ละครพญานาค : เมื่อพญานาคในพระพุทธศาสนามีชีวิตอยู่บนจอแก้ว

ละครพญานาค : เมื่อ พญานาคในพระพุทธศาสนา มีชีวิตอยู่บนจอแก้ว อย่างที่ทราบกันดีว่า สื่อโทรทัศน์ไทยผลิต ละครพญานาค ออกมาหลายเรื่องในระยะเวลาแค่ยี่สิบกว่าปีที่ผ่านมา ละครพญานาคเรื่องแรกที่โลดแล่นอยู่บนจอแก้วคือ มนต์นาคราช ในปี 2533 ปีถัดมานวนิยายจากปลายปากกาของแก้วเก้าเรื่อง นาคราช ได้นำมาสร้างเป็นละคร เรื่องราวของพญานาคราชหนุ่มที่มาทวงสัญญากับครอบครัวที่สืบเชื้อสายมาจากเจ้าเมืองมาย       ละครพญานาคที่โด่งดังและอยู่ในความทรงจำของผู้ชมอีกเรื่องคือ “แม่โขง” สร้างจากนวนิยายของ ปองพล อดิเรกสาร ออกอากาศเมื่อ ปี 2544 พญานาคดุร้ายนานว่า “สุโภคะ” จะสำแดงฤทธิ์ทำร้ายเฉพาะคนที่ประพฤติผิดศีลเท่านั้น ละครเรื่องนี้ยังสอดแทรกด้วยตำนานเมืองลับแล กลุ่มคนที่สืบเชื้อสายมาจากพญานาค ทั้งยังได้รับอิทธิพลจากนิทานชาดกเรื่อง “ภูริทัตตชาดก” พระชาติหนึ่งของพระพุทธเจ้าที่เสวยพระชาติเป็นพญานาค เพราะพญานาคสุโภคะเป็นพระอนุชาของพระภูริทัตต์       กระแสเรื่องพญานาคและปริศนาที่มาของดวงไฟพญานาคในแม่น้ำโขงกำลังเป็นที่สนใจของประชาชน จึงทำให้เกิดภาพยนตร์เรื่อง 15 ค่ำ เดือน 11 เข้าฉายในโรงเมื่อปี 2545 อีก 5 ปีถัดมา บริษัท เป่าจิ้นจง ได้สร้างละครเรื่อง กาษา […]

3 คำถามชวนสงสัย สิ่งมหัศจรรย์ ที่เกิดขึ้นกับ พระพุทธเจ้า ในวันวิสาขบูชา

3 คำถามชวนสงสัย สิ่งมหัศจรรย์ ที่เกิดขึ้นกับ พระพุทธเจ้า ในวันวิสาขบูชา เชื่อว่า 3 คำถามชวนสงสัย นี้ เป็นสิ่งที่ค้างคาใจของชาวพุทธทั่วโลกอย่างแน่นอน ทำไมพระพุทธเจ้าทรงเดินได้หลังจากประสูติ แล้วทรงเดินได้ถึง 7 ก้าว แล้วทำไมพระพุทธเจ้าทรงใช้ตั้ง 6 ปีกว่าจะตรัสรู้ และทำไมพระองค์ทรงเลือกปรินิพพานที่กรุงกุสินาราทั้งที่เป็นเมืองเล็ก ๆ ซีเคร็ตลองหาคำตอบมาให้ทุกท่าน หวังว่าจะได้ความรู้จากคำตอบไม่มากก็น้อย ทำไมพระพุทธเจ้าทรงเดินได้ 7 ก้าวหลังประสูติ พุทธประวัติในตอนประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะที่เป็นที่รับรู้โดยทั่วไปในสังคมไทย ได้รับอิทธิพลจากคัมภีร์อรรถกถา และคัมภีร์ปฐมสมโพธิของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิต ชิโนรส กล่าวว่า พระสันดุสิตเทพบุตรหมดบุญจากสวรรค์ชั้นดุสิต ท้าวสักกะเทวราชและท้าวสหัมบดีพรหมเข้าเฝ้าเพื่อทูลเชิญพระโพธิสัตว์อุบัติยังพระครรภ์ของพระนางสิริมหามายา พระนางทรงสุบินนิมิตเห็นช้างเผือกแทรกเข้าในพระอุทร พระนางตั้งพระครรภ์ ตามธรรมเนียมของเทวทหะ (วงศ์ฝ่ายพระนางสิริมหามายา) ว่า ขัตติยนารีต้องกลับไปประสูติที่ราชสกุล เมื่อพระนางสิริมหามายาเสด็จมาได้ครึ่งทาง ทรงแวะชมสาลโนทยาน (สวนสาละ) ชื่อว่า “ลุมพินีวัน” และทรงให้ประสูติพระโพธิสัตว์ ณ ที่แห่งนั้น พระโพธิสัตว์เสด็จออกจากพระครรภ์ และทรงเดินได้ 7 ก้าว ในแต่ละก้าวก็มีดอกบัวผุดขึ้นมารองรับพระบาท แล้วตรัสว่า “เราคือเลิศที่สุดของโลก เราคือผู้เจริญที่สุดของโลก […]

