สมเด็จพระสังฆราช ประทานคติธรรมวันอาสาฬหบูชา ขอให้ชาวพุทธมี ‘ปิยวาจา’

สืบเนื่องจากวันนี้ (อังคารที่ ๑๖ กรกฎาคม) เป็นวันอาสาฬหบูชา  เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จึงได้ประทานคติธรรม ขอให้ประชาชนใช้โอกาสนี้ทบทวนจิตใจและตั้งปณิธานว่าจะดำเนินชีวิตด้วย ‘ปิยวาจา’ เพื่อความผาสุกร่มเย็นของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมประเทศชาติสืบไป   ทั้งนี้ ในเพจเฟซบุ๊ก “สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช” ได้มีการเผยแพร่คติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีใจความดังนี้ “ดิถีเพ็ญเดือนอาสาฬหะ ได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งแล้ว พุทธบริษัททุกหมู่เหล่าพึงระลึกถึงและกระทำสักการบูชาพระรัตนตรัยเป็นกรณีพิเศษ เนื่องด้วยเป็นวันคล้ายวันประกาศพระศาสนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงธัมมจักกัปวัตนสูตรเป็นพระปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ กระทั่งมีผู้ได้ดวงตาเห็นธรรม ขอประทานอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระบวรพุทธศาสนา จึงบังเกิดพระรัตนตรัยครบองค์ ๓ “ธัมมจักกัปปวัตนสูตร มีเนื้อหาแสดงการปฏิเสธส่วนที่สุดโต่งสองทาง คือการประกอบตัวให้พัวพันด้วยกามสุขทั้งหลายทางหนึ่ง และการฝืนตนให้ได้รับความทุกข์ทรมานอีกทางหนึ่ง พร้อมกำหนดแนวทางดำเนินชีวิตโดยทางสายกลาง แสดงถึงขั้นตอนและแนวทางในการปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงความดับทุกข์ คืออริยมรรคมีองค์ ๘ “ในอริยอัฏฐังคิกมรรคดังกล่าวนั้น มีข้อปฏิบัติสำคัญเพื่อความพ้นทุกข์ประการหนึ่ง ซึ่งเราทั้งหลายพึงพินิจพิจารณาให้ถ้วนถี่ พร้อมน้อมนำมาเป็นวิถีปฏิบัติประจำชีวิต ได้แก่ ‘สัมมาวาจา’ ที่แปลว่า การเจรจาชอบ “ในสังคมที่มีบุคคลหลายหมู่คณะอยู่ร่วมกัน มีผู้คนเจรจาติดต่อกันผ่านอุปกรณ์การสื่อสารอันรวดเร็ว และง่ายดายขึ้นนั้น ย่อมทำให้ ‘วจีทุจริต’ […]

EPA Acceptance Of Micro organism To Battle Mosquitoes Caps Lengthy Quest

Scott O’Neill wishes to rid the earth of dengue fever by infecting mosquitoes with bacteria in order that they cannot have the virus that causes the condition.Benjamin Arthur for NPRhide captiontoggle captionBenjamin Arthur for NPREditor’s notice: The Environmental Security Company has accepted the use of mosquitoes contaminated with Wolbachia micro organism for a “biopesticide” in twenty states as well as the District of Columbia. The micro organism continue to keep mosquitoes from spreading health conditions like dengue and Zika. Back again in 2012, NPR’s Joe Palca wrote about scientist Scott O’Neill’s 20 decades of wrestle to produce the thought of Wolbachia-infected mosquitoes operate. In this article is his story.This summertime, my ma sive notion is always to explore the ma sive strategies of science. As opposed to just reporting science as effects the stuff that is released in scientific journals and included as information I would like to take you in the world of science. I hope I will enable it to be easier to know how science works, and just how amazing the proce s of discovery and innovation definitely is. A good deal of science entails failure, but there are also the fantastic succe ses, succe ses which will bring on new innovations, new equipment, new medication items which can transform the globe That obtained me wondering that i planned to dive further in to the story of the Australian scientist named Scott O’Neill. Scott had come up a intelligent new way for combating dengue fever.Enlarge this image”Succe s for me is getting a major influence on dengue sickne s in communities,” suggests Scott O’Neill, holding a container of mosquitoes.Colyn Huberhide captiontoggle captionColyn Huber”Succe s for me is getting a significant impact on dengue illne s in communities,” states Scott O’Neill, holding a container of mosquitoes.Colyn HuberDengue is really a awful illne s. It sickens tens of tens of millions and kills tens of thousands. There is certainly no heal, no vaccine and fairly much no way to avoid it. It can be a person of all those conditions transmitted by a mosquito, like malaria. About 20 many years ago, a whole lot of scientists got excited about the idea of genetically modifying mosquitoes so John Ross Jersey they could not transmit these conditions. Folks remain pursuing this solution. But I a sumed genetically modifying mosquitoes might be actually tough to accomplish. Even if you ended up capable to produce these disease-blocking mosquitoes in the lab, I didn’t see the way you would at any time get them to outlive inside the wild, and displace the disease-transmitting mosquitoes that were currently there. There was also a societal problem using the plan. Many people likely wouldn’t be thrilled about acquiring swarms of genetically modified mosquitoes released within their backyards. But last summertime, when i read about O’Neill’s operate, it definitely knocked me out. His major thought was to infect mosquitoes using a naturally taking place microorganisms identified as Wolbachia. Seems that by some not known quirk of biology, Wolbachia-infected mosquitoes won’t be able to carry the dengue virus. Releasing Mosquitoes Towards the Wild Credit score:Courtesy of Scott O’Neill Let me repeat that, since this is often a critical position: A mosquito contaminated using the microbes identified as Wolbachia are not able to transmit the virus that triggers dengue. One particular microbe defeats the other. When i interviewed O’Neill by cellular phone last year, he informed me the thought seemed to be working. He experienced introduced his Wolbachia-infected mosquitoes into two small communities in northeastern Australia. “Over a really small stretch of time, the Wolbachia was capable to invade the wild mosquito population till close to 100 percent of all mosquitoes experienced the Wolbachia an infection and so we presume, significantly minimized skill to transmit dengue amongst men and women,” O’Neill explained to me. Which was more than enough accomplishment for me to complete a brief news story about O’Neill’s perform. But I realized there was additional. I confident my editor to allow me head over to Australia to learn more about O’Neill and his big thought. ‘Incredibly Disheartening Work’ Just one in the initially things I figured out after i acquired to his lab at Monash College in Melbourne was a shock: It experienced taken O’Neill 20 yrs to get his large notion to operate.Science’Eliminate Dengue’ Crew Includes a Deep (Lab) Bench “You know, I was very persistent in not wanting to provide this concept up,” O’Neill mentioned. “I believed the theory was a great notion, and that i never consider you obtain a lot of thoughts in your life, e sentially. Not le s than I don’t. I’m not intelligent ample. So I a sumed this concept was a extremely very good plan.” The challenge was that O’Neill couldn’t discover how to infect mosquitoes with Wolbachia. Don’t forget, a Wolbachia contaminated mosquito are unable to transmit dengue. You cannot just unfold Wolbachia micro organism close to and hope the mosquitoes capture it. Instead, you must puncture a mosquito egg or embryo with regard to the sizing of a poppy seed using a hair-thin needle that contains the bacteria, peering through a microscope the whole time so you’re able to see what you might be carrying out. “It’s amazingly frustrating get the job done,” O’Neill claims. His colleague Tom Walker spends hour right after hour, day soon after working day, seeking to inject the embryos. While he’s turn out to be an authority at this, Walker can do not more than 500 per day. Enlarge this imageScott O’Neill really wants to rid the planet of dengue fever by infecting mosquitoes with microorganisms so they are not able to have the virus that causes the ailment.Greg Fordhide captiontoggle captionGreg FordScott O’Neill would like to rid the planet of dengue fever by infecting mosquitoes with germs so that they won’t be able to carry the virus that causes the ailment. A.J. Green Jersey Greg FordThen the researchers need to hold out weekly right until the grownup mosquitoes arise to discover if any are infected with Wolbachia. Walker says in this particular most recent spherical of labor he’s injected eighteen,000 eggs with almost nothing to point out for it. “The accomplishment price is incredibly reduced,” states Walker, in one thing of an understatement. “We don’t have any home windows that can open within this building, so men and women like Tom are not able to soar away from them,” O’Neill provides with a giggle. He feels like he is only 50 % kidding. The excellent news is that if you’re able to manage to find the microbes into even just one mosquito, mother nature will deal with spreading it in your case. Any mommy mosquito which is contaminated may also infect all her darling offspring, all 100 or more of these. And when individuals child mosquitoes develop into mature in about ten times, the brand new mommies among them will pa s Wolbachia to their babies. Pretty shortly, every person who’s anyone in that mosquito neighborhood is contaminated. Good results: ‘A Sizeable Impact on Dengue Disorder In Communities’ Now as I stated, O’Neill is pushing this idea of applying Wolbachia to control dengue for many years, for the the majority of that point with none accomplishment. I requested him what it takes to stay with something for that prolonged. “I consider becoming obse sive,” he replied. “Being maybe a bit unwell in that regard. And it’s just that i manage to have centered my obse sion onto Wolbachia in lieu of on to postage stamps or design trains.” And in some cases neverthele s his obse sion has introduced him to the stage where by he’s revealed he may get his Wolbachia-infected mosquitoes to spread inside the wild, that’s not the achievement he is ultimately immediately after. “Succe s for me is using a major effect on dengue disease in communities,” he says. To try and do that, he’ll need to release his mosquitoes inside of a position where by there is a lot of dengue, then see if that provides down the quantity of cases on the disease in humans. Individuals research are being prepared now. The stakes are high. By some estimates, greater than a billion folks within the environment are at risk for having dengue. Although it will not kill you, I am explained to a circumstance of dengue can make you really feel so undesirable, you want you were lifele s.The Two-WayTo Shrink Mosquito Inhabitants, Experts Are Releasing twenty Million Mosquitoes “[It’s] really a great deal the worst ailment I’ve ever had. It was not pleasurable,” says Steven Williams, a tropical ailment researcher at Smith School in Northampton, Ma s. Williams was bitten by a dengue mosquito although on a excursion to French Polynesia. He suggests for 10 times he experienced a high fever, horrible headache and horrible sorene s in his muscle ti sue and joints. Just one other pleasant detail about dengue: There won’t be any certain medications to treat it. “You in e sence just need to experience it out,” says Williams. Moments Of Triumph, With Trepidation Without any remedy and no vaccine, O’Neill’s Wolbachia-infected mosquitoes could generate a big variation. While proving that may be however a long time off, there are moments of triumph in the 20-year slog that is introduced him this far. Take the working day in 2006, when a person of O’Neill’s graduate college students advised him he believed he’d last but not least succeeded in infecting a dengue mosquito with Wolbachia. I figured this need to have been a red-letter day for O’Neill, each day of sheer elation. He explained to me wanting back on it, it absolutely was. But for the time it didn’t appear to be this way. “Because Brandon Thompson Jersey … you’re so employed to failure, and you do not consider everything if you see it,” he states. “And in order to think back to when there was a eureka minute, but within the time, it’s po sibly … ‘This seems pretty good but, you realize, I’ve been burnt hundreds of times right before. Let us go and do it once again, and let us do it a different time, and test and check out and test, and ensure it is really actual.’ ” O’Neill says the working day his staff actually relished was past yr after they analyzed to check out if their mosquitoes would get about in the other mosquitoes from the wild. O’Neill’s colleague Scott Ritchie recorded the party for posterity on his cellphone. That obtained me keen on O’Neill’s perform last summer. He and his colleagues have now accomplished a 2nd launch, as well as the effects are hunting promising. But O’Neill suggests it is really not but time for you to rejoice. “We’ve obtained some fantastic preliminary data, and we’re on the path. And it is really searching fantastic. However, you know I am a realist. It could tumble above at any day,” he suggests.

