น้องไตเติ้ล ศิลปินน้อย วาดภาพได้โดยไม่ต้องร่างหรือมีแบบ

น้องไตเติ้ล ศิลปินน้อย วาดภาพได้โดยไม่ต้องร่างหรือมีแบบ สื่อข่าว newtv  และ chiangmainews รายงานข่าวว่าที่จังหวัดเชียงใหม่มี ศิลปินน้อย ที่มีความสามารถวาดลายไทยแนวอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ ได้โดยไม่ต้องมีแบบ หรือร่างภาพก่อน แต่กลับวาดภาพออกมาจากจินตนาการล้วน ๆ  นับว่าเป็นศิลปินน้อยแต่ไม่เล็กพริกขี้หนูจริง ๆ     ศิลปินน้อยคนนี้ชื่อว่า “น้องไตเติ้ล” หรือ ด.ช.ปรัชญ์ระพี ดวงแก้ว อายุ 10 ปี กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่โรงเรียนวชิราลัย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ น้องไตเติ้ลมีความอัจฉริยะในการวาดมาก สามารถวาดภาพลายไทยที่ยากให้เสร็จได้ภายใน 5 นาที และยังออกมาสวยงามอีกด้วย     น้องไตเติ้ลบอกว่า ชอบวาดภาพมาตั้งแต่เรียนอยู่ชั้นอนุบาล จุดเริ่มของการวาดภาพคือวาดตามพ่อก่อน จากนั้นจึงฝึกฝนและเรียนรู้ด้วยตนเองจนชำนาญ มาถึงตอนนี้สามารถวาดภาพได้อย่างคล่องแคล่ว ส่วนมากชอบวาดภาพลายไทยและตัวละครในรามเกียรติ์หรือวรรณคดีไทย ผลงานของน้องจะไม่เหมือนใครเพราะถ่ายทอดออกมาตามจินตนาการ จึงเป็นภาพวาดลายไทยในแบบฉบับของน้องไตเติ้ลเอง  น้องตั้งใจว่าโตขึ้นจะเป็นศิลปินและมีหอศิลป์แสดงผลงานศิลปะเป็นของตนเอง     ด้านผู้อำนวยการโรงเรียนวชิราลัย นายคนอง ตนเล็ก บอกว่า […]

พญานาคในทรรศนะของ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

พญานาคในทรรศนะของ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงมีพระราชปุจฉาถึง กรมหมื่นวชิรญาณวโรรส หรือ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ว่าด้วยเรื่อง จตุโลกบาล พระองค์ทรงสืบค้นเรื่องจตุโลกบาล เพื่อเป็นข้อมูลเขียนภาพที่วัดเบญจมบพิตร พระองค์ทรงตรวจข้อมูลจากหลายแหล่งแล้ว ทราบว่าในพระพุทธศาสนากล่าวถึงจตุโลกบาลไว้ใน อาฏานาฏิยสูตร และบางส่วนของคัมภีร์ในพระพุทธศาสนากล่าวไม่ตรงกัน รัชกาลที่ 5 ทรงขอความช่วยเหลือจากกรมหมื่นวชิรญาณวโรรส ให้พระองค์ทรงระบุรูปลักษณ์ ประวัติ สีผิว อาวุธ ของจตุโลกบาล     กรมหมื่นวชิรญาณวโรรสแห่งวัดบวรนิเวศวิหาร ทรงสนองงานรัชกาลที่ 5 ศึกษาและสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับจตุโลกบาลอย่างละเอียด ทั้งในศาสนาพราหมณ์ พระพุทธศาสนาเถรวาทและมหายาน แต่สิ่งที่น่าสนใจคือ พญานาคในทรรศนะของกรมหมื่นวชิรญาณวโรรส พระองค์ทรงวิสัชชนาถวายรัชกาลที่ 5 ว่า     “พวกนี้ (นาค) เข้าใจต้องกันทั้งฝ่ายพราหมณ์และฝ่ายผู้ถือพระพุทธศาสนาว่า เป็นชาติงูมีภพอยู่ภายใต้ เรียกบาดาล ฝ่ายพราหมณ์กล่าวตามหนังสือปทานุกรมว่าด้วยชื่อต่าง ๆ ในเรื่องฮินดู จัดเป็นพวก เทวดากลาย ๆ มีหน้าอย่างมนุษย์ มีหางอย่างงู […]