ใครคือผู้เสนอให้ วันวิสาขบูชา เป็น วันสำคัญสากลของโลก

ใครคือผู้เสนอให้ วันวิสาขบูชา เป็น วันสำคัญสากลของโลก ความสำคัญของวันวิสาขบูชาเป็นที่รับรู้ในกลุ่มชาวพุทธทุกนิกายมาเนิ่นนาน แต่ทว่าวันวิสาขบูชกลายเป็นวันสำคัญสากลของโลกได้อย่างไร และใครเป็นผู้มีคูณูปการต่อชาวพุทธทั่วโลก ที่ทำให้สหประชาชาติได้มีมติให้วันวิสาขบูชาเป็น วันสำคัญสากลของโลก   วันวิสาขบูชาไม่ได้เพิ่งมาสำคัญเร็ว ๆ นี้ วันวิสาขบูชามีความสำคัญในฐานะวันประสูติของพระศาสดาของพระพุทธศาสนาคือ เจ้าชายสิทธัตถะ เมื่อพระพุทธศาสนาเผยแผ่ไปยังที่ต่าง ๆ จากหลักฐานที่ปรากฏคือสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช พระองค์ทรงส่งพระภิกษุไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสถานที่ต่าง ๆ และการเกิดขึ้นของนิกายใหม่ ที่ตีความคำสอนของพระพุทธเจ้าในแบบใหม่ของตน ได้เผยแผ่ไปในส่วนต่าง ๆ ของโลกเช่นกัน ทำให้ผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาต่างยึดวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้าเป็นวันสำคัญ และจัดกิจกรรมเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์และคุณูปการที่พระองค์ทรงมีต่อพระสาวก     จึงเห็นได้ว่าในหลายประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาทั้งมหายานและเถรวาท มีประเพณีระลึกถึงเหตุการณ์ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้ามาช้านานแล้ว ในบางประเทศเรียกพิธีนี้ว่า “พุทธชยันตี” (Buddha Jayanti) เช่นใน ประเทศอินเดียและประเทศศรีลังกา หมายถึง ชัยชนะของพระพุทธเจ้า ที่ทรงชนะกิเลส (พญามาร) และตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าสำเร็จในค่ำคืนเดือนวิสาขะ ปัจจุบันมีหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เห็นความสำคัญของวันวิสาขบูชาแล้วประกาศเป็นวันหยุดราชการ เช่น ประเทศอินเดีย ประเทศไทย ประเทศพม่า ประเทศศรีลังกา สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย เป็นต้น […]

โลหะปราสาท สถาปัตยกรรมทรงคุณค่าแห่งศรัทธา จากมหาอุบาสิกาสู่พระมหากษัตริย์ 2 แผ่นดิน

โลหะปราสาท สถาปัตยกรรมทรงคุณค่าแห่งศรัทธา จากมหาอุบาสิกาสู่พระมหากษัตริย์ 2 แผ่นดิน โลหะปราสาท สถาปัตยกรรมแห่งศรัทธา การสละทรัพย์สร้าง เป็นศาสนสถานจากโลหะ เพื่อเป็นสถานที่สำหรับศาสนกิจของพระภิกษุสงฆ์ โลหะปราสาทมี 3 แห่งบนโลกคือ โลหะปราสาทที่เกิดจากความศรัทธาของนางวิสาขามหาอุบาสิกาที่ชมพูทวีป โลหะปราสาทของพระเจ้าทุฏฐคามณีอภัยแห่งศรีลังกา และโลหะปราสาทของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3   0 โลหะปราสาทแห่งแรกของโลก โลหะปราสาทแห่งแรกสร้างโดยพลังศรัทธาแห่งมหาอุบาสิกาชื่อว่า นางวิสาขา เป็นบุตรีของธนัญชัยเศรษฐีแห่งกรุงสาวัตถี นางได้ทุนทรัพย์มาสร้างจากการประมูลเครื่องมหาลดาประสาธน์ จึงสร้างปราสาทที่ยอดเป็นทองคำ ซึ่งมี 2 ชั้น และมีห้องทั้งหมด 1000 ห้อง เรียกว่า “มิคารมาตุปราสาท”   โลหะปราสาทแห่งที่สองของโลก พุทธสถานแห่งนี้เกิดขึ้นจากพระราชศรัทธาแห่งพระเจ้าทุฏฐคามณีอภัย โดยสถานที่ตั้งของโลหะปราสาท เป็นจุดที่พระเจ้าเทวานัมปิยติสสะได้ถวายดอกไม้แด่พระมหินทเถระ เมื่อดอกไม้ตกลงสู่พื้นแล้วบังเกิดแผ่นดินไหว พระราชาถามพระมหินทเถระถึงสาเหตุของแผ่นดินไหว พระมหินทเถระพยากรณ์ว่า ณ ที่แห่งนี้จะกลายเป็นที่ตั้งของโรงพระอุโบสถ     เมื่อผ่านมาจนถึงสมัยของพระเจ้าทุฏฐคามณีอภัยทรงปราบพระราชาของเหล่าทมิฬที่เข้ามายึดครองเมืองหลวงได้สำเร็จ จึงได้สร้าง โลหะปราสาท ในจุดที่พระเจ้าเทวานัมปิยติสสะถวายดอกไม้พระมหินทเถระ การสร้างโลหะปราสาทแห่งที่สองนี้ ถอดแบบมาจากวิมานของเทพธิดามีนามว่า “พรณี” บนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา ที่เรียกว่าโลหะปราสาท […]

อาลัย ปรมาจารย์ด้านจารึกศึกษา ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร ปราชญ์แห่งแผ่นดิน

อาลัย ปรมามาจารย์ด้านจารึกศึกษา ศ.ดร. ประเสริฐ ณ นคร  ปราชญ์แห่งแผ่นดิน เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562  ศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ณ นคร อดีตนายกราชบัณฑิตยสถาน และนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา ณ บ้านพักภายในซอยท่านผู้หญิงพหล ย่านงามวงศ์วาน โดยสิริอายุรวม 100 ปี เป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของวงการการศึกษาด้านภาษาศาสตร์ จารึกศึกษา  และโบราณคดีไทย กับการจากไปอย่างสงบของท่าน ผู้รวบรู้ในสหวิทยา คือศึกษาประวัติศาสตร์ไทยด้วยความหลงใหลในการอ่านจารึก และนำความรู้ด้านคณิตศาสตร์ สถิต และตัวเลขนำมาประยุกต์ใช้ด้วย     ท่านสร้างผลงานที่มีคุณค่าและมีคุณภาพสูงต่อวงการวิชาการ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความสามารถของท่าน สมกับได้รับการยกย่องเป็นปรมาจารย์ด้านจารึกศึกษา ด้วยความสนใจในการอ่านจารึกของท่าน ทำให้การศึกษาประวัติศาสตร์ไทยสมัยสุโขทัยได้รับการตีความใหม่ นับว่าเป็นความเบินบานทางวิชาการ ความเห็นของท่านกลายเป็นสิ่งจุดประกายให้เกิดการถกเถียงทางด้านวิชาการสุโขทัยศึกษา และเป็นแบบอย่างให้นักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีรุ่นหลังยึดปฏิบัติตามคือการอ้างอิงหลักฐานจากจารึก และเอกสารประวัติศาสตร์ต่าง ๆ จากจุดเริ่มต้นนี้ทำให้ท่านเป็นที่ยอมรับ ได้รับเชิญเป็นสมาชิกสมาคมซิกมาซายในฐานะนักวิจัยดีเด่น ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ด้านประวัติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำต่าง ๆ เป็นหนึ่งในคณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทย ราชบัณฑิตสาขาประวัติศาสตร์ และอื่นอีกมากมาย กรม   […]

