รัชกาลที่ 5 ทรงสงสัย ความหมายของพระนิพพาน

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงสงสัยความหมายของพระนิพพานจึงทรงมีพระราชปุจฉา (คำถาม) นี้ถึงพระราชาคณะหลายรูป พระภิกษุชั้นผู้ใหญ่หลายรูปถวายวิสัชชนา (ตอบ) พระองค์ถึงความหมายของพระนิพพานไว้น่าสนใจ จึงขอคัดวิสัชชนาของพระราชาคณะบางรูปที่วิสัชชนาได้อย่างลึกซึ้งและทำให้เข้าใจ ความหมายของพระนิพพาน มากขึ้น     สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ ครั้งยังดำรงพระยศเป็นกรมพระ นิพพานนั้น คือ ความดับไม่เหลือแห่งอวิชชาแลตัณหา ความไม่รู้และความทะยานอยาก จนขันธ์ทั้งห้าไม่มีไม่เป็นต่อไป ความที่อวิชชาแลตัณหาดับไม่เหลือ ด้วยอริยมรรคสมุจเฉทปหานนี้แลชื่อว่านิพพาน 1   หม่อมเจ้าพระสมเด็จพระพุฒาจารย์ ครั้งยังเป็นหม่อมเจ้าพระพุทธบาทปีลันทน์ แห่งวัดระฆังโฆษิตาราม วานยโต นิกฺขนฺติ นิพฺพานํ อถวา วานสงฺขาตาย ตณฺหาย นิกฺขนฺติ นิพฺพานํ นิพฺพาติ เอเตนาติ นิพฺพานํ แปลว่า ธรรมชาติออกจากธรรมร้อยไว้ซึ่งสัตว์ ชื่อว่านิพพานนัยหนึ่งว่า ธรรมชาติออกจากตัณหา อันกล่าวคือวานะชื่อนิพพาน อีกนัยหนึ่ง นิพพานํ แปลว่า ธรรมเป็นเครื่องดับแห่งเพลิง คือราคะ เป็นต้น 11   สมเด็จพระวันรัต (ทับ) […]

พระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องใดมากที่สุด

เคยมีคนถามพระอานนท์ว่า พระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องใดมากที่สุด พระอานนท์ตอบว่า พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเรื่องไตรสิกขามากที่สุด ไตรสิกขาประกอบด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา ซึ่งเป็นเรื่องกว้าง ๆ เกี่ยวข้องกับการละเว้นความชั่ว การทำความดี การทำจิตใจให้บริสุทธิ์ ซึ่งเหมาะกับคนทุกระดับ และสามารถนำไปสู่การหลุดพ้นได้ พระธรรมอันทรงแสดงนั้นมีทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์ ซึ่งนับว่ามากมายมหาศาล จึงมีคนสงสัยมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลว่า ในจำนวน 84,000 พระธรรมขันธ์นั้น ถ้าจะรู้เพียงเรื่องเดียวควรรู้อะไร ซึ่งคำถามนี้ หลวงปู่ขาว อนาลโย เคยเทศน์สอนไว้ว่า “โดยทำนองเดียวกันที่รอยเท้าของบรรดาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้ อาจจะรวมลงไปในรอยเท้าของช้าง พระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์ก็อาจรวมลงได้ในธรรมข้อเดียวคือ สติ” เพราะสติเป็นเครื่องกั้นความเศร้าหมอง กั้นกิเลส คนเราจะทำพลาดทำชั่วก็เริ่มที่การขาดสติ เพราะฉะนั้นจึงต้องหันมาฝึกสติให้มาก อย่างไรก็ดี นอกจากชาวพุทธจะเข้าใจพุทธศาสนาจากพระธรรมคำสอนแล้ว หากดูพระพุทธองค์เป็นแบบอย่าง ก็สามารถเรียนรู้ธรรมได้เช่นกัน สิ่งหนึ่งที่เข้าใจได้ทันทีคือ ด้วยอัตภาพของความเป็นมนุษย์ ก็เพียงพอที่จะทำให้เราหลุดพ้นได้ เพราะพระพุทธองค์ก็ทรงแสวงหาในแบบที่มนุษย์ทั่วไปแสวงหา ทรงใช้วิธีที่มนุษย์คนใดก็ทำได้ และทรงประสบกับความทุกข์ความลำบากไม่ยิ่งหย่อนกว่าใครทั้งสิ้น ยกตัวอย่างเรื่องการทรงงาน เนื่องจากทรงรู้ด้วยญาณว่าพระองค์จะมีเวลาเผยแผ่พระธรรมเพียงแค่ 45 ปี จึงทรงงานอย่างหนัก พุทธกิจประจำวันของพระพุทธเจ้าตลอด 45 […]