ภพภูมิหลังความตาย ที่สัตว์โลกทั้งหลายต้องเวียนว่ายตายเกิด

ภพภูมิหลังความตาย ที่สัตว์โลกทั้งหลายต้องเวียนว่ายตายเกิด เมื่อตายแล้วในชาตินี้ สัตว์โลกทั้งหลายย่อมไปสู่ภพภูมิใหม่ตามอำนาจของกรรมที่เคยทำไว้ ซึ่ง ภพภูมิหลังความตาย ที่สัตว์โลกทั้งหลายต้องเวียนว่ายตายเกิดกันนั้น ในทางพระพุทธศาสนาแสดงไว้ 31 ภพภูมิด้วยกัน ได้แก่ สัตว์นรก สัตว์เดรัจฉาน เปรต อสุรกาย และมนุษย์ อย่างละ 1 ภพภูมิ เทวดา 6 ภพภูมิ และพรหม 20 ภพภูมิ ทั้ง 31 ภพภูมินี้สามารถแบ่งออกเป็นสภาพความเป็นอยู่ได้เป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่ 1 ทุคติภูมิ หรืออบายภูมิ เป็นภพภูมิที่มีชีวิตอยู่โดยมีความทุกข์เป็นส่วนมาก มีความสุขน้อย ได้แก่ สัตว์นรก สัตว์เดรัจฉาน เปรต และอสุรกาย กลุ่มที่ 2 สุคติภูมิ  เป็นภพภูมิที่มีชีวิตอยู่โดยมีความสุขเป็นส่วนมาก ได้แก่ มนุสสภูมิ สวรรค์ และพรหมโลก หนทางไปของจิตหลังความตายนั้นมีด้วยกัน 5 สาย ได้แก่   ทางสายที่ […]

รัชกาลที่ 5 ทรงสงสัย ความหมายของพระนิพพาน

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงสงสัยความหมายของพระนิพพานจึงทรงมีพระราชปุจฉา (คำถาม) นี้ถึงพระราชาคณะหลายรูป พระภิกษุชั้นผู้ใหญ่หลายรูปถวายวิสัชชนา (ตอบ) พระองค์ถึงความหมายของพระนิพพานไว้น่าสนใจ จึงขอคัดวิสัชชนาของพระราชาคณะบางรูปที่วิสัชชนาได้อย่างลึกซึ้งและทำให้เข้าใจ ความหมายของพระนิพพาน มากขึ้น     สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ ครั้งยังดำรงพระยศเป็นกรมพระ นิพพานนั้น คือ ความดับไม่เหลือแห่งอวิชชาแลตัณหา ความไม่รู้และความทะยานอยาก จนขันธ์ทั้งห้าไม่มีไม่เป็นต่อไป ความที่อวิชชาแลตัณหาดับไม่เหลือ ด้วยอริยมรรคสมุจเฉทปหานนี้แลชื่อว่านิพพาน 1   หม่อมเจ้าพระสมเด็จพระพุฒาจารย์ ครั้งยังเป็นหม่อมเจ้าพระพุทธบาทปีลันทน์ แห่งวัดระฆังโฆษิตาราม วานยโต นิกฺขนฺติ นิพฺพานํ อถวา วานสงฺขาตาย ตณฺหาย นิกฺขนฺติ นิพฺพานํ นิพฺพาติ เอเตนาติ นิพฺพานํ แปลว่า ธรรมชาติออกจากธรรมร้อยไว้ซึ่งสัตว์ ชื่อว่านิพพานนัยหนึ่งว่า ธรรมชาติออกจากตัณหา อันกล่าวคือวานะชื่อนิพพาน อีกนัยหนึ่ง นิพพานํ แปลว่า ธรรมเป็นเครื่องดับแห่งเพลิง คือราคะ เป็นต้น 11   สมเด็จพระวันรัต (ทับ) […]

บันได 3 ขั้นสู่การ บรรลุนิพพาน ด้วยตัวเอง

บันได 3 ขั้นสู่การ บรรลุนิพพาน ด้วยตัวเอง นิพพานคือประโยชร์สูงสุดของพระพุทธศาสนา หลายคนก็เกิดแรงบันดาลใจขวนขวายปฏิบัติธรรมหวังจะ บรรลุนิพพาน ด้วยตัวเอง โดยคิดว่าไม่อยากรอชาติหน้าแล้ว อยากได้ประโยชน์จากนิพพานตอนนี้ ที่นี่ เดี๋ยวนี้ แต่ไม่รู้วิธีปฏิบัติเพื่อมุ่งสู่นิพพานโดยแท้จริงอย่างถูกวิธี ลองมาดูกันว่าหนทางบรรลุนิพพานด้วยตัวเอง ต้องทำอย่างไรบ้าง     ศีล ทำใจให้สะอาด เรารักษาศีลเพื่อลดความเห็นแก่ตัว และไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่น สำหรับฆราวาสอาจเริ่มตัวด้วยศีล 5 หรือศีล 8 เป็นเครื่องมือทำให้ชีวิตสงบเย็นและเรียบง่าย แต่ถึงแม้ศีลจะไม่สมบูรณ์ เราก็ไม่ควรเป็นทุกข์กับมัน สมมติเราบังเอิญทำมดตายตัวหนึ่งก็อย่ามัวเสียอกเสียใจจนไม่เป็นอันทำอะไร ให้วางความเสียใจลงแล้วตั้งใจว่าจะระวังให้มากขึ้น เราอาจเคยโกหกด้วยความเผลอ ก็ไม่ควรตำหนิตัวเองซำแล้วซ้ำเล่าแต่ควรตั้งสติให้ดีทุกครั้งที่พูด คนที่รักษาศีลไม่เป็นมี 2 ลักษณะ คือ พวกหนึ่งถ้าศีลพร่องจะรู้สึกผิดตลอดเวลา อีกพวกหนึ่งถ้าศีลครบก็เกิดความหลงตน ซึ่งไม่ดีทั้งสองอย่าง การรักษาศีลที่ถูกต้องย่อมประกอบไปด้วยปัญญา คือเข้าใจจุดมุ่งหมายของศีล ถ้าเรารักษาศีลได้ถูกต้องก็เรียกว่าปฏิบัติธรรมได้สมควรแก่ธรรม การถือศีลแล้วยกตนข่มผู้อื่นเป็นสิ่งที่ควรละ คือคิดว่าถ้าถือศีลได้เป๊ะๆ แล้วจะทำให้ตนบริสุทธิ์หรือวิเศษ สวดมนต์ต้องไม่พลาดแม้แต่คำเดียวเพราะจะทำให้ขาดความศักดิ์สิทธิ์ เช่นนี้เรียกว่าเข้าไม่ถึงแก่นของศีล แทนที่จะปฏิบัติเพื่อขัดเกลา กลับไปยึดติดลูบคลำอยู่แต่เปลือกภายนอกเท่านั้น โดยแก่นแท้แล้ว ศีลเป็นแบบฝึกหัดเพื่อขัดเกลาตัวเองให้มีความเห็นแก่ตัวน้อยลง   สมาธิ ทำจิตใจให้สงบ […]