พระไตรปิฎก 2100 ปี จากศรีลังกา ประดิษฐานให้พี่น้องชาวไทยกราบไหว้ที่เดอะมอลล์โคราช  

พระไตรปิฎก 2100 ปี จากศรีลังกา ประดิษฐานให้พี่น้องชาวไทยกราบไหว้ที่เดอะมอลล์โคราช เอ็มซีซี ฮอลล์ ห้างเดอะมอลล์โคราช จัดงาน “วิสาขบูชา พุทธบารมี” เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 พ.ค. ถึงวันที่ 2 มิ.ย. 2562 ถือว่าเป็นงานพระพุทธศาสนาที่ใช้ระยะเวลาจัดงานนานที่สุดในโลก ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 9 พระองค์ จาก 4 ประเทศ มีพิธีกวนข้าวมธุปายาสเพื่อระลึกถึงอาหารมื้อก่อนการตรัสรู้ ไฮไลท์สำคัญของงานคือ พระไตรปิฎก 2100 ปี จากประเทศศรีลังกา     เป็นบุญของชาวโคราชและคนไทยทั้งประเทศ ที่พระไตรปิฎกใบลานอายุเก่าแก่พอกับอายุพระศาสนา ได้อัญเชิญมาประดิษฐานให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้ยังเดอะมอลล์โคราช เลขาฯสมเด็จพระสังฆราชแห่งศรีลังกา เป็นตัวแทนคณะสงฆ์อัญเชิญพระไตรปิฎกใบลานมาประดิษฐานในงานวิสาขบูชา พุทธบารมี ประจำปี 2562 ที่ เอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น 3 ห้างเดอะมอลล์ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยได้ชมและสักการะ     งานวิสาขบูชา พุทธบารมีเกิดขึ้นจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอีกด้วย […]

ไม่เห็นยากเลย ตัดสินใจทิ้งของในบ้าน เคลียร์บ้านได้ ง่ายนิดเดียวเอง

ไม่เห็นยากเลย ตัดสินใจทิ้งของในบ้าน เคลียร์บ้านได้ ง่ายนิดเดียวเอง ดังคำสุภาษิตที่ว่า ต้องสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิต เชื่อว่าหลายท่านคงเห็นภาพ ว่าเราต้องสละสิ่งที่ไม่จำเป็นเพื่อรักษาสิ่งที่จำเป็น หรือสละสิ่งที่มีประโยชน์น้อย เพื่อประโยชน์ส่วนมาก แต่ทว่าพอนำมาใช้กับการจัดบ้าน บอกตรง ๆ เลยว่า อันนี้ก็สำคัญ ๆ ตายแล้ว ไม่กล้า ตัดสินใจทิ้งของในบ้าน แต่บทความนี้จะทำให้คุณกล้าเคลียร์บ้านได้ ง่ายนิดเดียวเอง และคุณจะว้าวว่า ไม่เห็นยากเลย การกำจัดข้าวของเครื่องใช้ในบ้านที่ไม่ได้ใช้บ่อยครั้ง ไม่มีประโยชน์ ทั้งยังกลายเป็นสมบัติพระศุลีที่ถูกเก็บกักไว้ไม่ต่างจากของในพิพิธภัณฑ์ คือไม่ได้เอาออกมาใช้เลย หรือบ้าช้อปปิ้ง ซื้อซ้ำ ๆ มาเพราะลืมว่าอันนี้เรามีแล้ว และก็เก็บเข้ากรุเพราะเชื่อมั่นว่าในอนาคตต้องได้ใช้แน่นอน แต่นับว่าพื้นที่ในบ้านก็จะเต็มไปด้วยข้าวของเหล่านี้มากขึ้น เมื่อสมบัติแบบนี้เพิ่มทวีมากขึ้น จะเก็บการสะสมของฝุ่น ส่งผลเสียต่อระบบหายใจของสมาชิกในครอบครัว คนญี่ปุ่นมีสุภาษิตว่า “งูที่ไม่ลอกคราบ จะต้องตาย” ทำไมถึงกล่าวแบบนี้ เพราะโดยธรรมชาติของงู จะลอกคราบเองโดยธรรมชาติ หากไม่ลอกคราบตัวมันจะไม่เติบโตเพราะคราบเดิมจะกำจัดเนื้อหาของร่างกาย คนญี่ปุ่นก็จะอุปมากับบ้านที่ไม่กล้าตัดสินใจทิ้งข้าวของเหมือนงูที่ไม่ลอกคราบ แล้วบ้านนั้นก็จะย่ำแย่ เพราะไม่มีพื้นที่สำหรับใช้สอย แต่หากบ้านไหน กล้าที่จะกำจัดล่ะก็ เหมือนงูที่ลอกคราบเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่นั่นเอง เรามาเริ่มเรียนรู้ 3 วิธีการกำจัดสมบัติบ้าออกจากบ้านกันดีกว่า ที่รับรองว่าเอาเราอยู่หมัด   ทิ้งไปให้หมดเลย เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าความสุขส่วนตน […]