ER Cuts down Opioid Use By Much more than 50 percent With Dry Needles, Laughing Gasoline

Enlarge this imageFrancisco Hidalgo prepares to acquire a result in place injection from Dr. Alexis LaPietra (right) at St. Joseph’s University Healthcare Heart in Paterson, N.J., although Dr. Tyler Manis observes. An alternative to opioids, the bring about i sue injection entails dry needling to stop suffering from a muscle ma s spasm plus a shot of local anesthetic with the sorene s from the needle.Hansi Lo Wang/NPRhide captiontoggle captionHansi Lo Wang/NPRFrancisco Hidalgo prepares to acquire a bring about position injection from Dr. Alexis LaPietra (right) at St. Joseph’s College Profe sional medical Heart in Paterson, N.J., even though Dr. Tyler Manis observes. Another to opioids, the result in place injection involves dry needling to prevent sorene s from a muscle ma s spasm as well as a shot of neighborhood anesthetic for that sorene s in the needle.Hansi Lo Wang/NPRNPR’s “Take A Number” series is discovering problems around the world and alternatives as a result of the lens of the solitary amount. Just one of your sites many individuals are initially recommended opioids is really a medical center unexpected emergency room. But in a single from the busiest ERs while in the U.S., physicians are relying fewer than they made use of to on oxycodone, Percocet, Vicodin together with other opioids to simplicity patients’ ache. In an uncommon program made to enable stem the opioid epidemic, the crisis section at St. Joseph’s College Health care Center in Paterson, N.J., has long been exploring different painkillers and techniques. That method has led to a fifty eight percent drop during the ER’s opioid prescriptions during the program’s very first calendar year, in keeping with figures furnished by St. Joseph’s Health care System’s chair of crisis drugs, Dr. Mark Rosenberg.Shots – Health Information No Joke: N.J. Clinic Employs Laughing Fuel To cut Down On Opioid Use “There can be a comprehensive change in philosophy, a whole alter in society from the section,” claims Rosenberg, who launched the Po sibilities to Opiates program in 2016 with Dr. Alexis LaPietra, the medical director of pain administration from the crisis section. Previous calendar year, the program was highlighted throughout a check out into the healthcare facility because of the chair of President Trump’s fee to review the countrywide opioid disaster, previous New Jersey Gov. Chris Christie. Patients are encountering the shift in treatment for unpleasant symptoms connected to varied diagnoses, including kidney stones, damaged bones and muscle spasms. It was a muscle ma s spasm and also a deep bruise from the subsequent tumble that introduced Jonathan Milton, a 43-year-old forklift driver from Jersey City, N.J., hobbling into St. Joseph’s ER a single morning in January. Enlarge this imageJonathan Milton (appropriate) receives instructions from the St. Joseph’s doctor, Dr. Je sica Jordan Howard Jersey Lim, regarding how to treat suffering from muscle ma s tension at your home working with drugstore sorene s relievers ibuprofen or acetaminophen along with a heat compre s.Hansi Lo Wang/NPRhide captiontoggle captionHansi Lo Wang/NPRJonathan Milton (ideal) gets guidelines from the St. Joseph’s medical profe sional, Dr. Je sica Lim, on how to treat ache from muscle stre s in your house using drugstore discomfort relievers ibuprofen or acetaminophen in addition to a heat compre s.Hansi Lo Wang/NPRA couple nights previously, Milton was at your house, lying around the ground and watching Tv set. He accidentally fell asleep on his still left facet. When he awakened the next early morning, he could hardly rise up. From his remaining hip down to his leg, he suggests, the spasm left him feeling “like somebody https://www.bearsside.com/Chicago-Bears/Brian-Urlacher-Jersey just arrived into that home, just kicked me and saved relocating.” Afterwards at get the job done, when he tried to get up into your forklift, he fell.”I was a lot of in suffering tears ended up coming out my eyes,” he said as he waited inside a healthcare facility chair for more instructions from his health profe sionals. Milton has come into this ER in discomfort prior to. “I did see from the take a look at you were right here for that shoulder sprain,” reported LaPietra, just after checking the hospital’s documents about Milton’s 2011 go to. “You did get opioids. You bought Percocet.” Again then, opioid painkillers were being portion on the crisis department’s initially line of offense against ache. These days, opioids are usually not banned, but LaPietra states in some cases the easiest way to minimize the agony from a muscle spasm, one example is, is dry needling of a result in stage, not a tablet. “Because it is really so contained, it is hard for that medication to truly enter into the spasm,” she clarifies, including that the dry needle can break up the muscle ma s ti sue and mechanically prevent the spasm plus the pain without any medicine needed. The dry needling is followed which has a little injection of the nearby anesthetic for that sorene s a result of the needle. The ER workforce at St. Joseph’s employs quite a few other pain-relieving techniques, way too: employing patches of lidocaine (a non-opioid painkiller); ultrasound to seek out nerves so that they can inject numbing agents; laughing gasoline for people to breathe in as a result of a mask, as well as a harpist to roam the halls to a suage clients, who are then typically despatched dwelling with guidance to utilize ibuprofen, acetaminophen or a heat compre s somewhat than opioids. Enlarge this imageDr. Mark Rosenberg (remaining) and LaPietra led the change absent from working with opioids as being the to start with line of offense against pain while in the unexpected emergency space at St. Joseph’s.Hansi Lo Wang/NPRhide captiontoggle captionHansi Lo Wang/NPRDr. Mark Rosenberg (left) and LaPietra led the change away from utilizing opioids given that the very first line of offense in opposition to ache within the crisis room at St. Joseph’s.Hansi Lo Wang/NPR”We need to go back to instances when i sues had been somewhat more very simple,” LaPietra states. “Those straightforward, at-home tactics superior affected individual schooling, seriously they help quite a bit with a few of that ache that sufferers really have to handle if they go home.” But what could audio like widespread feeling now in light in the amplified recognition of how addictive opioids is often continue to involves a serious tradition shift amid ER medical profe sionals that have prescribed these tablets for years. “It took slightly bit of having utilised to,” states Dr. Ninad Shroff, an attending medical profe sional in St. Joseph’s ER. “I’ve been undertaking this for approximately twenty yrs, so for me, it absolutely was a giant modify.” Two years into your alternatives-to-opioids method, on the other hand, Shroff says through some shifts during the ER, the place he predominantly treats bumps, bruises as well as other musculoskeletal injuries, he won’t prescribe a single opioid. He however finds that “unbelievable,” he states. Rosenberg, who runs the ER, suggests doctors at other hospitals close by are noticing the shift at St. Joseph’s. He claims he’s been asked, “Why are every one of the drug users from your region coming to my crisis department?” “It’s mainly because they don’t seem to be going to get opioids at our crisis division unle s they’re certainly desired,” Rosenberg states. A single challenge his software has needed to do the job as a result of could be the price of using options to opioids. Several times, medical profe sionals had to operate with pharmacists to search out additional economical options on the po sibilities. By way of example, instead of prescribing lidocaine patches for individuals to put on at your home, medical practitioners have switched to lidocaine ointment or product, which happens to be typically covered by insurers. “The insurance policies providers really don’t embrace all of the choice treatments and alternatively would rather commonly have us prescribe opioids since they have an inclination to become economical and conveniently offered,” he states. Other crisis departments have rolled out options to opioids in a more compact scale. Even so the design that St. Joseph’s has created is currently remaining copied at other facilities, such as some from the UCHealth technique in Colorado. Enlarge this imageDr. Thomas Brabson, chairman of crisis products and services at AtlantiCare Regional Health-related Heart in Atlantic City, N.J., has begun an alternatives-to-opioids plan in his hospital’s ER which is modeled after St. Joseph’s College Clinical Center’s program.Hansi Lo Wang/NPRhide captiontoggle captionHansi Lo Wang/NPRDr. Thomas Brabson, chairman of unexpected emergency companies at AtlantiCare Regional Healthcare Center in Atlantic City, N.J., has started out an alternatives-to-opioids software in his hospital’s ER that is modeled just after St. Joseph’s University Health care Center’s system.Hansi Lo Wang/NPR”A lot of men and women now are very delicate for the opioid epidemic,” states Dr. Thomas Brabson, chairman of unexpected emergency products and services at AtlantiCare Regional Clinical Heart in Atlantic Town, N.J., the place he launched an analogous opioid-alternative software in 2016. “The enjoyable sensation on the opioids was a thing that folks presumed was just what the individuals preferred, which would a sist with your customer service scores,” Brabson points out, introducing that now far more individuals are inquiring medical profe sionals to not prescribe any opioids. It’s a modify in anticipations with regard to the painkillers which you also hear from people. “Don’t give me that,” says Milton, the forklift driver which has a muscle spasm. “I’d rather just retain working with https://www.bearsside.com/Chicago-Bears/Jerrell-Freeman-Jersey the Motrin or maybe the Advil.” For his shoulder sprain back again in 2011, medical practitioners at St. Joseph’s gave Milton a dose of Percocet during the ER plus more capsules to just take home. But for the duration of his new check out, Dr. Je sica Lim put a patch of lidocaine on his remaining side and advised him to acquire Motrin and Tylenol and to stretch at your house. “We were contemplating giving you a muscle relaxer,” Lim explained to Milton, “and I’m sure you do not like that feeling. So we are not likely to give it to you personally. This is often far more on you to do the work your self at your home, and that i know quite a bit of individuals never like hearing that.” But Milton was Pleased with her tips and happy to depart the ER without opioids.