โลกมนุษย์ในระบบของ กฎธรรมชาติ

โลกมนุษย์ในระบบของ กฎธรรมชาติ ในทางพระพุทธศาสนานั้นถือว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปตาม กฎธรรมชาติ เรียกว่าความเป็นไปตามเหตุปัจจัย และในระบบของความเป็นไปตามเหตุปัจจัยนั้นแยกได้เป็นกฎย่อยๆ เพื่อความสะดวก เป็น 5 กฎ ดังต่อไปนี้   อุตุนิยาม อุตุนิยามคือ กฎธรรมชาติที่เกี่ยวกับความเป็นไปของโลกวัตถุ สิ่งทั้งหลายในโลกของวัตถุเป็นไปตามเหตุปัจจัยด้านกายภาพนี้ เช่น ดิน ฟ้า อากาศ ฤดูกาล การเคลื่อนไหวของสิ่งต่างๆ อาทิ โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ หมุนไปเท่านั้นกำหนดเป็นวันหนึ่ง หมุนไปเท่านี้กำหนดเป็นปีหนึ่ง ความเป็นไปอย่างนี้ถือว่าเกิดขึ้นและเป็นไปตามเหตุปัจจัย แต่เป็นเหตุปัจจัยที่ไม่มีเจนตนา ความเป็นไปตามเหตุปัจจัยของวัตถุนี้จะมีความสม่ำเสมอค่อนข้างแน่นอน เช่น โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ หมุนเวียนไปตามกฎธรรมชาติค่อนข้างลงตัวและสม่ำเสมอ   พีชนิยาม พิชนิยามคือ กฎธรรมชาติที่เกี่ยวกับพืชพันธุ์ เช่น ความเจริญเติบโตของต้นไม้ ตั้งแต่มีเมล็ดพืชมาปลูก แล้วงอกงามเป็นต้นพืช เมล็ดพืชอะไรก็ออกผลเป็นพืชชนิดนั้น แล้วพืชชนิดนั้นก็จะมีความเป็นไปในชีวิตของมันอย่างนั้นๆ ตลอดจนเรื่องชีวิตของมนุษย์ การเกิดของมนุษย์ การแบ่งชาติพันธุ์ของมนุษย์   จิตนิยาม จิตนิยามคือ กฎธรรมชาติที่เกี่ยวกับการทำงานของจิต เช่นว่าจิตเป็นอย่างไร มีธรรมชาติเป็นอย่างไร มีการเกิดดับมีการสืบต่ออย่างไร จิตที่มีคุณสมบัติอย่างนี้เข้ามาประกอบแล้วจะมีสภาพเป็นอย่างไร คุณสมบัติอย่างไหนเข้ากันได้และเข้ากันไม่ได้ในขณะจิตเดียวกัน ถ้าจิตมีคุณสมบัตินี้เกิดขึ้น […]