บันได 3 ขั้นสู่การ บรรลุนิพพาน ด้วยตัวเอง

บันได 3 ขั้นสู่การ บรรลุนิพพาน ด้วยตัวเอง นิพพานคือประโยชร์สูงสุดของพระพุทธศาสนา หลายคนก็เกิดแรงบันดาลใจขวนขวายปฏิบัติธรรมหวังจะ บรรลุนิพพาน ด้วยตัวเอง โดยคิดว่าไม่อยากรอชาติหน้าแล้ว อยากได้ประโยชน์จากนิพพานตอนนี้ ที่นี่ เดี๋ยวนี้ แต่ไม่รู้วิธีปฏิบัติเพื่อมุ่งสู่นิพพานโดยแท้จริงอย่างถูกวิธี ลองมาดูกันว่าหนทางบรรลุนิพพานด้วยตัวเอง ต้องทำอย่างไรบ้าง     ศีล ทำใจให้สะอาด เรารักษาศีลเพื่อลดความเห็นแก่ตัว และไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่น สำหรับฆราวาสอาจเริ่มตัวด้วยศีล 5 หรือศีล 8 เป็นเครื่องมือทำให้ชีวิตสงบเย็นและเรียบง่าย แต่ถึงแม้ศีลจะไม่สมบูรณ์ เราก็ไม่ควรเป็นทุกข์กับมัน สมมติเราบังเอิญทำมดตายตัวหนึ่งก็อย่ามัวเสียอกเสียใจจนไม่เป็นอันทำอะไร ให้วางความเสียใจลงแล้วตั้งใจว่าจะระวังให้มากขึ้น เราอาจเคยโกหกด้วยความเผลอ ก็ไม่ควรตำหนิตัวเองซำแล้วซ้ำเล่าแต่ควรตั้งสติให้ดีทุกครั้งที่พูด คนที่รักษาศีลไม่เป็นมี 2 ลักษณะ คือ พวกหนึ่งถ้าศีลพร่องจะรู้สึกผิดตลอดเวลา อีกพวกหนึ่งถ้าศีลครบก็เกิดความหลงตน ซึ่งไม่ดีทั้งสองอย่าง การรักษาศีลที่ถูกต้องย่อมประกอบไปด้วยปัญญา คือเข้าใจจุดมุ่งหมายของศีล ถ้าเรารักษาศีลได้ถูกต้องก็เรียกว่าปฏิบัติธรรมได้สมควรแก่ธรรม การถือศีลแล้วยกตนข่มผู้อื่นเป็นสิ่งที่ควรละ คือคิดว่าถ้าถือศีลได้เป๊ะๆ แล้วจะทำให้ตนบริสุทธิ์หรือวิเศษ สวดมนต์ต้องไม่พลาดแม้แต่คำเดียวเพราะจะทำให้ขาดความศักดิ์สิทธิ์ เช่นนี้เรียกว่าเข้าไม่ถึงแก่นของศีล แทนที่จะปฏิบัติเพื่อขัดเกลา กลับไปยึดติดลูบคลำอยู่แต่เปลือกภายนอกเท่านั้น โดยแก่นแท้แล้ว ศีลเป็นแบบฝึกหัดเพื่อขัดเกลาตัวเองให้มีความเห็นแก่ตัวน้อยลง   สมาธิ ทำจิตใจให้สงบ […]

โลกมนุษย์ในระบบของ กฎธรรมชาติ

โลกมนุษย์ในระบบของ กฎธรรมชาติ ในทางพระพุทธศาสนานั้นถือว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปตาม กฎธรรมชาติ เรียกว่าความเป็นไปตามเหตุปัจจัย และในระบบของความเป็นไปตามเหตุปัจจัยนั้นแยกได้เป็นกฎย่อยๆ เพื่อความสะดวก เป็น 5 กฎ ดังต่อไปนี้   อุตุนิยาม อุตุนิยามคือ กฎธรรมชาติที่เกี่ยวกับความเป็นไปของโลกวัตถุ สิ่งทั้งหลายในโลกของวัตถุเป็นไปตามเหตุปัจจัยด้านกายภาพนี้ เช่น ดิน ฟ้า อากาศ ฤดูกาล การเคลื่อนไหวของสิ่งต่างๆ อาทิ โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ หมุนไปเท่านั้นกำหนดเป็นวันหนึ่ง หมุนไปเท่านี้กำหนดเป็นปีหนึ่ง ความเป็นไปอย่างนี้ถือว่าเกิดขึ้นและเป็นไปตามเหตุปัจจัย แต่เป็นเหตุปัจจัยที่ไม่มีเจนตนา ความเป็นไปตามเหตุปัจจัยของวัตถุนี้จะมีความสม่ำเสมอค่อนข้างแน่นอน เช่น โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ หมุนเวียนไปตามกฎธรรมชาติค่อนข้างลงตัวและสม่ำเสมอ   พีชนิยาม พิชนิยามคือ กฎธรรมชาติที่เกี่ยวกับพืชพันธุ์ เช่น ความเจริญเติบโตของต้นไม้ ตั้งแต่มีเมล็ดพืชมาปลูก แล้วงอกงามเป็นต้นพืช เมล็ดพืชอะไรก็ออกผลเป็นพืชชนิดนั้น แล้วพืชชนิดนั้นก็จะมีความเป็นไปในชีวิตของมันอย่างนั้นๆ ตลอดจนเรื่องชีวิตของมนุษย์ การเกิดของมนุษย์ การแบ่งชาติพันธุ์ของมนุษย์   จิตนิยาม จิตนิยามคือ กฎธรรมชาติที่เกี่ยวกับการทำงานของจิต เช่นว่าจิตเป็นอย่างไร มีธรรมชาติเป็นอย่างไร มีการเกิดดับมีการสืบต่ออย่างไร จิตที่มีคุณสมบัติอย่างนี้เข้ามาประกอบแล้วจะมีสภาพเป็นอย่างไร คุณสมบัติอย่างไหนเข้ากันได้และเข้ากันไม่ได้ในขณะจิตเดียวกัน ถ้าจิตมีคุณสมบัตินี้เกิดขึ้น […]