สมเด็จพระสังฆราช แสดงธรรมเรื่อง ทศพิธราชธรรมจริยาทิกถา ถวายในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สมเด็จพระสังฆราช แสดงธรรมเรื่อง ทศพิธราชธรรมจริยาทิกถา ถวายในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มีพิธีสงฆ์ที่สำคัญอีกพิธีหนึ่งคือ การแสดงธรรมเทศนาของสมเด็จพระสังฆราช ถวายในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เรื่อง ทศพิธราชธรรมจริยาทิกถา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลสังฆปรินายก แสดงธรรมเทศนาเรื่องทศพิธราชธรรมจริยาทิกถา ถวายพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีความว่า ขอถวายพระพร เจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล พระชนมสุขทุกประการ จงมีแต่สมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า ในพระองค์ สมเด็จพระปรเมนทรฯ มหาราชาธิราชเจ้าผู้ทรงคุณอันประเสริฐ บัดนี้จะรับพระราชทานถวายวิสัชชนาทศพิธราชธรรมจริยาทิกถา ฉลองพระเดชพระคุณ ประดับพระปัญญาบารมี ถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชชนาไป มิต้องตามโวหารและอรรถาธิบายในพระธรรมเทศนา ณ บทใดบทหนึ่งก็ดี ขอเดชะพระเมตตาคุณ พระกรุณาคุณ พระขันติคุณ ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อาตมาผู้มีสติปัญญาน้อย ขอถวายพระพร นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ทานํ […]

พระพุทธรูปประจำพระชนมวาร พระราชศรัทธาแห่งพระมหากษัตริย์

พระพุทธรูปประจำพระชนมวาร พระราชศรัทธาแห่งพระมหากษัตริย์ พระพุทธรูปประจำพระชนมวาร เป็นพระราชศรัทธาส่วนพระองค์ของพระมหากษัตริย์และเชื้อพระวงศ์ที่ทรงจัดสร้างพระพุทธรูปส่วนพระองค์ขึ้นมา เนื่องในโอกาสมงคล เช่น พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ฉลองพระชนมพรรษา ฉลองวันพระราชสมภพ หรือเพื่อสร้างถวายแด่พระราชบุพการี พระพุทธรูปที่ทรงสร้างด้วยพระราชศรัทธาเหล่านี้มักเป็นพระพุทธรูปประจำวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ สมเด็จพระราชินี วันสมภพของเชื้อพระวงศ์ และสมเด็จพระสังฆราช   พระพุทธรูปประจำพระชนมวารพระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ทรงมีพระราชประสงค์สร้างพระพุทธรูปประจำวันพระราชสมภพของสมเด็จพระอัยยิกา คือ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 และพระราชบิดา คือ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 เป็นพระปางอุ้มบาตร พระประจำวันพุธ 2 องค์ และต่อมาพระองค์ทรงสร้างพระพุทธรูปประจำวันพระราชสมภพของพระองค์เอง คือ พระปางห้ามญาติ พระประจำวันจันทร์     จากรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 เป็นต้นมา พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีจะทรงสร้างพระพุทธรูปประจำพระชนมวาร อาทิเช่น พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงสร้างพระปางสมาธิ พระประจำวันพฤหัสบดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงสร้างพระปางห้ามแก่นจันทร์ พระประจำวันจันทร์ […]

ถวายอดิเรก บทถวายพระพร ธรรมเนียมสงฆ์ในพระราชพิธี กับความเป็นมาที่น่าสนใจ

ถวายอดิเรก บทถวายพระพร ธรรมเนียมสงฆ์ในพระราชพิธี กับความเป็นมาที่น่าสนใจ การ ถวายอดิเรก เป็นธรรมเนียมสงฆ์ในพระราชพิธี ที่ประธานคณะสงฆ์จะถวายอดิเรก หรือถวายพระพร แด่พระราชาและพระราชินี ธรรมเนียมสงฆ์นี้จะมีปรากฏในพระราชพิธีที่มีพิธีสงฆ์เข้ามาเกี่ยวข้องเท่านั้น   เป็นธรรมเนียมสงฆ์ที่เริ่มมีมาในสมัยรัชกาลที่ 4 เป็นธรรมเนียมสงฆ์ในพระราชพิธีที่ไม่มีที่มาอย่างแน่ชัด แต่มีผู้รวบรวมไว้ในหนังสือคู่มือชาวพุทธ ฉบับพูดจาภาษาวัดว่า ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 มีพระภิกษุชาวเมืองพัทลุงรูปหนึ่งชื่อ “พระสอน พุทธฺสโร” ซึ่งเดินทางมาจำพรรษาที่กรุงเทพฯ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 พระสอนได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ชั้นราชาคณะว่า “พระอุดมปิฏก” เมื่อสิ้นรัชสมัยแล้ว ได้กลับไปจำพรรษาที่จังหวัดพัทลุงซึ่งเป็นภูิมิลำเนาเดิม พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เคยทรงผนวชและทรงรู้จักคุ้นเคยกับพระอุมปิฎกเป็นอย่างดี เมื่อถึงวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระองค์ทรงมีพระกระแสรับสั่งให้ตามหาและนิมนต์พระอุดมปิฎกมาเจริญพระพุทธมนต์ในพระราชพิธีร่วมกับพระเถระรูปอื่น ๆ     ด้วยพระอุดมปิฎกนั่งอาสนะลำดับสุดท้ายของคณะสงฆ์ ครั้นถึงเวลารัชกาลที่ 4 ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม โดยลำดับจนถึงพระอุดมปิฎก พระองค์ทรงรับสั่งว่า “ท่านเดินทางมาแต่ไกล นานปีจึงจะได้พบกัน ขอจงให้พรโยมให้ชื่นใจทีเถิด” พระอุดมปิฎกถวายพระพรด้วยปฎิภาณโวหารเป็นภาษาบาลีว่า   อติเรกวสฺสสตํ ชีว อติเรกวสฺสสตํ ชีว อติเรกวสฺสสตํ ชีว ทีฆายุโก […]

