มหาเถรสมาคม กำหนดบทสวด ถวายพระพรชัย รัชกาลที่ 10 พร้อมกันทั้งประเทศ

มหาเถรสมาคม
มหาเถรสมาคม

มหาเถรสมาคม กำหนดบทสวด ถวายพระพรชัย รัชกาลที่ 10 พร้อมกันทั้งประเทศ

เว็บไซค์ มหาเถรสมาคม ได้ประกาศมติมหาเถรสมาคม เรื่องกำหนดพระปริตรสำหรับเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษกว่า

ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า เนื่องในโอกาศมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 ในการพระราชพิธีดังกล่าวจะมีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การนี้ สำนักพระราชวัง และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงได้นมัสการสมเด็จพระวันรัต และพระพรหมมุนี เพื่อโปรดพิจารณาบทพระปริตรที่จะใช้เจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทั้งในส่วนกลางและในส่วนภูมิภาค ทั้งนี้ เพื่อในวัดทุกวัดในประเทศ และต่างประเทศใช้เป็นบทเจริญพระพุทธมนต์ ในการพระราชพิธีดังกล่าว

บัดนี้ สมเด็จพระวันรัต และพระพรหมมุนี ได้พิจารณาบทพระปริตรที่จะใช้เจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้มีบัญชาให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำบทพระปริตรเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้

1. บทชุมนุมเทวดา

2. บทนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้า (นะโม ตัสสะ)

3. บทพระไตรสรณคมน์ (พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ)

4. บทนมการสิทธิคาถา (โย จักขุมา)

5. บทนโมการอัฏฐกคาถา (นะโม อะระหะโต สัมมา)

6. บทมงคลสูตร (พะหู เทวา มะนุสสา จะ)

7. บทรตนสูตร (ยังกิญจิ วิตตัง อิธะ วา หุรัง วา)

8. บทกรณียเมตตสูตร (กะระณียะมัตถะกุสะเลนะ)

9. บทขันธปริตร (วิรูปักเขหิ เม เมตตัง)

10. บทอนุสสรณปาฐะ (อิติปิ โส ภะคะวา)

11. บทอาฏานาฏิยปริตร (วิปัสสิสสะ นะมัตถุ)

12. บทโพชฌังคปริตร (โพชฌังโค สะติสังขาโต)

13. บทสุขาภิยาจนคาถา (ยัง ยัง เทวะมะนุสสานัง)

14. บทเทวตาอุยโยชนคาถา (ทุกขัปปัตตา จะ นิททุกขา)

15. คาถาแต่งใหม่เฉลิมพระเกียรติ

16. บทภะวะตุ สัพพะมังคะลัง (ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง)

17. บทนักขัตตยักข์ (นักขัตตะยักขะภูตานัง)

 

คลิกเลข 2 เพื่ออ่านหน้าถัดไป >>> 

keyboard_arrow_up