เปลี่ยนกรรม

เปลี่ยนความคิดเท่ากับเปลี่ยนกรรม ธรรมะไขข้อข้องใจเรื่องกฎแห่งกรรม โดย ส.ชิโนรส

Alternative Textaccount_circle
event
เปลี่ยนกรรม
เปลี่ยนกรรม

“ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวว่าความคิด เป็นกรรม บุคคลคิดแล้วจึงแสดงออกทางคำพูด พฤติกรรม และจิตวิญญาณ”

นั่นคือ ความคิดนั่นแหละคือตัวกรรม ตัวตนที่แท้จริงของกรรม หรือแก่นแท้ของกรรม ส่วนคำพูดและการแสดงออกเป็นเพียงผลที่เกิดจากความคิดเท่านั้น

ในพระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย เอกนิบาต พระพุทธองค์ยิ่งแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของความคิดว่า หากคิดผิด หรือคิดไม่ถูกกับความเป็นจริงแล้วจะมีโทษร้ายแรงมากที่สุด มากกว่าอนันตริยกรรม คือ ฆ่ามารดา ฆ่าบิดา ฆ่าพระอรหันต์ ทำร้ายพระพุทธองค์จนห้อพระโลหิต และทำสงฆ์ให้แตกสามัคคีเสียอีก

 

 

อนันตริยกรรม แปลว่า กรรมที่ผู้ทำได้รับผลอย่างต่อเนื่อง หรือ กรรมที่แก้ให้หนักเป็นเบาไม่ได้ ถือเป็นกรรมหนักที่สุดในบรรดากรรมต่าง ๆ ปิดกั้นไม่ให้ผู้ทำไปสวรรค์หรือนิพพาน ผู้ทำอนันตริยกรรมจะต้องเสวยผลกรรมในนรกนานเป็นกัปเป็นกัลป์ แต่กระนั้นก็ยังมีเวลาพ้น

ส่วนคนคิดผิดหรือคนมีมิจฉาทัศน์ไม่มีเวลากำหนดพ้นนรก ตราบใดที่เขายังคงยึดถือความคิดนั้นอยู่อย่างเดิม ฉะนั้น แก่นแท้ของกรรม หรือตัวตนที่แท้จริงของกรรมจึงไม่ใช่คำพูดและการกระทำ แต่คือความคิดของมนุษย์ทุกคนนั่นเอง

 

ที่มา

กรรม รหัสลับที่แก้ได้ โดย ส.ชิโนรส

ภาพ 

https://pixabay.com


บทความน่าสนใจ

เหตุผลที่ พระเทวทัต เกลียดพระพุทธเจ้า ตั้งแต่แรกพบ

หญิงที่คิดมุ่งร้าย ต่อ พระพุทธเจ้า ไม่ได้มีเพียงแต่นาง จิญจมาณวิกา เท่านั้น

เส้นทางสู่ อรหัตตผล ของ พระอุบลวรรณาเถรี : สตรีผู้ ทำบุญด้วยดอกบัว มาหลายชาติ

ธาตุกรรมฐาน : กำจัดตัวตน ด้วยการ พิจารณารูปขันธ์ เป็น มหาภูตรูป 4

วิบากกรรม ที่ทำให้ อัมพปาลี เกิดเป็น หญิงงามเมือง – Secret

Dhamma Daily: เคยพลาด ทำแท้ง มาครั้งหนึ่ง จะ ลดวิบากกรรม นี้ได้อย่างไรคะ

สุกรเปรต วิบากกรรมของ ผู้ยุยง ให้คนอื่น แตกแยก

กรรมที่ฉันทำกับ ข้าวตอก เรื่องเล่า กฎแห่งกรรม ที่ทำกับสัตว์

กฎแห่งกรรม เรื่องเล่าจาก หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

ผลกรรม รังแกผึ้ง เรื่องเล่ากฎแห่งกรรม จาก หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมฺโม

ช่วย คนที่ตกทุกข์ เพราะ กรรมเก่า เป็นการ แทรกแซง กฎแห่งกรรมหรือไม่

พระนางสามาวดี นางผู้ ถูกเผาทั้งเป็น ด้วยกรรมเก่า

ปัญหาธรรมประจำวันนี้: ชาตินี้ เกิดมาจน เพราะ กรรมเก่า ใช่หรือไม่

Dhamma Daily : แก้กรรม เรื่อง ความรัก ตามหลัก พุทธศาสนา ต้องทำอย่างไร

ใครว่า พระพุทธเจ้าไม่ทรงสอน วิธีแก้กรรม

keyboard_arrow_up