หญิงที่คิดมุ่งร้ายต่อพระพุทธเจ้าไม่ได้มีเพียงแต่นาง จิญจมาณวิกา เท่านั้น

หญิงที่คิดมุ่งร้ายต่อพระพุทธเจ้าไม่ได้มีเพียงแต่นาง จิญจมาณวิกา เท่านั้น จิญจมาณวิกา ชื่อนี้เป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีสำหรับผู้ที่สวดพระคาถาพาหุง หรือชัยมงคลคาถา พระพุทธมนต์สรรเสริญชัยชนะของพระพุทธเจ้า หลายคนอาจทราบดีว่านางจิญจมาณวิกา เป็นผู้หญิงที่คิดมุ่งร้ายต่อพระพุทธเจ้า แต่ตามจริงแล้วไม่ได้มีเพียงคนเดียวที่คิดมุ่งร้ายต่อพระองค์   นางอมิตตดา อดีตชาติของนางจิญจมาณวิกา เรื่องราวของนางจิญจมาณวิกา ปรากฎในอรรถกถา แต่ไม่ปรากฏในพระไตรปิฎก และชาวพุทธก็รับรู้เรื่องของนางในฐานะหญิงร้ายที่คิดมุ่งจะทำลายพระพุทธเจ้าจากพระคาถาพาหุง ในอรรถกถาธรรมบทกล่าวถึงนางไว้ว่า นางจิญจมาณวิกาเป็นผู้นับถือเดียรถีย์ นักบวชในลัทธินี้ได้วานให้นางให้ร้ายว่านางท้องกับพระพุทธเจ้า นางใช้มารยาทแกล้งเข้าไปในพระเชตวันอยู่เสมอ หลังจากฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าเสร็จก็ทำเป็นเข้าไปใกล้บริเวณที่ประทับของพระพุทธเจ้าแล้วแอบซุ่มอยู่ บางคนไม่มีแล้วจึงแอบออกไปทางอื่น บางทีก็ทำเป็นเข้าไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า แต่แท้จริงแล้วแอบไปเข้าวัดของพวกเดียรถีย์ที่อยู่ใกล้เคียง ผ่านไป 9 เดือน จึงผูกไม้กลมที่ท้องแล้วเอาผ้าห่มทับข้างบนอีกที เพื่อให้ดูเหมือนท้องนั้นนูนออกมาเหมือนหญิงท้อง แล้วเข้าไปกลางฝูงชนที่มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า แล้วกล่าวร้ายว่าเด็กในท้องเป็นบุตรที่เกิดจากพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าตรัสว่า “เรื่องจริงมีเพียงเรากับเธอเท่านั้นที่รู้” เทวดาทนเห็นการกระทำของนางไม่ได้ จึงจำแลงเป็นหนูแล้วกัดสายที่รัดท้องนาง เพื่อเปิดโปงความจริง เมื่อความจริงปรากฏว่านางไม่ได้ตั้งท้องจริง ฝูงชนเข้าขับไล่นาง นางวิ่งหนีไปยังไม่ทันจะพ้นประตูพระเชตวันก็ถูกธรณีสูบจากไปยังอเวจีมหานรกทันที     ในอดีตชาติของนางจิญจมาณวิกาคือนางอมิตตดา ภรรยาสาวของเฒ่าชูชกจากเวสสันดรชาดก ในอดีตชาตินั้นนางเป็นผู้ที่ให้ชูชกต้องมาทูลขอพระกัณหา-ชาลีไปจากพระเวสสันดร คงเป็นวิบากที่นางมีต่อพระพุทธเจ้า จึงค่อยขัดขวางและสร้างปัญหาให้กับพระพุทธเจ้ามาจนถึงสมัยพุทธกาล ส่วนเฒ่าชูชกก็มาเกิดเป็นพระเทวทัต ซึ่งเป็นอริกับพระพุทธเจ้ามาหลายภพชาติเช่นกัน   นางสุนทรีปริพาชิกา หญิงมุ่งร้ายต่อพระพุทธเจ้าอีกนางที่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จัก นางสุนทรีปริพาชิกา เป็นนักบวชหญิงเดียรถีย์ที่มีมิจฉาทิฏฐิ คือไม่เลื่อมใสในพระรัตนตรัย […]

มหาเถรสมาคม กำหนดบทสวด ถวายพระพรชัย รัชกาลที่ 10 พร้อมกันทั้งประเทศ

มหาเถรสมาคม กำหนดบทสวด ถวายพระพรชัย รัชกาลที่ 10 พร้อมกันทั้งประเทศ เว็บไซค์ มหาเถรสมาคม ได้ประกาศมติมหาเถรสมาคม เรื่องกำหนดพระปริตรสำหรับเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษกว่า ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า เนื่องในโอกาศมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 ในการพระราชพิธีดังกล่าวจะมีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การนี้ สำนักพระราชวัง และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงได้นมัสการสมเด็จพระวันรัต และพระพรหมมุนี เพื่อโปรดพิจารณาบทพระปริตรที่จะใช้เจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทั้งในส่วนกลางและในส่วนภูมิภาค ทั้งนี้ เพื่อในวัดทุกวัดในประเทศ และต่างประเทศใช้เป็นบทเจริญพระพุทธมนต์ ในการพระราชพิธีดังกล่าว บัดนี้ สมเด็จพระวันรัต และพระพรหมมุนี ได้พิจารณาบทพระปริตรที่จะใช้เจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้มีบัญชาให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำบทพระปริตรเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้ 1. บทชุมนุมเทวดา 2. บทนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้า (นะโม ตัสสะ) 3. […]

