พระนางสุปปวาสา

พระนางสุปปวาสา ขัตติยนารีผู้มีบุญมาก

พระนางสุปปวาสา
พระนางสุปปวาสา

พระนางสุปปวาสา ขัตติยนารีผู้มีบุญมาก

พระนางสุปปวาสา ทรงเป็นเจ้าหญิงแห่งพระเจ้าโกลิยะ และยังเป็นพระมารดาของพระอรหันต์ที่ได้รับความเคารพมากที่สุดพระองค์หนึ่งคือ “พระสีวลี

นอกจากพระสีวลีจะ เป็น “ผู้มีลาภมาก” ด้วยผลบุญที่สร้างไว้ในอดีตชาติตามที่พระพุทธเจ้าทรงตั้งเป็นเอตทัคคะแล้ว พระมารดาของพระสีวลีเองก็เป็นผู้มีบุญมากอีกด้วย ตอนที่พระนางสุปปวาสาเจริญพระเยาว์วัยเป็นเจ้าหญิงน้อย พระญาติได้นำกระเช้าที่ใส่หน่อพืชมาให้เจ้าหญิงน้อยสัมผัส เมื่อเจ้าหญิงใช้พระหัตถ์สัมผัสที่กระเช้า ปรากฏว่าหน่อของพืชเหล่านั้นกลับออกผลมากมายอย่างมหัศจรรย์

พระญาติทดสอบบุญของเจ้าหญิงด้วยการให้พระนางสัมผัสที่เกวียนอีกครั้ง ปรากฏว่าข้าวในเกวียนเพิ่มพูนขึ้น จากนั้นพระญาติให้เจ้าหญิงสัมผัสที่ประตูยุ้งฉาง ข้าวก็เพิ่มพูนขึ้นมามากมาย บรรดาพระญาติเชื่อสนิทพระทัยแล้วว่า เจ้าหญิงน้อยเป็นผู้ที่มีบุญจริง

เมื่อพระนางเจริญวัยเป็นสาว ได้อภิเษกกับเจ้าชายศากยวงศ์ พระนางตั้งพระครรภ์นานถึง 7 ปี และทรงทรมานกับอาการเจ็บพระครรถ์อยู่ 7 วัน พระนางคิดว่าพระองค์ต้องสิ้นพระชนม์อย่างแน่นอน พระนางทรงอยากถวายทานแด่พระพุทธเจ้าก่อนสิ้นพระทัย จึงขอให้พระสวามีอาราธนาพระพุทธเจ้ามาที่วัง

พระพุทธเจ้าได้เห็นอาการของพระนางสุปปวาสา จึงตรัสว่า “ขอให้พระนางสุปปวาสา จงมีความสุข จงมีความสบาย ไม่มีโรค จงคลอดบุตรที่หาโรคมิได้เถิด จากนั้นพระนางให้ประสูติพระโอรสได้อย่างง่ายดายราวกับเทน้ำออกจากหม้อ และตั้งพระนามให้พระโอรสว่า “สีวลี

พสกนิกรที่ทราบข่าวการทรงครรภ์นานถึง 7 ปี ต่างเป็นห่วงพระนางสุปปวาสาอยู่เป็นทุนเดิม เมื่อทราบว่าพระนางให้กำเนิดพระโอรสแล้ว ถึงกับหัวเราะไปพร้อมกับร้องไห้ด้วยความดีใจ พระราชาได้อาราธนาให้พระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระสาวกรับอาหารที่วังเป็นเวลา 7 วัน

เจ้าชายสีวลีประทับอยู่ในพระครรภ์นานถึง 7 ปี ทำให้ได้รับความทุกขเวทนานานัปการ พระสารีบุตรสนทนากับเจ้าชายน้อยว่า “เมื่อเห็นและเสวยทุกข์ถึงเพียงนี้แล้ว สมควรที่จะบวช” เจ้าชายสีวลีจึงตรัสตกลงว่าบวช

พระนางสุปปวาสาเห็นพระโอรสสนทนากับพระสารีบุตร จึงตรัสถามพระสารีบุตรว่า “พระโอรสตรัสเรื่องใดกับท่าน” พระเถระเล่าให้พระนางฟัง พระนางทรงอนุญาตให้เจ้าชายสีวลีผนวชตามที่ทรงตั้งพระทัยไว้

แม้พระมารดาจะเป็นผู้มีบุญมาก สามารถทำให้ทุกสิ่งเพิ่มพูนขึ้นได้ ส่วนพระโอรสเมื่อผนวชแล้ว ได้ติดตามพระพุทธเจ้าไปยังกรุงสาวัตถี แม้คณะสงฆ์จะไปที่ใด เทวดาในสถานที่แห่งนั้นจะถวายอาหารคณะสงฆ์เป็นเวลา 7 วัน เพราะบุญของพระสีวลีที่บำเพ็ญมา

 

ที่มา :  อรรถกถา ประวัติพระสีวลี 

ภาพ : www.pexels.com


บทความน่าสนใจ 

พระสีวลี อรหันต์ผู้มีลาภมาก ทดสอบบุญ

อานิสงส์แห่งการทำบุญกับพระอาพาธ

 บุญที่ทำให้เป็น ที่รักของสามี เคล็ดลับสร้างบุญให้สามีรักของลดาเทพธิดา

ความมหัศจรรย์แห่งการทำบุญไว้ในกาลก่อนของพระมหากัปปินะ

แบงก์ร้อยฝากทำบุญ คำขอจากนักโทษหลังโยนแบงก์ผ่านลูกกรง

keyboard_arrow_up