ทำไมพระต้องบิณฑบาต

ทำไมพระต้องบิณฑบาต คลายข้อสงสัยกิจของสงฆ์ที่ปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล

Alternative Textaccount_circle
event
ทำไมพระต้องบิณฑบาต
ทำไมพระต้องบิณฑบาต

เหล่าพระญาติยิ่งเลื่อมใสในพระพุทธเจ้า พระองค์ตรัสว่า ฝนโบกขรพรรษเคยตกลงมาแบบนี้เมื่อครั้งพระองค์เสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดร แล้วพระองค์ทรงแสดงธรรมชาดกเรื่องนี้

เช้าวันต่อมาพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสาวกออกบิณฑบาตในกรุงกบิลพัสดุ์ ชาวเมืองพากันประหลาดใจเพราะพระพุทธเจ้าเป็นถึงเจ้าชายทำไมทรงเที่ยวภิกขาจารขออาหารเช่นนี้ เรื่องนี้ทราบถึงพระเจ้าสุทโธทนะ พระองค์ทรงตกพระทัยและรีบเสด็จไปยังจุดที่พระพุทธเจ้ากำลังบิณฑบาต และทูลถามพระพุทธเจ้าว่า ” ไฉนพระองค์จึงทรงทำให้หม่อมฉันได้รับความอัปยศ โดยเที่ยวภิกษาจารเช่นนี้ “

 

พระเจ้าสุทโธทนะทรงขอร้องไม่ให้พระพุทธเจ้าบิณฑบาต ขอบคุณภาพจาก www.84000.org

 

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่า ” ดูกรมหาบพิตร การเที่ยวบิณฑบาตนี้ เป็นจารีตประเพณีของตถาคต “

” ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า อันบรรดาสายเลือดขัตติยะองค์ใดองค์หนึ่ง ซึ่งเที่ยวบิณฑบาตเช่นนี้ยังจะมีอยู่ ณ ที่ใด ประเพณีของหม่อมฉัน (เหล่ากษัตริย์)ไม่เคยมีแต่ครั้งไหนในก่อนกาล “

” ดูกรมหาบพิตร นับแต่ตถาคตได้บรรลุพระสัมโพธิญาณแล้ว ก็สิ้นสุดความเป็นขัตติยวงศ์ เริ่มประดิษฐานพุทธวงศ์ตั้งแต่นั้นมาจนถึงวันนี้ ดังนั้น การเที่ยวบิณฑบาตจึงเป็นประเพณีของพระพุทธเจ้า ตลอดถึงพระภิกษุสงฆ์ที่สืบสายพุทธวงศ์ชั่วนิรันดร “

จากนั้นพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมโปรดพระพุทธบิดาจนบรรลุเป็นพระโสดาบัน แล้วพระเจ้าสุทโธทนะก็ทรงรับบาตรของพระพุทธองค์ ทูลอาราธนาให้เสด็จขึ้นพระราชนิเวศน์ พร้อมด้วยพระภิกษุทั้งหลาย พระองค์ถวายอาหารบิณฑบาตอันประณีต

 

พระนันทะช่วยพระพุทธเจ้าถือบาตร ขอบคุณภาพจาก www.84000.org

 

วันรุ่งขึ้น พระพุทธเจ้าเสด็จพระพุทธดำเนินไปรับภัตตาหารบิณฑบาตในพระราชนิเวศน์เป็นวันที่สอง ครั้นเสร็จภัตตกิจแล้ว ตรัสพระธรรมเทศนาโปรดพระนางมหาปชาบดีโคตมีและพระเจ้าสุทโธทนะ เมื่อจบพระธรรมเทศนา พระน้านางได้บรรลุเป็นพระโสดาบันส่วนพระพุทธบิดาได้บรรลุเป็นพระสกทาคามี

วันรุ่งขึ้นอีก พระบรมศาสดาเสด็จพระพุทธดำเนินไปรับภัตตาหารบิณฑบาตในพระราชนิเวศน์เป็นวันที่สาม ครั้นเสร็จภัตตกิจแล้ว ตรัสเทศนามหาธรรมปาลชาดกโปรดพระพุทธบิดา ทำให้พระองค์สำเร็จเป็นพระอนาคามี 

 

พระพุทธเจ้าทรงกำลังบิณฑบาตในกรุงกบิลพัสดุ์ ขอบคุณภาพจาก www.84000.org

 

เรียบเรียง :

พุทธประวัติทัศนศึกษา โดย พระธรรมโกศาจารย์ (ชอบ อนุจารี)

ภาพ :

https://pixabay.com

www.84000.org


บทความน่าสนใจ

ใส่บาตรครั้งแรก บทความดี ๆ โดย ดังตฤณ

ปุณณะ ทาสหนุ่มผู้จนกลายเป็นมหาเศรษฐีด้วย อานิสงส์แห่งการใส่บาตร

Dhamma Daily : ไม่ใส่บาตร ไม่สวดมนต์ ไม่เข้าวัด ไม่ฟังธรรม ผิดไหม

Dhamma Daily : พระไม่ได้ฉันอาหารที่เราใส่บาตร จะได้บุญไหม

ตักบาตร ห้อยพระ ทอดผ้าป่า แต่ไม่ปรารถนานิพพาน บทความดี ๆ โดย พระไพศาล วิสาโล

งานบุญเข้าพรรษา ตักบาตรบนหลังช้างที่จังหวัดสุรินทร์ งานประเพณีบุญแปลกหนึ่งเดียวในประเทศไทย

สาเหตุที่ การตักบาตร  ต่างจากการทำบุญวิธีอื่น

 

keyboard_arrow_up