เปิดตำนาน ความเป็นมาของ พระคาถาชินบัญชร

เปิดตำนาน ความเป็นมาของ พระคาถาชินบัญชร

พระคาถาชินบัญชร เป็นคาถาที่ชาวพุทธเลื่อมใสศรัทธา โดยเฉพาะพระคาถาสำนวนวัดระฆังโฆษิตารามของสมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี อริยสงฆ์ที่คนไทยนับถือมากอีกรูปหนึ่ง พระคาถานี้นอกจากมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ประจักษ์แล้ว ยังมีตำนาน หรือความเป็นมาที่น่าสนใจอีกด้วย

 

ความหมายของพระคาถาชินบัญชร

ชินบัญชร มีความหมายตามชื่อว่า “ชิน” แปลว่า ผู้ชนะ อันหมายถึงพระชินเจ้าหรือพระพุทธเจ้า และคำว่า “บัญชร” ซึ่งแปลว่า “กรง” ,”ลูกกรง”หรือ “ซี่กรง” มีความโดยรวมว่าเป็นประดุจแผงเหล็กหรือเกราะเพชรที่แข็งแรง สามารถปกป้องคุ้มกันอุบัติภัย อันตรายและศัตรูหมู่มารทั้งปวงได้

 

ความเป็นมาของพระคาถาชินบัญชร

รัศมี มณีนิลเสนอว่า พระคาถาชินบัญชรเป็นที่รู้จักและใช้ในการทำพิธีกรรมตามคติล้านนามาตั้งแต่เมื่อ 500 ปีที่แล้ว แต่กลับไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายในกลุ่มประชาชนทั่วไป ที่มาของพระคาถานี้จึงยังไม่สามารถชี้ชัดได้ว่ามาจากคตินิยมของลังกา หรือแต่งขึ้นในอาณาจักล้านนาทางภาคเหนือของไทย จนกระทั่งสมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี นำพระคาถานี้มาสวดแล้วกลายเป็นที่นิยมไปทั่ว

 

พระคาถาชินบัญชร

 

บางที่ว่าสมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี ค้นพบในคัมภีร์โบราณและได้ดัดแปลงแต่งเติมให้ดีขึ้นเป็นเอกลักษณ์พิเศษ และมีหลักฐานปรากฏในประวัติศาสตร์พม่า คือเรื่อง “พุทธนวมวินิจฉัย” ในวินยสมูหวินิจฉัย กล่าวว่า แต่งที่เมืองเชียงใหม่ ในรัชสมัยพระเจ้าอโนรธา เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ รัชกาลที่ 20 ระหว่าง พ.ศ.2121-2150 เพราะในสมัยนั้น ชาวเมืองเชียงใหม่นิยมบูชาดาวนพเคราะห์ พระเจ้าอโนรธาจึงปรึกษากับพระเถระในยุคนั้นแล้วรับสั่งให้ชาวเมืองสวดพระคาถาชินบัญชรและคาถาอื่น ๆ แทนการบูชาดาวนพเคราะห์ที่ไม่คล้อยตามคําสอนในพระพุทธศาสนา ฉะนั้น พระคาถาชินบัญชรจึงแต่งโดยพระเถระชาวไทยที่เมืองเชียงใหม่ พระคาถานี้ยังแพร่หลายถึงประเทศพม่าและศรีลังกาอีกด้วย

 

สมเด็จพระญาณสังวรฯ กล่าวถึงพระคาถาชินบัญชร  

สมเด็จพระญาณสังวรฯ กล่าวถึงคาถาชินบัญชรเมื่อ ตุลาคม 2518 ว่าเป็นพระคาถาที่นับถือสวดกันอย่างแพร่หลาย กล่าวกันว่าเป็นของเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรํสี) วัดระฆังโฆสิตาราม นายฉันทิชย์ กระแสสินธุ์ เคยได้นำมาขอให้แปล เพื่อพิมพ์ในหนังสือประวัติของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ครั้งหนึ่ง เมื่อนานปีมาแล้ว แต่ก็ยังสงสัยในถ้อยคำและประโยคหลายแห่ง เพราะไม่อาจจับความได้ ทั้งเมื่อได้พบจากหลายสำนักเข้า ก็ได้พบคำที่ผิดเพี้ยนบ้างเกือบทุกฉบับ ไม่อาจตัดสินได้ว่าที่ถูกต้องเป็นอย่างได้ ได้เคยนึกสงสัยมานานแล้วว่า เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ได้เรียบเรียงขึ้นเองหรือได้ต้นฉบับมาจากไหน

0

คลิกเลข 2 เพื่ออ่านหน้าถัดไป >>> 

keyboard_arrow_up