Flynn Might be Named To Testify Ahead of Senate Intelligence Committee

Enlarge this imageSenate Bulk Chief Mitch McConnell and also other GOP leaders just take concerns from reporters about President Trump’s ousted countrywide security adviser, Michael Flynn, on Tuesday.J. Scott Applewhite/APhide captiontoggle captionJ. Scott Applewhite/APSenate The greater part Chief Mitch McConnell and also other GOP leaders acquire thoughts from reporters about President Trump’s ousted nationwide stability adviser, Michael Flynn, on Tuesday.J. Scott Applewhite/APUpdated at three p.m. ETSenate The vast majority Leader Mitch McConnell instructed reporters on Tuesday that it absolutely was “highly likely” that the Senate Intelligence Committee would take a look at previous National Protection Adviser Michael Flynn’s contacts while using the Ru sian amba sador in December with regards to sanctions imposed from the Obama administration. McConnell would not directly solution whether he was self-confident that Donald Trump didn’t direct Flynn’s conversation on sanctions.PoliticsMichael Flynn Resigns As Trump’s Countrywide Security AdviserAll Tech ConsideredIs Donald Trump Helping Or Hurting Twitter? “You should ask the White Dwelling these types of thoughts,” McConnell stated. Flynn resigned Monday night pursuing studies that he had talked over U.S. sanctions with Ru sia ahead of Trump’s inauguration after which you can misled then-Vice President-elect Pence about that conversation. Republican Sen. Roy Blunt, a member in the intelligence committee, claimed the committee need to converse to Flynn “very before long,” increasing the chance the previous countrywide protection adviser will be known as to testify before senators. “I feel every person desires that investigation to occur,” Blunt stated in an job interview with KTRS https://www.49ersside.com/San-Francisco-49ers/Ronnie-Lott-Jersey radio, CNN reviews. “And the Senate Intelligence Committee, once again that i serve on, has become supplied the principal obligation to take a look at this, and i believe that we should always consider it exhaustively to ensure that at the end of this proce s, no one wonders whether or not there was a stone still left unturned, and should not achieve conclusions prior to you might have the information which you really need to need to make those conclusions.” Addre sing the resignation of President Trump’s countrywide safety adviser, House Speaker Paul Ryan explained Tuesday early morning that Flynn had lost the president’s believe in and he was proper to question for Flynn’s resignation.Enlarge this imageHouse Speaker Paul Ryan, flanked by Residence Means and Suggests Committee Chairman Rep. Kevin Brady, R-Texas (remaining) and Residence Vitality and Commerce Committee Chairman Rep. Greg Walden of Oregon, meet with reporters on Capitol Hill on Tuesday.J. Scott Applewhite/APhide captiontoggle captionJ. Scott Applewhite/APHouse Speaker Paul Ryan, flanked by Home Ways and Signifies Committee Chairman Rep. Kevin Brady, R-Texas (left) and Home Electricity and Commerce Committee Chairman Rep. Greg Walden of Oregon, meet up with with reporters on Capitol Hill on Tuesday.J. Scott Applewhite/AP”National stability is probably e sentially the most important functionality or responsibility a president has,” Ryan instructed reporters in the weekly briefing. He additional, “I a sume the key is this: That as soon as this person shed the president’s have faith in, the president questioned for his resignation, and that was the right thing to accomplish.” Right before the resignation, pre s secretary Sean Spicer said the White Household was “evaluating the situation” almost about Flynn comments that contradicted remarks a brief time earlier when Trump adviser Kellyanne Conway explained to MSNBC the president experienced “full confidence” in Flynn. In the same way on Tuesday, Conway explained the president experienced acknowledged the resignation, but Spicer contradicted that within the White Residence day by day pre s briefing on Tuesday afternoon, stating that Trump had questioned for Flynn’s resignation immediately after his have faith in during Aaron Lynch Jersey the former nationwide safety adviser had eroded.The Two-WaySenate Confirms 1st Nonveteran To lead VA Several Republicans are creating it distinct that Flynn’s resignation isn’t the top from the story for them. In the statement, Republican Sen. John McCain thanked Gen. Flynn for his “many yrs of distinguished services to our region,” but known as the resignation “a troubling indicator of your dysfunction of the present nationwide protection equipment.” McCain later questioned rhetorically “Who’s in charge?” when speaking to reporters. He experienced named on the president to locate a substitute who’s “empowered by very clear strains of authority and accountability and po se ses the abilities and practical experience e sential to manage the national safety technique throughout our government.” Flynn has briefly been changed by retired Lt. Gen. Joseph Kellogg. Republicans are largely pointing to the intelligence committee inquiry since the venue for checking out further more i sues, but Democrats would want to see a individual investigation relating to contacts among the Trump crew and Ru sian officials. “Gen. Flynn’s resignation just isn’t the tip with the