ชวนม่วนซื่น งานบุญออกพรรษา @แดนอีสาน

เนื่องในเทศกาลออกพรรษา ชวนทุกท่านมาม่วนซื่น งานบุญออกพรรษา ที่ภาคอีสานกันค่ะ เริ่มจากอลังการ “งานแห่ปราสาทผึ้ง” เมืองสกลนคร 1 ช่วงปลายเทศกาลเข้าพรรษา ชาวสกลนครต่างขะมักเขม้นกับการสร้างสรรค์ “ปราสาทผึ้งประยุกต์” ประติมากรรมชิ้นเยี่ยมที่ใช้เวลาทํานานร่วมเดือนและบางชิ้นก็ใช้งบประมาณสูงถึง 300,000 บาท! เพื่อถวายเป็น “พุทธบูชา” ในวาระที่พระพุทธเจ้าเสด็จกลับลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ นัยว่าการสร้างปราสาทผึ้งก็เพื่อถวายเป็นที่ประทับบนโลกมนุษย์นั่นเอง 2 3 เดิมทีชาวอีสานนิยมใช้ไม้ไผ่ผูกกันเป็นโครงรูปปราสาทตามต้องการ ก่อนจะใช้กาบกล้วยที่ฉลุลวดลายอย่างสวยงามบุเป็นตัวปราสาท จากนั้นช่างจะนํา “ดอก (ขี้) ผึ้ง” ที่เตรียมไว้ (วิธีทําคือ นํา“ขี้ผึ้ง”มาเคี่ยวให้ละลายแล้วเทลงแม่พิมพ์รูปดอกไม้) มาประดับรอบปราสาทเป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการทําปราสาทผึ้งโบราณ 4 5 ถึงตรงนี้หลายคนคงเริ่มสงสัยว่า“ขี้ผึ้งเกี่ยวอะไรกับที่ประทับของพระพุทธเจ้า” ในเรื่องนี้ผู้เฒ่าผู้แก่เล่ากันว่า ตามพุทธประวัติเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปจําพรรษาในป่ารักขิตวัน มีพญาช้างชื่อปาริเลยยกะและลิงป่าตนหนึ่งอาสามาเฝ้าปรนนิบัติคอยหาน้ํา ผลไม้ และน้ําผึ้ง มาถวายพระพุทธเจ้าตลอดทั้งสามเดือน ต่อมาเมื่อลิงป่าและพญาช้างได้ตายลง พระพุทธเจ้าจึงทรงนํา “รวงผึ้ง” มาประดับในที่ประทับของพระองค์เพื่อเป็นเครื่องระลึกถึงความดีงามของสัตว์ทั้งสองตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 6 7 ดังนั้น เมื่อช่างคิดจะทําปราสาทจําลองขึ้นเพื่อรับเสด็จพระพุทธเจ้า จึงน่าจะมีสัญลักษณ์ที่สื่อความถึงเรื่องราวในพุทธประวัติด้วย…และนี่คือที่มาของการสร้างปราสาทผึ้งของชาวอีสาน 8 9 การทําปราสาทผึ้งมีการพัฒนาสืบต่อมาตามลําดับ ล่าสุดช่างได้หันมาใช้ขี้ผึ้งเป็น “วัสดุหลัก” ในการทําปราสาทแทนกาบกล้วยฉลุลายแบบโบราณ วิธีการคือ […]

5 สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับ วันปิยมหาราช

เนื่องใน วันปิยมหาราช วันที่ชาวไทยน้อมใจรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซีเคร็ตจึงรวบรวม 5 สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับ วันปิยมหาราช มาฝาก เพื่อให้รูัจักกับวันปิยมหาราชมากขึ้น เพื่ๅ/ วันปิยมหาราช คือวันสวรรคตของรัชกาลที่ 5 รัชกาลที่ 5 เสด็จสวรรคต เมื่อวันอาทิตย์ เดือน 11 แรม 4 ค่ำ ปีจอ ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 ด้วยโรคพระวักกะ (ไต) เวลา  2.45 นาฬิกา ณ พระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต สิริพระชนมายุได้ 57 พรรษา ทั้งนี้ รัฐบาลไทยได้จัดให้วันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันปิยมหาราช และเป็นวันหยุดราชการ เพื่อเป็นวันสำหรับระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อประเทศชาติ dr ที่มาของพระนาม “พระปิยมหาราช” พระนามของมหาราชผู้เป็นที่รัก พระปิยมหาราช มีความหมายว่า “มหาราชผู้ทรงเป็นที่รักยิ่ง” เป็นพระนามพิเศษที่พสกนิกรตั้งถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนามพิเศษนี้จารึกไว้ที่ฐานพระบรมรูปทรงม้า ไม่เคยมีพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์ใดเคยมีมาก่อน ถือเป็นพระเกียรติสูงสุดที่พสกนิกรถวาย พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักมีปรากฏในคัมภีร์อรรถกถาของพระพุทธศาสนาด้วยกัน 2 […]

พระราชประวัติ พระปิยมหาราช พระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของชนชาวสยาม

พระราชประวัติ พระปิยมหาราช พระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของชนชาวสยาม พระปิยมหาราช หรือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2396 เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ที่ประสูติแต่พระนางเธอ พระองค์เจ้ารำเพยภมราภิรมย์ (สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี) ได้รับพระราชทานนามว่า สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ บดินทรเทพมหามงกุฎ บุรุษยรัตนราชรวิวงศ์ วรุตมพงศบริพัตร สิริวัฒนราชกุมาร ซึ่งคำว่า “จุฬาลงกรณ์” แปลว่า เครื่องประดับพระเกศา (ผม) หมายถึง “พระเกี้ยว” ที่มีรูปเป็นส่วนยอดของพระมหามงกุฎหรือยอดชฎา พระองค์มีพระขนิษฐาและพระอนุชาร่วมพระมารดารวม 3 พระองค์ ได้แก่ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจันทรมณฑล โสภณภควดี กรมหลวงวิสุทธิกระษัตริย์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงษ์ และสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช     การศึกษา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงได้รับการศึกษาเบื้องต้นในสำนักพระเจ้าอัยยิกาเธอ กรมหลวงวรเสรฐสุดา ทรงศึกษาภาษาเขมรจากหลวงราชาภิรมย์ (พระยาปริยัติธรรมธาดา) และวิชายิงปืนไฟจากพระยาอภัยเพลิงศร (ศรี) วิชากีฬา เช่น มวยปล้ำ กระบี่ […]

ฝึกสมาธิแบบ พุทโธ หนทางของ “ผู้รู้ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน”

“ พุทโธ ” เป็นคำบริกรรมภาวนาที่ใช้กันมาตั้งแต่สมัย เจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท) ซึ่งได้ถ่ายทอดให้แก่ หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล

เดวิด กลาชีน อดีตเศรษฐีปลีกวิเวกอยู่เกาะร้างนานกว่า 20 ปีอย่างแสนสุข

เดวิด กลาชีน (David Glasheen) พระเอก Cast Away ในชีวิตจริง เกิดมาในครอบครัวชาวไอร์แลนด์ที่ร่ำรวย เขาเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ เป็นเจ้าของเหมืองทองและนักลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ มีทรัพย์สินมูลค่าโดยรวมเกือบพันล้านบาท ต่อมาเหมืองทองในปาปัวนิวกินีขาดทุนอย่างต่อเนื่อง ทำให้เขาประสบปัญหาทางการเงินในปี 1987 และลงเอยด้วยการหย่าร้างกับภรรยาคนแรก หลังจากนั้นเดวิดพบรักครั้งใหม่กับแฟนสาว เธอบอกเขาว่าอยากไปใช้ชีวิตบนเกาะที่มีหาดทรายสวย ๆ เมื่อทั้งคู่ได้มาเจอเกาะ Restoration ทางตะวันออกเฉียงเหนือของออสเตรเลีย จึงทำสัญญาเช่ากับรัฐควีนส์แลนด์เป็นเวลา 50 ปี แต่สุดท้ายเดวิดก็ถูกแฟนสาวทิ้ง เพราะเธอบอกว่าชีวิตบนเกาะลำบากเกินไปสำหรับเธอ เดวิดจึงมาอยู่บนเกาะเพียงลำพังพร้อมไม้เท้า 1 อัน สุนัขคู่ใจ 1 ตัว มีแผงโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าไว้ใช้ส่องสว่างในยามค่ำคืน และใช้เปิดคอมพิวเตอร์เข้าอินเทอร์เน็ตรับรู้ข่าวสารจากโลกภายนอก และจะออกไปนอกเกาะก็เพื่อซื้ออาหารและของใช้ที่จำเป็นเท่านั้น เดวิดอยู่บนเกาะคนเดียวอย่างสงบสุข และรู้สึกปลอดภัย แม้ว่ามีสัตว์อันตรายอย่างแมงมุมและจระเข้ แต่ไม่ต้องกลัวการก่อการร้าย ชีวิตไม่ต้องวุ่นวายปวดหัวกับปัญหาการเงิน หรืออะไรอย่างอื่น แต่เมื่อไม่นานมานี้เขาต้องเศร้าโศกเสียใจ เพราะเพิ่งสูญเสียพอลลี่ สุนัขพันธุ์พื้นเมืองสุดเลิฟของเขา พอลลี่เป็นสุนัขเพศเมียที่ฉลาดแสนรู้มาก เดวิดพบมันหลังจากที่ควอซี่ สุนัขเพื่อนใจตัวแรกตายไปเพราะถูกงูไทปันกัด งูชนิดนี้มีพิษถึงตาย และมีอยู่ทั่วไปบนเกาะ       แล้วเดวิดก็ต้องโศกเศร้าอีกครั้งเมื่อพอลลี่จากไป เหตุการณ์วันนั้นคือเขาร้องเรียกพอลลี่แต่มันหายเงียบไป […]