นันโทปนันทนาคราช นาคมิจฉาทิฏฐิ ผู้อำพรางแดนสวรรค์

นันโทปนันทนาคราช นาคมิจฉาทิฏฐิ ผู้อำพรางแดนสวรรค์ นันโทปนันทนาคราช เป็นชื่อของพญานาคที่คนไทยรู้จักพอ ๆ กับมุจลินทนาคราช ในฐานะนาคมิจฉาทิฏฐิ คือนาคที่ไม่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้า และคำสอนของพระองค์ หลายคนอาจคุ้นชื่อของพญานาคตนนี้จากพระคาถาพาหุง ตรงท่องที่ว่า ” นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต อิทธูปะเทสะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุเม ชะยะมังคะลา “ แปลว่า ” พระจอมมุนีได้ทรงโปรดให้พระมหาโมคคัลลานเถระ นิรมิตกายเป็นนาคราช ไปทรมานพญานาคราชชื่อนันโทปนันทะ ผู้มีความหลงผิด มีฤทธิ์มาก ด้วยวิธีใช้ฤทธิ์ที่เหนือกว่าแก่พระเถระ ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ข้าพเจ้า ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้น ” พระคาถาในท่องที่ยกมานี้ปรากฎในอรรถกถา มหาโมคคัลลานเถรคาถา โดยมีความอยู่ว่า ครั้งพระพุทธเจ้าตรวจดูหมื่นโลกธาตุในเวลาใกล้รุ่งนั้น ปรากฎภาพของนันโทปนันทนาคราชขึ้นในทิพยญาณ พระองค์ตรวจอุปนิสัยของพญานาคตนนี้แล้วพบว่าเป็นนาคที่มีมิจฉาทิฏฐิ ไม่เลื่อมใสในพระรัตนตรัย พระองค์ทรงเห็นว่ามีพระพุทธบุตรเพียงหนึ่งเดียวที่สามารถช่วยปราบพยศให้พญานาคตนนี้ละจากมิจฉาทิฏฐิได้คือ พระมหาโมคคัลลานะ พระพุทธเจ้าทรงให้พระอานนท์เรียกพระภิกษุ 500 รูปให้เดินทางร่วมกับพระองค์ไปยังสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ซึ่งในคณะพระภิกษุมีพระมหาโมคคัลลานะรวมอยู่ด้วย ขณะที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้ง 500 กำลังเหาะไปยังแดนสวรรค์ ได้เหาะข้ามเหล่านาคที่กำลังเพลิดเพลินอยู่กับสุรา โดยมีนันโทปนันทนาคราขเป็นประธาน […]

ความไม่สมบูรณ์แบบ อาจเป็นข้อดีสำหรับคุณ บทความดี ๆ ที่จะบอกคุณว่า คุณนั่นแหละสมบูรณ์แบบมาก

ความไม่ สมบูรณ์แบบ อาจเป็นข้อดีสำหรับคุณ บทความดี ๆ ที่จะบอกคุณว่า คุณนั่นแหละสมบูรณ์แบบมาก การไม่ระวังตัวเต็มที่หรือแสดง ความไม่ สมบูรณ์แบบ ของตัวเองให้คนอื่นเห็น คือสิ่งที่ทำให้พวกเขารู้สึกผ่อนคลาย มันทำให้พวกเขารู้สึกสบายใจกับข้อเท็จจริงที่ว่า คุณก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งซึ่งไม่มีอะไรแตกต่างจากพวกเขา มันก็เหมือนกับการที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษารู้สึกผ่อนคลายสบายใจกับครูสอนแทน ที่สบถให้ได้ยินเป็นครั้งคราวมากกว่านั่นแหละ การยอมแสดงจุดที่เป็นปัญหาของคุณให้คนอื่นเห็นจะทำให้พวกเขารู้สึกผ่อนคลาย ถ้าคุณไม่อึดอัดใจกับข้อบกพร่องของตัวเอง คนอื่นก็จะไม่อึดอัดใจเหมือนกัน นี่เป็นเรื่องที่อธิบายด้วยสถานการณ์ตรงข้ามได้ไม่ยาก ถ้าคุณอึดอัดใจกับข้อบกพร่องของตัวเอง คนอื่นก็จะอึดอัดใจด้วยเช่นกัน ถ้าคุณเป็นคนอ้วนและไม่อยากให้ใครพูดถึงเรื่องน้ำหนักตัวและอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหาร หรือการควบคุมอาหารเลย ลองคิดดูว่ามันจะทำให้คนอื่นอึดอัดใจสักแค่ไหน พวกเขาจะมองออกว่ามันคือประเด็นปัญหาที่คุณมองว่าเป็นเรื่องใหญ่ และต้องพยายามเลี่ยงการพูดถึงเรื่องพวกนั้นเวลาอยู่ใกล้คุณ หรือพยายามเลี่ยงคุณไปเลย การปล่อยวาง อาจเป็นทางออกอีกทางที่ดีที่สุด แต่ถ้าคุณสบายใจกับการเป็นคนที่น้ำหนักเกินเล็กน้อย และอาจจะเอามาล้อเลียนตัวเองได้ด้วยซ้ำ คนอื่นก็จะพลอยสบายใจไปด้วย พวกเขาจะมองออกว่าไม่จำเป็นต้องระวังแตกหักเวลาอยู่ใกล้คุณ การต้องคอยระวังทุกคำพูดเป็นความรู้สึกที่บีบคั้นจิตใจ และเลวร้ายมาก และไม่มีใครชอบ คนเราเกลียดความสมบูรณ์แบบอย่างยิ่ง มันทำให้พวกเขารู้สึกหวาดหวั่น และที่แย่ที่สุดคือมันเผยถึงความไม่มั่นคงทางใจ ซึ่งเราต่างรู้สึกกันทุกคน มันทำให้พวกเขาระวังตัวและรู้จักตัวเองมากขึ้น เมื่อเห็นบางสิ่งบางอย่างที่รู้สึกว่าอยากทำให้สำเร็จ แต่ก็ทำไม่ได้ มันเป็นความรู้สึกที่น่าหดหู่ใจ นั่นคือเหตุผลที่บางครั้งพวกคนดังก็ถูกกระตุ้นให้แสดงความอ่อนแอ และข้อบกพร่องออกมาบ้าง มันช่วยให้เราพบสิ่งที่เหมือนกับพวกเขา และทำให้พวกเขาดูเป็นคนธรรมดามากขึ้น และดูเป็นคนที่น่าคบหามากขึ้นในที่สุด มนุษย์มีข้อด้อยและข้อดีเสมอ บางคนดูเป็นคนที่สมบูรณ์แบบ หน้าตาดี ผิวพรรณดี มีหุ่นรูปร่างที่ดี มีออร่า […]