tale; it really is basically the beginning,” Senate Minority Chief Chuck Schumer explained to reporters. “His resignation raises additional thoughts than it responses, along with the American people need to know the truth.” Will Redmond Jersey Schumer then enumerated some of individuals thoughts, which he wishes to be requested by legislation enforcement officers. They provided:”Was Gen. Flynn directed or authorized to carry out what he did? What was the extent of his contacts with Ru sia?” “Who else in the Trump administration, transition or campaign experienced contact with the Ru sians?” “Why wasn’t Gen. Flynn fired as soon as the administration found out?”Republican Sen. Lindsey Graham also asked on CNN previously, “I would like to know, did Gen. Flynn try this by himself or was he directed by somebody to do it?” The very best Democrat over the Household Intelligence Committee, Rep. Adam Schiff of California, mentioned on Tuesday, “I am pleased to view a minimum of some Republicans stepping forward now to get in touch with to the president to speak instantly about regardle s of whether he authorized these communications involving Flynn as well as amba sador, irrespective of whether he was mindful of these. The president, I feel, owes the American individuals a proof, and he must do this right rather than by di sembling aides.” Senate Democrats have named for the “full labeled briefing by all appropriate busine ses, including the Division of Justice plus the FBI, immediately and definitely right before Thursday, February 16.” Reps. John Conyers of Michigan and Elijah Cummings of Maryland named Flynn “unfit” being national safety adviser and reported he ought to have been dismi sed months ago. “We in Congre s ought to know who authorized his actions, permitted them, and continued to enable him have usage of our most sensitive countrywide protection information in spite of recognizing these pitfalls,” their joint a sertion explained. “We ought to know who else within the White Dwelling is a existing and ongoing threat to our countrywide protection.”

Alex Butt อดีต ผู้บริหารไมโครซอฟท์ออกบวช เพื่อศึกษาสมาธิในพระพุทธศาสนา

ผู้บริหารไมโครซอฟท์ออกบวช! Alex (Wai Choon) Butt นักธุรกิจชาวสิงคโปร์ อดีตผู้จัดการบริษัทไมโครซอฟท์ ประจำประเทศมาเลเซีย ตัดสินใจออกบวช เพื่อศึกษาการฝึกสมาธิในโครงการ IDOP อเล็กซ์ บัตต์ ผู้ซึ่งคร่ำหวอดในวงการธุรกิจด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ยักษ์ใหญ่ระดับโลก เขาเชื่อว่าชีวิตต้องทำงานหนักเท่านั้นจึงจะประสบความสำเร็จ และสิ่งนี้จะทำให้เขามีความสุข (physical well-being) ด้วยเหตุนี้เขาจึงไม่ค่อยสนใจเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาจิต (spiritual well-being) มากนัก มุ่งแต่จะทำงานเพียงด้านเดียว จนเมื่อคุณแม่ของเขาได้จากไปอย่าไม่มีวันกลับ ความมั่งคั่งทางการเงินและความสำเร็จด้านต่างๆ ที่อเล็กซ์มี ไม่สามารถช่วยชีวิตแม่ของเขาได้เลย และนั่นทำให้เขาเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่า … คนเราเกิดมาทำไม ความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหน ชีวิตที่สมบูรณ์ควรเป็นอย่างไร แล้วอเล็กซ์ก็ได้พบกับพระภิกษุชาวไทยที่ปฏิบัติศาสนกิจอยู่ที่สิงคโปร์ในงานศพของแม่ เขาได้ทดลองนั่งสมาธิกับพระเป็นครั้งแรก จนได้สัมผัสถึงความสงบของจิตใจอย่างที่ไม่เคยพบมาก่อนในโลกธุรกิจ จึงเป็นแรงบันดาลใจให้เขาอยากบวชเพื่ออุทิศบุญให้กับแม่และต้องการฝึกทำสมาธิอย่างจริงจัง อเล็กซ์ ผู้บริหารไมโครซอฟท์ออกบวช เป็นพระเมื่อปี พ.ศ.2560 เขาเลือกตัดขาดจากโลกภายนอก ออกเดินธุดงค์ ปฏิบัติธรรม ใช้ชีวิตเรียบง่ายแบบพระภิกษุ อยู่ในป่าสน อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็น พระต่างชาติ อีกรูปที่เข้ามาบวชในประเทศไทย พระอเล็กซ์กล่าวว่า “ความสุขควรจะเป็นเป้าหมายของการมีชีวิตอยู่ และจะเป็นพลังนำพาเราไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน และความสุขที่คนเราแสวงหา ที่แท้แล้วก็อยู่ภายในตัวนี่เอง” ทั้งนี้พระอล็กซ์ได้ถ่ายทอดเรื่องราวประสบการณ์การออกบวชและความมหัศจรรย์ของสมาธิในภาษาที่เรียบง่ายเหมาะกับนักธุรกิจและบุคคลทั่วไปที่กำลังแสวงหา “ความพอดีระหว่างความสุขกับความสำเร็จ” ผ่านหนังสือที่ชื่อว่า “A […]

อสุรกายร้ายยังต้องยอมจำนนต่อ บารมีธรรมของหลวงปู่แหวน สุจิณโณ  

อสุรกายร้ายยังต้องยอมจำนนต่อ บารมีธรรมของหลวงปู่แหวน สุจิณโณ เรื่องมีอยู่ว่า… เช้าวันหนึ่ง หลวงปู่แหวน สุจิณโณ กับ หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม ได้ออกบิณฑบาตที่หมู่บ้านชาวป่า มี 4-5 หลังคาเรือน ชาวบ้านพากันมาใส่บาตรด้วยความดีใจ เพราะนาน ๆ จึงจะมีพระธุดงค์มาโปรดสักที ชาวบ้านถามว่า พระคุณเจ้าทั้งสองจะไปไหน หลวงปู่บอกว่าจะมุ่งไปทางเทือกเขาที่มองเห็น แล้วจะลงไปทางสุวรรณเขต (อยู่ตรงข้ามกับมุกดาหาร) ชาวบ้านแสดงอาการตกใจ พร้อมทั้งทัดทานว่าอย่าไปทางโน้นเลย เพราะมียักษ์ปีศาจดุร้ายสิงอยู่ คอยทำร้ายคนและสัตว์ที่ผ่านไปทางนั้น หลวงปู่ทั้งสองฟังแล้วก็กล่าวขอบใจในความหวังดี และบอกว่าท่านทั้งสองได้มอบกายถวายชีวิตให้พระศาสนาแล้ว ขออย่าได้ห่วงตัวท่านเลย แล้วท่านก็ออกเดินทางไปในทิศทางดังกล่าว หลวงปู่ออกเดินทางโดยข้ามลำน้ำสองแห่ง แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า ป่าแถบนั้นเงียบกริบ ไม่ได้ยินเสียงสัตว์ต่างๆ เลย แม้แต่นกก็ไม่มี ดูผิดประหลาดมาก พอใกล้ค่ำหลวงปู่ทั้งสองก็มาถึงยอดเขาสูงที่มีลักษณะประหลาดมาก คือยอดเป็นสีดำคล้ายถูกไฟเผา รูปลักษณะดูตะปุ่มตะป่ำคล้ายหัวคนบ้าง หัวตะโหนกช้างบ้าง แปลกไปจากเขาลูกอื่นๆ หลวงปู่ทั้งสองเลือกปักกลดค้างคืนข้างลำธารที่มีน้ำใสไหลผ่านอยู่ที่เชิงเขาลูกนั้น ปักกลดห่างกันประมาณ 10 เมตร เมื่อสรงน้ำพอสดชื่นแล้ว ต่างองค์ก็นั่งสงบภายในกลดของตน ทั้งสององค์ตระหนักในความประหลาดของสถานที่นั้น แต่ไม่ได้พูดอะไรกัน เพียงแค่นั่งสงบอยู่ภายในกลด ประมาณ 5 ทุ่ม หลวงปู่แหวนก็ออกจากกลดเตรียมจะเดินจงกรม […]