พล รัตนวิชัย พลิกชีวิตแร้นแค้นสู่ความมั่งมี

พล รัตนวิชัย พลิกชีวิตแร้นแค้นสู่ความมั่งมี – ผมเป็นเด็กกำพร้า มีความเป็นอยู่ที่ยากลำบาก จนหลายครั้งนึกน้อยใจในโชคชะตา แต่แล้ววันหนึ่งก็มีเหตุการณ์วัดใจที่พลิกชีวิตของผมไปโดยสิ้นเชิง คุณแม่ของผมมีปัญหากับคุณพ่อ จึงหนีมาบวชเป็นแม่ชี ตั้งแต่จำความได้ผมก็เป็นเด็กวัดไปแล้ว ทุกเช้าผมต้องตามพระที่ออกบิณฑบาต โดยจูงรถเข็นที่มีหม้อและปิ่นโตเดินตามพระไปเรื่อย ๆ คุณแม่ให้ทำแบบนี้ตั้งแต่ยังไม่เข้าอนุบาล ตอนนั้นรู้สึกโกรธคุณแม่อยู่ลึก ๆ ว่าทำไมเราต้องทำแบบนี้ด้วย ทำไมลูกคนอื่นที่อยู่ในวัดบางคนไม่ต้องทำ ผมเคยถามคุณแม่ว่าทำไมต้องทำอะไรแบบนี้ คุณแม่ใช้ความเงียบเป็นคำตอบ ซึ่งเวลานั้นไม่ได้ช่วยให้ผมเข้าใจอะไรขึ้นเลย คุณแม่พยายามส่งผมเรียนทั้ง ๆ ที่ท่านก็ไม่ค่อยมีเงิน ท่านต้องรับจ้างขุดและล้างกระชาย หรือไม่ก็เกี่ยวข้าว ผมได้เงินไปโรงเรียนวันละ 1 บาทเท่านั้น จนกระทั่งผมเรียนประถมศึกษาปีที่ 3 คุณแม่ก็เสียชีวิต จู่ ๆ ก็มีคนที่ผมไม่เคยพบเจอมาก่อนมาแสดงตัวเป็นญาติ มาเก็บพระเครื่องที่คุณแม่สะสมไว้ไปหมด แล้วบอกแค่ว่าจะดูแลให้ จากนั้นผมก็ไม่เคยเห็นหน้าคนพวกนี้อีกเลย ผมพยายามทำให้ตัวเองดูเข้มแข็ง เพราะไม่ต้องการให้คนอื่นมาปลอบ แต่ลึก ๆ แล้วรู้สึกเหงา เคว้งคว้าง ไม่มีที่พึ่ง เพราะปกติผมอยู่แต่กับคุณแม่ นอนกอดท่านตลอดคืน หลังจากที่คุณแม่เสียก็มีคุณยายมาดูแลผมต่อ แต่คุณยายแก่มาก ท่านไม่มีเงินและไม่มีรายได้ คุณยายขอให้เจ้าอาวาสวัดที่ผมอยู่ช่วยส่งเสียค่าเล่าเรียนให้ ผมมีเงินค่าเล่าเรียนก็จริง แต่ความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันไม่ได้กินดีอยู่ดีเหมือนกับเด็กคนอื่น ๆ […]

ชีวิตสูงส่ง (?) ของราชนิกุลข้างถนน – ม.ล.นรานุกูล ชุมพล

ในโลกที่ผู้คนนับถือกันที่ทรัพย์สินเงินทอง ชื่อเสียง  เกียรติยศ  ชื่อ “หม่อมหลวงนรานุกูล ชุมพล” อาจทำให้คนทั่วไปเข้าใจว่าผมมีชีวิตที่มีความสุข   สะดวกสบาย  ราบรื่น   หรือถึงขั้นสูงส่งหรูหรา  แต่ความเป็นจริงกลับตรงกันข้าม ผมมีชีวิตที่ล้มลุกคลุกคลานยิ่งกว่าคนธรรมดาสามัญเสียอีก ผมเป็นลูกของ หม่อมราชวงศ์ประสาท ชุมพล ต้นตระกูลของผมมาจากสายรัชกาล ที่ 4 สมัยหนึ่งคุณพ่อผมต้องขึ้นโรงขึ้นศาลฟ้องร้องพี่น้องต่างมารดาเพื่อเรียกร้อง สิทธิ์ในทรัพย์สิน จนได้สมบัติมาราวห้าสิบกว่าล้านบาท ถ้าเทียบกับค่าเงินสมัยนี้ก็คงเกือบ ๆ หนึ่งพันล้านบาท คุณแม่ผมเป็นภรรยาคนที่สองของคุณพ่อ ท่านมีลูกด้วยกัน 3 คน ผมเป็นลูกคนกลาง คุณพ่อกับคุณแม่แยกทางกันตั้งแต่ผมกับพี่ชายยังเล็ก ๆ พวกท่านทะเลาะกันแย่งสิทธิ์เลี้ยงดูพวกผม และคุณพ่อได้สิทธิ์นั้น คุณพ่อนำผมกับพี่ชายไปฝาก​เข้าเรียนที่โรงเรียนปานะพันธุ์วิทยาในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำ ผมได้เจอหน้าคุณพ่อปีละแค่ไม่กี่ครั้ง ส่วนช่วงปิดเทอม แทนที่จะได้กลับบ้านไปอยู่กับพ่อบ้าง เราพี่น้องต้องไปอยู่ที่บ้านคุณครู ซึ่งคุณพ่อจ่ายเงินให้เพื่อเป็นค่าเลี้ยงดูพวกเราทุกปิดเทอม ผมมีชีวิตวัยเด็กที่ว้าเหว่มาก จนบางทีก็อดคิดตามประสาเด็กไม่ได้ว่า พ่อแม่ไม่รักและไม่ห่วงใยเราเลย แต่ยังโชคดี ที่ผมได้เรียนในโรงเรียนปานะพันธุ์ฯซึ่งเป็นโรงเรียนที่ดีมาก ผมได้รับการอบรมสั่งสอน ทั้งเรื่องจารีตประเพณี การเคารพผู้ใหญ่ การช่วยเหลือตัวเอง การอยู่ร่วมกับคนหมู่มาก ฯลฯ ซึ่งกลายเป็นพื้นฐานชีวิตที่สำคัญของผม แต่น่าเสียดายที่ผมได้เรียนที่โรงเรียนนี้ถึงแค่ชั้น […]