พระนาคปรก พระประจำวันเสาร์ ที่หลายคนอาจไม่รู้ว่านาคปรกจริง ๆ แล้วเป็นอย่างไร

พระนาคปรก พระประจำวันเสาร์ ที่หลายคนอาจไม่รู้ว่านาคปรกจริง ๆ แล้วเป็นอย่างไร พระนาคปรก คือพระพุทธรูปประจำวันเสาร์ ทุกคนทราบว่าเป็นพระที่คนที่เกิดวันเสาร์ต้องบูชา แต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่า ทำไมคนวันเสาร์ต้องบูชาพระปางนี้   พระพุทธรูปประจำวันเสาร์ ทำไมต้องเป็นพระนาคปรก ครั้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ได้ทรงโปรดฯให้สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ทรงคิดค้นคัดเลือกพุทธอิริยาบถปางต่าง ๆ ตามพุทธประวัติมาสร้างเพิ่มเติมขึ้น และรวมกับพระพุทธรูปปางเดิมที่มีมาก่อนหน้านี้จึงรวมทั้งสิ้น 40 ปาง โดยพื้นเพตามความเชื่อทางโหราศาสตร์ วันเสาร์ เป็นวันแข็ง แล้วดาวเสาร์เป็นดาวบาปเคราะห์ใหญ่ส่งผลให้คนเกิดวันนี้มักอาภัพ ต้องเหน็ดเหนื่อย และมักมีเรื่องทุกข์ใจ ผิดหวังบ่อยครั้ง รวมทั้งมักพบปัญหาอุปสรรคอยู่เสมอ ดังนั้น พระนาคปรกจึงเป็นพระประจำวันนี้ เปรียบเสมือนให้พญานาคราชได้แผ่พังพานปกป้องคุ้มครองเจ้าชะตาให้พ้นทุกข์และภัยพิบัติต่าง ๆ อีกทั้งดาวเสาร์ยังใช้เลข 7 เป็นสัญลักษณ์ซึ่งตรงกับเศียรพญานาคราชที่มี 7 เศียรและยังวงขนดเป็น 7 รอบอีกด้วย   พระพุทธเจ้ากับมุจลินทนาคราช พระปางนาคปรก มีที่มาจากเหตุการณ์ในมุจลินทสูตร ครั้งเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้ และประทับบำเพ็ญสมาบัติเสวยวิมุตติสุข ณ อาณาบริเวณที่ไม่ไกลจากต้นพระศรีมหาโพธิ์แห่งละ 7 วันนั้น ในสัปดาห์ที่ 3 […]

ข้อด้อยที่กลายเป็นข้อดี เปลี่ยนมุมมองข้อเสียที่ใคร ๆ มองข้ามเป็นจุดเด่นที่ทำให้เรามั่นใจกันเถอะ

ข้อด้อยที่กลายเป็นข้อดี เปลี่ยนมุมมองข้อเสียที่ใคร ๆ มองข้าม เป็นจุดเด่นที่ทำให้เรามั่นใจ กันเถอะ มนุษย์ประกอบด้วยข้อด้อยและข้อดี บางคนดูเป็นคนที่สมบูรณ์แบบ บางคนเป็นคนไม่สมบูรณ์แบบ นั้นเราจะทำอย่างไรให้ เป็นจุดเด่นที่ทำให้เรามั่นใจ เด่นที่ทำให้เรามั่นใจ บางคนติดการเลือกสวมใส่เสื้อผ้าที่ดูดีก่อนออกจากบ้าน ถึงแม้ว่าวันนั้นจะไม่ได้ไปเที่ยวหรือไปทำงานก็ตาม เป็นแค่การเดินไปซื้อของใช้ที่ร้านสะดวกซื้อหน้าปากซอยซึ่งไม่ได้ไกลจากบ้านนัก เดินแค่ 2-3 นาทีก็ถึง หรือเพลงโปรดในหูฟังยังไม่ทันจบเลยก็เดินถึงหน้าประตูร้านแล้ว แต่กลับติดเป็นนิสัย หรือบางคนรักสุขภาพจึงติดกินข้าวกล้อง เพราะเป็นข้าวไม่ขัดสีแต่มีคุณค่าทางอาหาร เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ ถึงจะไม่อร่อยหรือมีรสสัมผัสเหมือนข้าวสวยเม็ดขาว ๆ นุ่ม ๆ เมื่อกินเป็นประจำ การตัดสินว่าอร่อยหรือไม่อร่อยก็จะไม่มีอีกต่อไป เพราะกลายเป็นความเคยชิน และยอมรับได้ คล้ายกับคนที่เครียดกับงานมาก ๆ เมื่อเครียดบ่อย ๆ เข้า ก็กลายเป็นการเสพติดความเครียดไปโดยปริยาย อดคิดมากไม่ได้ อดที่จะเครียดไม่ได้ มนุษย์มีข้อด้อยและข้อดีเสมอ บางคนดูเป็นคนที่สมบูรณ์แบบ หน้าตาดี ผิวพรรณดี มีหุ่นรูปร่างที่ดี มีออร่า แต่สำหรับเพื่อนสนิทหรือคนใกล้ตัว มักได้ยินคนเหล่านี้พูดเสมอว่า ตนเองยังมีข้อด้อยนะ ถึงคนอื่นจะมองว่าเขาหรือเธอเป็นคนที่สมบูรณ์แบบก็ตาม เช่น การแต่งตัวที่เชย บุคลิกภาพ ทัศนคติ ฯลฯ ชายที่ดูดีคนหนึ่ง […]