เปลี่ยน ! ก่อนจะพบความจริงอันเจ็บปวด เมื่อมีใครมาบอกคุณว่า… เราไม่แมทช์กัน จงไปซะ

โลกที่อะไรๆ ก็ขับเคลื่อนด้วยปลายนิ้ว นับวันก็รุกคืบเข้ามาในชีวิตเรามากขึ้นๆ  วันที่เราเป็นผู้ “ใช้” มันเพื่อความ  “เพลิดเพลิน” อาทิ ดูซีรีส์ ฟังเพลง ส่องไอจี นั้นก็ดีอยู่หรอก  แต่ไหงพอบริษัทหรือองค์กรบอกว่า เรามา เปลี่ยน เพื่อให้ทันโลก จะได้ไม่มีใครมาว่าๆ เป็นบริษัทหรือองค์กรล้าหลัง คุณถึงต่อต้านกันนัก  โอ้ย… ก็ทำแบบนี้มาแต่ไหนแต่ไร กำไรจนเจ้าของรวยเอาๆ ทำไมต้องเปลี่ยน งานสุมหัว เงินเดือนไม่เพิ่ม โบนัสไม่มี เรื่องให้เปลี่ยน ก็รอไปก่อนสิ เจ้านายเขาคิดว่าวันๆ เราว่างนักหรือไง ถึงเอาไอ้โน่นไอ้นี่มาให้เรียน  บอกต้องเตรียมพร้อม ก้าวไปข้างหน้า แล้วถ้าฉันไม่เปลี่ยนจะมีไรไหม บลาๆๆ สารพัดเหตุผลของคนไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนสิ่งใดๆ ในชีวิต เรื่องดีคือ ถ้าคุณเป็นกำลังสำคัญ เป็นความจำเป็น การไม่ยอมเปลี่ยน อาจไม่มีผลกับชีวิตคุณ แต่เรื่องไม่ดีคือ ไม่มีใครดำรงความสำคัญอยู่ได้ตลอดไป การไม่ยอมเปลี่ยน จึงอาจวนลูปมามีผลกับชีวิตคุณเข้าสักวัน และนี่คือตัวอย่างของสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ที่สะท้อนว่าโลกได้ เปลี่ยน ไปแล้ว จริงๆ แท็กซี่ … ผมเรียนน้อย ต้องออกมาทำงานหาเลี้ยงครอบครัวตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่น ผมเลือกอาชีพขับแท็กซี่ เพราะชอบนั่งอยู่หลังพวงมาลัย […]

อุ่นท้อง อุ่นใจ! Food Truck สัญลักษณ์แห่งมิตรภาพในวงการ บันเทิงเกาหลี

คนไทยอินกับ บันเทิงเกาหลี มาเป็นสิบๆ ปี ข้อนี้น่าจะรู้กันอยู่ในวงกว้าง  แต่สิ่งที่เรายังรู้กันไม่มากคือธรรมเนียมปฏิบัติสุดน่ารักที่แสดงถึงมิตรภาพ ไมตรีจิต ที่เหล่าคนในแวดวงบันเทิงเกาหลีเขามีให้กัน หรือบางครั้งก็เป็นบรรดาแฟนคลับมอบให้ศิลปินที่เขาชื่นชอบ และบางทีก็เป็นศิลปินเองนั่นแหละที่ทำให้เพื่อขอบคุณแฟนคลับ ธรรมเนียมที่ว่านั้นก็คือการส่งรถอาหารเคลื่อนที่ หรือ Food Truck ไปตามกองถ่าย หรือสถานที่ปฏิบัติงานนั่นเอง ว่ากันว่าธรรมเนียมการส่งฟู้ดทรัค เพื่อเป็น Food support ให้กองถ่ายเกาหลีเกิดขึ้นครั้งแรกตั้งแต่เมื่อ 15 ปีก่อน โดยเหตุผลในการส่งนั้นมาจากว่าห้วงเวลาเปิดกองละครหรือภาพยนตร์ของเกาหลี ถ้าไม่เป็นช่วงออทั่ม ใบไม้เปลี่ยนสี ก็มักเป็นวินเทอร์ หิมะโปรยปราย เพื่อให้ภาพที่ถ่ายออกมาสวยงาม ดูแล้วเพลินตา บ่อยครั้งข้าวกล่องที่กองถ่ายเตรียมไว้ให้ทีมนักแสดงและทีมเบื้องหลังเลยมักเย็นชืดไปตามสภาพอากาศ เมื่อรวมกับกำหนดการถ่ายทำที่มักจะล่วงเลยไปจากเวลาที่กำหนด ทำให้ทีมงานไม่ได้รับประทานตรงตามมื้อ จะออกไปภัตตาคารก็พาลเสียเวลาทำงานไปอีก เผลอๆ โลเกชั่นถ่ายทำบางแห่งก็ห่างไกลร้านอาหารเอามากๆ เหล่านี้เป็นปัญหาให้สุขภาพของดาราและทีมงานเข้าสู่โหมดย่ำแย่ ประมาณว่ากินกันตายพอให้มีอะไรลงท้อง อย่าหวังหาความอร่อยอะไรแบบนั้น ธรรมเนียมการส่งฟู้ดทรัคไปกองถ่ายจึงเกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ โดยเริ่มแรกก็เพื่อนดาราด้วยกันนี่แหละส่งให้กันเอง โดยนอกจากบ่งถึงมิตรภาพที่มีให้กันแล้ว นัยหนึ่งยังเป็นความหมายถึงการ Cheer Up ให้ทำงานราบรื่น หรือถ้าส่งกันในวันเปิดกอง นัยยะก็จะเป็นแสดงความยินดีกับงานชิ้นใหม่ แต่ที่ดีสุดยอดคือ ทีมงานในกองก็พลอยได้อานิสงส์ กินอาหาร อุ่นๆ กันถ้วนหน้าด้วย ต่อมาบริการนี้ก็ฮอตฮิตขยายวงกว้างเป็นว่า แฟนคลับส่งฟู้ดทรัคให้ศิลปินที่เขาชื่นชอบ และบางทีก็เป็นศิลปินเองนั่นแหละที่ส่งให้บรรดาแฟนคลับที่ไปเฝ้ารอเขาทำงานนานหลายชั่วโมง นัยก็เพื่อขอบคุณแฟนคลับ อย่างที่เล่าในตอนต้น พร้อมๆ […]