ชาร์ลส์ ชัค ฟีนีย์ มหาเศรษฐีแห่งความกรุณา

ครั้งหนึ่งในช่วงของการรณรงค์เพื่อยุติสงครามเวียดนาม หลวงปู่ติช นัท ฮันห์ เคยตั้งคำถามชวนคิดไว้ว่า “ถ้าคุณมีความกรุณา คุณจะร่ำรวยได้อย่างไร” พร้อมกันนั้น ท่านได้ให้คำตอบไว้ว่า “ความเมตตากรุณาเป็นพื้นฐานที่สำคัญยิ่งทั้งในพุทธศาสนาและคริสต์ศาสนา คุณจะร่ำรวยได้ต่อเมื่อคุณสามารถทนดูเพื่อนมนุษย์ทุกข์ทรมาน แต่ถ้าคุณทนไม่ได้ คุณก็ต้องแบ่งทรัพย์สินของคุณไปช่วยเขา” แม้ว่าโลกทุกวันนี้ นับวันคนรวยก็ยิ่งรวยมากขึ้นจนยากจะหาตัวอย่างมาสนับสนุนคำพูดของหลวงปู่ได้ แต่ทว่าสิ่งที่ ชาร์ลส์ “ชัค” ฟีนีย์ (Charles “Chuck” Feeney) มหาเศรษฐีใจบุญชาวอเมริกันเป็น และทำมาโดยตลอด ช่างตรงกับคำกล่าวของหลวงปู่อย่างเหลือเกิน ชัคเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งร้าน “ดิวตี้ฟรี” ร้านค้าปลอดภาษีชื่อดังที่มีสาขามากมายทั่วโลก นิตยสาร ฟอร์บส์ ประเมินไว้ว่า ชัคสร้างรายได้ให้ตัวเองมาแล้วกว่า 7.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่เชื่อหรือไม่ว่า ปัจจุบันเงินในบัญชีส่วนตัวของชัคมีอยู่ราว 2 – 3 ล้านดอลลาร์เท่านั้น เพราะตลอดมาเงินส่วนใหญ่ของชัคจะถูกโอนไปให้กับมูลนิธิ The Atlantic Philanthropies ที่เขาก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1982 ชัคบริจาคเงินเป็นจำนวนมหาศาล แต่ทำอย่างเงียบ ๆ และปิดเป็นความลับมานานถึง 15 ปี จนสื่อมวลชนถึงกับขนานนามเขาว่า “เจมส์บอนด์ในโลกแห่งการกุศล” […]

ยักษิณี “กาลี” ผู้บรรลุโสดาปัตติผลได้ด้วยการเลิกจองเวร

ยักษิณี “กาลี” ผู้บรรลุโสดาปัตติผลได้ด้วยการเลิกจองเวร – ที่เมืองสาวัตถี มีเด็กหนุ่มคนหนึ่ง เมื่อพ่อของเขาเสียชีวิตแล้ว เขาก็ได้เลี้ยงดูแม่มาโดยลําพัง 1 เขาต้องทํางานทั้งในบ้านและนอกบ้าน แม่ของเขาเห็นดังนั้นก็รู้สึกสงสาร อยากให้เขามีภรรยา จะได้แบ่งเบาภาระในบ้านไปเสียบ้าง แต่เขาไม่ต้องการ ทั้งยังห้ามแม่หลายครั้งหลายหน แต่แม่ก็ยังคงพยายามหาหญิงสาวมาให้อยู่เรื่อย เขาจึงบอกว่า ถ้าแม่จะไปสู่ขอจริงๆ ก็ขอให้ไปขอจากบ้านสกุลที่เขาชอบ 2 ในที่สุดแม่ก็สู่ขอผู้หญิงที่ลูกชอบมาให้เรียบร้อย แต่ปรากฏว่าหญิงนั้นเป็นหมัน แม่เกรงว่าตระกูลจะขาดผู้สืบทอด จึงรบเร้าให้เขามีภรรยาน้อยอีกคนหนึ่ง 3 หญิงสะใภ้ได้ยินแม่สามีรบเร้าสามีบ่อยๆ ก็คิดว่าเขาคงทนรบเร้าอยู่ได้ไม่นาน หากได้สะใภ้ใหม่มาแล้วมีลูก ตนเองก็จะลดฐานะลงไปเป็นคนรับใช้ อย่ากระนั้นเลย เราหาให้เองดีกว่า หญิงคนนั้นจะได้อยู่ในอํานาจของเรา คิดแล้ว นางจึงไปนําหญิงที่คุ้นเคยกันผู้หนึ่งมา 4 ตอนแรกๆ ก็ดี แต่พอนานเข้า นางก็มีใจริษยากลัวว่าตนจะตกต่ําอีก จึงบอกภรรยาน้อยว่า ถ้าตั้งครรภ์ขอให้บอกแต่เนิ่นๆ 5 ภรรยาน้อยพาซื่อ พอตั้งครรภ์ก็บอกนาง นางจึงแอบใส่ยาในอาหาร เป็นผลให้ภรรยาน้อยแท้งลูกไปถึงสองครั้ง 6 ครั้งที่ 3 ภรรยาน้อยไปปรึกษากับเพื่อนๆ เพื่อนได้เตือนให้ระวังตัวจากภรรยาหลวง คราวนี้ภรรยาน้อยจึงเงียบอยู่ ไม่ได้บอกให้นางรู้จนกระทั่งครรภ์แก่ แต่ปรากฏว่าเด็กขวางตอนคลอด ทําให้ภรรยาน้อยถึงแก่ความตาย […]

Dhamma Daily : มีคนบอกว่า ทำบุญสลึงเดียว ได้บุญเท่ากับทำทีละล้านถ้าจิตบริสุทธิ์ จริงหรือไม่