โลกใบนี้คือโรงละครชีวิต ภัทราวดี มีชูธน

โลกใบนี้คือโรงละครชีวิต ภัทราวดี มีชูธน หากโลกใบนี้คือละครชีวิตของตัวเอกที่ชื่อ ภัทราวดี มีชูธน คงอัดแน่นไปด้วยเรื่องราวอันหลากหลาย มีทั้งฉากแห่งความสุขสมหวังกับช่วงตอนที่พลาดพลั้งเจ็บปวด ผู้ชมจะได้เห็นภาพฝันที่เป็นจริงของลูกสาวคนเล็กของครอบครัวนักธุรกิจใหญ่ ที่เติบโตขึ้นมาเป็นผู้หญิงเปรี้ยวเข็ดฟันซึ่งมากด้วยความสามารถในการแสดง ก่อนที่จะพัฒนามาทํางานเบื้องหลังละคร ภาพยนตร์ และศิลปะการแสดงอีกหลายแขนงโดยมีหลากหลายรางวัลการันตี คุณภาพ เพราะโลกนี้มิใช่ละคร… เรื่องราวของผู้หญิงคนนี้จึงยังไปไม่ถึงบทอวสาน หากยังคงดําเนินต่อมาจนเธอได้ค้นพบกับสิ่งที่พลิกชีวิตไปสู่บทใหม่…นั่นคือ“ธรรมะ”ที่ผ่านเข้ามาในชีวิต   ทราบว่าครูเล็กศึกษาเรื่องธรรมะมานานแล้ว เริ่มสนใจเรื่องนี้ได้อย่างไรครับ ดิฉันเริ่มปฏิบัติธรรมในช่วงหลังจากที่คุณแม่ (คุณหญิงสุภัทรา สิงหลกะ) เสียชีวิตไม่นาน สิ่งที่ได้เรียนรู้ในช่วงแรกคือ การกําหนดลมหายใจเข้าและหายใจออก ซึ่งตอนแรกเราก็สงสัยว่าแล้วจะทําให้ฉลาดขึ้นได้อย่างไร แต่เราก็ทําตามไป จนกระทั่งวันหนึ่งลืมตาขึ้นมาแล้วลุกเดินก็เกิดความรู้สึกบางอย่างขึ้น คือเราไม่ได้ฉลาดขึ้นหรอก แต่รู้สึกว่าตาโตขึ้น เห็นโลกแจ่มใสขึ้น จนเกิดเป็นคําถามว่า “นี่หรือเปล่าที่เรียก ว่าตื่นและเบิกบาน” แล้วเมื่อมองโลกแจ่มใส ก็พลอยทําให้เราได้เห็นวิถีชีวิตของผึ้ง มองเห็นว่าผึ้งไปดมดอกไม้จากดอกนี้ไปดอกนั้น จากที่แต่ก่อนไม่เคยมองเลย คือรายละเอียดของการมองไม่มี จะมองกว้างๆ หยาบๆ ว่า นี่สวย นี่ดี นี่ได้ นี่ไม่ได้ แต่ว่าในส่วนรายละเอียดไม่มีเลย แต่คราวนั้นกลับพบว่า การที่ผึ้งบินไปบินมานี่เขาได้สอนอะไรบางอย่างกับเราด้วย ดอกไม้ดอกไหนที่มีผึ้งตัวอื่นตอมอยู่เยอะๆ เขาก็ไม่ไป เขาจะไปดอกที่ว่างๆ แทน เราได้เห็นความเอื้ออาทรไม่แย่งชิงกันของเขา […]

น้องปิ่น แม่ค้าก๋วยเตี๋ยวน้อยที่ต้องจากบ้านเกิดมาสู้ชีวิตในเมืองหลวง

น้องปิ่น แม่ค้าก๋วยเตี๋ยวน้อยที่ต้องจากบ้านเกิดมา สู้ชีวิตในเมืองหลวง น้องปิ่น เด็กหญิงจากขอนแก่นที่เข้ามา สู้ชีวิตในเมืองหลวง ทำงานขายก๋วยเตี๋ยวและข้าวราดแกงไปพร้อมกับการเรียนหนังสือ อะไรเป็นสิ่งที่ทำให้เด็กหญิงต้องออกจากบ้านเกิดมาอยู่กรุงเทพฯเป็นเวลา 4 ปี เรื่องของน้องปิ่นที่ต้องเข้ามาสู้ชีวิตในมหานครแห่งนี้มาจากบทความของคุณเก็บตะวันที่ได้สนทนากับน้อง ซีเคร็ตเห็นว่าเป็นเรื่องที่น่าประทับ และมีข้อคิด เชื่อว่าเรื่องดี ๆ ที่กินใจเรื่องนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับชาวซีเคร็ตได้ไม่มากก็น้อย ท่ามกลางแสงสีของเมืองหลวงในย่านพระโขนง ร้านก๋วยเตี๋ยวรถเข็น ที่มีโต๊ะนั่งไม่กี่โต๊ะสำหรับให้คนที่สัญจรไปมาได้แวะกินเมื่อท้องหิว เด็กหญิงวัย 14 ปี ชื่อ “ฌัชณรี ทองศรี ” หรือชื่อเล่นว่า “ปิ่น”  น้องปิ่นต้องจากบ้านเกิดแดนอิสาน จังหวัดขอนแก่น มาอยู่กรุงเทพเพื่อเรียนหนังสือ ตอนนี้ก็กับคุณยายอมาเป็นปีที่ 4 แล้ว คุณยายพยายามสอนให้น้องปิ่นทำเป็นทุกอย่าง เพราะในวันข้างหน้าที่คุณยายไม่อยู่แล้ว น้องปิ่นจะได้ยืนบนลำแข้งของตนเอง โดยไม่ต้องพึ่งพาใคร เด็กหญิงตัวเล็ก ๆ ที่มีความขยันขันแข็ง ตื่นนอนตั้งแต่ 6 โมงเช้า เพื่อเป็นลูกมือช่วยคุณยายจ่ายของและเตรียมของขายก๋วยเตี๋ยว จนทันร้านเปิด 8 โมงเช้า แล้วขายไปจนถึง 2 ทุ่ม และช่วยคุณยายขายข้าวราดแกงต่อจนถึง 5 ทุ่ม ชีวิตของเด็กหญิงวนเวียนอยู่กับการช่วยที่บ้านขายก๋วยเตี๋ยวและข้าวราดแกง […]

keyboard_arrow_up