ของมันต้องมี! คาถา 9 บท สะกดใจเจ้านาย งานรุ่ง เงินแน่น อนาคตปัง

อยากงานรุ่ง เงินแน่น อนาคตปัง จะเอาแต่ความขยันเป็นที่ตั้งอย่างเดียวคงไม่ได้ ของอย่างนี้ต้องมี คาถา มาช่วย ไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของโลก  ถ้าอยากมีความสุขและประสบความสำเรจในหน้าที่การงาน  สิ่งหนึ่งที่มองข้ามไม่ได้เป็นอันขาดก็คือ ต้องรู้ว่าทำงานอย่างไรถึงจะโดนใจเจ้านาย  เพราะแม้คุณจะเป็นลูกน้องแสนขยัน สู้งานหนักทุกชนิด นิสัยดีสุดยอด  แต่ถ้าทำงานไม่เข้าตานายเอาเสียเลย เรี่ยวแรงที่ทุุ่มเทลงไปคงสูญเปล่า ต่อไปนี้คือ คาถา 9 บทสะกดใจเจ้านาย หากคุณนำไปปฏิบัติได้ครบทั้ง 9 ข้อแล้วนายยังไม่โปรดก็ให้รู้กันไป 1. เก่งไม่กลัว แต่กลัวช้า บนโต๊ะทำงานของคุณมีงานรอสะสางอยู่กี่ชิ้น บางทีอาจจะมีมากเสียจนขี้เกียจนับ สิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้ก็คือกำหนดส่งงานแต่ละชิ้น เพื่อเรียงลำดับการทำงานให้ถูกต้อง ถ้าคุณส่งงานได้ตามกำหนดเวลาทุก ๆุ ครั้ง นายจะมั่นใจในตัวคุณ ที่สำคัญคือ กรุณาอย่ารับงานชิ้นใหม่โดยเด็ดขาด หากคุณรู้แน่ว่าจะไม่สามารถจัดการได้ทันตามกำหนด 2. พูดจาภาษาเดียวกัน การสื่อสารในที่ทำงานมีหลายรูปแบบ เช่น พูดคุยแบบเห็นหน้าเห็นตา การทำรายงานส่ง การใช้เครื่องมือสื่อสารต่าง ๆ ซึ่งแต่ละแบบจะมีวิธีใช้และให้ผลลัพธ์ที่ต่างกัน ลองสังเกตดูว่า นายของคุณถนัดการสื่อสารแบบไหน เพื่อที่คุณจะเลือกใช้ได้ถูก เช่น ถ้านายถนัดใช้อีเมล คุณก็ควรส่งรายงานทางอีเมลแทนที่จะพิมพ์ใส่กระดาษ ถ้านายใชัศัพท์เทคนิคในการสนทนาบ่อยๆ ก็อย่ารอช้าที่จะเพิ่มพูนความรู้ด้านนี้ 3. ทำชีวิตนายให้ง่ายขึ้น ทำทุกอย่างให้นายรู่สึกว่าการทำงานกับคุณเป็นเรื่องแสนสะดวกเข้าไว้ เช่น […]

“อินเดียน่า โจนส์ ไทยแลนด์” ภูมินทร์ สำอาง กับชีวิตที่กำลังจะเปลี่ยนไป

“อินเดียน่า โจนส์ ไทยแลนด์” ภูมินทร์ สำอาง นักล่าสมบัติ แม่น้ำเจ้าพระยา กับชีวิตที่กำลังจะเปลี่ยนไป เป็นข่าวไปทั่วโลก เมื่อสื่อใหญ่ต่างชาติหลายสำนัก อาทิ AFP, Daily Mail , Hindustan Times และ Arab News พร้อมใจกันนำเสนอเรื่องราวของชายชราวัย 62 ปี ที่มีชื่อว่า “ภูมินทร์ สำอาง” นักล่าสมบัติแห่งแม่น้ำเจ้าพระยา   เชื่อว่ามีคนไทยไม่มากนักที่รู้ว่าประเทศของตนมีคนประกอบอาชีพ “ค้นหาสิ่งของใต้น้ำ” ด้วย แน่นอนว่าพวกเขาย่อมไม่ใช่ “หน่วยซีล” สังกัดหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ที่เราชื่นชมกันเป็นอย่างมากในปฏิบัติการค้นหา ทีมหมูป่า แต่คือกลุ่มคนหาเช้ากินค่ำที่ใช้ “ทักษะ” ที่เฝ้าฝึกปรือมาเป็นสิบๆ ปี ในการหาเลี้ยงชีพ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ ลุงภูมินทร์ สำอาง ชายชราวัย 62 ปี “อินเดียน่า โจนส์ ไทยแลนด์” ที่อาศัยอยู่ในชุมชนเล็กๆ ริม แม่น้ำเจ้าพระยา ลุงภูมินทร์ทำอาชีพดำน้ำค้นหาของมีค่าใต้แม่น้ำสายนี้มานานกว่า 30 ปี […]

ชาวพุทธใฝ่ธรรมหมั่นสวดมนต์ต้องรู้ … 4 หลักการอ่าน ภาษาบาลี ให้คล่องปรื๊ด

ภาษาบาลี หรือ Pali เป็นภาษาที่เก่าแก่ภาษาหนึ่งในตระกูลอินเดีย-ยุโรป (อินโด-ยูโรเปียน) โดยนักปราชญ์ทางภาษาและนักการศาสนาให้ความเห็นว่า คือ ภาษาท้องถิ่นของชาวมคธ ในชมพูทวีป คำว่า “บาลี” มีความหมายว่า “ภาษาอันรักษาไว้ซึ่งพุทธพจน์” เนื่องจากเป็นภาษาที่ใช้ทรงจำและจารึกรักษาพุทธพจน์มาแต่ดั้งเดิม โดยใช้บันทึกเป็นคัมภีร์ในพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท จึงนับว่ามีความสำคัญมาก  แม้แต่เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ยังเคยประทานพระโอวาทเมื่อครั้งเสด็จไปวัดอาวุธวิกสิตาราม เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ในการที่คณะธรรมยุต แสดงมุทิตาต่อพระภิกษุสามเณรผู้สอบไล่ได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๑  ความว่า “ความเข้าใจกระจ่างใน ‘พระไตรปิฎก’ ที่โบราณาจารย์เรียกว่า ‘พระบาลี’ นั้นคือการรักษาพระบวรพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่คู่โลก “สาเหตุที่บูรพาจารย์ท่านใช้คำว่าพระบาลี เสมอแทนด้วยคำว่าพระไตรปิฎก ก็เพราะภาษาบาลีคือภาษาที่รักษาอรรถธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ได้อย่างไม่แปรผันบิดเบือน ความรู้พระไตรปิฎกฉบับภาษาอื่นย่อมมีประโยชน์ก็จริงอยู่ แต่ก็เสมือนเรียนรู้เพียงข้อมูลระดับทุติยภูมิ ซึ่งถูกแปลผ่านบริบทถ้อยคำและวัฒนธรรมทางภาษาออกมาแล้วชั้นหนึ่ง จึงเป็นหน้าที่ของพระภิกษุสามเณรที่ตั้งใจบวชเรียนทุกรูป ที่จะต้องทำความเข้าใจพระไตรปิฎกภาษาบาลี อันเป็นข้อมูลระดับปฐมภูมิด้วยตนเองให้ได้ การเล่าเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี จึงอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความสำคัญคู่สังคมไทยมานับแต่โบราณกาลตราบจนปัจจุบัน” จริงอยู่ว่าทุกวันนี้ยังไม่มีบทบัญญัติว่าพุทธศานิกชนทั้งหลายต้องลุกขึ้นมาศึกษาภาษาบาลีเหมือนพระสงฆ์ ทว่าสำหรับผู้ที่ต้องการลึกซึ้งใน ‘ธรรม’ ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า การรู้หลักการอ่าน ภาษาบาลี ให้คล่อง ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรละเลย แต่ก่อนจะอ่านให้คล่อง ต้องรู้ก่อนว่าภาษาบาลีมีตัวอักษรทั้งสิ้น […]