ชวนม่วนซื่น งานบุญออกพรรษา @แดนอีสาน

เนื่องในเทศกาลออกพรรษา ชวนทุกท่านมาม่วนซื่น งานบุญออกพรรษา ที่ภาคอีสานกันค่ะ เริ่มจากอลังการ “งานแห่ปราสาทผึ้ง” เมืองสกลนคร 1 ช่วงปลายเทศกาลเข้าพรรษา ชาวสกลนครต่างขะมักเขม้นกับการสร้างสรรค์ “ปราสาทผึ้งประยุกต์” ประติมากรรมชิ้นเยี่ยมที่ใช้เวลาทํานานร่วมเดือนและบางชิ้นก็ใช้งบประมาณสูงถึง 300,000 บาท! เพื่อถวายเป็น “พุทธบูชา” ในวาระที่พระพุทธเจ้าเสด็จกลับลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ นัยว่าการสร้างปราสาทผึ้งก็เพื่อถวายเป็นที่ประทับบนโลกมนุษย์นั่นเอง 2 3 เดิมทีชาวอีสานนิยมใช้ไม้ไผ่ผูกกันเป็นโครงรูปปราสาทตามต้องการ ก่อนจะใช้กาบกล้วยที่ฉลุลวดลายอย่างสวยงามบุเป็นตัวปราสาท จากนั้นช่างจะนํา “ดอก (ขี้) ผึ้ง” ที่เตรียมไว้ (วิธีทําคือ นํา“ขี้ผึ้ง”มาเคี่ยวให้ละลายแล้วเทลงแม่พิมพ์รูปดอกไม้) มาประดับรอบปราสาทเป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการทําปราสาทผึ้งโบราณ 4 5 ถึงตรงนี้หลายคนคงเริ่มสงสัยว่า“ขี้ผึ้งเกี่ยวอะไรกับที่ประทับของพระพุทธเจ้า” ในเรื่องนี้ผู้เฒ่าผู้แก่เล่ากันว่า ตามพุทธประวัติเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปจําพรรษาในป่ารักขิตวัน มีพญาช้างชื่อปาริเลยยกะและลิงป่าตนหนึ่งอาสามาเฝ้าปรนนิบัติคอยหาน้ํา ผลไม้ และน้ําผึ้ง มาถวายพระพุทธเจ้าตลอดทั้งสามเดือน ต่อมาเมื่อลิงป่าและพญาช้างได้ตายลง พระพุทธเจ้าจึงทรงนํา “รวงผึ้ง” มาประดับในที่ประทับของพระองค์เพื่อเป็นเครื่องระลึกถึงความดีงามของสัตว์ทั้งสองตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 6 7 ดังนั้น เมื่อช่างคิดจะทําปราสาทจําลองขึ้นเพื่อรับเสด็จพระพุทธเจ้า จึงน่าจะมีสัญลักษณ์ที่สื่อความถึงเรื่องราวในพุทธประวัติด้วย…และนี่คือที่มาของการสร้างปราสาทผึ้งของชาวอีสาน 8 9 การทําปราสาทผึ้งมีการพัฒนาสืบต่อมาตามลําดับ ล่าสุดช่างได้หันมาใช้ขี้ผึ้งเป็น “วัสดุหลัก” ในการทําปราสาทแทนกาบกล้วยฉลุลายแบบโบราณ วิธีการคือ […]

5 สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับ วันปิยมหาราช

เนื่องใน วันปิยมหาราช วันที่ชาวไทยน้อมใจรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซีเคร็ตจึงรวบรวม 5 สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับ วันปิยมหาราช มาฝาก เพื่อให้รูัจักกับวันปิยมหาราชมากขึ้น เพื่ๅ/ วันปิยมหาราช คือวันสวรรคตของรัชกาลที่ 5 รัชกาลที่ 5 เสด็จสวรรคต เมื่อวันอาทิตย์ เดือน 11 แรม 4 ค่ำ ปีจอ ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 ด้วยโรคพระวักกะ (ไต) เวลา  2.45 นาฬิกา ณ พระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต สิริพระชนมายุได้ 57 พรรษา ทั้งนี้ รัฐบาลไทยได้จัดให้วันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันปิยมหาราช และเป็นวันหยุดราชการ เพื่อเป็นวันสำหรับระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อประเทศชาติ dr ที่มาของพระนาม “พระปิยมหาราช” พระนามของมหาราชผู้เป็นที่รัก พระปิยมหาราช มีความหมายว่า “มหาราชผู้ทรงเป็นที่รักยิ่ง” เป็นพระนามพิเศษที่พสกนิกรตั้งถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนามพิเศษนี้จารึกไว้ที่ฐานพระบรมรูปทรงม้า ไม่เคยมีพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์ใดเคยมีมาก่อน ถือเป็นพระเกียรติสูงสุดที่พสกนิกรถวาย พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักมีปรากฏในคัมภีร์อรรถกถาของพระพุทธศาสนาด้วยกัน 2 […]

พระราชประวัติ พระปิยมหาราช พระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของชนชาวสยาม

พระราชประวัติ พระปิยมหาราช พระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของชนชาวสยาม พระปิยมหาราช หรือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2396 เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ที่ประสูติแต่พระนางเธอ พระองค์เจ้ารำเพยภมราภิรมย์ (สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี) ได้รับพระราชทานนามว่า สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ บดินทรเทพมหามงกุฎ บุรุษยรัตนราชรวิวงศ์ วรุตมพงศบริพัตร สิริวัฒนราชกุมาร ซึ่งคำว่า “จุฬาลงกรณ์” แปลว่า เครื่องประดับพระเกศา (ผม) หมายถึง “พระเกี้ยว” ที่มีรูปเป็นส่วนยอดของพระมหามงกุฎหรือยอดชฎา พระองค์มีพระขนิษฐาและพระอนุชาร่วมพระมารดารวม 3 พระองค์ ได้แก่ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจันทรมณฑล โสภณภควดี กรมหลวงวิสุทธิกระษัตริย์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงษ์ และสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช     การศึกษา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงได้รับการศึกษาเบื้องต้นในสำนักพระเจ้าอัยยิกาเธอ กรมหลวงวรเสรฐสุดา ทรงศึกษาภาษาเขมรจากหลวงราชาภิรมย์ (พระยาปริยัติธรรมธาดา) และวิชายิงปืนไฟจากพระยาอภัยเพลิงศร (ศรี) วิชากีฬา เช่น มวยปล้ำ กระบี่ […]

