อาการไตเสื่อม, ไตเสื่อม, โรคไต, ไต, กินเค็ม

เช็กอาการไตเสื่อม โดยแพทย์แผนจีน

อาการไตเสื่อม, ไตเสื่อม, โรคไต, ไต, กินเค็ม
อาการไตเสื่อม, ไตเสื่อม, โรคไต, ไต, กินเค็ม

อาการไตเสื่อม ภัยร้ายของคนชอบกินเค็ม

อาการไตเสื่อม ก่อนวัยถือเป็นข่าวร้ายของคนที่ชอบกินเค็ม วันนี้เราลองมาเช็กสัญญาณความเสื่อมของไต กับกูรูแพทย์แผนจีน แพทย์หญิงศรันยา กตัญญูวงศ์ กันดีกว่า

ไตของแพทย์แผนจีนมีความสําคัญอย่างย่ิง และสัมพันธ์กับระบบสําคัญๆ ในร่างกายมากมาย เม่อื ไตป่วย จึงส่อให้เห็นอาการได้หลายอาการ

มีอาการไรบ้าง ที่บ่งบอกว่าไตเรากำลังจะเสื่อม มาดูกันครับ

ปวดเมื่อยตามเอว หัวเข่าและขา ฟันและกระดูกเปราะ หักง่าย กระดูกพรุน

อาการเหล่านี้เกิดจากไตหยางซึ่งทําหน้าที่ผลิตความร้อน มีพลังน้อยลง หรือสารพลังชีวิตในไตลดปริมาณลง ทําให้ ไตโดยรวมมีประสิทธิภาพในการทํางานด้อยลง

เนื่องจากไตเป็นอวัยวะควบคุมจัดการเกี่ยวกับกระดูก เมื่อ ร่างกายตกอยู่ในภาวะเช่นนี้ อวัยวะและระบบต่างๆที่ต้อง ใช้สารพลังชีวิตในการทํางานจะได้รับผลกระทบอย่างทั่ถึง ที่ชัดเจนคือ กระดูกจะอ่อนแอลง เพราะขาดสารพลังชีวิตสําหรับ ผลิตไขกระดูก เป็นเหตุให้เกิดอาการเมื่อยตามเอว ปวดหัวเข่า ทําให้เดินไม่สะดวก และถ้าปล่อยภาวะเช่นนี้ให้เป็นอยู่อย่าง ยืดเยื้อ อาจเป็นเหตุให้เกิดภาวะกระดูกพรุนตามมาได้

อาการไตเสื่อม, ไตเสื่อม, โรคไต, ไต, กินเค็ม
เมื่อยเอว ปวดหัวเข่า ขา ทำให้เดินไม่สะดวก อาจเป็นสัญญาณของอาการไตเสื่อม

ประจําเดือนขาดหรือมาไม่เป็นปกติ ต้ังครรภ์ยาก ไม่มี

ท้องเสียยามรุ่งสางเกิดขึ้นเมื่อไตหยางที่ทําหน้าที่ให้ความอบอุ่น ม้ามและกระเพาะอาหารอ่อนพลังลง ทําให้เกิดความเย็นขึ้นภายในอวัยวะดังกล่าว เป็นผลให้ประสิทธิภาพในการย่อย และดูดซึมอาหารถดถอย

ภาวะดังกล่าวเป็นต้นเหตุของอาการปวดท้องและท้องเสีย โดยจะมีอาการท้องเสียตอนรุ่งสาง เพราะเป็นช่วงที่ร่างกายมีพลัง หยางหรือความอบอุ่นในร่างกายน้อยท่ีสุด ท้องเสียลักษณะน้ี เรียกว่า “ท้องเสียไก่ขัน” หรือ “ท้องเสียเมื่อตัวเย็น”

ในทางกลับกัน หากมีอาการท้องเสียไม่จํากัดเวลาหรือ ท้องผูกเรื้อรัง อาจมีผลมาจากสารพลังชีวิตในไตลดระดับลง

ปัสสาวะถี่ แต่ถ่ายปัสสาวะไม่คล่อง ปัสสาวะไม่ออกและ ปวดเวลาปัสสาวะ

อาการปัสสาวะถี่ แต่ถ่ายปัสสาวะไม่คล่อง เกิดจากไตหยาง อ่อนพลังลงจนไตไม่สามารถควบคุมระบบการทํางานของกระเพาะ ปัสสาวะ ซึ่งได้แก่ การเก็บและขับถ่ายปัสสาวะให้เป็นไปตาม ปกติ ทําให้ปัสสาวะถี่ แต่ถ่ายปัสสาวะไม่คล่อง

อ่านต่อ สมรรภาพทางเพศเสื่อมเสี่ยงไต

ติดตามคำแนะนำจาก กูรูสุขภาพ ทำตามง่าย เห็นผลจริง คลิกเลย!