ก่อนการเดินทางสุดท้าย จ่าแซม-สมาน กุนัน วีรบุรุษถ้ำหลวงฯ ความดีไม่มีวันตาย

ณ วัดหนองคู ห่างจากตัวเมืองร้อยเอ็ดไปราว 1 ชั่วโมง สถานที่จัดงานพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ จ่าแซม-สมาน กุนัน วีรบุรุษถ้ำหลวงฯ ผู้พลีชีพขณะออกปฏิบัติภารกิจค้นหา ทีมหมูป่าอะคาเดมีแม่สาย เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม ที่ผ่านมา เมื่อความทราบถึงพระเนตรพระกรรณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จึงโปรดเกล้าฯ ให้ทรงรับไว้ในพระราชานุเคราะห์ ทั้งยังทรงมีรับสั่งให้จัดงานอย่างสมเกียรติ และให้ดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างดีที่สุด เป็นที่มาให้ เวลา 14.15 น. ในวันเดียวกันนั้น เจ้าหน้าที่ได้ทำพิธีเคลื่อนศพ จ่าแซม ขึ้นสู่เครื่องบินของกองทัพเรือ ก่อนส่งต่อไปยังสนามบิน กบร. สัตหีบ เพื่อทำพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ณ วัดสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ในช่วงเย็น พร้อมสวดอภิธรรม 1 คืน จากนั้นจึงเคลื่อนย้ายไปบำเพ็ญกุศลที่วัดหนองคู ใกล้บ้านเกิดใน จ.ร้อยเอ็ด เพื่อสวดอภิธรรมต่อจนครบ 7 คืน และวันนี้ 14 กรกฎาคม ในเวลา 16.00 น ก็จะเป็นวันที่ จ่าแซม-สมาน กุนัน จะออกเดินทางเป็นครั้งสุดท้าย […]

ประมวล เพ็งจันทร์ แชร์มุมมอง เสียงบ่นช่วยทีมหมูป่า “เปลืองงบแผ่นดิน” อ่านนะ

ประมวล เพ็งจันทร์ นักเขียนชื่อดัง อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ตัดสินใจลาออกจากราชการ ในวัย 50 ปี เพื่อออกเดินเท้าด้วยระยะทางกว่า 1,000 กิโลเมตร จากจังหวัดเชียงใหม่ สู่บ้านเกิดที่สมุย จังหวัดสุราษฎร์ โดยใช้เวลา 66 วัน  เป็นที่มาของหนังสือ “เดินสู่อิสรภาพ” ที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางไกลด้วยเท้าเพียงลำพัง โดยไม่มีเงินติดตัวสักบาท ทว่าตลอดการเดินทางกลับเต็มไปด้วยเรื่องราวงดงาม มีความหมาย และเปี่ยมไปด้วยน้ำใจจากพี่น้องคนไทยที่พบพาน ซึ่งอาจารย์บอกว่า… “หลังจากหนังสือเล่มนี้เผยแพร่ออกไป ผมได้ประจักษ์ชัดว่า มิตรภาพอันงดงาม มีอยู่ทั่วทุกแห่งหน ด้วยเหตุว่า… ขณะที่จิตอ่อนนุ่ม ทุกคนต่างเป็นมิตร สัตว์ทุกชนิดช่างน่ารัก โลกทุกส่วนล้วนสวยงาม” ใครที่เคยอ่านหนังสือเล่มนี้จะไม่แปลกใจเลยกับมุมมองล่าสุด ที่อาจารย์เล่าในงานบรรยายที่โรงเรียนรุ่งอรุณ… เป็นมุมมองของ ประมวล เพ็งจันทร์ ที่มีต่อเสียงบ่นในทำนองว่าการช่วยเหลือ ทีมหมูป่า คือการเปลืองงบแผ่นดิน ……………………. เรื่องเรื่มต้นจากว่าอาจารย์ประมวลนั่งแท็กซี่ แล้วคนขับบ่นถึงกรณีหมูป่าว่า ทำให้เสียงบประมาณประเทศชาติิ อาจารย์จึงแลกเปลี่ยนกับแท็กซี่ว่า… “ถ้าลองเราตั้งงบสักหนึ่งพันล้านบาท เพื่อทำโครงการประชาสัมพันธ์ความดีงามด้านต่างๆ ของประเทศไทย แล้วให้สื่อต่างๆ ทั่วโลกช่วยเผยแพร่ข่าวนี้ตลอดทั้งวัน ทุกวันต่อเนื่อง งบพันล้านก็คงไม่เพียงพอที่จะทำให้ทั่วโลกสนใจหันมามอง และได้เห็นว่าในสถานการณ์ยากลำบาก […]

ใจกว้างกว่าแผ่นฟ้า! จากปากชาวนาฮีโร่ ยอมเสียข้าวเพื่อช่วย ทีมหมูป่า

เหตุการณ์ติดถ้ำของน้องๆ ทีมหมูป่า เรียกได้ว่าเป็นข่าวดังระดับโลก มีหน่วยงานและอาสาสมัครทั่วประเทศไทย รวมถึงนานาชาติ เข้ามาให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลัง รวมถึงกลุ่ม “ชาวนาฮีโร่” เหล่านี้ ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะพาน้องๆ ทีมหมูป่าอะคาเดมี ที่ติดอยู่ในถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอนออกมา หากนับดูก็เป็นเวลาถึงกว่าสองอาทิตย์แล้วที่พวกเขาติดอยู่ในถ้ำ จนถึงตอนนี้แม้จะมีบางส่วนได้ออกมา แต่ก็ยังมีน้องบางคนและโค้ชที่ต้องรอเวลาวันนี้อีกหนึ่งวัน นับตั้งแต่วันแรกที่พวกเขาติดถ้ำ จนถึงตอนนี้มีหน่วยงานหลายภาคส่วนทั้งไทยและนานาชาติเข้าไปให้ความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็น อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร, หน่วยซีลทั้งไทยและนานาชาติ อาสาสมัครจากหลายๆ หน่วยงาน และกลุ่มชาวนา ที่คอยรับน้ำจากการสูบออกจากถ้ำไปยังทุ่งนาของพวกเขา แม่บัว ชัยชื่น อาสาสมัครที่คอยทำอาหารให้กับหน่วยกู้ภัย ทีมหมูป่า ในถ้ำหลวง และเธอยังเป็นเจ้าของทุ่งนาที่คอยรับน้ำจากการสูบออกจากตัวถ้ำด้วย สองสัปดาห์ที่ผ่านมา น้ำที่ถูกระบายออกจากถ้ำมากกว่า 130 ล้านลิตรได้เข้าท่วมทุ่งนาของชาวนาในละแวกนั้น และทำลายต้นข้าวที่พวกเขาปลูก โดยแม่บัวบอกว่า เธอเพิ่งปลูกข้าวได้เพียงไม่นานก่อนจะไปเป็นอาสาสมัคร เมื่อกลับมาน้ำก็ท่วมประมาณสองฟุตแล้ว ต้นข้าวใหม่ๆ ที่กำลังขึ้นถูกน้ำท่วมหมด แต่เธอไม่สนใจ แถมยังบอกว่า “มันไม่สำคัญเลย สบายมาก ฉันอยากให้เด็กๆ ปลอดภัย พวกเขาสำคัญมากกว่าข้าว ข้าวปลูกใหม่ได้เสมอ แต่ชีวิตของเด็กๆ ไม่สามารถสร้างขึ้นมาใหม่ได้” แม่บัวยังบอกอีกว่าทุ่งนาของเธอ ยังถือว่าโชคดีกว่าของคนอื่น ข้าวได้รับความเสียหาย แต่ไม่ถูกทำลาย […]

เปิดประวัติ จ่าเอกสมาน กุนัน Hero ตลอดกาล ที่เสียชีวิตขณะทำหน้าที่ในถ้ำหลวง

สุดเศร้า … จ่าเอกสมาน กุนัน อดีตหน่วยซีลนอกราชการเสียชีวิต ขณะทำหน้าที่ลำเลียงขวดอากาศในถ้ำหลวง จ่าเอกสมาน กุนัน หรือ “แซม” หนุ่มร้อยเอ็ด นักทำลายใต้น้ำจู่โจม รุ่นที่ 30 ที่มีความรู้ ความสามารถมาก ก่อนจะตัดสินใจลาออกจากราชการ ไปทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตระเวณระงับเหตุ การท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อปี 2549 แต่ก็ยังมีไลฟ์สไตล์ในเชิงผาดโผน ชอบทำกิจกรรมเอ็กซ์ตรีมอยู่เป็นประจำ เป็นนักกีฬาไตรกีฬา เคยลงแข่งขันกีฬาผจญภัย จากรายการ “ดิไอบิสเกาะสมุย โทรฟี่ 2110” ครั้งที่ 2 และรายการวิ่งหรรษา จากผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 103 ทีม และเคยเป็นแชมป์ “อัมรินทร์ เอ้าท์ดอร์ อันลิมิเต็ด เชียงใหม่ ชาเล้นจ์ 2552 มาแล้ว   แม้จะออกจากหน่วยฯไปแล้ว แต่จ่าเอกสมานยังคงมีความรักและผูกพันกับพี่น้องนักทำลายใต้น้ำจู่โจมเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะมีกิจกรรมอะไรที่มนุษย์กบจัด จ่าเอกสมานจะมาร่วมกิจกรรมเสมอ เฉกเช่นล่าสุดเมื่อหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ กองทัพเรือ หรือ “หน่วยซีล” ต้องทำภารกิจค้นหานักฟุตบอลและโค้ชทั้ง 13 คนของ ทีมหมูป่า […]