ธรรมะของรัชกาลที่ 5 : กิจ 10 ประการที่ทำแล้วไม่เสียใจในภายหลัง

ธรรมะของรัชกาลที่ 5 : กิจ 10 ประการที่ทำแล้วไม่เสียใจในภายหลัง เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 จึงอัญเชิญ ธรรมะของรัชกาลที่ 5 ที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์เรื่อง “โคลงสุภาษิตบางปะอิน” ในส่วนที่มีข้อความที่เป็นธรรมะ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน โคลงสุภาษิตบางปะอิน พระองค์ทรงนิพนธ์ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2420 ระหว่างเสด็จพระราชดำเนินไปประพาสที่พระราชวังบางปะอิน เนื้อหาของพระราชนิพนธ์เรื่องนี้โดยรวมแฝงไปด้วยข้อคิดในการดำเนินชีวิต ในหลายด้าน เช่น ความรัก ความเพียร ความพยายาม ความยุติธรรม ความโกรธ ความเขลา ฯลฯ จึงเป็นวรรณคดีคำสอนอีกเรื่องที่น่าสนใจ พระราชนิพนธ์ในส่วนที่ยกมานี้ ประพันธ์ด้วยโคลง เป็นศัพท์และสำนวนในสมัยรัชกาลที่ 5 จึงถอดความกำกับไว้ท้ายของแค่ละโคลง เพื่อให้เข้าใจถึงพระราโชวาทของพระองค์ยิ่งขึ้น บัณทิตวินิจแล้ว          แถลงสาร สอนเอย ทศฤทุมนาการ            ชื่อชี้ เหตุผู้ประพฤติปาน    […]

ธรรม 4 ประการ คุณธรรมพื้นฐานที่ คู่ครอง ทุกคู่ควรมี

ธรรม 4 ประการ คุณธรรมพื้นฐานที่ คู่ครอง ทุกคู่ควรมี การเลือก คู่ครอง มาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันจนแก่เฒ่า ต้องอาศัยปัจจัยหลายประการ ประการหนึ่งคือต้องมีหลักธรรมที่ช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจของคนทั้งคู่เอาไว้ ให้ทั้งสองคนปฏิบัติเช่นเดียวกัน เพื่อให้ความรักยืนยาว และราบรื่น ลองมาดูกันว่าคู่ครองควรยึดหลักธรรมอะไร เพื่อนำไปปฏิบัติใช้ในชีวิต     สัจจะ ทั้งคู่ควรมีความซื่อสัตย์ จริงใจต่อกัน เป็นหลักสำคัญที่ทำให้เกิดความไว้วางใจและไมตรีจิต่อกัน ขาดสัจจะเมื่อใดย่อมเป็นเหตุให้เกิดความหวาดระแวงแคลงใจกัน เป็นจุดเริ่มต้นของความร้าวฉาว ซึ่งยากนักที่จะประสานให้คืนดีได้ดังเดิม       ทมะ การรู้จักบังคับควบคุมอารมณ์ ข่มใจ ระงับความรู้สึกต่อเหตุบกพร่องของกันและกัน รู้จักฝึกฝนปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่อง ปรับนิสัยและอัธยาศัยให้กลมกลืนประสาน เข้าหากันได้ ไม่เป็นคนดื้อด้านเอาแต่ใจและอารมณ์ของตน คนที่ขาดธรรมข้อนี้ย่อมปล่อยให้ข้อแตกต่างปลีกย่อยทางอุปนิสัยและการอบรม กลายเป็นเหตุแตกแยกสามัคคีใหญ่โต และถ้าไม่สามารถปรับตัวเข้าหากันได้ ก็เป็นอันต้องทำลายชีวิตคู่ครองแยกทางขาดจากกัน     ขันติ ความอดทนอดกลั้นต่อความหนักและความร้ายแรงทั้งหลาย ชีวิตของคนที่อยู่ร่วมกัน นอกจากมีข้อแตกต่างทางอุปนิสัย การอบรม และความต้องการบางอย่างซึ่งต้องหาทางปรับปรุงเข้าหากันแล้ว บางรายอาจมีเหตุล่วงเกินรุนแรงแสดงออกจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นถ้อยคำหรือกิริยาอาการ เมื่อเกิดเหตุเช่นนี้ อีกฝ่ายหนึ่งจะต้องรู้จักอดกลั้นระงับใจ ไม่ก่อเหตุให้เรื่องลุกลามกว้างขยายต่อไป ความร้ายจึงจะระงับลงไป […]

