกราคม 2563 และวาระครบรอบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ในวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ในรูปแบบต่าง ๆ ตามความพร้อมของแต่ละหน่วยงาน พุทธศาสนิกชน สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน มูลนิธิองค์กรต่าง ๆ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เครือข่ายต่าง ๆ และศิลปินพื้นบ้านร่วมสนับสนุนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา

 

ที่มา :

www.dailynews.co.th

www.thaipost.net

ภาพ :

www.tnews.co.th

www.dhammajak.net


บทความน่าสนใจ

งานจิตอาสาทางธรรมคือความสุขของผม : อ๊อฟ-อัครพล ทองธราดล

เจริญเมตตาอย่างไม่มีประมาณด้วยคาถามหาเมตตาหลวงของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 

ก้าวผ่านทุกข์ ด้วย 7 คำสอนหลวงปู่ขาว อนาลโย พระนักวิปัสสนาสายหลวงปู่มั่น

สู่ความหลุดพ้นด้วย อมตธรรมคำสอน ของ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

ประวัติ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต พระสงฆ์สายอรัญวาสี (พระป่า)

keyboard_arrow_up