เมื่อพระไพศาล วิสาโล เล่าถึง พระอารมณ์ขันขององค์ทะไลลามะ

เรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับ พระอารมณ์ขันขององค์ทะไลลามะ ที่ถูกเผยแพร่บนเฟสบุ้คเพจ Phra Paisal Visalo เมื่อเกือบ 6 ปีก่อน เข้าใจว่าน่าจะเป็นข้อเขียนของพระไพศาล วิสาโล หากผิดพลาดประการใด กราบขออภัยมา ณ ที่นี้ ……………………… 17 ธันวาคม 2012 เมื่อวานได้รับนิมนต์ให้ฉันเพลร่วมโต๊ะเดียวกับองค์ทะไลลามะ ก่อนที่จะนั่งเก้าอี้ ท่านถามอายุของพระเถระฝ่ายไทยที่ร่วมโต๊ะ พอทราบว่าท่านอายุมากที่สุดคือ 77 พรรษา ท่านก็หัวเราะแล้วพูดว่างั้นท่านก็ต้องนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานสิ ทีแรกท่านคิดว่ามีพระไทยที่อายุมากกว่าท่าน ท่านนั่งได้สักพักก็ลุกขึ้นไปตักอาหาร มีคนทักท้วงว่าเดี๋ยวจะมีอาหารมาถวายท่านที่โต๊ะ ท่านปฏิเสธ บอกว่าตักเองดีกว่า เพราะได้เลือกอาหารเองด้วย พูดเสร็จก็หัวเราะอีก ตลอดเวลาที่ร่วมโต๊ะกับท่าน ท่านมีเรื่องเบา ๆ ตลก ๆ มาเล่าให้พวกเราหัวเราะเป็นระยะ ๆ ท่านเป็นกันเองมาก และไม่ขาดอารมณ์ขันเลย ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหารการกิน ช่วงหนึ่งท่านเล่าว่า ปกติแล้วท่านฉันเฉพาะมื้อเช้ากับเพล มื้อเย็นไม่ฉัน เพราะท่านถือวินัยเดียวกับพระเถรวาท แต่บางวันท่านหิวมาก ก็เลยต้องขอพระพุทธเจ้าฉันขนมปังสักแผ่น เหตุผลก็คือ “สุขภาพของข้าพระองค์สำคัญมาก ถ้ามีสุขภาพดีก็จะช่วยเผยแผ่พุทธธรรมได้กว้างขวาง” พูดจบท่านก็หัวเราะตัวโยนตามแบบฉบับของท่าน ฟังแล้วก็นับถือท่านว่า ไม่สร้างภาพหรือวางฟอร์มเลย เรื่องแบบนี้คนส่วนใหญ่ […]

ทะไลลามะองค์ที่ 14 เผยวัตรปฏิบัติสุดเรียบง่ายจากพระโอษฐ์พระองค์เอง

แม้จะเป็นผู้นำที่ได้รับการยกย่องและมีชื่อเสียงขจรขจายไปทั่วโลก แต่ สมเด็จพระเทนซิน กยัตโซ ทะไลลามะองค์ที่ 14 ก็ยังคงทรงมีวัตรปฏิบัติที่เรียบง่าย นับตั้งแต่พระองค์ทรงตัดสินพระทัยเดินทางออกจากทิเบต เสด็จลี้ภัยไปยังอินเดีย ดินแดนที่เคยมีสัมพันธไมตรีอันดีต่อกันมานานหลายปี พร้อมกับนำชาวทิเบตกว่า 80,000 คนเข้าไปพำนักอยู่ ณ เมืองธรรมศาลา (Dharmsala) หรือ แมคลอดกานจ์ (McLeod Ganj) ที่ตั้งอยู่ในรัฐหิมาจัลประเทศ ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดีย วัตรปฏิบัติของพระองค์ก็ยังทรงเป็นเฉกเช่นเดียวกับเมื่อครั้งอยู่ในบ้านเกิดเมืองนอนอันเป็นที่รัก นั่นคือเป็นวิถีอันเรียบง่ายที่สะท้อนถึงความสงบในจิตใจได้เป็นอย่างดี สมดังที่พระองค์ได้ตรัสไว้เสมอมาว่า “ข้าพเจ้าเป็นเพียงพระสงฆ์ธรรมดา ไม่มีอะไรมากกว่านี้และน้อยกว่านี้” และนี่คือวัตรปฏิบัติในแต่ละวันของ ทะไลลามะองค์ที่ 14 ที่เผยจากพระโอษฐ์ของพระองค์เอง “ตามปกติอาตมาตื่นนอนตีสี่ สิ่งแรกที่ได้เห็นคือพระพักตร์ของพระพุทธเจ้าจากพระพุทธรูป พอลุกขึ้นมาก็สวดมนต์ภาษาทิเบต อุทิศส่วนกุศลที่ได้ทำ ได้พูด ได้คิดทั้งวัน เป็นการแผ่ส่วนบุญเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น อาตมาภาวนาจนถึงตีห้าครึ่ง จากนั้นก็ทำพุทธบูชากราบแบบอัษฎางคประดิษฐ์และปลงอาบัติ เพื่อสำรวจตรวจดูความผิดของเราที่แล้ว ๆ มา เพื่อแถลงให้สงฆ์ทราบ แล้วสวดมนต์ให้พรเพื่อความสวัสดีของสรรพสัตว์ “สมัยที่ยังอยูทิเบต เวลาที่ตื่นนั้นอากาศหนาวเย็นนัก อาตมาจึงต้องออกกำลังกายและรีบอาบน้ำแต่งตัวอย่างรวดเร็ว อาตมานุ่งจีวรสีแดงเข้มเหมือนพระรูปอื่น ๆ เป็นผ้าหยาบๆ ผืนเดียว มีปะชุน การนุ่งห่มผ้าอย่างนี้เอาไปขายไม่ได้ แต่ก็ถือเป็นการยืนหยัดปรัชญาของเราที่สอนให้ไม่ติดยึดในสิ่งของต่าง ๆ ทางโลก “อาตมาก็เหมือนพระทุกรูป […]

เผยที่มาความเข้ม-แกร่งของ ผู้ว่าฯเชียงราย เพราะคุณพ่อเลี้ยงลูกแบบทหารจึงมีวันนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์  ผู้อำนวยการหลักสูตร Ph.D. และ M.Sc. (Business Analytics and Data Science) สาขาวิชาวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว “Arnond Sakworawich” ถึงบทสนทนาที่ได้พูดคุยกับ คุณลุงประสาน โอสถธนากร คุณพ่อของ ผู้ว่าฯเชียงราย นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ถึงการเลี้ยงดูลูกแบบทหาร โดยมีรายละเอียดเนื้อความว่า “เลี้ยงลูกแบบทหาร จนได้เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย” ผมเป็นลูกค้าประจำของร้านประสานเภสัชที่ปากซอยภาวนา ลาดพร้าว 41 คุณลุงประสาน โอสถธนากร เจ้าของร้าน เป็นคนซื่อตรง พูดตรง โอบอ้อมอารี ขายของในราคาเป็นธรรม ไม่โก่งราคา และมีน้ำใจ ทำให้เป็นที่ชอบพอของชาวบ้านย่านนี้และขายยามากว่า 50 ปี แล้ว คุณลุงมีลูก 4 คน เป็นผู้หญิงหนึ่งคน ผู้ชายสามคน มีหลาน 4 คน เป็นหลานสาวสามคน […]

keyboard_arrow_up