มอเตอร์ไซค์รับจ้างใจซื่อสัตย์เก็บกระเป๋าเงิน 40,000 ได้ส่งคืนเจ้าของแล้ว

มอเตอร์ไซค์รับจ้างใจซื่อสัตย์เก็บกระเป๋าเงิน 40,000 ได้ส่งคืนเจ้าของแล้ว คุณกาญจนา มอเตอร์ไซค์รับจ้างใจซื่อสัตย์เก็บกระเป๋าเงิน 40,000 คืนคุณวิภาษิณี เจ้าของสุดปลื้มเข้าสวมกอดพร้อมขอบคุณและมอบสินน้ำใจให้ เป็นเรื่องดี ๆ ที่สร้างความซึ้งใจอีกเรื่อง และได้รับการแชร์ต่อกันในโลกโซเซียล เมื่อวานนี้ 18 ตุลาคม 2561 นางสาวกาญจนา ศิริฤกษ์มงคล มอเตอร์ไซค์รับจ้างใจซื่อสัตย์เก็บกระเป๋าที่มีเงินอยู่ภายในเกือบ 40,000 บาท เป็นกระเป๋าของนางวิภาษินี แปงสอนที่กำลังเดือดร้อน เพราะต้องนำเงินไปใช้หนี้ เธอทำหล่นตอนขึ้นสะพานข้ามคลองบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา คุณกาญจนาเป็นคนเก็บได้ แล้วส่งมอบคืนคุณวิภาษินีเป็นที่เรียบร้อย สร้างความประทับและดีใจให้แก่เจ้าของไม่น้อย เธอเข้าสวมกอดคุณกาญจนาด้วยความดีใจ และมอบเงินจำนวนหนึ่งให้เป็นสินน้ำใจ   นางวิภาษินี แปงสอน "สุดดีใจ" หลังได้รับกระเป๋าสตางค์คืนจาก น.ส.กาญจนา ศิริฤกษ์มงคล วินรถจักรยานยนต์รับจ้าง… Posted by ของหายได้คืน สวพ.FM91 on Wednesday, October 17, 2018   คุณวิภาษินี เจ้าของกระเป๋าเผยว่า ตนกำลังนำเงินไปใช้หนี้ แต่กลับทำหล่นระหว่างขึ้นสะพานข้ามคลอง พอทราบอีกทีกระเป๋าเงินหายไป จึงขับวนมาที่จุดนี้ถึง […]

ยูโร-แอนดรูว์ 2 นักแสดงหนุ่มร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลในโครงการ ” ก้าวด้วยธรรม ” เพื่อ 17 โรงพยาบาล

2 ดาราหนุ่ม ยูโร-แอนดรูว์ ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล ในโครงการมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์  ” ก้าวด้วยธรรม ” เพื่อระทมทุนช่วยเหลือ โรงพยาบาล 17 แห่ง ที่ขาดแคลน เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 (ที่ผ่านมา) เพจ Bugaboo.TV โพสต์ข่าวของ 2 ดาราหนุ่ม “ยูโร-ยศวรรธน์ ทะวาปี” และ “แอนดรูว์-กรเศก โคร์นิน” จากละครเรื่อง “เล่ห์รักบุษบา” เข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลในโครงการของมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ” ก้าวด้วยธรรม ” เพื่อระทมทุนช่วยเหลือโรงพยาบาล 17 แห่ง กิจกรรมนี้จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561 2 ดาราหนุ่มถ่ายภาพนิ่งและวีทีอาร์เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯนี้ ณ สตูดิโอ เจ เอส แอล ฯ […]

นางสุชาดา : อุบาสิกาคนแรกในพระพุทธศาสนา

นางสุชาดา : อุบาสิกาคนแรกในพระพุทธศาสนา นางสุชาดา สตรีผู้ถวายอาหารมื้อแรกแด่พระพุทธเจ้า โดยที่นางเองก็ไม่รู้ว่าบุรุษผู้นี้คือพระพุทธเจ้า นางเป็นอุบาสิกาที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องให้เป็นเอตทัคคะ ผู้เป็นเลิศในการเข้าถึงสรณะเป็นคนแรก     เหตุที่ทำให้นางสุชาดาเป็นอุบาสิกาคนแรก นางสุชาดานับว่าเป็นผู้หญิงคนแรกที่มีโอกาสได้ถวายอาหารแด่พระพุทธเจ้าก่อนตรัสรู้ จึงกลายเป็นผู้ที่เข้าใกล้สรณะ (ที่พึ่ง) ก่อนอุบาสิกาคนอื่น ทำไมนางสุชาดาจึงได้รับโอกาสที่พิเศษนี้ ในอรรถกถาอุบาสิกาที่กล่าวถึงเรื่องของอุบาสิกา 10 นาง กล่าวถึงสาเหตุที่นางสุชาดาได้สิทธิ์เป็นผู้ถวายอาหารมื้อแรกแด่พระพุทธเจ้าว่า ครั้งสมัยพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งนามว่า “พระปทุมตตรพุทธเจ้า” มีสตรีนางหนึ่งเกิดในตระกูลเศรษฐีแห่งนครหังสาวดี นางมีโอกาสฟังธรรมจากพระพุทธเจ้า แล้วได้เห็นพระพุทธเจ้าประทานตำแหน่งเอตทัคคะแก่สตรีนางหนึ่ง ให้เป็นผู้เข้าถึงสรณะเป็นคนแรกก่อนอุบาสิกาทั้งหลาย นางปรารถนาจะตำแหน่งเอตทัคคะนี้ หลังจากนั้นนางก็เวียนว่ายตายเกิดระหว่างโลกมนุษย์และสวรรค์เป็นเวลาถึงแสนกัป จนกระทั่งมาถึงสมัยของพระสมณโคดมพุทธเจ้า นางเกิดเป็นนางสุชาดา ธิดาของเศรษฐีมีนามว่า “เสนียเศรษฐี”   ธิดาเศรษฐีบนบานต้นไทร พอถึงคราวเจริญวัยเป็นสาวงาม นางจึงบนบานต่อต้นไทร เพื่อขอสามีที่มีฐานะเสมอกัน และให้บุตรคนแรกเป็นผู้ชาย หากได้ตามที่นางขอจะพลีกรรมถวายรุกขเทวดา ครั้งพระพุทธเจ้าเสด็จมาประทับใต้ต้นไทรนี้ นางปุณณทาสี สาวใช้ของนางสุชาดาผ่านมาเห็นพอดีก็เข้าใจว่าพระพุทธเจ้าเป็นรุกขเทวดาที่สถิตในต้นไทร ออกมาปรากฏกายให้เห็น นางจึงรีบไปหานางสุชาดาผู้เป็นนายหญิง นางสุชาดาซึ่งกำลังเตรียมทำข้าวมธุปายาสเพื่อถวายรุกขเทวดาอยู่พอดี เมื่อทราบว่ารุกขเทวดาปรากฏกายแล้ว นางรู้สึกปีติและเชื่อว่ารุกขเทวดาปรากฏออกมารอรับเครื่องบูชาจากนางอย่างแน่นอน     เทวดาร่วมช่วยนางสุชาดาทำข้าวมธุปายาส ระหว่างที่นางสุชาดากำลังเคี่ยวข้าวผสมกับนมโคอยู่นั้น เทวดาบนสวรรค์ได้แก่ ท้าวมหาพรหม พระอินทร์ และท้าวจตุโลกบาล […]