ถาม: ที่มีคนบอกว่า ทำบุญสลึงเดียว ได้บุญเท่ากับทำทีละล้านถ้ามีจิตบริสุทธิ์นั้นจริงหรือคะ ตอบ: จริงสิ เพราะบุญมากหรือน้อยวัดกันที่เจตนา คนมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านถึงจะบริจาคทีละรถสิบล้อ เขาก็อาจจะรู้สึกเฉยๆถ้าเฉยละก็ไม่ค่อยได้บุญหรอกนะ ในขณะที่บางคนถวายผ้าเก่าๆผืนเดียว แต่มีค่ายิ่งกว่าเงินสิบล้านเป็นไหนๆ ในพระไตรปิฎกกล่าวถึงพรามณ์ จูเฬกสาฎก (จู – เล – กะ – สา – ดก) และนางพราหมณีผู้เป็นภรรยา ทั้งคู่มีผ้าห่มผืนเดียวเพราะฉะนั้นตอนไปฟังธรรมก็ต้องผลัดกันไป ภรรยาไปตอนกลางวันแล้วก็กลับมาผลัดให้สามีไปตอนกลางคืน ทีนี้พอสามีฟังธรรมแล้วก็เกิดศรัทธาอยากถวายของแด่พระพุทธเจ้า แต่สำรวจดูจนทั่วก็ไม่มีอะไรอื่นที่พอจะถวายได้นอกจากผ้าที่ห่มอยู่แต่เพราะมีอยู่แค่ผืนเดียว พอคิดจะให้ปุ๊บ มัจฉริยะ คือความตระหนี่ก็เกิดปั๊บ มันแย้งขึ้นมาทันทีว่า “จะให้ได้อย่างไรเดี๋ยวตอนเช้าภรรยาจะเอาที่ไหนห่ม” ท่านว่าทานกับการรบนั้นเสมอกัน เพราะเมื่อมัจฉริยะเกิดจาคะ คือความเสียสละก็เกิดไม่ได้ จาคะกับมัจฉริยะจะรบกันจนตัวเราร้อนฉ่า พราหมณ์สามีสู้กับจิตใจตัวเองตั้งแต่หัวค่ำ ตอนยามที่หนึ่งและยามที่สองจิตคิดจะให้เกิดครั้งเดียว แต่จิตที่คิดจะไม่ให้เกิดเป็นพันครั้ง กระทั่งถึงยามที่สามจึงตัดสินใจได้เด็ดขาด นำผ้าผืนเดียวที่มีอยู่ไปถวายพระพุทธเจ้า พอถวายเสร็จด้วยความปีติพราหมณ์ก็เปล่งเสียงอุทานว่า “ชิตํ เม ชิตํ เม” (เราชนะแล้วๆ) วันนั้นพระเจ้าปเสนทิโกศลนั่งฟังธรรมอยู่ด้วยได้ยิน จึงให้คนไปถามว่าชนะอะไร พราหมณ์ก็ตอบว่า ไม่ได้ชนะอะไรหรอก แต่ชนะใจตัวเอง พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงเกิดความเลื่อมใส จึงพระราชทานผ้าและทรัพย์สินให้พราหมณ์จำนวนมาก จากคนยากจนเข็ญใจจึงกลายเป็นคนมีอันจะกินในชั่วข้ามคืน […]

ธรรมะของรัชกาลที่ 5 : กิจ 10 ประการที่ทำแล้วไม่เสียใจในภายหลัง

ธรรมะของรัชกาลที่ 5 : กิจ 10 ประการที่ทำแล้วไม่เสียใจในภายหลัง เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 จึงอัญเชิญ ธรรมะของรัชกาลที่ 5 ที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์เรื่อง “โคลงสุภาษิตบางปะอิน” ในส่วนที่มีข้อความที่เป็นธรรมะ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน โคลงสุภาษิตบางปะอิน พระองค์ทรงนิพนธ์ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2420 ระหว่างเสด็จพระราชดำเนินไปประพาสที่พระราชวังบางปะอิน เนื้อหาของพระราชนิพนธ์เรื่องนี้โดยรวมแฝงไปด้วยข้อคิดในการดำเนินชีวิต ในหลายด้าน เช่น ความรัก ความเพียร ความพยายาม ความยุติธรรม ความโกรธ ความเขลา ฯลฯ จึงเป็นวรรณคดีคำสอนอีกเรื่องที่น่าสนใจ พระราชนิพนธ์ในส่วนที่ยกมานี้ ประพันธ์ด้วยโคลง เป็นศัพท์และสำนวนในสมัยรัชกาลที่ 5 จึงถอดความกำกับไว้ท้ายของแค่ละโคลง เพื่อให้เข้าใจถึงพระราโชวาทของพระองค์ยิ่งขึ้น บัณทิตวินิจแล้ว          แถลงสาร สอนเอย ทศฤทุมนาการ            ชื่อชี้ เหตุผู้ประพฤติปาน    […]

