เสียงธรรมจากสวนโมกข์ ตอน โลกอื่น [พระพุทธทาสภิกขุ]

เสียงธรรมจากสวนโมกข์ ตอน โลกอื่น [พระพุทธทาสภิกขุ]
เสียงธรรมจากสวนโมกข์ ตอน โลกอื่น [พระพุทธทาสภิกขุ]

พุทธทาสภิกขุ หรือ พระธรรมโกศาจารย์
นามเดิม เงื่อม พานิช เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๔๙ ณ บ้านกลาง ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

อุปสมบทเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๖๗ สำเร็จการศึกษาชั้น น.ธ.เอก, ป.ธ.๓ เริ่มก่อตั้งสวนโมกขพลาราม ที่ อ.ไชยา เมื่อวันที่ ๑๒ พ.ค. ๒๔๗๕ และหันมาใช้นามปากกา “พุทธทาส” แทนนามเดิมนับแต่นั้นมา ท่านพุทธทาสภิกขุอุทิศตนเผยแผ่พระพุทธศาสน­าจนกระทั่งถึงแก่มรภาพอย่างสงบ ณ สวนโมกขพลาราม เมื่อวันที่ ๘ ก.ค. ๒๕๓๖

 

เครดิต: ธรรมะสอนใจ บทสวดมนต์ ออนไลน์

 

 

keyboard_arrow_up