ผลแห่งกรรม คำสอนจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้า

ผลแห่งกรรม คำสอนจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้า พระพุทธศาสนาสอนเรื่องว่ากรรมมีผลต่อชีวิตและการไปสู่ภพภูมิใหม่ หากทำกรรมดี ก็จะไปเกิดในสุคติภูมิ (ได้แก่ โลกมนุษย์และสวรรค์) ถ้าทำกรรมชั่ว ก็จะไปเกิดในทุคติภูมิ (ได้แก่ เดรัจฉาน อสุรกาย เปรต และนรก) พระพุทธเจ้าตรัสเรื่อง ผลแห่งกรรม ที่ทำให้มนุษย์ประสบแต่สิ่งที่ไม่ดีถึง 7 ผลแห่งกรรมชั่ว และ ผลแห่งกรรม ที่ส่งผลให้มนุษย์ประสบแต่สิ่งที่ดีงามถึง 7 ผลแห่งกรรมดีด้วยกัน ดังปรากฏใน จูฬกัมมวิภังคสูตร ครั้งพระพุทธเจ้าประทับ ณ พระเชตุพน วัดที่อนาถบิณฑิกเศรษฐีสร้างถวาย มีหนุ่มน้อยนามว่า “สุภมานพ” เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วทูลถามว่า “ข้าแต่พระสมณโคดม เหตุและปัจจัยใดที่ทำให้มนุษย์แตกต่างกัน บางคนเกิดมาอายุสั้น บางคนเกิดมาอายุยืน บางคนเกิดมาไม่แข็งแรงมีโรครุมเร้า บางคนเกิดมามีสุขภาพร่างกายแข็งแรง บางคนเกิดมามีผิวพรรณไม่งาม บางคนเกิดมามีผิวพรรณงาม บางคนเกิดมาไม่มีอำนาจวาสนา บางคนเกิดมามีอำนาจวาสนา บางคนเกิดมารวย บางคนเกิดมาจน บางคนเกิดมาในครอบครัวที่ไม่มีฐานะ บางคนเกิดมาในครอบครัวที่มีฐานะ บางคนเกิดมาฉลาด แต่บางคนเกิดมาโง่เขลาเบาปัญญา” พระพุทธเจ้าทรงตอบว่า “มนุษย์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตน มีกรรมเป็นสิ่งนำพาไปเกิด เกิดมาก็มีกรรม มีกรรมเป็นเครือข่ายปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น ว่าเป็นญาติ เป็นคนรู้จัก […]

พระพุทธพจน์ว่าด้วยเรื่อง สุญญตา (ความว่าง)

อีกคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงสอนคือเรื่อง ความว่าง หรือ สุญญตา และมีความหมายตรงกับคำว่า ศูนยตา ในพุทธศาสนามหายาน พระพุทธเจ้าตรัสเรื่องสุญญตา หรือ ความว่าง ไว้ในส่วนต่าง ๆ ของพระไตรปิฎกดังนี้   ” อานนท์ ทั้งเมื่อก่อนและทั้งตอนนี้ เรามีปกติอยู่โดยอย่างมากด้วยความว่าง ” จากจุฬสุญญตสูตร   ” สูตรทัังหลายเหล่าใด อันเป็นคำที่ตถาคตได้ตรัสไว้ลึกซึ้ง เป็นคัมภีรภาพ มีอรรถอันลึกซึ้ง อยู่เหนือโลก ประกอบด้วยสุญญตา คือ ความว่าง เราจะเข้าถึงธรรมนั้นตลอดเวลา ” จากธัมมทินนสูตร   ” ดูกรพระโมฆราช ท่านจงพิจารณาโลกนี้ด้วยความว่างเปล่า มีสติทุกครั้งที่พิจารณา สามารถถอนอัตตานุทิฏฐิเสีย (ความเห็นว่ามีตัวตน) เป็นผู้ข้ามความตาย ด้วยการมองโลกด้วยสุญญตา บุคคลที่พิจารณาโลกเช่นนี้ได้ ความตายย่อมไม่เจอ ” จากโมฆราชมาณวกปัญหา   ” พาหิยะ ร้องขอมาเช่นนี้ เมื่อเธอเห็นก็จนสำเหนียกว่าเห็น ทำก็สำเหนียกว่าทำ เกิดความรู้สึกก็สักแต่ว่ารู้ ทำเช่นนี้ เธอจะไม่มีตัวตนในโลกนี้และโลกอื่น […]