ธรรม 4 ประการ คุณธรรมพื้นฐานที่ คู่ครอง ทุกคู่ควรมี

ธรรม 4 ประการ คุณธรรมพื้นฐานที่ คู่ครอง ทุกคู่ควรมี การเลือก คู่ครอง มาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันจนแก่เฒ่า ต้องอาศัยปัจจัยหลายประการ ประการหนึ่งคือต้องมีหลักธรรมที่ช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจของคนทั้งคู่เอาไว้ ให้ทั้งสองคนปฏิบัติเช่นเดียวกัน เพื่อให้ความรักยืนยาว และราบรื่น ลองมาดูกันว่าคู่ครองควรยึดหลักธรรมอะไร เพื่อนำไปปฏิบัติใช้ในชีวิต     สัจจะ ทั้งคู่ควรมีความซื่อสัตย์ จริงใจต่อกัน เป็นหลักสำคัญที่ทำให้เกิดความไว้วางใจและไมตรีจิต่อกัน ขาดสัจจะเมื่อใดย่อมเป็นเหตุให้เกิดความหวาดระแวงแคลงใจกัน เป็นจุดเริ่มต้นของความร้าวฉาว ซึ่งยากนักที่จะประสานให้คืนดีได้ดังเดิม       ทมะ การรู้จักบังคับควบคุมอารมณ์ ข่มใจ ระงับความรู้สึกต่อเหตุบกพร่องของกันและกัน รู้จักฝึกฝนปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่อง ปรับนิสัยและอัธยาศัยให้กลมกลืนประสาน เข้าหากันได้ ไม่เป็นคนดื้อด้านเอาแต่ใจและอารมณ์ของตน คนที่ขาดธรรมข้อนี้ย่อมปล่อยให้ข้อแตกต่างปลีกย่อยทางอุปนิสัยและการอบรม กลายเป็นเหตุแตกแยกสามัคคีใหญ่โต และถ้าไม่สามารถปรับตัวเข้าหากันได้ ก็เป็นอันต้องทำลายชีวิตคู่ครองแยกทางขาดจากกัน     ขันติ ความอดทนอดกลั้นต่อความหนักและความร้ายแรงทั้งหลาย ชีวิตของคนที่อยู่ร่วมกัน นอกจากมีข้อแตกต่างทางอุปนิสัย การอบรม และความต้องการบางอย่างซึ่งต้องหาทางปรับปรุงเข้าหากันแล้ว บางรายอาจมีเหตุล่วงเกินรุนแรงแสดงออกจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นถ้อยคำหรือกิริยาอาการ เมื่อเกิดเหตุเช่นนี้ อีกฝ่ายหนึ่งจะต้องรู้จักอดกลั้นระงับใจ ไม่ก่อเหตุให้เรื่องลุกลามกว้างขยายต่อไป ความร้ายจึงจะระงับลงไป […]

มอเตอร์ไซค์รับจ้างใจซื่อสัตย์เก็บกระเป๋าเงิน 40,000 ได้ส่งคืนเจ้าของแล้ว

มอเตอร์ไซค์รับจ้างใจซื่อสัตย์เก็บกระเป๋าเงิน 40,000 ได้ส่งคืนเจ้าของแล้ว คุณกาญจนา มอเตอร์ไซค์รับจ้างใจซื่อสัตย์เก็บกระเป๋าเงิน 40,000 คืนคุณวิภาษิณี เจ้าของสุดปลื้มเข้าสวมกอดพร้อมขอบคุณและมอบสินน้ำใจให้ เป็นเรื่องดี ๆ ที่สร้างความซึ้งใจอีกเรื่อง และได้รับการแชร์ต่อกันในโลกโซเซียล เมื่อวานนี้ 18 ตุลาคม 2561 นางสาวกาญจนา ศิริฤกษ์มงคล มอเตอร์ไซค์รับจ้างใจซื่อสัตย์เก็บกระเป๋าที่มีเงินอยู่ภายในเกือบ 40,000 บาท เป็นกระเป๋าของนางวิภาษินี แปงสอนที่กำลังเดือดร้อน เพราะต้องนำเงินไปใช้หนี้ เธอทำหล่นตอนขึ้นสะพานข้ามคลองบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา คุณกาญจนาเป็นคนเก็บได้ แล้วส่งมอบคืนคุณวิภาษินีเป็นที่เรียบร้อย สร้างความประทับและดีใจให้แก่เจ้าของไม่น้อย เธอเข้าสวมกอดคุณกาญจนาด้วยความดีใจ และมอบเงินจำนวนหนึ่งให้เป็นสินน้ำใจ   นางวิภาษินี แปงสอน "สุดดีใจ" หลังได้รับกระเป๋าสตางค์คืนจาก น.ส.กาญจนา ศิริฤกษ์มงคล วินรถจักรยานยนต์รับจ้าง… Posted by ของหายได้คืน สวพ.FM91 on Wednesday, October 17, 2018   คุณวิภาษินี เจ้าของกระเป๋าเผยว่า ตนกำลังนำเงินไปใช้หนี้ แต่กลับทำหล่นระหว่างขึ้นสะพานข้ามคลอง พอทราบอีกทีกระเป๋าเงินหายไป จึงขับวนมาที่จุดนี้ถึง […]

ยูโร-แอนดรูว์ 2 นักแสดงหนุ่มร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลในโครงการ ” ก้าวด้วยธรรม ” เพื่อ 17 โรงพยาบาล

2 ดาราหนุ่ม ยูโร-แอนดรูว์ ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล ในโครงการมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์  ” ก้าวด้วยธรรม ” เพื่อระทมทุนช่วยเหลือ โรงพยาบาล 17 แห่ง ที่ขาดแคลน เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 (ที่ผ่านมา) เพจ Bugaboo.TV โพสต์ข่าวของ 2 ดาราหนุ่ม “ยูโร-ยศวรรธน์ ทะวาปี” และ “แอนดรูว์-กรเศก โคร์นิน” จากละครเรื่อง “เล่ห์รักบุษบา” เข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลในโครงการของมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ” ก้าวด้วยธรรม ” เพื่อระทมทุนช่วยเหลือโรงพยาบาล 17 แห่ง กิจกรรมนี้จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561 2 ดาราหนุ่มถ่ายภาพนิ่งและวีทีอาร์เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯนี้ ณ สตูดิโอ เจ เอส แอล ฯ […]

keyboard_arrow_up