การบรรลุธรรมของคนมีกิเลสหนา เรื่องน่าคิดจากพระพุทธพจน์

การบรรลุธรรมของคนมีกิเลสหนา เรื่องน่าคิดจากพระพุทธพจน์ หลายคนมักกล่าวว่า “คนกิเลสหนา บรรลุธรรมไม่ได้” และเชื่อกันแบบนี้หลายคน แต่พระพุทธเจ้าตรัสถึงเรื่องนี้ไว้ในพระสูตรที่มีชื่อว่า วิตถารสูตร ถึง การบรรลุธรรมของคนมีกิเลสหนา ไว้ว่า บุคคลบางคนในโลกนี้ ตามปกติเป็นผู้มีความกำหนัดยินดีในกาม (ราคะ) ย่อมได้เสวยทุกข์โทมนัสอันเกิดจากความกำหนัดยินดีในกามตลอด เป็นผู้มีความโกรธ (โทสะ) รุนแรง ย่อมได้เสวยทุกข์โทมนัสที่เกิดจากความโกรธตลอด เป็นผู้ที่มีความหลง (โมหะ) รุนแรง ย่อมได้เสวยทุกข์โทมนัสที่เกิดจากความหลงตลอด แต่อินทรีย์ 5 ประการ ได้แก่ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และปัญญา เหล่านี้มีความแรงกล้า เขาย่อมบรรลุธรรมอย่างฉับพลัน แต่หากคนผู้นั้นมีกิเลสเป็นราคะ  โทสะ และโมหะเบาบาง ไม่ได้มีความทุกข์โทมนัสจากราคะ โทสะ และโมหะ แต่อินทรีย์ทั้ง 5 ประการนี้อ่อน เขาย่อมได้บรรลุมรรคผลล่าช้า การบรรลุธรรมจึงขึ้นอยู่กับอินทรีย์ 5 ประการ   ระดับของการบรรลุธรรม การบรรลุธรรมของคนที่มีกิเลสหนาถึงจะขึ้นอยู่กับอินทรีย์ 5 แต่ก็มีความช้าและความเร็วแตกต่างกันไป พระพุทธเจ้าจัดระดับไว้ 4 ระดับคือ […]

“Are You Happy ?” เทคนิคสร้างพลังบวกอันยิ่งใหญ่ของ Mr. Kim

“Are You Happy ?” เทคนิคสร้างพลังบวก อันยิ่งใหญ่ของ Mr. Kim ในสังคมโลก คุณค่าแห่งชีวิตคืออะไร ทำอย่างไรจึงจะมีความสุขและความสำเร็จในทุก ๆ ด้านของชีวิต การมีพลังบวกเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เรามีความสุขและประสบความสำเร็จในชีวิต ช่วยให้ดำเนินชีวิตเป็นไปในเส้นทางที่ดี การรู้ เทคนิคสร้างพลังบวก จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เมื่อครั้งที่ผู้เขียนทำงานอยู่องค์การสหประชาชาติ (2002-2018) ได้มีโอกาสทำงานร่วมกับคนดีและคนเก่งมากมายแต่ผู้ที่เป็นแรงบันดาลใจในการทำงานมาจนถึงปัจจุบัน คือ Mr. Gwang-Jo Kim อดีตผู้อำนวยการ ยูเนสโก ชาวเกาหลีใต้ Mr. Gwang-Jo Kim ท่านทักทายกับทุกคนอย่างเป็นมิตรว่า “Are You Happy?” คำทักทายนี้ถึงเป็นคำสั้น ๆ แต่ได้ใจของทุกคนที่ได้ยินกลายเป็นคำพูดที่สร้างพลังบวกที่ยิ่งใหญ่ สัมผัสได้ถึงความห่วงใย ความใส่ใจซึ่งกันและกัน ท่านพูดเสมอว่าถ้าเจ้าหน้าที่ยูเอ็น ผู้มีภารกิจทำให้โลกสงบสุข แต่กลับก่อสงครามขึ้นภายในจิตใจตนเองหรือภายในองค์กร ภารกิจการสร้างและธำรงรักษาสันติภาพบนโลกใบนี้จะไม่มีวันประสบความสำเร็จ ดังนั้น ในการร่วมปฏิบัติภารกิจดังกล่าว ถึงแม้ว่ามีอุปสรรค เราขอไม่ท้อถอย และพยายามรู้เท่าทันอารมณ์ รีบดึงสติกลับสู่ความสงบให้รวดเร็วที่สุด นอกจากนี้ ในการบริหารงานและสร้างความสัมพันธ์  Mr. Kim ใช้หลักของจิตวิทยาด้วย […]

keyboard_arrow_up